Công văn về việc xử lý vi phạm chế độ hoá đơn, chứng từ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
128
lượt xem
15
download

Công văn về việc xử lý vi phạm chế độ hoá đơn, chứng từ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc xử lý vi phạm chế độ hoá đơn, chứng từ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc xử lý vi phạm chế độ hoá đơn, chứng từ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a T æ n g  c ô c T h u Õ   è  4383 T C T/ N V 6  n g µ y   s 31 th¸ng 10 n¨ m  2001 v Ò   vi Ö c  ö  lý vi  h ¹ m   h Õ  ® é   o¸ ® ¬ n, c h ø n g  t õ x p c h K Ýnh  öi: ôc  Õ  g  C thu tØnh  Kon  Tum Tr¶  êiC«ng    è  l  v¨n s 527/CT­   µy  NV ng 11/10/2001  ña  ôc  cC Thu Õ   áivÒ   h  viÖc  ö  ýviph¹m  Õ       n,  x l    ch ®é ho¸ ®¬ chøng  õ,®èi  íihµng   u  t  v  ho¸ l th«ng    trªn thÞ  êng,Tæng  ôc  Õ   ã    Õn    tr   c Thu c ý ki nh sau: T¹i ®iÓ m  2    Th«ng   sè 91/2000/TT­ t BTC   µy 6/9/2000 cña Bé  Tµi ng   chÝnh  íng  Én  ùc  Ön  h d th hi NghÞ   Õt  è  quy s 09/2000/NQ­   µy  CP ng 15/6/2000   cña  Ýnh  ñ  Ò   Ôn  Õ  Ch ph v mi thu GTGT   µ  Õ  v thu TNDN     ©u u  trªnkh l th«ng    ®Ó khuyÕn  Ých    ô  kh tiªuth s¶n  È m   ph n«ng nghiÖp quy  nh:  µng  ®Þ "H ho¸ n«ng  s¶n  îc miÔn  Õ   ®  thu GTGT   µ  Õ   v thu TNDN     ©u u  trªn kh l th«ng (kinh doanh    bu«n chuyÕn)    Ën  khiv chuyÓn    êng  Én  trªn® v ph¶icã    n    ho¸ ®¬ hoÆc   b¶ng    kª mua  µng  h theo chÕ       ®é quy  nh". ®Þ T¹i ®iÓ m     6.b  Th«ng   sè  t 17/1999/TT­ BTC   µy  ng 5/2/1999  ña  é   µi c BT  chÝnh  íng dÉn  öa  æi, bæ   h  s®   sung  ét  è  iÓ m   Ò   Õ       n, chøng  m s® v ch ®é ho¸ ®¬   tõ ®èi  íihµng    v  ho¸ u  l th«ng    Þ  êng  trªnth tr quy  nh:  µng  ®Þ "H ho¸,vËt t mua,       nhËn, cßn  ån  ¹ hoÆc   ∙  a  µo    t li   ® ® v s¶n  Êt,tiªuthô  xu     kh«ng  ã    c ®ñ ho¸  n,  ®¬ chøng  õ hîp ph¸p  u     µ hµnh    èn thuÕ, bÞ   ö  lýph¹tviph¹m  µnh  t    ®Ò coil   vitr     x       h chÝnh  trong  Ünh  ùc  Õ   µ  l v thu v truy thu  Õ     thu GTGT,  Õ  thu TNDN   ©u  u  kh l th«ng  Ýnh  t theo    Þ  êng  ¹  êi®iÓ m   Óm     Õu  µ hµng  ang  Ën  gi¸th tr ti   th ki tra(n l   ® v chuyÓn)  hoÆc   Ýnh  t theo  Þ gi¸hµng    ¬  ë  ∙  tr     ho¸ c s ® ph¶n  trªnsæ   ¸nh    s¸ch kÕ     to¸n". C¨n  c¸c quy  nh  cø    ®Þ trªn, × tr ng  îp c¬  ë      ê h   s kinh doanh  th   bu«n chuyÕn,   khimua     gom  n«ng s¶n  ¹  îcmiÔn  Õ  lo i   ® thu GTGT,  Õ thu TNDN   ©u u  kh l th«ng  cña  êis¶n  Êtb¸n kh«ng  ã    n, ph¶ilËp b¶ng    ng   xu     c ho¸ ®¬      kª theo quy  nh, khi   ®Þ    vËn chuyÓn  µng, kh«ng  ã  h   c b¶ng  mua   µng  îp  kª  h h ph¸p,xö  ýph¹tviph¹m     l     hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc  Õ    v thu theo  iÓ m   ® 1.2.bm ôc     ITh«ng   è  ts 30/2001/ TT­BTC   µy  ng 16/5/2001  ña  é   µi chÝnh  öa  æi, bæ   c BT  s®   sung  Th«ng   sè  t 128/1998/TT­ BTC   µy  ng 22/9/1998  ña  é   µi  Ýnh  íng  Én  ùc  Ön  c B T ch h d th hi NghÞ   nh   è  ®Þ s 22/CP  µy  ng 17/4/1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹tvi ph¹m   c Ch ph v x ph     hµnh  Ýnh  ch trong  Ünh  ùc  Õ;    l v thu khi b¸n    µng  c¸c h ho¸  µy  n kh«ng  Ëp    l ho¸ ®¬n  cho  êi mua   Ï dÉn  n   ng   s  ®Õ khaiman,  èn thuÕ, xö  ýph¹tviph¹m  µnh    tr     l      h chÝnh  trong lÜnh  ùc  Õ    v thu theo  iÓ m   ® 2.1.bm ôc      IITh«ng   è  t s 30/2001/TT­ BTC   trªn. nªu  Tæng  ôc  Õ     êi   ôc  Õ  Õtvµ  ùc hiÖn. c Thu tr¶l   C thu bi   th   ®Ó  
Đồng bộ tài khoản