intTypePromotion=1

Công văn về việc xử lý thuế đối với hàng xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại hoặc hàng nhập khẩu buộc phải tái xuất không cùng cửa khẩu

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
250
lượt xem
24
download

Công văn về việc xử lý thuế đối với hàng xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại hoặc hàng nhập khẩu buộc phải tái xuất không cùng cửa khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc xử lý thuế đối với hàng xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại hoặc hàng nhập khẩu buộc phải tái xuất không cùng cửa khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc xử lý thuế đối với hàng xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại hoặc hàng nhập khẩu buộc phải tái xuất không cùng cửa khẩu

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  ô c  Ki Ó m   C tra  thu thu Õ  x u Êt n h Ë p   h È u   k sè 4420/TC H Q­K T T T  n g µy  05 th¸ng 10 n¨ m  2001  Ò  viÖc xö  lý thu Õ  v ® èi víi µ n g  x u Êt  h È u   h ¶i n h Ë p  k h È u  trë l¹i o Æ c  h µ n g   h Ë p  kh È u   h k p  h n b u éc p h ¶i t¸i Êt kh« n g  cïng cöa  h È u  xu k KÝnh     göi: Côc    ­ H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè Ngµy  02/10/2001,Bé      Tµi chÝnh  C«ng    9363  cã  v¨n sè  TC/TCT  viÖc  vÒ  “xö    lýthuÕ  ®èi    víihµng  xuÊt khÈu    ph¶inhËp    khÈu    i trël¹ hoÆc     hµng nhËp   khÈu  buéc ph¶it¸    i xuÊt kh«ng    cïng cöa    khÈu”.Tæng    côc    H¶i quan  híng dÉn    thùc hiÖn  sau:   nh  Trong  êng  tr hîp Doanh  nghiÖp  xuÊt khÈu    hµng  nhng  lýdo  v×    nµo  ®ã  buéc  ph¶inhËp    khÈu      trël¹ ViÖt Nam   i   hoÆc   nhËp  khÈu hµng    ho¸ nhng  lý v×    do nµo  buéc  ®ã  ph¶it¸ xuÊt khÈu        i     tr¶l¹ hoÆc   i xuÊt sang    ba,lµm      nícthø    thñ tôc h¶i quan  i       t¹  ®Þa   c¸c ®iÓm   kh¸c nhau    (kh«ng cïng mét  cöa  khÈu),song    ®Òu     trùcthuéc mét Côc    H¶i quan  TØnh,  Thµnh  phè  ® îc xÐt  th×    hoµn  thuÕ  xuÊt khÈu    (nÕu    cã),kh«ng ph¶inép    thuÕ  nhËp khÈu  (®èivíi êng        tr hîp hµng  xuÊt khÈu    ph¶it¸    inhËp    i hoÆc   îc xÐt  trël¹  ) ®   hoµn  thuÕ nhËp  khÈu  (®èivíi     tr êng    hîp hµng nhËp khÈu ph¶it¸ xuÊt)nÕu     i   ®¶m   b¶o  îcc¸cyªu cÇu  ®       sau: ­ Côc      H¶i quan TØnh, Thµnh phè  v¨n b¶n    cã    x¸c nhËn  viÖc  vÒ  lµm    thñ tôcH¶i quan  i       t¹ c¸c®Þa    ®iÓm  kh¸cnhau    nµy  lýdo  cã    chÝnh  ®¸ng,phïhîp víi         quy ®Þnh     vÒ lµm thñ tôc H¶i quan hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu cña  Tæng  côc    H¶i quan; ­ §¶m     b¶o kiÓm     îchµng  i tra®   t¸ nhËp khÈu        trël¹ lµhµng  xuÊt khÈu  i ®∙    hoÆc   hµng    t¸ xuÊtkhÈu    i   lµhµng  nhËp  ®∙  khÈu. C¸c ®iÒu kiÖn kh¸c thùc hiÖn      theo quy ®Þnh  i         t¹ tiÕtk, tiÕtl,®iÓm     1, môc    I,phÇn  Th«ng   172/1998/TT­ E  tsè  BTC  ngµy 22/12/1998  Th«ng   vµ  t sè  151/1999/TT­ BTC  ngµy 30/12/1999 cña  TµichÝnh.   Bé    §Ò  nghÞ Côc H¶i quan c¸c TØnh,  Thµnh  phè  biÖn  cã  ph¸p qu¶n    lý chÆt    chÏchèng  êng      tr hîp lîdông  i gian lËn trènthuÕ        g©y      thÊtthu NSNN. Côc KTTT­XNK  (Tæng  côc H¶i quan) th«ng    b¸o    ®Ó Côc    H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè  îcbiÕtvµ  ®     thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2