intTypePromotion=1

Công văn về việc hướng dẫn cụ thể một số nội dung của Chỉ thị 06/NH7-CT

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
93
lượt xem
3
download

Công văn về việc hướng dẫn cụ thể một số nội dung của Chỉ thị 06/NH7-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc hướng dẫn cụ thể một số nội dung của Chỉ thị 06/NH7-CT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc hướng dẫn cụ thể một số nội dung của Chỉ thị 06/NH7-CT

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA C«NG   V¨N C ñ A   © N   µ NG   µ   íC  ÖT  M   è  NG H NH N VI NA S 434/CV­ NH7   µ Y   TH¸NG   N¨M NG 5  8       1996  Ò   ÖC   íNG  É N   ô   Ó   é T   è  éI        V VI H D C TH M S N DUN G   ñ A   C CHØ   Þ   TH 06/NH7­ CT KÝnh  öi: g ­Tæng    Gi¸m  c, Gi¸m  c  ©n  µng  ¬ng  ¹i. ®è   ®è Ng h th m ­Gi¸m  c        ®è c¸cchinh¸nh  ©n  µng  µ   íc,thµnh  è. Ng h Nh n   ph Thèng  c  ©n  µng  µ   ícViÖt Nam   ∙  ®è Ng h Nh n     ® ban  µnh  h ChØ   Þ  è  th s 06/ NH7­CT   µy  ng 6/6/1996  Ò   v t¨ng cêng    c«ng    t¸cqu¶n  ý vay    î níc ngoµi. l  tr¶ n       Sau  ét  êigian  ùc  Ön, t×nh  ×nh  m th   th hi   h b¶o    l∙nh theo  ¬ng  ph thøc  ë     m L/C nhËp  µng    Ë m   ña    ©n  µng  ¬ng  ¹i®∙  ã  ÷ng  h tr¶ch c c¸cNg h th m   c nh chuyÓn  Õn  bi tÝch  ùc,viÖc  ë   c  m L/C  Ëp  µng    ïng  nh h tiªud kh«ng  ÕtyÕu  ∙  íc®Ç u   îc thi   ®b  ®  h¹n  Õ   ãp  Çn  ¶m   ch g ph ® b¶o  toµn  an  trong ho¹t®éng  ña    ©n   µng  ­    c c¸c Ng h th ¬ng  ¹i.Thèng  c  m  ®è quy  nh  ét  è  éidung  ô  Ó    ùc hiÖn  iÓ m     ®Þ m sn  c th ®Ó th   ® 7 vµ  iÓ m   ChØ   Þ  ® 8  th 06/NH7­   µy  CT ng 6/6/1996  trong viÖc  ë     m L/C    Ë m   tr¶ch díin¨m  µ    v L/C    Ë m     Ëp  µng    ïng  ña  ©n   µng  ¬ng  ¹i tr¶ch ®Ó nh h tiªud c Ng h th m  nh sau: 1­  Ò   V møc   ý  ü  ë   k qu m L/C  Ëp  µng    Ë m   íi1  nh h tr¶ ch d   n¨m  µ  v L/C    tr¶ chË m     Ëp  µng    ïng: ®Ó nh h tiªud a)  èi víimøc   ý  ü  ë   §   k qu m L/C    Ë m     Ëp  µng    ïng  µ    tr¶ch ®Ó nh h tiªud v c¸c hµng    ho¸ trong níc®∙      s¶n  Êt® îcvÉn  ùc hiÖn  ng  xu     th   ®ó theo    c¸cquy  nh  ¹ ®Þ ti  ChØ   Þ  è  th s 06/NH7­   µy  CT ng 6/6/1996 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.   Th ®è Ng h Nh n Hµng    ïng  ¹  b¶n  µy  µ nh÷ng  µng    ôc  ô  tiªud tiv¨n  n l  h ho¸ ph v nhu  Çu    c tiªu dïng,trong níc®∙        s¶n  Êt® îcvµ  xu     kh«ng  khuyÕn  Ých  Ëp  Èu. kh nh kh b) Trêng  îp m ë     h   L/C    Ë m   íi n¨m    Ëp  tr¶ch d 1  ®Ó nh nguyªn liÖu bao  å m       g nguyªn liÖu gia c«ng  Êt khÈu, nhiªnliÖu,vËt t phôc  ô       xu            v s¶n  Êt (nh  ©n  xu   ph bãn,x¨ng dÇu, xim¨ng,s ¾t  Ðp).Tæng           th   Gi¸m  c, Gi¸m  c  ©n  µng  ­ ®è   ®è Ng h th ¬ng  ¹i tuú  m  theo  ×nh  ×nh  ùc  Õ  µ  t h th t v kh¶  n¨ng  µichÝnh  ña  õng  t  ct kh¸ch  hµng  µ   Õt  nh  m quy ®Þ møc  ý  ü  ô  Ó,nhng  k qu c th   ph¶ithùc hiÖn    Ön      c¸cbi ph¸p   cÇn  Õt®Ó   ¶m   thi   ® b¶o  toµn  èn, cã  Öu  an  v   hi qu¶. Kh¸ch  µng  ë   µikho¶n    h m t  thanh to¸n ®ång  Öt Nam   µ  ¹itÖ    ©n  µng  µo  ×  ë     Vi   v ngo   ë ng h n th m L/C  Ëp  nh hµng    Ë m   ¹ ng©n  µng  . tr¶ch t i h ®ã 2­ §èivíi      L/C  Ïm ë   s   theo c¸chîp ®ång  Ëp  µng  ∙  ý  íi ícngoµin¨m      nh h ® k v   n   1996  íc khi ban  µnh  tr     h ChØ   Þ  th 06/NH7­ CT,    ©n   µng  ¬ng  ¹i ® îc c¸c Ng h th m    tiÕp  ôc thùc  Ön  t  hi theo    c¸c cam   Õt  íc ®©y   íikh¸c hµng  µ  k tr   v    v ph¶i b¸o      c¸o Ng ©n   µng  h Trung  ng  Õt hîp  ng  ¬ bi   ®å ph¶i qu¶n  ý chÆt  Ï l« hµng  Ëp    l  ch     nh khÈu    nh quy  nh  ¹  Ó m   trªn®©y     ¶m   ®Þ ti§i 1    ®Ó ® b¶o    åi®Çy    èn  Ò   thu h   ®ñ v v ng©n  µng. h 3­ C¸c    kho¶n  vay  µ  v b¶o    l∙nhvay  èn  ícngoµidíi n¨m  ña    ©n   v n     1  c c¸c Ng hµng  ¬ng  ¹i ph¶in»m   th m    trong h¹n    møc  îcThèng  c  ©n   µng  µ   íc ®  ®è Ng h Nh n   duyÖt.H¹n    møc  nay  ¹m  Ýnh  tt b»ng tæng  è    î vay  ¾n  ¹n  íc ngoµivµ  s dn  ng h n    tæng  è    s d b¶o    l∙nhb»ng  ¹itÖ  íi1  ngo   d   n¨m  Ýnh  n   t ®Õ 30/6/1996.Thèng  c    ®è
  2. 2 Ng ©n  µng  µ   ícsÏ®iÒu  h Nh n     chØnh  ¹n  h møc  µy  µng  ý  ú thuéc vµo    nh qu tu     nhu cÇu  Ëp  Èu  Ëtthµng    µ    ©n  nh kh v    ho¸ v c¸n c thanh    èc  Õ  ña  ÖtNam. to¸nqu t c Vi   4­  Ò   Õ     V ch ®é b¸o  vay  î níc ngoµivµ  c¸o  n      b¶o    ë   l∙nhm L/C  Ëp  µng  nh h tr¶chË m:   C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i ph¶ib¸o  Ng ©n   µng  µ   íc Trung  ng  Ng h th m    c¸o  h Nh n   ¬ theo c¸cquy  nh  íi y:    ®Þ d ®© a)  C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i,hµng  Ng h th m  th¸ng ph¶igöi Ng ©n   µng  µ   íc      h Nh n   (Vô Qu¶n  ýNgo¹ihèi)b¸o    l      c¸o th¸ng vÒ   ×nh  ×nh   t h vay  î nícngoµitheo  É u   n      m biÓu quy  nh   ¹  ®Þ t iv¨n b¶n  µy  µo  µy  th¸ng sau. C¸c  n v ng 10      Chi nh¸nh  ña  c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i ph¶igöib¸o    íinéidung      í chinh¸nh  ©n   h th m      c¸o v     nh trªnt     i Ng hµng  µ   íctØnh,thµnh  è    a  µn. Nh n     ph trªn®Þ b b)  èi víinh÷ng  §   L/C  Ëp  µng    Ë m   µ   ©n   µng  ¬ng  ¹i m ë   nh h tr¶ch m Ng h h m  cho kh¸ch hµng  ã    Þ 500.000    c gi¸tr   USD   ëlªnth×  tr     ph¶ib¸o    µo  µy  µm    c¸o v ng l viÖc ngay sau  µy  ë   ng m L/C. (Gi¸trÞ L/C, thêih¹n          thanh to¸n vµ  Æt   µng   m h më   L/C). c) Nh÷ng    L/C  Ëp  µng    Ë m   µ   nh h tr¶ch m qu¸  ¹n  h thanh to¸n hoÆc   ©n     Ng hµng  ¬ng  ¹i ®∙  Th m   thanh  to¸n cho  íc ngoµi vµ    n    ph¶icho    doanh  