intTypePromotion=1

Công văn về việc nhập khẩu hàng hoá phục vụ quốc phòng

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
99
lượt xem
6
download

Công văn về việc nhập khẩu hàng hoá phục vụ quốc phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc nhập khẩu hàng hoá phục vụ quốc phòng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc nhập khẩu hàng hoá phục vụ quốc phòng

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é   B th¬ n g  m ¹i sè 1995/T M­X N K  n g µ y 14 th¸ng  n¨ m  2001 v Ò  viÖc  8  n h Ë p  k h È u  h µ n g  h o¸ p h ô c  v ô   u èc  h ß n g q p KÝnh   göi:Bé      Tµi chÝnh  (Tæng  côc  thuÕ) Tæng  côc  H¶i quan  (Côc  KiÓm  tra thu  thuÕ) Bé  Th¬ng    m¹i nhËn  îc C«ng  ®   v¨n  1218/KH§T  sè  ngµy 30/5/2001 cña  Côc    KÕ ho¹ch §Çu   ­  Quèc  t Bé  phßng    vÒ mét  víng  ¾c   sè  m trong thñ tôc  nhËp  khÈu, nép    thuÕ  xÐt  vµ  miÔn  thuÕ ®èi    víihµng  phôc  quèc  vô  phßng.  VÒ  vÊn    ®Ò nµy, Bé    Th¬ng      m¹i xin trao ®æi    Tµi chÝnh    víiBé    (Tæng  côc  ThuÕ)  Tæng  vµ  côc    H¶i quan  (Côc  kiÓm      trathu thuÕ) nh    sau: Theo  quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   t 172/1998/TT­ BTC  ngµy 22/12/1998 cña Bé  TµichÝnh      th× hµng nhËp  khÈu phôc  trùctiÕp cho  ninh,quèc  vô      an    phßng  ­ ® îc xÐt    miÔn  thuÕ nhËp  khÈu theo danh  môc   Bé   do  chñ  qu¶n  Bé     vµ  Tµi chÝnh  thèng nhÊt hµng  n¨m    (tõ®Çu  n¨m).NÕu     danh  môc  nµy  îc chuyÓn  ®   cho Tæng  côc    H¶i quan    quan    th× c¬  H¶i quan  thÓ    vµo  ®Ó     cã  c¨n cø  ®ã  trùc tiÕp miÔn  thuÕ  thu  nhËp  khÈu cho tõng chuyÕn  hµng, kh«ng    ph¶i¸p    dông  quy tr×nh xÐt miÔn  thuÕ  hiÖn  nh  nay (®îc thiÕtkÕ     dông      ®Ó ¸p  cho hµng  th«ng  êng). th Xin    Tµi chÝnh  göi Bé    (Tæng  côc thuÕ)  Tæng   vµ  côc  H¶i quan (Côc  KiÓm     tra thu thuÕ)    ®Ó xem  xÐt,quyÕt    ®Þnh,    t¹o thuËn    lî cho  i hµng nhËp  khÈu phôc  an  vô  ninh,quèc    phßng.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2