intTypePromotion=1

Công văn về việc xuất khẩu cao su tự nhiên sang kho ngoại quan ở nước ngoài

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
237
lượt xem
18
download

Công văn về việc xuất khẩu cao su tự nhiên sang kho ngoại quan ở nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc xuất khẩu cao su tự nhiên sang kho ngoại quan ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc xuất khẩu cao su tự nhiên sang kho ngoại quan ở nước ngoài

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  é   µi c h Ý n h   è  10428  C/T C T  n g µy  31 th¸ng 10 n¨ m  2001  B T S T v Ò  viÖc x u Êt  h È u   o s u   k ca tù n hiªn  n g   sa kh o  n g o¹i u a n  ë n íc n g o µi  q KÝnh     göi: Tæng  ­ côc    H¶i quan  ­Bé    Th¬ng    m¹i ­Tæng    C«ng    tycao  ViÖtNam su    Thùc  hiÖn  kiÕn  ý  chØ  ®¹o cña  Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  iC«ng  t¹  v¨n sè  3304/VPCP­KTTH   ngµy 26/7/2001,Bé      Tµi chÝnh  híng dÉn    chÝnh s¸ch thuÕ    ®èi víicao  tù nhiªnxuÊt khÈu        su        ra kho ngo¹iquan  nícngoµi®Ó   dÇn     ë      b¸n  cho kh¸ch hµng      nícngoµinh    sau:   1.ThuÕ     xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu:c¨n cø      NghÞ  ®Þnh  54/CP  sè  ngµy  28/8/1993,sè    94/1998/N§­  CP ngµy  17/11/1998 cña    ChÝnh phñ quy  ®Þnh    chi tiÕtthihµnh      LuËt thuÕ    xuÊt khÈu,thuÕ      nhËp khÈu  c¸cLuËt söa  vµ      ®æi,bæ     sung mét  ®iÒu  sè  cña LuËt  thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu; Th«ng   sè    t 172/1998/TT­ BTC  ngµy  22/12/1998; BiÓu    thuÕ  thuÕ xuÊt khÈu  ban hµnh  kÌm theo QuyÕt ®Þnh  193/2000/Q§­ sè  BTC  ngµy 5/12/2000  cña  tr Bé  ëng Bé  TµichÝnh    th×: ­ M Æt     hµng cao  tù nhiªn(thuéc dßng  su        cuèicïng cña      BiÓu thuÕ thuÕ  xuÊtkhÈu:c¸cm Æt         hµng kh¸ckh«ng    trªn) thuÕ    ghië   cã  suÊtthuÕ    xuÊtkhÈu    lµ0%     (kh«ng  phÇn tr¨m). ­ Trêng      hîp hµng    xuÊt khÈu    ho¸ ®∙    ra kho ngo¹iquan    cña    nícngoµinh­   ng  lýdo  v×    nµo    ®ã ph¶inhËp    khÈu      trël¹ ViÖt Nam   ® îcxö    i   th×    lýkh«ng    thu thÕ nhËp  khÈu  hoµn  vµ  thuÕ  xuÊt khÈu  nép    ®∙  (nÕu    cã) nÕu ®¸p øng  ®iÒu  kiÖn  thñ    s¬  vµ  tôc hå  quy  ®Þnh   i®iÓm       t¹  1.k , môc     I,phÇn    E Th«ng   sè  t 172/1998/TT­ BTC   trªn. nªu  2. ThuÕ       gi¸trÞ gia t¨ng:C¨n  NghÞ     cø  ®Þnh   79/2000/N§­   sè  CP ngµy  29/12/2000  cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh         chi tiÕt thihµnh LuËt  thuÕ GTGT,  Th«ng   122/2000/TT­ tsè  BTC  ngµy  29/12/2000 cña  TµichÝnh      Bé    th×:cao  su  xuÊt khÈu  îc¸p dông    ®     thuÕ  suÊt thuÕ    GTGT     0% (kh«ng  phÇn tr¨m).  Thñ    tôc hå  theo  s¬  quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm     1.1,môc  , II phÇn  Th«ng   122/2000/TT­ B  t sè  BTC   trªn. nªu  §èivíi êng       tr hîp cao  xuÊt khÈu    su    ra kho  ngo¹iquan  nícngoµi®Ó     ë      b¸n  cho kh¸ch hµng    níc ngoµi th×    thñ    s¬    îc ¸p  tôc hå  ®Ó ®   dông  thuÕ suÊt 0%     bao  gåm: ­Hîp    ®ång    thuªkho  ngo¹iquan;   ­Tê    khaiH¶iquan      hµng    ho¸ xuÊtkhÈu    theo h×nh    thøc t¹m    xuÊt; ­B¸o      c¸o thanh  kho¶n    quan    víic¬  H¶iquan  lµm      thñ tôcxuÊt ­ Hîp    ®ång  th¸cxuÊt khÈu  êng    uû      (tr hîp ®¬n  thµnh    th¸cxuÊt vÞ  viªnuû      khÈu  cho  Tæng c«ng    tycao  ViÖtNam). su    ­ B¶ng  khai tæng    kª    hîp  l       sè îng,trÞ gi¸hµng  b¸n  ®∙  (cã    x¸c nhËn cña  Tæng c«ng    tycao  ViÖtNam). su   
  2. 2 ­Hîp    ®ång  mua    b¸n ngo¹ith   ¬ng  víi ký   ngêimua.   ­ Chøng      tõ thanh    to¸ntiÒn hoÆc     c¸c chøng      tõ x¸c nhËn thanh    to¸ncña  kh¸ch hµng      nícngoµi. ­Ho¸    ®¬n  GTGT   hµng. b¸n  Bé    Tµi chÝnh híng dÉn    quan  li     ®Ó c¬  cã  ªnquan  îcbiÕtvµ  ®     thùc hiÖn    thèng nhÊt.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2