Công văn về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất cho doanh nghiệp FDI thuộc danh mục khuyến khich đầu tư

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
153
lượt xem
27
download

Công văn về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất cho doanh nghiệp FDI thuộc danh mục khuyến khich đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất cho doanh nghiệp FDI thuộc danh mục khuyến khich đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất cho doanh nghiệp FDI thuộc danh mục khuyến khich đầu tư

  1. C«ng  v¨n cña  é   h ¬ n g  m ¹i sè 3241/T M­§T  n g µ y   B T 17 th¸ng 8 n¨ m   2001  vÒ  viÖc mi Ô n  thu Õ  n h Ë p  k h È u  n g u yªn liÖu p h ô c   ô  s¶n  u Êt ch o  v x d o a n h   h gi Ö p  F DI thuéc  a n h  m ô c  kh uy Õ n   h Ý c h  ® Ç u  t n d k KÝnh     KÕ   göi: Bé  ho¹ch vµ  ­   ®Çu   t ­Bé      TµichÝnh Sau    khinghiªncøu  kiÕn    ý  cña  KÕ   Bé  ho¹ch  ®Çu    vµ  t nªu  i t¹ C«ng  v¨n  sè  5213 BKH/TC ngµy 02/8/2001 vÒ    viÖc miÔn  thuÕ nhËp  khÈu nguyªn liÖu    nhËp khÈu phôc  s¶n  vô  xuÊt cña    C«ng      ty dîc phÈm  B.Braun (dù  thuéc  ¸n  danh  môc  ¸n khuyÕn  dù    khÝch ®Çu  ),Bé  t   Th¬ng    ý  m¹icã  kiÕn  sau: nh  I.T¹ikho¶n        3, §iÒu  NghÞ   10  ®Þnh  cña ChÝnh phñ  10/1998/N§­   sè  CP ngµy 23/01/1998 quy  ®Þnh ®èi îng  îc miÔn  t ®   thuÕ nhËp khÈu nguyªn liÖu  trong5    n¨m  tõkhib¾t  kÓ      ®Çu   s¶n xuÊtgåm:   1.C¸c  ¸n thuéc danh    dù      môc  ¸n ® Æc   dù    biÖtkhuyÕn    khÝch  ®Çu  ; t 2.C¸c  ¸n ®Çu      dù    tvµo  vïng nói,     vïng s©u, vïng xa.       Danh môc    ¸n    îc quy  c¸c dù  trªn®   ®Þnh  i t¹ môc    phÇn  môc  phô  I vµ  A  V  lôcIcña     NghÞ ®Þnh  10/1998/N§­   sè  CP dÉn  trªn, thÓ:   cô  a. Dù      ¸n ®Çu    tvµo  vïng nói,vïng s©u, vïng xa            (kh«ng  ph©n  biÖtlo¹    idù  ¸n). b.    ® Æc   Dù ¸n  biÖt khuyÕn    khÝch ®Çu    (kh«ng  t ph©n biÖt ®Þa     bµn  ®Çu  ). t c. Dù   tho¶    ¸n  m∙n  ®iÒu  2  kiÖn (®iÓm   môc    4  I phô    ­ dù  thuéc lôc 1    ¸n    danh  môc  Æc   ® biÖtkhuyÕn    khÝch ®Çu  ): t c.1.Thuéc    danh  môc  ¸n khuyÕn  dù    khÝch  ®Çu  . t c.2.§Çu     tvµo  ®Þa  bµn  ®iÒu  cã  kiÖn  kinhtÕ         ­x∙héikhã  kh¨n. C¨n  vµo    cø  qui ®Þnh    trªncña ChÝnh phñ  i t¹ NghÞ  ®Þnh 10/1998/N§­ CP  th×  ¸n  dù  cña  C«ng    îc phÈm   ty D   B.BRAUN     Hµ Néi kh«ng thuéc  diÖn  3  trªn,nªn    kh«ng  îc gi¶iquyÕt  ®     miÔn thuÕ nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu,b¸n     thµnh phÈm  phôc  s¶n  vô  xuÊt,cô    thÓ:  §Þa  bµn  ¸n ®Çu    dù    tthuéc thµnh    phè  Néi,kh«ng  Hµ    thuéc vïng nói,       vïng s©u, vïng xa.         ¸n ®Çu    Dù    tkh«ng  thuéc danh    môc  ¸n ® Æc   dù    biÖtkhuyÕn    khÝch  ®Çu    t¹ ®iÓm               môc   tnªu    i 1,2,3,5,6,7,8  Iphô    lôcI.       i §èi víilo¹ thø  (®iÓm   môc    3  4  I phô        cña  lôc I),Dù ¸n  C«ng      ty míi tho¶ m∙n    ®iÒu  kiÖn    c.1 (s¶n xuÊt thuèc ®¹ttiªuchuÈn            GMP  quèc  ­ Bé    tÕ    KÕ ho¹ch  ®Çu      vµ  t x¸c nhËn  i t¹  v¨n b¶n  6917/BKH­QLDA   sè  ngµy 21/10/1999);  nhng  kh«ng th¶o m∙n    ®iÒu  kiÖn    thµnh  c.2 v×  phè  Néi chØ  huyÖn  Hµ    cã  Sãc  S¬n thuéc danh    môc  ®Þa  bµn  ®iÒu  cã  kiÖn  kinhtÕ         ­x∙héikhã  kh¨n.
