Công văn về việc điều chỉnh lãi suất tiền vay cho chương trình phát triển cà phê chè

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
76
lượt xem
4
download

Công văn về việc điều chỉnh lãi suất tiền vay cho chương trình phát triển cà phê chè

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc điều chỉnh lãi suất tiền vay cho chương trình phát triển cà phê chè

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc điều chỉnh lãi suất tiền vay cho chương trình phát triển cà phê chè

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  717/2000/CP­N N   g µ y  10 th¸ng 8 n¨ m  2000  C n v Ò   Ö c ® i Ò u  c h Ø n h  l∙i Ê t ti Ò n vay c h o   vi  su c h ¬ n g   × nh p h¸t tri Ó n c µ  p hª chÌ tr KÝnh  öi:   g   Tæng  ­ c«ng    µ     ÖtNam   tyC phª Vi   ­Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu ,   K ho   § t ­Bé  µichÝnh   T  ­ Bé     N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n,   ­Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam     h Nh n     X Ðt ®Ò  nghÞ  cña Tæng  c«ng ty Cµ  phª ViÖt Nam  (C«ng v¨n sè  22/TCT­   µy  th¸ng 5  CV ng 18    n¨m 2000),ý  Õn  ña    é: K Õ   ¹ch vµ  Çu     ki c c¸c B   ho   § t (C«ng  sè    v¨n  3599  BKH/NN   µy  th¸ng 6  ng 13    n¨m  2000),Tµi chÝnh     (C«ng  v¨n sè    2843  TC/TC§N  µy  th¸ng7  ng 14    n¨m 2000) vµ  ña  ©n  µng  µ   íc   c Ng h Nh n   ViÖt Nam     (C«ng    è  v¨n s 503/CV­ NHNN14   µy  th¸ng 6  ng 8    n¨m 2000) vÒ   Öc    vi gi¶iquyÕt  ã    kh kh¨n cho  ¬ng  ×nh  ch tr ph¸ttr Ón cµ    i   phª  Ì,Thñ íng  Ýnh   ch   t Ch phñ  ã    Õn    c ý ki nh sau: 1. §ång    iÒu    ý® chØnh møc    Êt cho  l∙ su   i vay theo  møc    Êt tÝn  ông  l∙ su   i d ®Ç u      iÓn cña  µ  íc®èi víikho¶n  Ýn  ông  ån  èn  ¬  tph¸ttr   nh n       td ngu v c quan  Ph¸t  tr ÓnPh¸p  i  (AFD)  Tæng  do  c«ng    µ     ÖtNam   tyC phª Vi   vay  ¹®Ó   l   cho  i n«ng  ©n   d vay  ång  µ  tr c phª  Ì nh c¬  Õ   ∙  îc Thñ   íng  Ýnh  ñ  ch   ch ® ®   t Ch ph phª  duyÖt  ¹ t i C«ng    è  v¨n s 1258/CP­   µy  th¸ng 10  NN ng 24    n¨m  1998  Ò   Öc  v vi phª  Öt  ­ duy ph ¬ng    µn    èn  µ  ¸n ho tr¶v v tho¶ íctÝn  ông     d cho  ¬ng  ×nh ph¸ttr Óncµ    Ì ch tr     i   phª ch   vay  èn  v AFD.  Møc    Êt cho  é  l∙su   i h n«ng  ©n  d vay  ô  Ó  Tæng  c th do  c«ng    µ   tyC phª  Öt Nam   Vi   quy  nh    ¹ttheo  ®Þ linhho   møc     Êt tho¶  Ën, hoÆc   ©n   l∙ su   i thu   ph biÖt vïng      l∙nh thæ,  ng  nh kh«ng  îc vîtqu¸  ®   møc   i Êt  l∙ su vay  ¬ng  ¹i cña    th m  Ng ©n  µng  h N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n ViÖtNam.     Tæng   c«ng    µ   ty C phª  Öt  Vi Nam   Þu  ch tr¸ch nhiÖ m   ¹ch    h to¸n kho¶n    chªnh  Öch    Êt ® îc ®Ó   ¹    ï ®¾ p   ñiro  Ýn  ông  µ    l l∙ su     i li ®Ó b   r  t d v c¸c kho¶n   chi phÝ  Ò   v nghiªncøu,®µo  ¹ovµ      t   qu¶n  ýtheo quy  nh. l    ®Þ 2. §ång    Ò     ý v nguyªn  ¾c  t kho¶n    Ý   chiph thuªchuyªn gia t vÊn  Ò          v qu¶n  lý,n«ng  äc  µ    h v c«ng  nghÖ   Õ   Õn  îc thùc  Ön  ch bi ®   hi theo  Õ     Êp    ch ®é c ph¸t cho  ù  tõ nguån  èn  d ¸n    v vay  íc ngoµitheo  ¬ng  n    ph thøc          ©n   ghithu ghichiNg s¸ch  µ   íc.Tæng   Nh n   c«ng    µ   ty C phª  Öt Nam   Vi   ph¶itiÕn  µnh  m     h ®µ ph¸n  µ  v tr×nh c¬    quan  ã  Èm  Òn  c th quy phª  Öt  îp ®ång  duy h   thuªchuyªn gia t vÊn           ®Ó lµm    Bé  µichÝnh  ùc hiÖn          ©n  c¨n cø  T   th   ghithu ghichiNg s¸ch Nhµ   íc.   n 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản