Công văn về việc hướng dẫn việc nhập khẩu linh kiện CKD xe hai bánh gắn máy đổi hàng với Lào

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
76
lượt xem
4
download

Công văn về việc hướng dẫn việc nhập khẩu linh kiện CKD xe hai bánh gắn máy đổi hàng với Lào

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc hướng dẫn việc nhập khẩu linh kiện CKD xe hai bánh gắn máy đổi hàng với Lào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc hướng dẫn việc nhập khẩu linh kiện CKD xe hai bánh gắn máy đổi hàng với Lào

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  th¬ n g   ¹i  m sè 1961/T M­X N K  n g µy  09 th¸ng 08 n¨ m  2001  Ò  viÖc  v h íng d É n  viÖc n h Ë p   h È u   k linh kiÖn  C K D   xe  ai b¸nh g ¾ n  m ¸y  ® æ i  h µ n g  víi µ o h  L KÝnh  göi: ­    C¸c Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc  ChÝnh  phñ, ­UBND       c¸c tØnh, TP    trùc thuéc    T¦. ­C¬    quan  cña    T  c¸c ®oµn  thÓ Thùc  hiÖn  chØ ®¹o  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  i   t¹  b¶n  v¨n cña V¨n phßng  ChÝnh  phñ  3139/VPCP­KTTH   sè  ngµy  16/7/2001    vÒ viÖc nhËp  khÈu    linh kiÖn  CKD   haib¸nh  xe    g¾n m¸y  æi  ® hµng    víiLµo,sau      æi  kiÕn      khitrao® ý  víi Tæng  côc    H¶i quan,Bé    Th¬ng    m¹ihíng dÉn    thùc hiÖn  sau:   nh  A.      linh  §èi víisè  kiÖn CKD   hai  xe  b¸nh g¾n  m¸y  ® îc Bé   ®∙    Th¬ng  m¹i cÊp    giÊy  phÐp   nhËp khÈu: 1. Doanh  nghiÖp  îc tiÕp  ®   tôc nhËp khÈu    linh kiÖn CKD   hai b¸nh  xe    g¾n  m¸y  ®∙ ® îc Bé Th¬ng  m¹i cÊp  giÊy phÐp  nhËp  khÈu  tr íc ngµy  31/12/1999 theo quy ®Þnh  i b¶n  t¹ v¨n  cña ChÝnh phñ  61/CP­ sè  KTTH  ngµy  19/01/1999  nhng cha  a      ® vÒ níc kÞp  íc ngµy  tr   31/12/2000. Thñ    tôc nhËp  khÈu    gi¶iquyÕt  i t¹ H¶i quan cöa  khÈu; Hµng      vÒ ®Õn   cöa khÈu ViÖt Nam     chËm  nhÊt ®Õn     ngµy 30/12/2001 . 2. §îcphÐp      thay ® æi  l     sè îng,chñng  i   lo¹  linhkiÖn  CKD   haib¸nh  xe    g¾n  m¸y  nhËp  khÈu  nhng kh«ng          linhkiÖn  vîtqu¸ trÞgi¸sè    CKD  thùc tÕ    cßn  igi¸ l¹    ; linh kiÖn    CKD   hai b¸nh  xe    g¾n  m¸y      lµ gi¸hîp ®ång  nÕu     gi¸nµy  cao h¬n  hoÆc   b»ng    gi¸tÝnh thuÕ    tèithiÓu  hiÖn hµnh  Bé    do  Tµi chÝnh  c«ng    ­ bè; tr êng        hîp gi¸hîp ®ång thÊp  h¬n    gi¸tÝnh thuÕ    tèithiÓu th× lÊygi¸tÝnh          thuÕ    tèi thiÓu  lµm  së.Thñ    c¬    tôc chuyÓn  æi    ® gi¶iquyÕt  i   t¹  quan  H¶i cöa  khÈu (theo  v¨n b¶n  1921/TM­XNK   sè  ngµy  18/05/2000  cña  Th¬ng      Bé  m¹i göi Tæng  côc  H¶i quan).   B.      §èi víihµng ho¸ doanh  nghiÖp  ViÖt Nam   xuÊt  ®∙  khÈu  íc ngµy  tr   31/12/1999  theo hîp ®ång  ®æi hµng    víiLµo  cha  îc Bé   ®   Th¬ng  m¹i cÊp  giÊy phÐp  nhËp  khÈu    linh kiÖn CKD   hai b¸nh  xe    g¾n  m¸y:  Bé Th¬ng    m¹i nhËn  s¬  xem   hå  vµ  xÐt cÊp giÊy  phÐp nhËp khÈu  cho  c¸c doanh    nghiÖp  xuÊt khÈu  ®∙    ®æi  hµng    víiLµo  ícngµy  tr   31/12/1999 nhng  cha  îccÊp  ®   giÊy  phÐp  nhËp  khÈu    linhkiÖn CKD   haib¸nh  xe    g¾n  m¸y.Thêi     h¹n nhËn  s¬    hå  ®Õn   hÕt  ngµy  30/09/2001 vµ    theo c¸cquy      ®Þnh sau: 1.Hå  göiBé    s¬    Th¬ng    m¹ibao  gåm: ­ V©n     b¶n cña  doanh  nghiÖp    gi¶itr×nh râ tõng        hîp ®ång ®æi hµng  íc tr   ngµy  31/12/1999: +    Sè, ngµy    hîp ®ång +  TrÞ    gi¸hµng  xuÊtkhÈu  giao   ®∙   
  2. 2 +  TrÞ gi¸ hµng  xuÊt khÈu  doanh nghiÖp Lµo  cßn  nî ®Õn  ngµy  31/07/2001 +  l     Sè îng linhkiÖn  CKD   haib¸nh  xe    g¾n  m¸y    ®Ò nghÞ  îcnhËp  ®   khÈu  ®Ó       thu håinî. ­ B¶n    chÝnh  b¶n  vµ  sao hîp  hîp  lÖ  ®ång xuÊt khÈu  æi    ® hµng    víiLµo  (sau khi®èi chiÕu  Th¬ng                Bé  m¹isÏtr¶l¹b¶n  i chÝnh cho doanh nghiÖp).   ­ Tê    khaixuÊt khÈu      hµng    x¸c nhËn  ho¸ cã    cña    H¶i quan cöa khÈu ViÖt  Nam  hµng  thùc  ®∙  xuÊt sang  Lµo (b¶n chÝnh  b¶n  vµ  sao  kÌm theo b¶n  chÝnh    Th¬ng      ®Ó Bé  m¹i®èi chiÕu  tr¶l¹b¶n  vµ      i chÝnh cho doanh  nghiÖp). ­GiÊy      x¸cnhËn  cña    H¶i quan  cöa khÈu  Lµo  hµng  thùc nhËp  ®∙    vµo  Lµo  (b¶n  chÝnh  b¶n  vµ  sao    Th¬ng      ®Ó Bé  m¹i®èi chiÕu  tr¶l¹ b¶n  vµ      i chÝnh cho  doanh  nghiÖp). Biªn b¶n      x¸c nhËn c«ng  ®Õn   nî  ngµy 31/07/2001 gi÷a doanh nghiÖp  ViÖt Nam   doanh    vµ  nghiÖp Lµo  cam   (cã  kÕt      tr¶nî b½ng    linhkiÖn  CKD  xe  haib¸nh    g¾n  m¸y). ­ QuyÕt    to¸n Tµi chÝnh      hîp  n¨m  lÖ  2000 (b¶n chÝnh  b¶n  vµ  sao) kÌm    theo      chitiÕtc«ng    nî cßn ph¶ithu cña      kh¸ch hµng    (sau      khi®èi chiÕu  Th­ Bé  ¬ng          m¹isÏtr¶l¹b¶n  i chÝnh cho doanh  nghiÖp). 