  2. II    . kho¶n    T¹i 7, §iÒu  NghÞ  57  ®Þnh  cña ChÝnh  phñ  24/2000/N§­   sè  CP ngµy  31/7/2000 quy  ®Þnh ®èi  îng  îc miÔn  t ®   thuÕ nhËp  khÈu nguyªn liÖu  trong  n¨m        5  kÓ tõ khi b¾t ®Çu   s¶n xuÊt (NghÞ  ®Þnh  nµy thay thÕ NghÞ   ®Þnh  10/1998/N§­   sè  CP dÉn    sè  trªnvµ  12/CP  ngµy 18/02/1997 cña ChÝnh  phñ) gåm:   1.Dù      ¸n thuéc danh    môc  ¸n ® Æc   dù    biÖtkhuyÕn    khÝch  ®Çu  ; t 2. Dù      ¸n ®Çu    tvµo  ®Þa   bµn  ®iÒu  cã  kiÖn  kinh tÕ      Æc     x∙héi® biÖtkhã    kh¨n. Danh môc    ¸n nµy  îcquy  c¸cdù    ®   ®Þnh  thÓ  i cô  t¹ phÇn   môc  phÇn    Ivµ  A  II  I phô    kÌm  lôc1  theo NghÞ    ®Þnh  24/2000/N§­   sè  CP dÉn trªn. C¨n  quy  cø  ®Þnh    trªncña ChÝnh phñ  i t¹ NghÞ    ®Þnh  24/2000/N§­   sè  CP th×  ¸n cña  dù    C«ng    îcphÈm   tyD   B.BRAUN   Néi còng  Hµ    kh«ng thuéc 2    diÖn  trªnnªn    kh«ng  îcgi¶iquyÕt  ®     miÔn thuÕ nhËp  khÈu  nguyªn liÖu phôc  s¶n      vô  xuÊt,cô    thÓ:  §Þa bµn  ¸n  dù  ®Çu    thuéc  t thµnh phè    Hµ Néi,kh«ng    thuéc ®Þa   bµn  ®iÒu  cã  kiÖn kinhtÕ      Æc     x∙héi® biÖtkhã    kh¨n.     C«ng    Dù ¸n  ty nh»m   môc    tiªus¶n xuÊt c¸c lo¹      i dÞch  truyÒn, dung    dÞch    läc thËn,läc m¸u; c¸c thiÕtbÞ  tÕ            y  b»ng  nhùa  dïng  trong truyÒn    dÞch  vµ    läc m¸u, läc thËn;cho        thuªthiÕtbÞ        läc thËn  nh©n   t¹o,kh«ng  thuéc  danh  môc  ¸n  Æc   dù  ® biÖt khuyÕn    khÝch ®Çu    t quy ®Þnh  it¹ phô      lôc I kÌm  theo  NghÞ  ®Þnh  24/2000/N§­   sè  CP dÉn  trªn. II   IC«ng    îcphÈm   . tyD   B.BRAUN   Néi ® îcBé    Hµ      KÕ ho¹ch  ®Çu    vµ  tcÊp  GiÊy  phÐp  ®Çu    sè  t 1519/GP  ngµy  22/3/1996, tr     íc ngµy  NghÞ  ®Þnh   sè  24/2000/N§­  CP ngµy  31/7/2000  cña  ChÝnh  phñ  hiÖu    cã  lùc(01/8/2000),® îc     Bé    KÕ ho¹ch  ®Çu      vµ  t x¸c nhËn  s¶n phÈm     C«ng    dîc do  ty s¶n xuÊt ®¹t tiªu       chuÈn  N   GM quèc  (v¨n b¶n  6917/BKH­QLDA   tÕ    sè  ngµy  21/10/1999),nÕu    gi¶iquyÕt    miÔn  thuÕ nhËp  khÈu  nguyªn liÖu