intTypePromotion=1

Công văn về việc thuế nhập khẩu đối với phân bón

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
126
lượt xem
30
download

Công văn về việc thuế nhập khẩu đối với phân bón

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc thuế nhập khẩu đối với phân bón

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc thuế nhập khẩu đối với phân bón

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña V¨n p h ß n g  C h Ý n h  p h ñ  sè 3673/VP C P­K T T H n g µ y 17 th¸ng 8 n¨ m  2001 v Ò  viÖc thu Õ  n h Ë p  kh È u   ® èi   p h © n   ã n víi b KÝnh   göi:­Bé       Tµi chÝnh, ­Bé    C«ng  nghiÖp, ­Bé    Th¬ng  m¹i, ­Bé    N«ng  nghiÖp  Ph¸ttriÓn  vµ    n«ng  th«n, ­Ban    VËt    gi¸ChÝnh  phñ, ­Tæng     côc  H¶i  quan. XÐt    ®Ò nghÞ cña  Tµi chÝnh  i Bé    t¹ c«ng  sè  c¨n  6976  TC/TCT  ngµy  26  th¸ng 7    n¨m 2001, vÒ     thuÕ  nhËp khÈu  ®èi    Æt   víim hµng ph©n  bãn, thay    m Æt   Thñ íng ChÝnh  t   phñ,Phã    Thñ íng NguyÔn  t   TÊn  Dòng  ý  cã  kiÕn  sau: nh  1. Tríc m ¾t,      cha ®iÒu chØnh  møc  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®èi    víi ph©n  bãn. Giao  Tµi chÝnh    Bé    theo    dâit×nh h×nh biÕn ®éng  cña ph©n bãn  trªnthÞ  êng, phèihîp      quan  ªnquan      tr     víic¸c c¬  li   ®Ó ®iÒu  chØnh møc  thuÕ  suÊt thuÕ  nhËp  khÈu ®èi    víiph©n  bãn theo quy ®Þnh   i®iÓm   QuyÕt  t¹  1  ®Þnh  908/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng7  26    n¨m  2001 cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ. 2. Giao  C«ng    Bé  nghiÖp  chØ ®¹o Tæng c«ng      tyho¸ chÊt ViÖt Nam       vµ  c¸c ®¬n   s¶n    vÞ  xuÊt ph©n  bãn ®iÒu chØnh n¨ng    lùc s¶n xuÊt,n©ng    cao  chÊtl    îng,gi¶m    gi¸thµnh,h¹ gi¸b¸n,®Èy          m¹nh      b¸n ra,gi¶m    tån kho. V¨n  phßng  ChÝnh  phñ    xinth«ng        quan  b¸o ®Ó c¸cc¬  biÕt,thùc hiÖn.      
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2