intTypePromotion=1

Công văn về việc tên sản phẩm gỗ thủ công mỹ nghệ xuất khẩu

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
103
lượt xem
17
download

Công văn về việc tên sản phẩm gỗ thủ công mỹ nghệ xuất khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc tên sản phẩm gỗ thủ công mỹ nghệ xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc tên sản phẩm gỗ thủ công mỹ nghệ xuất khẩu

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  h Ý n h  p h ñ  sè 643/CP­K T N  n g µy  09 th¸ng 6 n¨ m  1998 C v Ò  viÖc tªn  n p h È m  gç  thñ c«n g  m ü  n g h Ö   u Êt kh È u s¶ x KÝnh    göi: ­Bé    N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n. ­Bé    Th¬ng  m¹i, ­Tæng    côc    H¶i quan, ­ Uû  ban nh©n  d©n  c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc  Trung  ¬ng XÐt    ®Ò nghÞ  cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng th«n (c«ng      v¨n sè  1880 BNN/PTLN ngµy  th¸ng 5  6    n¨m 1998) vÒ    viÖc    x¸c ®Þnh    tªns¶n  phÈm   lµhµng  mü     gç  nghÖ, Thñ íng ChÝnh  t   phñ  quyÕt ®Þnh  sau:   nh  §ång  bæ   ý  sung  vµo danh  môc  s¶n phÈm   mü   gç  nghÖ  quy ®Þnh  it¹  kho¶n  §iÒu  QuyÕt  1  2  ®Þnh  cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  65/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng  n¨m  24  3  1998, tªn s¶n      phÈm   "Trô tiÖn cÇu  thang" vµ  îc sö    ®   dông  rõng    gç  tùnhiªntrong níc(tõnhãm   ®Õn           3  nhãm     8) lµm nguyªn liÖu ®Ó       s¶n  xuÊthµng    xuÊtkhÈu.   Bé N«ng nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n,Tæng    côc    H¶i quan  th«ng b¸o  cho    c¸c ®¬n  s¶n  vÞ  xuÊt vµ      H¶i quan   c¸c cöa khÈu    ®Ó thùc hiÖn    s¶n xuÊt,   xuÊt khÈu    s¶n phÈm     "trôtiÖn cÇu thang" trªn®©y       theo ®óng QuyÕt ®Þnh  65/1998/Q§­TTg.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2