Công văn về việc hướng dẫn một số điểm về cho vay

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
324
lượt xem
5
download

Công văn về việc hướng dẫn một số điểm về cho vay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc hướng dẫn một số điểm về cho vay

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc hướng dẫn một số điểm về cho vay

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  875/N H N N­C S T T   N h S n g µ y 12 th¸ng 7 n¨ m  2001 V Ò  vi Ö c h í ng d É n   m é t s è   i Ó m   h o  vay ® c K Ý nh   öi:C¸c  chøc  Ýn  ông  g  tæ  td Theo    Þ  ña  ét  è  chøc  Ýn  ông,Ng ©n  µng  µ   ícViÖt  ®Ò ngh c m s tæ  td   h Nh n   Nam   íng  Én  ét  è  iÓ m   Ò   h d m s® v cho vay  ña    chøc  Ýn  ông  i  íi c c¸c tæ  td ®è v   kh¸ch hµng      nh sau:   1.  Ò   V quy  nh   ¹  iÓ m   Kho¶n  §iÒu  LuËt  ®Þ t i® b  1  77  C¸c  chøc  Ýn  tæ  t dông:Tæ     chøc  Ýn  ông  td kh«ng  îccho  ®  vay  i víi   é, nh©n    ña    ®è     b   c¸n viªnc tæ chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  Ö m  ô  Èm  nh, quyÕt ®Þnh  td th   nhi v th ®Þ     cho vay. 2. V Ò   Öc    vi cho  vay  èn  i víi êib¸n  v ®è     ng   chøng  kho¸n ®∙  ý  ü    è ­   k qu ®ñ s l îng chøng    kho¸n ® Æt  t¹ C«ng      b¸n  i  tychøng  kho¸n:NghiÖp  ô    v chøng  kho¸n lµ    nghiÖp  ô  íi,ph¸tsinh  vm    cßn  t,viÖc  Ý  cho  vay  i  íingêi b¸n  ®è v     chøng  kho¸n   kh«ng  ï hîp  íib¶n  Êt cña  Þ  êng  ph   v   ch   th tr chøng  kho¸n  µ huy  ng  èn  ùc l  ®é v tr   tiÕp  õ n Òn  t  kinh tÕ  µ  Öc    v vi cho  vay  i víingêib¸n  ®è       chøng  kho¸n cã  Ó  ¹o   th t   ®iÒu  Ön    ùc hiÖn  u   ¬  ki ®Ó th   ®Ç c chøng  kho¸n;v×  Ëy,tr cm ¾t,  ©n   µng    v   í  Ng h Nhµ   íc ViÖt  n  Nam  kh«ng  khuyÕn  Ých  kh c¸c  chøc  Ýn  ông  ùc  Ön  tæ  td th hi nghiÖp  ô  v cho  vay  µy. Trong  êng  îp  n  tr h cho  vay  èn  i  íingêi b¸n  v ®è v     chøng  kho¸n ®∙  ý  ü    è îng chøng    k qu ®ñ s l   kho¸n ® Æt  t¹ C«ng      b¸n  i   tychøng  kho¸n,tæ    chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  td th   theo  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËthiÖn  µnh  Ò   lu   h v cho vay  µ  v b¶o  ¶m   Òn vay. ® ti    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản