intTypePromotion=1

Công văn về việc hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển năm 2001.

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
218
lượt xem
39
download

Công văn về việc hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển năm 2001.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển năm 2001.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển năm 2001.

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  û  ba n   © n   U d téc vµ mi Ò n  n ói sè 145/U B D T M N ­ C S M N   n g µ y 12  th¸ng 3 n¨ m  2001 v Ò  viÖc h íng d É n  thùc  Ö n   hi c h Ý n h  s¸ch trîgi¸,      trîcíc v Ë n  c h u y Ó n  n¨ m  2001 KÝnh    Uû   göi:­  ban nh©n  d©n  c¸c tØnh miÒn     nói,c¸c tØnh cã  miÒn   nói           vµ             c¸ctØnh vïng ®ång    bµo d©n    técNam   Bé C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  20/1998/N§­   sè  CP ngµy  31/3/1998 cña    ChÝnh  phñ;  Th«ng  t Liªn tÞch sè  11/1998/TTLT­   BTM ­ UBDTM N ­ BKH§T­ BTC  ngµy  31/7/1998  cña  t Bé  h¬ng    ban  m¹i,Uû  D©n     MiÒn    KÕ   téc vµ  nói,Bé  ho¹ch  vµ  §Çu  , Bé Tµi chÝnh; Th«ng   sè  t      t 06/1998/TT­ BVGCP   ngµy  22/8/1998  cña  Ban  VËt    gi¸ChÝnh  phñ  híng dÉn    thihµnh  NghÞ  ®Þnh  20/1998/N§­ sè  CP;  V¨n b¶n  sè  1067/CP­ KTTH  ngµy  21/11/2000 vµ  1196/CP­ KTTH  ngµy  28/12/2000  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  trî   vÒ    m¸y    gi¸ thu thanh  ®¬n  gi¶n,trî      gi¸ vµ      trîcíc vËn  chuyÓn  hµng  hãa  phôc  ®ång  vô  bµo  d©n    téc,miÒn   nói;V¨n  b¶n  919/CP­ sè  KTTH   ngµy  05/10/2000  cña  Thñ  íng  t ChÝnh  phñ    vÒ viÖc  ®iÒu  hµnh          trîcíc,trî ®èi    gi¸ víimiÒn    nói vïng ®ång  bµo d©n   téc;th«ng b¸o  sè 304/BKH­TMDV   ngµy  16/01/2001 cña  KÕ     Bé  ho¹ch vµ    §Çu   viÖc  tvÒ  giao  chØ  tiªu kÕ  ho¹ch Nhµ  níc n¨m  2001, V¨n b¶n 735/NPCP­KTTH  ngµy  27/2/2001 cña    V¨n phßng  ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  cung øng  muèi iètcã            trî trî gi¸, cíccho      c¸c tØnh  kh«ng  c¬  trén muèi  , ban  cã  së    ièt Uû  D©n     MiÒn    téc vµ  nói thèng nhÊt víi KÕ       Bé  ho¹ch  §Çu ,Bé    vµ  t  Tµi chÝnh, Bé   Th¬ng    N«ng  m¹i,Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn N«ng  th«n,Ban    VËt    gi¸ChÝnh  phñ  híng dÉn    thùc hiÖn    ChÝnh  s¸ch trî           trî n¨m  gi¸, cíc 2001  sau: nh  I. Rî Gi¸, Rî C íc C¸ C  M Æ T  H µ N G  C H Ý N H  S¸ C H:  T  T 1.VÒ     ®Þa  bµn: TËp  trung thùc hiÖn          khu      trî trî ë  gi¸, cíc vùc  , II khu vôc  I II thuéc 36    tØnh  miÒn    miÒn    vïng ®ång  nói,cã  nóivµ    bµo d©n    técb»ng  ng©n s¸ch Trung    ¬ng.  (Th«ng b¸o  304/BKH­TMDV   sè  ngµy 16/01/2001    vÒ viÖc  giao chØ     tiªukÕ  ho¹ch Nhµ      nícn¨m  2001 cña  KÕ   Bé  ho¹ch vµ    §Çu ) t §èivíi     ®Þa  bµn khu  vùc    II  IIvµ  Icña    c¸c tØnh  ®Þa  cã  bµn  miÒn      nói,h¶i ®¶o, vïng ®ång  bµo d©n   téc kh«ng  îc ph©n    ®   bæ kinh phÝ  ng©n   tõ  s¸ch  Trung ¬ng,thùc hiÖn              trî trî vËn  gi¸, cíc chuyÓn    dông  th× sö  nguån ng©n s¸ch  ®Þa  ph¬ng  theo híng dÉn  cña    Uû ban D©n     MiÒn      téc vµ  nói ®Ó thùc hiÖn  (theov¨n b¶n  1196/CP­     sè  KTTH  ngµy 28/12/2000 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ). 2.VÒ   Æt     m hµng: ­ Trîgi¸,           cíc gièng  trî c©y  trång;Trîcíc vËn        chuyÓn  ph©n bãn hãa häc  vµ  dÇu  háa th¾p  s¸ng ®èi víi       vïng cha  ®iÖn    cã  th¾p s¸ng. ­ Thuèc    ch÷a bÖnh, giÊy viÕt häc    sinh ® îc qu¶n        lýtËp trung vµo mét  ®Çu  mèi    ®Ó cÊp kh«ng thu tiÒn thèng nhÊt theo  ChÝnh  s¸ch quy ®Þnh  i t¹ 
  2. 2 QuyÕt  ®Þnh  135/1998/Q§­ sè  TTg ngµy  31/7/1998  cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  vÒ  ch¬ng tr×nh ph¸ttr     iÓn KT­XH       Æc   c¸c x∙ ® biÖt khã    kh¨n miÒn    nói,vïng  s©u, vïng  (V¨n b¶n  xa    1196/CP­ KTTH   ngµy  28/12/2000).Trong      khi chê    ®îi nguån  kinh phÝ, tr   ¾t      ícm n¨m  2001 tØnh  thùc hiÖn      tõng©n  s¸ch ®Þa    ph¬ng;  NÕu  ng©n  s¸ch ®Þa    ph¬ng  khã  cã  kh¨n th× b¸o        c¸o Thñ íng ChÝnh  t   phñ xem   xÐt. ­ Thuèc      trõs©u: Khi ph¸tsinh dÞch          bÖnh  ®èi    víic©y trång ë    vïng d©n  téc,miÒn      nói th× UBND  tØnh  dông  sö  nguån  ng©n  s¸ch ®Þa  ph¬ng cÊp  kh«ng  thu tiÒn    ®Ó chèng  dÞch bÖnh  (§iÓm   V¨n  1  b¶n  1196/CP­ sè  KTTH   ngµy 28/12/2000 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ). ­ Ph¸thµnh      s¸ch:Trîcíc vËn        chuyÓn s¸ch  v¨n  vµ  hãa phÈm  thùc hiÖn    qua  Tæng  c«ng    tyPh¸thµnh    s¸ch ViÖtNam    V¨n      ­Bé  hãa  Th«ng  tin. + Kinh phÝ      trî vËn  cíc chuyÓn  s¸ch,v¨n hãa      phÈm  (xuÊtb¶n    phÈm)  Bé  Tµi chÝnh    cÊp    trùctiÕp cho    Tæng  c«ng    tyPh¸thµnh    s¸ch Trung    ¬ng    trªnc¬  së  to¸n kinh phÝ  dù      th«ng b¸o  x¸c nhËn  vµ    cña ®Þa  ph¬ng    l xuÊt vÒ sè îng    b¶n  phÈm   cung  ®∙  cÊp cho    c¸c huyÖn  miÒn      nói,h¶i ®¶o, vïng ®ång  bµo  d©n  téc. + Tæng  c«ng      typh¸thµnh  s¸ch híng dÉn  thÓ      cô  khèil    îng,chñng  i lo¹  Ên  phÈm   îctrî   ®     vËn  cíc chuyÓn, c«ng  c«ng    bè  khaigi¸b¸n c¸cÊn          phÈm   trî cã    c­ ícvËn    chuyÓn  cho    c¸c®Þa ph¬ng. + Bé V¨n  hãa  th«ng    tinchÞu tr¸ch nhiÖm     gi¸m    s¸t,kiÓm     tra híng dÉn  Tæng  c«ng      typh¸thµnh  s¸ch ® a    i   c¸c lo¹ xuÊt b¶n      phÈm   néidung    cã    gi¸odôc  chÝnh    êng    trÞ,® lèichÝnh  s¸ch cña §¶ng, tuyªn truyÒn        c¸c kiÕn thøc khoa  häc  thuËtphæ   kü    th«ng    ¸p dông trong s¶n    xuÊt vµ      ®êi sèng,® a      lªnmiÒn    nói trong khu«n    khæ   kinh phÝ  îc ng©n  sè    ®   s¸ch ph©n      bæ trong n¨m.    Kh«ng  sö  dông nguån  kinhphÝ    nµy  vµo môc  ®Ých  kh¸c. ­Kh«ng    thùc hiÖn        trî vËn  cíc chuyÓn  than má.   3.Muèi ièt     : Thùc  hiÖn      trî c«ng  gi¸ trén,bao  ®Ó     PE  ®ùng  muèi iètthµnh      tõng tói     nhá  vµ      trî vËn  cíc chuyÓn  muèi ièt          , ®èi víi tØnh  c¸c kh«ng  c¬  trénmuèi ièt  cã  së      , kinh phÝ            trîgi¸,trîcíc muèi   ièthµng  n¨m  Tµi chÝnh  Bé    th«ng  b¸o cho  tØnh  ®ång    thêichuyÓn    trùctiÕp kho¶n    kinh phÝ    nµy cho Tæng  c«ng    tymuèi ViÖt     Nam.  Tæng  c«ng    tymuèi ViÖt Nam       chÞu  tr¸chnhiÖm     cung  øng  muèi    ®ñ  ièt theo hîp ®ång   víitØnh  (V¨n  b¶n 735/VPCP­KTTH   ngµy  27/2/2001  cña  V¨n  phßng  ChÝnh  phñ).§èi víic¸c tØnh  c¬  tù trén muèi  ,         cã  së      ièt  c«ng trén vµ    bao    PE tØnh  giao cho    së      c¸c c¬  trénmuèi ièttheo      quy ®Þnh  it¹ QuyÕt    ®Þnh  sè 89/VGCP­CNTDDV. ­ §èivíimét  hé        sè  ®ång  bµo  Æc   ® biÖtkhã    kh¨n ë    khu vùc  I II kh«ng cã  kh¶ n¨ng mua  hµng, UBND     tØnh    kinh phÝ    c¨n cø    "ñy quyÒn" cña Trung ¬ng  vµ nguån  kinh phÝ    ®Þa  ph¬ng, cã    thÓ  xem  xÐt quyÕt  ®Þnh cÊp  kh«ng    thu tiÒn muèi ièttheo nguyªn t¾c:           +  ChØ  cÊp cho nh÷ng  thËtsù  hé    nghÌo (kh«ng  îccÊp    ®   kh«ng    thu tiÒn  muèi ièttheo ®Þa        bµn toµn    x∙,hoÆc   toµn  b¶n). +  CÊp  kh«ng    thu tiÒn muèi iètb»ng        hiÖn    vËt,kh«ng  îccÊp  ®   b»ng  tiÒn  m Æt.
  3. 3 +    Gi¸thanh    to¸nmuèi iètcÊp      kh«ng    thu tiÒn kh«ng  îccao    ®   h¬n        gi¸b¸n lÎ cã      trî vËn  cíc chuyÓn. +  Th«ng  c«ng  b¸o  khaigi¸giao muèi        cÊp  kh«ng    thu tiÒn ®Ó     nh©n d©n  vµ  UBND     x∙biÕt. N¨m  2001 thùc hiÖn  chÕ   c¬  qu¶n    lý muèi   ièttheo V¨n  b¶n  919/CP­ KTTH  ngµy 5/10/2000  cña ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  ®iÒu hµnh            trîgi¸,trîcíc ®èi víi  miÒn    nóivïng ®ång    bµo d©n   téc.Muèi ièt® îcghithµnh          môc  riªng.  C¨n  cø  vµo nhu cÇu  thùc tÕ    cña  ®Þa   ph¬ng  UBND  tØnh  thÓ  trÝ ng©n  cã  bè    s¸ch   ®Þa  ph¬ng hoÆc  ®iÒu  hßa    tõ nguån kinh phÝ  quyÒn    ñy  cña Trung  ¬ng    ®Ó s¶n xuÊt,cung    øng  muèi iètcho  ®ñ      nh©n d©n. ­ C¸c    doanh nghiÖp  îcgiao nhiÖm   s¶n  ®     vô  xuÊt muèi iètph¶i®¶m           b¶o  chÊt l    îng,®¶m  b¶o quy c¸ch bao  ®Ó     b×  tiÖn    lî cho  i viÖc kiÓm     tra,gi¸m    s¸t, cô  thÓ  ph¶ighirâ:§¬n  s¶n        vÞ  xuÊt,ngµy    s¶n  xuÊt,hµm  îng ièt   l   . 4.VÒ   lytrî         cù      trî vËn  gi¸, cíc chuyÓn: ­ §èi víi4  Æt         m hµng muèi  , ièt gièng c©y trång,ph©n    bãn  dÇu  vµ  háa  th¾p s¸ng:TrîcícvËn        chuyÓn    tõch©n  hµng  Trung  u¬ng  ®Õn  trungt©m    côm   x∙(®èivíi         tØnh  c¸c miÒn  nói);     trung t©m  tõ   tØnh ®Õn  trung t©m    côm     x∙(®èi  víi     tØnh  huyÖn  c¸c cã  miÒn      nói, ®¶o, vïng ®ång  h¶i     bµo  d©n téc). ­ §èivíim Æt         hµng s¸ch (xuÊtb¶n      phÈm): Trîcíc vËn        chuyÓn    tõ Tæng  c«ng    ty Ph¸t hµnh    s¸ch Trung ¬ng ®èi      víic¸c tØnh miÒn      nói;tõ trung  t©m  tØnh        ®èi víi tØnh  miÒn      c¸c cã  nóih¶i®¶o, vïng ®ång      bµo d©n    téc (kÓ  víi c¶    xuÊtb¶n    phÈm   ®Þa  do  ph¬ng      ph¸thµnh  tùinvµ    qua Tæng  c«ng    tys¸ch ViÖt     Nam)  ®Õn  trungt©m    huyÖn. 5.Kinh    phÝ  ®iÒu  vµ  hßa  kinhphÝ   a/C¨n  tæng    cø  kinhphÝ            trî trî muèi ièt  gi¸, cíc   ,gièng c©y    trång,dÇu    háa  th¾p  s¸ng  ph©n  vµ  bãn hãa häc giao cho    c¸c tØnh n¨m 2001  t×nh  vµ  h×nh  thùc tÕ    cña  ®Þa  ph¬ng, UBND     tØnh  trÝ kinh phÝ  bè      cho    Æt   tïngm hµng cô  thÓ theo híng:   ­¦utiªncho    Æt         c¸cm hµng  thiÕtyÕu.   ­Cung    øng  ®Þnh îng cho  ®ñ  l   khu  vùc  I II . b/Kinh    phÝ      trî vËn  cíc chuyÓn      tiªuthô s¶n  phÈm   trî   vµ    m¸y    gi¸ thu thanh  kh«ng  îc®Òu   ®   hßa      Æt   víi m c¸c hµng kh¸c. II. Rî C íc V Ë N  C H U Y Ó N  Tiªu T H ô  S ¶ N  P H È M :  T 1.VÒ     ®Þa  bµn: C¸c tØnh  îc giao  ®   chØ     tiªukinh phÝ      trîcíc vËn chuyÓn    tiªuthô  s¶n  phÈm  n¨m 2001, u      tiªnmua   s¶n phÈm  hµng hãa s¶n xuÊt ë    khu vùc  Isau  II   , ®ã nÕu cßn kinh phÝ      th× thùc hiÖn  c¸cx∙khu    ë      vùc      khu  IIliÒn kÒ  vôc  I II . 2.VÒ   Æt     m hµng: C¨n  danh  cø  môc  Æt   m hµng  Thñ íng ChÝnh  do  t   phñ  quy ®Þnh, Uû    ban  nh©n d©n tØnh    lùa chän  ®Õn   m Æt   1  3  hµng  (§iÒu  NghÞ  24  ®Þnh 20/1998/
  4. 4 N§­CP), ®Ó   ph¬ng  tr     lËp  ¸n  iÓn khaithùc hiÖn      trong khu«n    khæ  kinh phÝ      trî cícvËn    chuyÓn      tiªuthô s¶n phÈm   îcgiao. ®   3.VÒ  lytrî   cù      vËn  cíc chuyÓn      tiªuthô s¶n  phÈm: Thùc hiÖn theo ®iÓm  2  §iÒu 25 NghÞ  ®Þnh  20/1998/N§­   CP cña  ChÝnh  phñ, cô    thÓ  sau:§iÓm   nh    ®Çu   lytrî   cù      vËn  cíc chuyÓn quy ®Þnh    lµ "Trung t©m    côm    x∙".§iÒm   cuèicù          lytrî vËn  cíc chuyÓn  UBND   do  tØnh quyÕt  ®Þnh  theo thùc tÕ      nhng  kh«ng  îcvîtqu¸ ®iÓm   ®       cuèiquy    ®Þnh    t¹ V¨n  i b¶n sè  3866/TM­MN   ngµy  30/8/1999 cña  Th¬ng    Bé  m¹i. 4.VÒ     møc      trî vËn  cíc chuyÓn: Thùc hiÖn theo ®iÓm  2  §iÒu 26 NghÞ  ®Þnh  20/1998/N§­   CP cña  ChÝnh  phñ, ®iÓm   1    1­ môc   I kho¶n    IITh«ng    06/1998/TT­ t sè  BVGCP   ngµy  22/8/1998 cña Ban  VËt gi¸  ChÝnh  phñ vµ QuyÕt ®Þnh  sè 89/2000/Q§­ BVGCP   ngµy 13/11/2000  cña  Ban VËt    gi¸ChÝnh  phñ      vÒ cíc vËn    t¶ihµng  hãa b»ng    «t«,UBND   tØnh  cø  lytrî   tØnh  c¨n  cù      do  cíc quy ®Þnh,  x©y dùng  ph¬ng  tÝnh  ¸n  møc       trîcíc vËn chuyÓn  tr×nh Ban VËt    gi¸ChÝnh  phñ quyÕt  ®Þnh  møc      trî vËn  cíc chuyÓn  cho tõng s¶n phÈm  cña  tõng ®Þa  ph¬ng  (Ph­ ¬ng      Ban  ¸n göivÒ  VËt    gi¸ChÝnh  phñ    ®Ó quy ®Þnh  íckhithùc hiÖn). tr       5.Tæ     chøc  thùc hiÖn:   ­ C¨n  vµo    cø  thùc  ®Þa   tÕ  ph¬ng  UBND   tØnh   lùa chän doanh nghiÖp  thùc hiÖn        trî vËn chuyÓn      cíc   tiªuthô s¶n  phÈm  thùc hiÖn  hiÖu    cã  qu¶  chi vµ    phÝ thÊp.  ­ C¸c    doanh  nghiÖp  íckhimua   tr     s¶n phÈm   îctrî   ®     vËn  cíc chuyÓn ph¶i   lËp  ph¬ng    ¸n kinh doanh  thÓ    cô  tr×nh UBND     tØnh hoÆc   quan  îcUBND   c¬  ®   tØnh chØ  ®Þnh, xem         xÐt phª duyÖt. III.T Rî Gi¸ M ¸ Y  T H U  T H A N H  § ¬ N  GI¶ N, B¸ N  C H O     § å N G  B µ O  D ¢ N  T é C, M I Ò N  N ói, Vï N G  § Æ C  BI Ö T  K H ã  K H¡ N: 1.C¨n  chØ    ho¹ch kinh phÝ        cø  tiªukÕ      trî m¸y    gi¸ thu thanh n¨m 2001  îc ®   giao,UBND     tØnh chÞu  tr¸chnhiÖm     chØ  ®¹o  viÖc    lùa chän  chñng  iquyÕt  lo¹   , ®Þnh  viÖc  hîp ®ång  ký    s¶n xuÊt ®Ó     cung  cÊp  cho ®ång  bµo vïng ® Æc     biÖt  khã kh¨n cña    tØnh    (v¨nb¶n  1067/CP­ sè  KTTH  ngµy  21/11/2000 cña    Thñ íng t   ChÝnh  phñ). 2.Doanh    nghiÖp  s¶n  xuÊt,l¾p      r¸pm¸y    thu thanh  îcUBND   ®   tØnh  hîp ký    ®ång s¶n  xuÊtph¶icã  c¸c®iÒu      ®ñ    kiÖn  b¶n  c¬  sau: ­Cã     tc¸ch ph¸p nh©n, cã        giÊy phÐp    kinhdoanh    hµnh  nghÒ. ­ Cã    d©y  chuyÒn  s¶n  xuÊt,l¾p        r¸ptù®éng, b¸n tù®éng, c«ng          suÊts¶n    xuÊt ®¸p    øng  yªu cÇu  Æt   ® hµng  cña ®Þa  ph¬ng, ® îc c¬      quan  qu¶n      lý tiªu chuÈn  chÊtl    îng gi¸m  ®Þnh      ®¹ttiªuchuÈn l¾p    r¸ps¶n phÈm   ®iÖn  tö. ­ Cã      ®ñ ®iÒu  kiÖn thùc hiÖn dÞch  b¶o  vô  hµnh s¶n phÈm  trong    thêi gian quy ®Þnh cho ®ång  bµo  i     îc thô  t¹  x∙ ®   c¸c hëng ChÝnh s¸ch      trîgi¸m¸y  thu thanh.   ­ VÒ     chÊt l    îng:M¸y    thu thanh  ®¬n  gi¶n ph¶i® îcc¬        quan  l ®o êng  chÊt l  ­ îng cÊp  Trung ¬ng gi¸m ®Þnh       ®¹t tiªu chuÈn  ViÖt Nam  4463­ (QuyÕt  87 
  5. 5 ®Þnh  600/Q§  sè  ngµy  18/11/1987 cña  ban    Uû  Khoa häc  Kü  vµ  thuËtNhµ      níc nay    Khoa  lµBé  häc C«ng  nghÖ  M«i  êng),® îcthÓ  vµ  tr     hiÖn  thÓ  cô  theo phô  lôc®Ýnh    kÌm b¶n híng dÉn    nµy,ph¶iqua        thö nghiÖm,        phï hîp víi®iÒu kiÖn  ®Þa   lý,khÝ hËu cña tõng ®Þa    ph¬ng,® îc®ång      bµo chÊp nhËn. 3. §Ó     gi¶m   gi¸thµnh  m¸y thu thanh ®¬n  gi¶n b¸n cho ®ång  bµo vïng  ® Æc   biÖtkhã    kh¨n,kÓ      tõ n¨m  2001 nh÷ng  m¸y    thu thanh ®¬n gi¶n b¸n        trî gi¸ ®∙  tayx¸ch cøng    cã      th× kh«ng  trang bÞ    bao  ®eo. 4. §èi t îng thô hëng, c¬ chÕ  qu¶n lý thùc hiÖn theo v¨n b¶n sè  430/UBDTMN­TH   ngµy 26/9/1998 cña  ban    Uû  D©n     MiÒn    técvµ  nóihíng dÉn    thùc hiÖn      v¨n b¶n  424/CP­ sè  KTTH  ngµy  17/4/1998 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ. 5. VÒ       gi¸:Ban VËt    gi¸ChÝnh  phñ chñ    tr×,phèihîp    ban    víiUû  D©n     téc vµ MiÒn    Tµi chÝnh, Bé    nói,Bé      KÕ ho¹ch  §Çu   c¸c c¬  vµ  t vµ    quan  ªnquan  li   kh¸cquy    ®Þnh    vµ  gi¸b¸n  møc      trî cho  gi¸ tõng  i lo¹ m¸y   thu thanh  ®¬n  gi¶n b¸n    cho ®ång  bµo  d©n  téc ë tõng  ®Þa  ph¬ng  (v¨n b¶n    1067/CP­ KTTH  ngµy  21/11/2000 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ). 6. B¸o      c¸o ph¬ng    ¸n thùc hiÖn,kÓ  viÖc    chän  i     c¶  lùa   lo¹ m¸y, hîp ®ång      s¶n  xuÊtvÒ    UBDT&MN,  xem    íckhithùc hiÖn. xÐt tr       IV. ¤ N G  T¸ C Q U ¶ N  L ý  C H Ø  §¹ O, T U Y £ N  T R U Y Ò N ,    C KI Ó M  T R A  V µ  B¸ O  C¸ O: 1.UBND     tØnh chØ  ®¹o,göic¸cph¬ng    iÓnkhaikinhphÝ              ¸n tr       trî trî gi¸, c­ íc n¨m    2001 ®èi      Æt   víic¸c m hµng chÝnh s¸ch x∙ héi;trî           vËn  cíc chuyÓn    tiªu thô s¶n    phÈm     ban  göiUû  D©n     MiÒn    c¸cBé  técvµ  nói,vµ    ngµnh  li   cã  ªnquan  tr   ícngµy  30/3/2001. 2. Kinh    phÝ tuyªntruyÒn,qu¶n        lý,kiÓm    trathùc hiÖn    chÝnh s¸ch trî       gi¸, trî      cíc:§Ò nghÞ  UBND   tØnh  trÝ tõ nguån  bè      ng©n s¸ch ®Þa    ph¬ng theo    tinh thÇn  v¨n b¶n 674/UBDTMN­CSMN   ngµy  21/8/2000 cña    Uû ban D©n     téc vµ  MiÒn  nói. 3. §Èy    m¹nh c«ng    t¸ctuyªntruyÒn,th«ng  c«ng      b¸o  khai®Õn       x∙,b¶n  îc ®   thô hëng    chÝnh s¸ch.C¸c    ®iÓm  b¸n hµng  ph¶icã    biÓn  hiÖu,cã    niªm  yÕt    gi¸ b¸n    nh©n  ®Ó   d©n    trªn®Þa  bµn  hëng  thô  biÕt,tham      gia gi¸m    s¸tthùc hiÖn    chÝnh s¸ch. 4.  UBND   tØnh  chÞu  tr¸chnhiÖm     chØ  ®¹o  thùc hiÖn    chÝnh  s¸ch trî      gi¸, trî     vËn  cíc chuyÓn, trî       m¸y    gi¸ thu thanh,tæ    chøc  kiÓm    tra®Þnh  viÖc  kú  thùc  hiÖn ChÝnh  s¸ch trî           trî gi¸, cíc,viÖc  cÊp, sö    dông  kinh phÝ            trî trî ®Õn   gi¸, cíc tõng ®iÓm   b¸n theo  ®óng  quy ®Þnh,  ®¶m   b¶o cho  ®ång  bµo    c¸c d©n    téc sèng    trªntõng  ®Þa  bµn  miÒn      nói,h¶i®¶o, vïng ®ång      bµo  d©n    téc mua   îc ®   c¸c  Æt   m hµng  thuéc  diÖn  chÝnh  s¸ch  ®óng  l   sè  îng, ®Þa   ®iÓm,   gi¸ quy  ®Þnh,  ®¶m   b¶o chÊt l    îng,chèng   l∙ng phÝ  thÊt tho¸tng©n      s¸ch nhµ    níc vµ  chÞu  tr¸chnhiÖm   íc Thñ íng    tr   t ChÝnh  phñ    vÒ kÕt  qu¶  thùc hiÖn. (§iÒu    27  NghÞ  ®Þnh  20/1998/N§­ CP) 5. Giao    cho Ban D©n     MiÒn    téc vµ  nóicña tØnh chñ    tr×phèihîp víic¸c         ngµnh  ªnquan  li   x©y dông    kÕ ho¹ch,tæ    chøc  gi¸m    vµ  s¸tthùc hiÖn. §èi víi       nh÷ng tØnh kh«ng  Ban  cã  D©n     MiÒn    técvµ  nói,UBND  tØnh giao cho    mét c¬  quan  ®Çu  mèi chñ    tr×phèihîp víi         ngµnh  ªnquan  chøc  c¸c li   tæ  thùc hiÖn.  
  6. 6 Thùc hiÖn chÕ  b¸o    êng  ®é  c¸o th xuyªn,®Þnh  6    kú  th¸ng,9    th¸ng vµ    c¶  n¨m theo quy ®Þnh  i t¹ v¨n b¶n  827/UB­   sè  TH ngµy 30/11/1995 cña    Uû ban  D©n     MiÒn  técvµ  nói. Trªn ®©y        lµnéidung  b¶n  c¬  híng dÉn    thùc hiÖn    chÝnh  s¸ch trî         trî gi¸, c­ íc n¨m    2001, qu¸    tr×nh chØ  ®¹o  thùc hiÖn nÕu   vÊn    víng  ¾c,  cã  ®Ò g×  m UBND   tØnh ph¶n ¶nh kÞp        thêivÒ Uû ban  D©n     MiÒn    c¸c Bé,  téc vµ  nói vµ    ngµnh  ªnquan    li   ®Ó xem      xÐt,gi¶iquyÕt.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2