nghiÖp    vay b ¾t  éc  bu trong  íc th×  òng  n  c ph¶i b¸o    c¸o ngay  ngµy  1  sau  µy  ¸o  ¹n  ng ® h thanh    to¸nhoÆc   µy  ng ph¶icho    vay  ¾t  éc  b bu trong níc.   d) C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i ® îc phÐp  ¹t®éng  i  ¹iph¶i ban  Ng h th m    ho   ®è ngo     hµnh quy  Õ   íng  Én  ch h d nghiÖp  ô  ë   v m L/C  Ëp  µng    Ë m.  nh h tr¶ch C¸c  ©n   Ng hµng  ¬ng  ¹i kh«ng  îcm ë   Th m  ®   L/C  Ëp  µng    Ë m     a  ã  nh h tr¶ch khich c quy  Õ   ch quy  nh  ô  Ó    iÒu  Ön  µ  ®Þ c th c¸c® ki v c¸ch thøc m ë       L/C    Ë m. tr¶ch Thèng  c  ©n  µng  µ   ícyªu  Çu    ®è Ng h Nh n   c c¸c Tæng  Gi¸m  c, Gi¸m  c  ®è   ®è Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i,Gi¸m  c    h th m  ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ  íc tØnh, thµnh  ng h nh n     phè  ùc hiÖn  th   nghiªm  ócv¨n b¶n  íng dÉn  µy. t    h  n
  3. 3
  4. M É U   ÓU BI B¸O  C¸O  è NG   T× NH   × NH   ù C   Ö N   TH Kª  H TH HI C¸C  KHO¶N   VAY   ¬NG   ¹I Vµ   TH M   B¶O   L∙NH  VAY   ¬NG   ¹I N íC  TH M  NGO µI Tæng   è s Vay  ùc tiÕp  ícngoµi tr   n  B¶o    l∙nhkho¶n  vay  ùc tiÕp  ña  tr   c doanh  nghiÖp B¶o    ë   l∙nhm L/C  Ë m   ch tr¶ Møc   Sè  d ký C¸c  chØ   tiªu       Ph¸t        D       D Ph¸t            Doanh  nghiÖp  Liªndoanh          D      Ph¸t      D      quü  thÇu  D sinh sinh D trong  ìc n vµ 100%   èn v sinh (sè chi ®Ç u   trong  cuèi  ®Ç u   trong  cuèi  D   u   Ph¸t ®Ç   D   èi D   u   Ph¸t cu   ®Ç   D   èi ®Ç u   ú cu   k trong  cuèikú   d) (sè d)   kú kú kú kú kú kú kú sinh  kú kú sinh  kú kú trong  trong  kú kú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I­Sè   ùc hiÖn    th    1.D íi n¨m       1   2.Tõ  5        1­ n¨m  3.Tõ  12  © m       5­ n  4.Trªn12         n¨m II­ Nhu  cÇu  kú  tiÕp    1.D íi n¨m       1   2.Tõ  5        1­ n¨m  3.Tõ  12  © m       5­ n  4.Trªn12       n¨m II ­ I  Tæng  nguån  vèn   huy   ®éng  trong níc    (Ghicét2,3,4)      Ghi  ó: ch s ph¸tsinh trong kú  µsè  ükÕ   õ®Ç u   ­Doanh  è          l   lu   t   n¨m  n   ú    ®Õ k b¸o c¸o. ­Vèn  ùcã  îcquy  nh  t  ®   ®Þ trong quyÕt ®Þnh  è      s 107/Q§­ NH5   µy  ng 9/6/1992   Thèng  c  ©n  µng  µ   ícvµ  ®è Ng h Nh n   Th«ng   è 10/TT­ ts   NH5   µy  ng 6/7/1992cña  © n  µng  µ   íc Ng h Nh n
  5. ­ Þnh  ú  µo  µy  hµng  § k v ng 10  th¸nggöivÒ   ô      v Qu¶n  ýNgo¹ihèi,Ng © n  µng  µ   ícTrung  ng l     h Nh n   ¬
  6. B¶ng  è  s 2: TªN  © N   µ NG   NG H B¸O  C¸o B¸O  C¸O  × NH   × NH   ë   T H M L/C MUA   µ NG   H TR¶  Ë M CH (Thêih¹n tõ1        n¨m  ëxuèng) tr   Th¸ng...n¨m 199..   . Tªn Ngµy Sè  Òn  ë   ti m L/C Thêi Néi dung  ë     m L/C Sè  h¹n qu¸  T doanh  më   L/ Nguyªn  Quy   h¹n Ch a  tr¶ Cho   T nghiÖp C tÖ USD vay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Céng LËp  b¶ng  KiÓ m     so¸t Thñ  tr ng  ®¬n   ë vÞ Ghi chó:   ­(7):    L/C  mua  µng    ïng    Ë m   h tiªud tr¶ch ­(8):    L/C  mua  Ët t  v  ,nguyªn vËt liÖu    ­(9):    L/C  mua  ÕtbÞ     Ë m thi   tr¶ch ­(10): a     Ch thanh    to¸ncho  ícngoµi n  ­(11):       thanh    §∙ to¸ncho  ícngoµivµ  n    cho  vay  ¾t  éc  b bu trong níc.   ­ §èi víiL/C  ë   ã    Þ tõ       m c gi¸tr   500.000  USD   ë lªn,ngoµi viÖc  tr       b¸o c¸o theo  ®Þnh  ú  µng  kh th¸ng,ph¶ib¸o c¸o ngay        sau  ngµy  µm  Öc    1  l vi khiL/C  îcm ë. ®  B¶ng  è  s 3: TªN  © N   µ NG   NG H B¸O  C¸O B¸O  C¸O  × NH   × NH   ë   T H M L/C MUA   µ NG   H TR¶  Ë M CH (Thêih¹n trªn1        n¨m) Th¸ng...n¨m 199..   . Tªn Ngµy Sè  Òn  ë   ti m L/C Thêi Néi dung  ë     m L/C Sè  h¹n qu¸  T doanh  më   L/ Nguyªn  Quy   h¹n Ch a  tr¶ Cho   T nghiÖp C tÖ USD vay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Céng LËp  b¶ng  KiÓ m     so¸t Thñ  tr ng  ®¬n   ë vÞ
  7. G hi chó:   ­(7):    L/C  mua  µng    ïng    Ë m h tiªud tr¶ch ­(8):    L/C  mua  Ët t  v  ,nguyªn vËt liÖu    ­(9):    L/C  mua  ÕtbÞ     Ë m thi   tr¶ch ­(10): a      Ch thanh    to¸ncho  ícngoµi n  ­(11):       thanh    §∙ to¸ncho  ícngoµivµ  n    cho  vay  ¾t  éc  b bu trong níc.     B¶ng  è  s 4: TªN  © N   µ NG   NG H B¸O  C¸O B¸O  C¸O  ×NH   × NH   T H B¶O   L∙NH Th¸ng...n¨m 199..   . Tªn Ngµy Sè  Òn    ti b¶o Thê Néi  dung   b¶o Sè  qu¸  ¹n h l∙nh i l∙nh T doanh   ký Nguyª Quy   h¹n Ch a  Cho   T nghiÖ n  Ö t USD tr¶ vay p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I.D íi      1 n¨m II  .Trªn  1  n¨m Céng LËp  b¶ng  KiÓ m     so¸t Thñ  tr ng  ®¬n   ë vÞ Ghi chó:   ­Néi dung:C¸c  ×nh       h thøc b¶o      l∙nhkh«ng  ph¶im ë     L/C ­(7):    B¶o    l∙nhvay  Òn ti   ­(8):    B¶o    l∙nhmua  µng    Ët ttr¶chË m h ho¸,v      ­(9):    B¶o    l∙nhmua  ÕtbÞ     Ë m   thi   tr¶ch ­(10): a     Ch thanh    to¸ncho  ícngoµi n  ­(11):       thanh    §∙ to¸ncho  ícngoµivµ  n    cho  vay  ¾t  éc  b bu trong níc.  
  8. B¶ng  è  s5 TªN  © N   µ NG   NG H B¸O  C¸O B¸O  C¸O  VAY,  TR¶  î  íC  N N NGO µI (Cña  ©n  µng  ¬ng  ¹i) Ng h th m Th¸ng...n¨m 199...   Sè Ngµy Sè   Òn ti C¬   quan C«ng  v¨n Sè   èn v Sè   ∙  ® tr¶ T hîp  ký Tªn  ñ  î Nguyªn  ch n Quy   Thêi h¹n   L∙i   Ph b¶o  l∙nh chÊp   ®∙  ót r G èc L∙i   Ph Tæng T ®ång tÖ USD suÊt Ý thuËn  ña  c Ý NHNN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Céng   LËp  b¶ng  KiÓ m     so¸t Thñ  tr ng  ®¬n   ë vÞ   Ghi  ó: ch ­C¸c    kho¶n  vay  Ng ©n  µng  ùctiÕp ký  do  h tr     vay  ìcngoµi(bao  å m   c¸chîp ®ång, hiÖp  nh  Ýn  ông  n    g c¶        ®Þ td khung) ­(11)Têng  îp cha  îcNg © n  µng  µ   ícchÊp  Ën     h  ®  h Nh n   thu ph¶ighirâ.   
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2