Công văn về việc xuất khẩu hàng dệt may, đan thủ công dân gian sang EU

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
176
lượt xem
36
download

Công văn về việc xuất khẩu hàng dệt may, đan thủ công dân gian sang EU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc xuất khẩu hàng dệt may, đan thủ công dân gian sang EU

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc xuất khẩu hàng dệt may, đan thủ công dân gian sang EU

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA C « N G  V ¨ N C ñ A   é   H ¬ N G  M¹I S è  4349 T M/ X N K  N G µ Y  09 T H¸ N G  4 N¨ M   B T 1996  V Ò  VI Ö C  X U Ê T  K H È U  H µ N G  D Ö T,  A Y, ® A N   H ñ  C « N G  D © N   A N   M T GI SAN G   U E KÝnh    göi: ­Tæng    côc    H¶i quan §ång  kÝnh    göi: ­C¸c    phßng  giÊy phÐp    XNK              ­ Phßng  ¬ng    CN     th m¹i vµ  ViÖt  Nam. TiÕp theo c«ng  sè  v¨n  1948 TM/XNK   ngµy 29/2/1996  híng  vÒ  dÉn    bæ sung    thihµnh hiÖp ®Þnh    vÒ bu«n b¸n hµng dÖt may    víiEU,  Th¬ng    Bé  m¹i th«ng b¸o: ­ B∙i bá viÖc cÊp h¹n ng¹ch vµ giÊy phÐp  xuÊt khÈu (E/L:  Export   Liceuee)cho      c¸cs¶n  phÈm   dÖt may    thñ c«ng  d©n gian s¶n    xuÊtt¹ ViÖtNam       i   xuÊt khÈu    sang      c¸c níc thuéc    EU (phô    lôc kÌm theo).C¸c    doanh  nghiÖp    khi xuÊt khÈu      c¸c s¶n phÈm   nªu    trªnchØ  cÇn  C/O  (Cert f ca     i i teof Origin)do      c¸c phßng  ¬ng    c«ng  th m¹i vµ  nghiÖp ViÖt Nam   i     t¹  khu  c¸c vùc  cÊp      ®Ó göi cho  ngêimua    hµng,kh«ng    cÇn  (ExportLicence)n÷a. E/L      Bé Th¬ng    m¹i tr©n träng    ®Ò nghÞ Tæng  côc H¶i quan phèi hîp    thùc  hiÖn. V¨n  b¶n  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  ngay    tõngµy  ký. D A N H  S ¸ C H C¸ C  S ¶ N  P H È M  D Ö T   A Y   H ñ  C « N G  D © N   A N  T R U Y Ò N  T H è N G   M T GI C ñ A  VI Ö T   A M N (Phô    lôckÌm  theo c«ng        v¨n sè:4349  TM/XNK  ngµy  09/04/1996) C¸c  hiÖu  c¸t   Sè  hµng  ghitrªn     Sè  Lo¹is¶n    phÈm Tªn  s¶n  phÈm th«ng  CN    sè  ­M∙  ¶nh TT th êng  1995       t¬ng  ® ¬ng 1  S¶n  phÈm  ren, ®¨ng  ­M¶nh        ren, A  62 5804.30.00 ten lµm    b»ng    tay ®¨ng  ten 1,2,3,4,   6302 5110 5,6,7,8 ­Kh¨n      tr¶ibµn  6302  5190    lanh +  Kh¨n  v¶i A  39 6302  5390 9,10,11
  2. 2 + Kh¨n  Æt  ® ex   6302  lãt 5900 +  Kh¨n  lãt 6302  5200 +  Trang    trÝ 118 ex   6302  bµn 5900    2  SF    thªudµy  b»ng  tay ­Kh¨n      tr¶ibµn  B1  ®Õn   39 6302  5110 lanh 25 6302  5190 +      V¶itr¶ibµn 6302  5390 +  Kh¨n  lãt 118 ex   6302  5900 +  Kh¨n  v¶i 6302  5200 + Kh¨n  Æt  ® ex   6302  lãt 5900 ­Kh¨n    ­   tr¶igi B 26  20 6302  3110 êng  lanh ®Õn   27 +      ¸o gèilanh 6302  3190 +      ­ Ga tr¶igi 118 6302  3290 êng  lanh 6302  3990 6302  3910 6302  3930 3 C¸c s¶n phÈm  ®an, ­Kh¨n        tr¶ibµn  C1 ®Õn   67 6302  4000 mãc  trang trÝ ®ôc  lanh cã      6         lç + Kh¨n    v¶i lanh + Kh¨n  bµn  lanh +  Kh¨n  lãt 4 Th¶m   cã   nh÷ng  D   ®Õn   58 1  5805  00 00  ®iÓm   nèi,nót 4 5 ¸o blu,s¬  thông      mi  n÷  E  ®Õn   7 1  6206  201 ¸o dµi n÷  kh¸c loai   4 dÖtkim cã thªu dµy  b»ng  tay 159 6206  301 161 6206  401 6206  101 18 6206  901
  3. 3 6206  901 6207  911 6207  921 6207  991 6 SF  may  m Æc  kh©u  ¸o dÖt    chui   F  1 5 6110  101 hoµn  toµn  b»ng    ®Çu tay cã  trang trÝ b»ng  moãc  ®ôc  vµ  lç 6110  101 6110  101 6110  101   6110  201 6110  301 156 ex  6110  901 157 6110  901 ex  6110  901 7 Th¶m     nèib»ng  tay G   ®Õn   40 1  6304  921 2 6304  931 6304  991 8 SF  kh¸c  idÖt  lo¹  kim  ­Kh¨n      tr¶ibµn  H   ®Õn   39 1  6302  511 cã trang trÝb»ng      s¬n  lanh 2 vÏdµy   +      V¶itr¶ibµn 6302  511 + Kh¨n  Æt  ® 6302  531 lãt +  Kh¨n  v¶i ex  6302  591 + Kh¨n  Æt  ® 6302  521 lãt ex  6302  591 9 ¸o blu,s¬  thông      mi  n÷  7 6206  201 cã trang trÝ s¬n vÏ   dµy 6206  301 6206  401 159 6206  101 161 6206  901 6206  901
  4. 4
Đồng bộ tài khoản