cho    C«ng    ty nµy  cïng  th×  mét  lócph¶ichÞu  ®iÒu      sù  chØnh  cña  v¨n b¶n:NghÞ  2      ®Þnh  cña  ChÝnh  phñ sè  10/1998/N§­  CP ngµy  23/01/1998 vµ    QuyÕt  ®Þnh  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ sè  176/1999/Q§­ TTg  ngµy  26/8/1999 (mét  trong  nh÷ng  c¬ së   ban  ®Ó hµnh  QuyÕt  ®Þnh  nµy    lµNghÞ  ®Þnh  10/1998/N§­ sè  CP),nhng        haiv¨n b¶n  nµy cã  kh¸c nhau  mét  néidung  phô      vÒ  sè    nh  lôc®Ýnh  kÌm. NÕu       ¸p dông  ®ång    thêi c¶  v¨n  2  b¶n    lµ kh«ng hîp    mét  lý v×  v¨n b¶n   lµ NghÞ  ®Þnh,  v¨n b¶n      kia lµ QuyÕt  ®Þnh … VËy    ®Ò nghÞ  KÕ   Bé  ho¹ch  ®Çu  ,Bé    vµ  t  Tµi chÝnh  cho  kiÕn  ý  chÝnh  thøc    vÒ viÖc: ¸p    dông  v¨n b¶n nµo    ®Ò lµm  c¨n  gi¶iquyÕt  cø    miÔn  thuÕ  nhËp  khÈu trong  n¨m    khi b¾t  5  kÓ tõ    ®Çu  s¶n  xuÊt nh»m  ®¶m  b¶o  quy  ®Þnh  cña ChÝnh  phñ  ®èi îng  vÒ  t (Doanh  nghiÖp) vµ    ph¹m    vi(nguyªn liÖu,     vËt t  …),  nÕu  thÊy    vîtthÈm  quyÒn, ®Ò     nghÞ  KÕ   Bé  ho¹ch  ®Çu    vµ  t b¸o    c¸o Thñ íng ChÝnh  t   phñ cho  quyÕt ®Þnh    thùc hiÖn.  
  3. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA P h ô  lôc kÌm  theo v¨n b¶n  3241/TM­§T     sè  STT §èit   îcgi¶i  îng ®     quyÕt miÔn    thuÕ Ph¹m    vimiÔn  thuÕ 1 NghÞ  ®Þnh  sè 10/1998/N§­a.Dù      ¸n ®Çu    tvµo vïng nói,     vïng s©u, vïng xa.       ­Nguyªn    liÖu,vËtt       ,linhkiÖn. CP b.Dù    Æc     ¸n ® biÖtkhuyÕn    khÝch  ®Çu  . t c.Dù      ¸n tho¶ m∙n  ®iÒu    2  kiÖn (®iÓm  môc   4  Iphô       lôcI­ dù  ¸n thuéc danh      môc  Æc   ® biÖtkhuyÕn    khÝch  ®Çu  ): t c.1.Thuéc    danh  môc  ¸n khuyÕn  dù    khÝch  ®Çu  . t c.2.§Çu     t vµo  ®Þa  bµn  ®iÒu  cã  kiÖn kinh tÕ          ­ x∙ héi khã  kh¨n. 2 QuyÕt   ®Þnh   sè    a.C¸c  ¸n ®Çu    dù    tvµo vïng nói,     vïng s©u, vïng xa.       ­ Nguyªn liÖu, vËt t , b¸n thµnh  176/1999/Q§­TTg b. C¸c  ¸n    dù  ®Çu    thuéc  t danh  môc   ¸n  dù  khuyÕn  phÈm. khÝch  ®Çu  .t

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản