intTypePromotion=1

Công văn về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các dịch vụ xử lý chất thải

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
169
lượt xem
9
download

Công văn về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các dịch vụ xử lý chất thải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các dịch vụ xử lý chất thải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các dịch vụ xử lý chất thải

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é   µi c h Ý n h   B T sè 10429  C/T C T  n g µy  31 th¸ng 10 n¨ m  2001  Ò   T v viÖc  thu Õ  su Êt thu Õ   T G T   èi víi G ®  c¸c d Þ c h  v ô   x ö  lý  h Êt th¶i c KÝnh    göi:Côc  ThuÕ     c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng Bé  Tµi chÝnh nhËn ® îc c«ng v¨n cña mét sè Côc  thuÕ vµ doanh  nghiÖp    thuÕ  háivÒ  suÊt thuÕ              gi¸trÞ gia t¨ng¸p dông        ®èi víi dÞch  xö  c¸c vô  lýchÊt th¶i  Tµi chÝnh      ,Bé    híng dÉn  thÓ    cô  viÖc    ¸p dông thuÕ GTGT       ®èi víi c¸cdÞch  nµy  sau:   vô  nh  T¹i ®iÓm  14  Môc  II  PhÇn  A  Th«ng  t  sè 122/2000/TT­ BTC  ngµy  29/12/2000  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn      thihµnh  NghÞ  ®Þnh  79/2000/N§­ sè  CP  ngµy  29/12/2000 cña    ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthi hµnh  LuËt thuÕ      gi¸ trÞ gia t¨ng(GTGT)  híng dÉn          ®∙    c¸c dÞch  phôc  c«ng  vô  vô  céng  kh«ng  chÞu  thuÕ  GTGT   gåm:  "C¸c dÞch  phôc  c«ng    vô  vô  céng  vÖ  vÒ  sinh,tho¸tníc ® ­       êng  phè  khu  vµ  d©n  bao  c  gåm       c¸cho¹t®éng    thu,dän,vËn    chuyÓn, xö        lýr¸c vµ chÊt phÕ    th¶i ,kh¬ith«ng    cèng  r∙nh,xö        lýnícth¶i  ,óng ngËp  êng  ® phè vµ  khu  d©n    c".C¸c  dÞch  nªu    îcx¸c ®Þnh    vô  trªn®     lµ phôc  c«ng  vô  céng    c¨n cø  vµo  môc  ®Ých  kinh doanh    kh«ng  lî nhuËn    quyÒn    v×    i mµ v×  lî chung  i cña    x∙ héi, céng  ®ång; ® îcNhµ        nícthanh    to¸ntiÒn dÞch  hoÆc       vô  thu phÝ  theo møc     quy  ®Þnh  cña Nhµ    c¸ctæ  nícdo    chøc  c¸nh©n  vµ    thùc hiÖn.   C¸c  dÞch  kh«ng  îcx¸c®Þnh    vô  ®     lµdÞch  phôc  c«ng  vô  vô  céng  trªn nªu    ph¶i chÞu    thuÕ GTGT. ThuÕ  suÊt thuÕ    GTGT   dông  ¸p  ®èi      víic¸c dÞch vô  nµy  sau: nh  + C¸c dÞch    vô: thu gom     r¸c,®Êt, chÊt    phÕ  th¶i  ,hót phÕ     bÓ   th¶itõ  phèt…  vËn  vµ  chuyÓn    i c¸clo¹ phÕ    trªn¸p dông    th¶inªu      møc  thuÕ suÊt5%.   + C¸c  dÞch  söa  vô  ch÷a cèng r∙nh,söa    ch÷a nhµ cöa, söa    ch÷a c«ng  tr×nh phô,lµm  sinh ph¬ng      vÖ    tiÖn vËn    t¶i…    ¸p dông  møc  thuÕ suÊt10%.   Bé    TµichÝnh  th«ng  ®Ó   b¸o  Côc thuÕ    c¸c tØnh,thµnh    phè biÕtvµ    híng   dÉn thùc hiÖn. Nh÷ng  êng    íc ®©y   ¸p      tr hîp tr   ®∙  dông  kh¸c víihíng dÉn  i         t¹ v¨n b¶n  nµy kh«ng  ph¶itruythu hoÆc         tÝnh    l¹thuÕ  i GTGT. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2