2. V¨n    b¶n  cho  phÐp nhËp  khÈu  haib¸nh  xe    g¾n  m¸y  d¹ng CKD   cña Bé  Th¬ng      së      m¹ilµc¬  ®Ó c¸c doanh  nghiÖp  lµm      thñ tôc nhËp khÈu  i   t¹ H¶i quan    cöa khÈu  cã      vµ  gi¸trÞ thùc hiÖn  ®èi        víic¸c l« hµng  nhËp khÈu    i vÒ tí  cöa  khÈu ViÖtNam     chËm   nhÊt ®Õn     ngµy  30/12/2001. 3. Gi¸nhËp      khÈu    linhkiÖn CKD   haib¸nh  xe    g¾n  m¸y  îctÝnh  ®   theo    gi¸ hîp ®ång    nÕu    gi¸nµy cao  h¬n hoÆc  b»ng    gi¸tÝnh thuÕ    tèithiÓu;tr   êng    hîp gi¸hîp ®ång      thÊp h¬n    gi¸tÝnh  thuÕ    tèithiÓu  lÊy gi¸tÝnh  th×      thuÕ    tèithiÓu  lµm  së. c¬  Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      doanh nghiÖp  îcphÐp  ®   thay ®æi  l     sè îng vµ  chñng  i   lo¹  linhkiÖn  CKD   haib¸nh  xe    g¾n m¸y nhËp khÈu  nhng kh«ng      vîtqu¸ trÞgi¸sè        linhkiÖn  CKD  thùc tÕ    cßn  iThñ    l¹  . tôcchuyÓn  æi    ® gi¶iquyÕt t¹ H¶i       i quan cöa khÈu  (theo v¨n b¶n  1921/TM­XNK       sè  ngµy 18/05/2000  cña  Th­ Bé  ¬ng      m¹igöiTæng  côc    H¶iquan). C.      doanh  §èivíic¸c  nghiÖp  sai ph¹m  cã    trong  ho¹t®éng    xuÊt  nhËp  khÈu ®æi  hµng    víiLµo  n¨m 1999: Bé Th¬ng   m¹i kh«ng xem       xÐt gi¶iquyÕt        ®èi víic¸c doanh  nghiÖp  vi ®∙    ph¹m    c¸c quy ®Þnh  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  ®æi  vÒ  hµng   víiLµo trong n¨m    1999  ®Ò   vµ  nghÞ  Tæng  côc    H¶i quan  chØ  ®¹o    H¶i quan    c¸c cöa  khÈu xem   xÐt gi¶iquyÕt      theo ®iÓm   C«ng    1154/TM­XNK   2  v¨n sè  ngµy  20/03/2000 cña  Bé Th¬ng      m¹igöiTæng  côc    H¶i quan  (kÌm theo danh  s¸ch c¸c doanh      nghiÖp  viph¹m)          ®èi víi doanh  c¸c nghiÖp thùc hiÖn    viÖc nhËp  khÈu   linhkiÖn nªu  i t¹  môc  v¨n b¶n  A    nµy. Bé Th¬ng  m¹i    ®Ò nghÞ   c¸c  Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc  ChÝnh  phñ, Uû     ban  nh©n  d©n   tØnh, thµnh    phè  trùc thuéc    Trung ¬ng, c¬    quan T.W  cña    c¸c ®oµn  thÓ chØ  ®¹o    c¸c doanh nghiÖp  thùc hiÖn    ®óng    c¸c quy ®Þnh   iv¨n  t¹  b¶n  3139/VPCP­KTTH   sè  ngµy  16/7/2001 cña V¨n phßng  ChÝnh  phñ  c¸cquy  vµ    ®Þnh      t¹ v¨n b¶n  i nµy. V¨n  b¶n  hiÖu    cã  lùc®Õn   30/12/2001.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản