Công văn về việc hướng dẫn xử lý thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị nhập khẩu

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
130
lượt xem
9
download

Công văn về việc hướng dẫn xử lý thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị nhập khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc hướng dẫn xử lý thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc hướng dẫn xử lý thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị nhập khẩu

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  S è  507/TC H Q­K T T T  n g µ y  01 th¸ng 02 n¨ m  2000  vÒ   viÖc H íng d É n  x ö  lý thu Õ  G T G T ® èi   thiÕt  Þ  n h Ë p  k h È u   víi b KÝnh   göi:­Côc     H¶i  quan    c¸c tØnh, thµnh    phè §Ó  thùc hiÖn    thèng nhÊt viÖc  lýthuÕ    xö    GTGT   ®èi    êng    víitr hîp nhËp  khÈu m¸y  mãc,  thiÕtbÞ,    ph¬ng tiÖn vËn    t¶ichuyªn dïng    thuéc  i lo¹ trong níc     cha s¶n xuÊt ® îcnhËp      khÈu lµm    tµis¶n  ®Þnh  cè  theo  ¸n  dù  ®Çu    îccÊp  t®   cã thÈm  quyÒn  phª duyÖt.Tæng    côc    H¶i quan híng dÉn      c¸c ®¬n  cô  vÞ  thÓ  nh sau: 1. Khi lµm          thñ tôc nhËp khÈu, ®¨ng  tê khaih¶iquan    quan      ký        víic¬  H¶i quan  nÕu doanh  nghiÖp  nhËp khÈu  xuÊt tr×nh hîp ®ång  th¸ctrong bé  cã        uû      hå  ® îc c¬  s¬    quan    H¶i quan tiÕp nhËn  nhng  ®èi îng  th¸ckh«ng  do  t uû    ®ñ  ®iÒu  kiÖn    îccÊp  ®Ó ®   "GiÊy chøng    nhËn  ®¨ng  m∙  doanh  ký  sè  nghiÖp  XNK"  nªu      trªntê khaiHQ99­XNK     kh«ng thÓ  hiÖn doanh nghiÖp  th¸cnhËp  uû    khÈu  th× ® îcxem           xÐt gi¶iquyÕt kh«ng      thu thuÕ  GTGT. 2. Doanh    nghiÖp nhËp  khÈu  hîp ®ång  th¸cnhng  cã    uû    kh«ng ®¨ng    ký, kh«ng xuÊt tr×nh nhng  íc khi®¨ng  tê khaih¶iquan, Bé      tr     ký          chñ  qu¶n  cã  ®∙  quyÕt ®Þnh  chØ  ®Þnh  ®Êu  thÇu  hoÆc  giao nhiÖm   cô  vô  thÓ  cho ®¬n vÞ  uû      th¸cth× còng  îcxem      ®   xÐt gi¶iquyÕt kh«ng      thu thuÕ GTGT   (®¬n  nhËn  vÞ  uû    êng      th¸cth lµc¸cdoanh  nghiÖp  trong ngµnh).   3. §èivíi êng    hîp ®ång  th¸cnhng        tr hîp cã    uû    kh«ng ®¨ng    ký,kh«ng  xuÊt  tr×nh hoÆc     doanh nghiÖp  th¸clµ ®èi îng  hoÆc   uû      t ®∙  cha cÊp giÊy chøng  nhËn  ®¨ng  m∙  doanh  ký  sè  nghiÖp  XNK  nhng      trªntê khaiHQ99­XNK     kh«ng  thÓ hiÖn  doanh nghiÖp  th¸cth× kh«ng  uû      chÊp nhËn  nép    bæ sung    hîp ®ång  uû    kh«ng  îcxem      th¸cvµ  ®   xÐt gi¶iquyÕt kh«ng      thu thuÕ GTGT. 4. Trêng  c¸c doanh    hîp    nghiÖp tham    gia ®Êu   thÇu    ®ång  c¸c hîp  nhËp  khÈu  thiÕtbÞ,    m¸y  mãc  nµy. Sau      khi tróng thÇu  tiÕn  ®∙  hµnh    c¸c thñ    tôc nhËp  khÈu  trän gãi bao      gåm   chuyÓn  c¶  giao  c«ng  nghÖ   l¾p  Æt   cã  ® vµ  chuyªn  gia híng  dÉn  vËn hµnh th× trong    gi¸thanh  to¸n víibªn      chñ ®Çu   , t  phÇn      gi¸trÞthiÕtbÞ    nhËp  khÈu    sÏkh«ng  tÝnh thuÕ  GTGT,  phÇn  chªnh lÖch  (gi÷a gi¸thÇu  gi¸trÞ thiÕtbÞ      vµ        nhËp  khÈu)  ph¶inép    thuÕ  GTGT  theo    c¸c quy ®Þnh  hiÖn  hµnh. Tæng  côc    H¶iquan  th«ng        b¸o ®Ó c¸c®¬n  biÕtvµ  vÞ    thùc hiÖn.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản