Công văn về việc xử lý hàng nguyên liệu vật tư nhập khẩu

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
71
lượt xem
7
download

Công văn về việc xử lý hàng nguyên liệu vật tư nhập khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc xử lý hàng nguyên liệu vật tư nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc xử lý hàng nguyên liệu vật tư nhập khẩu

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  S è  802/TC H Q­K T T T  n g µ y  01 th¸ng 3 n¨ m  2000 V Ò  viÖc  ö  lý h µ n g  n g u yªn liÖu v Ët t n h Ë p  kh È u X KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè Qua  xem  xÐt b¸o c¸o cña  mét  Côc  sè  H¶i quan ®Þa  ph¬ng    vÒ víng  m ¾c   trong viÖc      x¸c®Þnh  l   sè îng nguyªn liÖu vËttnhËp         khÈu  ® a  ®∙  vµo  s¶n  xuÊt hoÆc     chuyÓn  nhîng,trong khichê  kiÕn        ý  cña  Tµi chÝnh  Bé    Tæng  côc  H¶i quan  thêihíng dÉn    t¹m      thùc hiÖn    thèng  nhÊt nh    sau: §èi víic¸c tr       êng  nhËp  hîp  khÈu  nguyªn  liÖu vËt t trùc tiÕp  a         ® vµo  s¶n  xuÊt ® îc hëng  ®∙i¸p        u    gi¸tÝnh  thuÕ  theo        ®ång, khichuyÓn  gi¸ghi trªnhîp      nhîng,thay ® æi      môc  ®Ých  dông  sö  th× tÝnh    thuÕ  truy thu  chªnh lÖch gi÷a  gi¸hîp ®ång  gi¸tèi     vµ      thiÓu dùa    së  l   trªnc¬  sè îng khaib¸o    cña  doanh nghiÖp  (tr ng    ê hîp kh«ng  giÊy    cã  x¸c nhËn cña  quan  c¬  thuÕ ®Þa   ph¬ng),®ång      thêi yªu  cÇu doanh  nghiÖp  cam  kÕt    vÒ tÝnh  trung thùc    trong khai b¸o,nÕu        c¬  quan  chøc  n¨ng    ph¸thiÖn  doanh  nghiÖp khaisaiphÇn      nguyªn liÖu nhîng b¸n         hoÆc   a  ® vµo  s¶n  xuÊtth× sÏxö          ph¹ttheo LuËt ®Þnh.     Tæng   côc H¶i quan th«ng b¸o    ®Ó Côc  H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  biÕt vµ    thùc hiÖn    thèng nhÊt.Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu  víng  ¾c         cã  m th× b¸o c¸o vÒ        Tæng  côc    H¶iquan    ®Ó xem     lý. xÐt,xö 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản