intTypePromotion=1

Công văn về việc hướng dẫn công văn 3945 ngày 27/4/2001 của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
131
lượt xem
6
download

Công văn về việc hướng dẫn công văn 3945 ngày 27/4/2001 của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc hướng dẫn công văn 3945 ngày 27/4/2001 của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc hướng dẫn công văn 3945 ngày 27/4/2001 của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña tæng côc h¶i quan sè 1818/TCHQ-KTTT ngµy 8 th¸ng 5 n¨m 2001 vÒ viÖc híng dÉn c«ng v¨n 3945 ngµy 27/4/2001 cña Bé Tµi chÝnh KÝnh göi: - C¸c Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè Ngµy 27/4/2001, Bé Tµi chÝnh cã C«ng v¨n sè 3945 TC/TCT híng dÉn viÖc xö lý thu thuÕ theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ ®èi víi bé linh kiÖn nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt, l¾p r¸p xe 2 b¸nh g¾n m¸y n¨m 2001 cña c¸c doanh nghiÖp ®Çu t trong níc. Tæng côc H¶i quan ®· sao göi c¸c côc H¶i quan tØnh, thµnh phè (sè 1699/TCHQ-KTTT ngµy 27/4/2001). §Ó thùc hiÖn thèng nhÊt, Tæng côc H¶i quan yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ triÓn khai thùc hiÖn ngay mét sè néi dung sau: 1. KiÓm tra l¹i c¸c trêng hîp ®· thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ trong n¨m 2000 (cã tê khai hµng nhËp khÈu ®¨ng ký víi c¬ quan H¶i quan tríc ngµy 1/01/2001) nÕu ®Õn 31/3/2001 cha thùc hiÖn quyÕt to¸n (mµ kh«ng cã lý do gi¶i tr×nh) theo ®óng quy ®Þnh t¹i ®iÓm 7.2.2 Th«ng t liªn tÞch sè 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngµy 25/12/1998 cña liªn Bé Tµi chÝnh - C«ng nghiÖp - Tæng côc H¶i quan th× t¹m thêi kh«ng cho doanh nghiÖp ®îc ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ ®èi víi nh÷ng l« hµng tiÕp theo. 2. Th«ng b¸o cho c¸c doanh nghiÖp ®· nhËp khÈu linh kiÖn xe 2 b¸nh g¾n m¸y cã tê khai ®¨ng ký víi c¬ quan H¶i quan tõ 1/01/2001 ®Õn 30/04/2001 ®Õn c¬ quan H¶i quan n¬i lµm thñ tôc nhËp khÈu ®Ó tÝnh l¹i sè thuÕ ph¶i nép theo thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ ®¹t ®îc trong n¨m 2000 (ghi t¹i phô lôc 1 kÌm theo C«ng v¨n sè 06/BC-CNCL ngµy 19/3/2001 cña Bé C«ng nghiÖp) theo ®óng quy ®Þnh t¹i ®iÓm 4 C«ng v¨n sè 3945/TC/TCT ngµy 27/4/2001 cña Bé Tµi chÝnh vµ th«ng b¸o cho c¸c doanh nghiÖp biÕt ®Ó nép bæ sung khi cã chØ ®¹o cña Bé Tµi chÝnh - Tæng côc H¶i quan. 3. §èi víi trêng hîp doanh nghiÖp ®¨ng ký s¶n xuÊt, l¾p r¸p lo¹i xe 2 b¸nh g¾n m¸y cã nh·n hiÖu míi trong n¨m 2001 ®· ®îc ChÝnh phñ phÐp th× thèng nhÊt lÊy tû lÖ néi ®Þa ho¸ cña n¨m 2000 (ghi t¹i phô lôc 01 kÌm theo C«ng v¨n sè 06/BC-CNCL ngµy 19/03/2001 cña Bé C«ng nghiÖp) ®Ó lµm c¨n cø x¸c ®Þnh tÝnh thuÕ nhËp khÈu. ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh sè 1944/1998/Q§-BTC ngµy 25/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh. 4. Tæng hîp b¸o c¸o cô thÓ nh÷ng néi dung nªu t¹i ®iÓm 1 vµ 2 c«ng v¨n nµy vµ nh÷ng víng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn C«ng v¨n sè 3945 TC/TCT ngµy 27/4/2001 cña Bé Tµi chÝnh dÉn trªn, ph¶n ¸nh vÒ Côc KiÓm tra Thu thuÕ XNK (Tæng côc H¶i quan) ®Ó kÞp thêi híng dÉn tiÕp. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó c¸c ®¬n vÞ biÕt vµ thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2