Công văn về việc hướng dẫn giảm 50% thuế giá trị gia tăng

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
272
lượt xem
9
download

Công văn về việc hướng dẫn giảm 50% thuế giá trị gia tăng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc hướng dẫn giảm 50% thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc hướng dẫn giảm 50% thuế giá trị gia tăng

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  S è  6185/TC H Q­K T T T   T n g µy  29 th¸ng 10 n¨ m  1999  Ò  viÖc H íng d É n   v gi¶ m  50 %  thu Õ  G T G T KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè  ­ C¨n  Th«ng   106/1999/TT­   cø  t sè  BTC  ngµy  th¸ng 8  30    n¨m 1999 cña  Bé  Tµi chÝnh  híng dÉn  thi  hµnh NghÞ  ®Þnh  sè 78/1999/N§­  ngµy  CP 20/8/1999 cña    ChÝnh phñ. ­C¨n  C«ng      cø  v¨n 5565/TCT/NV6  ngµy  8/10/99cña  TµichÝnh.   Bé    Tæng  côc H¶i quan híng dÉn c¸c ®¬n   thùc  vÞ  hiÖn gi¶m 50%  thuÕ  GTGT         Æt   ®èi víi m c¸c hµng sau: +  M¸y    t«ng. trénbª  +  §Çm     t«ng c¸clo¹ . dïibª      i +  §Çm   bµn    i c¸clo¹ . +  §Çm   ®Êt,m¸y    xoa  t«ng (ch¹yb»ng  bª      ®éng  næ). c¬  +  M¸y  c¾t    bª t«ng,l    ìic¾t  t«ng. bª  +  M¸y  c¾t,uèn    s¾t  dïng ®Ó     c¾t  t«ng,vËtliÖu. bª      +  Bóa    t«ng c¸clo¹ . ph¸ bª      i +  Bóa  khoan  c¸clo¹ . ®¸    i +  Mòi  khoan,cÇn    khoan    (sö dông  cho  bóa  khoan). +  M¸y  nghiÒn  ®¸. +  Hµm   nghiÒn  c¸clo¹ dïng cho  ®¸    i     m¸y  nghiÒn  ®¸. +  Phô    tïngcña  m¸y  nghiÒn  ®¸. +  VËn  th¨ng,têi     ®iÖn. +  Giµn    gi¸ox©y  dùng    lµs¶n  phÈm   khÝ. c¬  +  M¸y  nÐn  khÝ,m¸y    lµm  kh«    i c¸clo¹ . Tæng  côc    H¶iquan  th«ng        b¸o ®Ó c¸c®¬n  biÕtvµ  vÞ    thùc hiÖn.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản