Công văn về việc điều chỉnh danh mục hàng hoá

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
249
lượt xem
21
download

Công văn về việc điều chỉnh danh mục hàng hoá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc điều chỉnh danh mục hàng hoá mua để xuất khẩu; và quy trình về dịch vụ nhập khẩu, phân phối cho doanh nghiệp FDI.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc điều chỉnh danh mục hàng hoá

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  th¬ n g   ¹i  m sè 4416/T M­§ T  n g µy  30 th¸ng  10 n¨ m  2001 v Ò  viÖc  ®i Ò u   h Ø n h  da n h  m ô c  h µ n g  h o¸ m u a  ® Ó  xu Êt kh È u;  c vµ q u y  ® Þ n h  v Ò  d Þ c h  v ô   h Ë p  kh È u,  h © n  p h èi  n p ch o  d o a n h  n g hi Ö p  F DI KÝnh    göi:V¨n  phßng  ChÝnh  phñ Phóc ®¸p v¨n b¶n sè 4691/VPCP­KTTH  ngµy 05/10/2001 cña V¨n  phßng ChÝnh phñ  viÖc  vÒ  ®iÒu chØnh danh môc hµng ho¸ xuÊt khÈu    ®èi  víi  doanh  nghiÖp FDI, Bé  Th¬ng          sau: m¹ixinb¸o c¸o nh  Theo  ChØ  thÞ  19/2001/CT­ sè  TTg ngµy 28/8/2001  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ    chøc  vÒ tæ  thùc hiÖn    NghÞ  quyÕt  09/2001/NQ­CP   sè  ngµy 28/8/2001  cña ChÝnh  phñ  t¨ngcêng      vÒ    thu hót®Çu    n©ng  tvµ  cao hiÖu qu¶ ®Çu      ttrùc tiÕp    níc ngoµi t¹    i ViÖt Nam,  Th¬ng      Bé  m¹i chÞu tr¸chnhiÖm     tr×nh Thñ íng t   ChÝnh  phñ  vÊn  2  ®Ò: 1. Thu    hÑp danh môc hµng    ho¸ doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµi   kh«ng  îcmua    ®   ®Ó xuÊtkhÈu.   2.Tr×nh    Thñ íng ChÝnh  t   phñ quy  ®Þnh  doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tníc ngoµi ho¹t®éng      trong lÜnh    vùc dÞch  nhËp  vô  khÈu  dÞch  ph©n  vµ  vô  phèi  nªu  i t¹ kho¶n  môc  phô    1  4  IV  lôcsè  kÌm  theo NghÞ ®Þnh  24/2001/N§­   sè  CP ngµy 31/7/2000 cña    ChÝnh  phñ. VÒ   vÊn    nhÊt: ®Ò thø  Bé Th¬ng    cã    m¹i ®∙  tê tr×nh sè    3808/TM­§T ngµy 25/9/2001 tr×nh Thñ    t   íng ChÝnh phñ. Theo chØ  cña  thÞ  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  i   t¹ v¨n b¶n  4691/VPCP­KTTH     sè  dÉn  trªn, Th¬ng    göiC«ng    4117/TM­§T   Bé  m¹i®∙    v¨n sè  ngµy 12/10/2001   ®Ó lÊy  kiÕn  ý  cña Bé, Ngµnh  ªnquan  li   (gåm   KÕ   Bé  ho¹ch  ®Çu   , Bé    vµ  t   Tµi chÝnh,Bé    C«ng  nghiÖp,Bé    N«ng  nghiÖp  ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n,Tæng    côc  H¶i quan) vÒ      danh  môc  hµng      ho¸ c¸c doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu       t níc ngoµi  ® îcmua      ®Ó xuÊtkhÈu  ®Ò     vµ  nghÞ  ý cã  kiÕn  ícngµy  tr   20/10/2001. §Õn  nay,Bé    Th¬ng    nhËn  îcv¨n b¶n  m¹i ®∙  ®     gãp  kiÕn  ý  cña  Tæng  côc  H¶i quan    (V¨n b¶n  4662/TCHQ­GSQL     sè  ngµy 22/10/2001),Bé    C«ng  nghiÖp  (v¨n b¶n  4421/CV­   sè  KH§T  ngµy 23/10/2001) vµ  N«ng    Bé  nghiÖp  ph¸t vµ    tr   iÓn n«ng th«n (v¨n b¶n  3146/BNN­KH     sè  ngµy  25/10/2001);Bé      KÕ ho¹ch   vµ ®Çu  ,Bé    t  TµichÝnh  cha  ý  cã  kiÕn. ý kiÕn cña    c¸c Bé, Ngµnh  göi ®Òu   b¶n  ®∙    c¬  nhÊt        trÝ víinéi dung    tê tr×nh sè    3808/TM­§T  dÉn trªn,     doanh  c¸c nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t nícngoµikhi     mua  hµng ho¸ thuéc diÖn  qu¶n    lý chuyªn ngµnh (kho¸ng s¶n, cµ    phª,gç.. )   .  ®Ó  xuÊtkhÈu    cÇn ph¶itu©n        thñ c¸cquy ®Þnh  qu¶n    lýchuyªn ngµnh.   Riªng ®èi    Æt   víim hµng g¹o,Bé    N«ng  nghiÖp  ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n  ®Ò  nghÞ: “Do tÝnh  nh¹y c¶m  cña vÊn    ninh ¬ng  ®Ò an  l thùc quèc  nªn  gia 
  2. 2 chØ cho  phÐp    c¸c doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµimua    gom   chÕ biÕn  xuÊtkhÈu      tímét  l   i sè îng nhÊt ®Þnh    trî       cho    ®Ó hç    thô lóag¹o  tiªu n«ng  d©n”. Sau    khinhËn  ý  ®ñ  kiÕn gãp  cña    cßn    ý  c¸c Bé  l¹ (Bé    i KÕ ho¹ch vµ    ®Çu   t  Tµi chÝnh),Bé  , Bé      Th¬ng      m¹i sÏ tæng  ®Ó   hîp  ban  hµnh  Th«ng     t bæ sung  Th«ng   sè  t 22/2000/TT­BTM  ngµy  15/12/2000  íng  (h dÉn  thùc hiÖn NghÞ  ®Þnh  cña ChÝnh phñ  24/2000/N§­   sè  CP ngµy  31/7/2000)®iÒu    chØnh  danh  môc hµng    ho¸ doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµikh«ng  îcmua      ®   ®Ó xuÊt  khÈu. VÒ   vÊn    2: ®Ò thø  ViÖc  cho phÐp  doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµi ho¹t®éng      dÞch  vô nhËp  khÈu  dÞch  ph©n  vµ  vô  phèi cã  ªnquan    li   ®Õn  nhiÒu  b¶n  v¨n  ph¸p  luËt,® Æc     biÖt lµ HiÖp      ®Þnh  Th¬ng    m¹i ViÖt Nam       ­ Hoa Kú, ®ång    thêicßn  li   ªnquan  ®Õn  b¶o  s¶n  hé  xuÊt,quyÒn    kinh doanh  cña    c¸c doanh  nghiÖp  ViÖt Nam   trËttù l th«ng    vµ     u  ph©n phèitrªnthÞ  êng      tr toµn quèc.V×    vËy,Bé    Th¬ng    so¹n th¶o    m¹i ®∙    néidung    tê tr×nh Thñ íng ChÝnh    t   phñ  ®ang    vµ  trao ®æi  víi   trongBé  kü    vô  c¸c   Th¬ng   m¹i,còng  c¸cBé, Ngµnh  li   nh      cã  ªnquan. Bé  Th¬ng      m¹isÏtæng    kiÕn  tr×nh Thñ íng ChÝnh  hîp ý  vµ    t   phñ  sím  nhÊt. Tr©n  träng.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản