intTypePromotion=1

Công văn về việc không thu thuế đối với tài liệu khoa học kỹ thuật dầu khí nhập khẩu

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
102
lượt xem
0
download

Công văn về việc không thu thuế đối với tài liệu khoa học kỹ thuật dầu khí nhập khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc không thu thuế đối với tài liệu khoa học kỹ thuật dầu khí nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc không thu thuế đối với tài liệu khoa học kỹ thuật dầu khí nhập khẩu

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  S è  5772/TC H Q­K T T T   T n g µy  11 th¸ng 10 n¨ m  1999  Ò  viÖc K h « n g  thu thu Õ   v ® èi   tµi víi  liÖu K H K T  d Ç u  kh Ý  n h Ë p   h È u   k KÝnh   ­  göi:  Côc      H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè  ­    Tæng  c«ng    tyDÇu   khÝ ViÖtNam     Ngµy 6/10/1999,Tæng     côc    H¶i quan  nhËn  îc C«ng  ®   v¨n  1052/CP­ sè  KTTT  cña ChÝnh phñ  viÖc:Kh«ng  thuÕ  vÒ    thu  ®èi      víitµiliÖu khoa    häc kü  thuËt dÇu    khÝ, Tæng  côc H¶i quan híng dÉn    c¸c ®¬n   thùc  vÞ  hiÖn thèng  nhÊt nh    sau: §èi víic¸c tµiliÖu          khoa häc  thuËt dÇu  kü    khÝ nhËp  khÈu  c¸c nhµ  do    thÇu    níc ngoµi giao    nép cho Nhµ    níc ViÖt Nam     (th«ng qua Tæng  C«ng   ty DÇu   khÝ ViÖt Nam)    theo quy ®Þnh  cña  LuËt dÇu khÝ, khilµm      thñ      tôc H¶i quan    c¸c ®¬n  thùc hiÖn  vÞ    kh«ng  thuÕ  thu  nhËp khÈu, thuÕ    GTGT. C¸c    tµi liÖu kh¸c kh«ng      ph¶ilµtµiliÖu khoa          häc  thuËtth× yªu  kü      cÇu  nép thuÕ theo   LuËt ®Þnh.   Trêng  ph¸thiÖn  hîp    hµng ho¸ nhËp khÈu kh«ng ®óng ®èi  îng  khai t ®∙    b¸o    îc hëng  ®Ó ®   kh«ng  thu thuÕ nhËp khÈu  thuÕ  vµ  GTGT  th×    truy sÏ bÞ    thu thuÕ  nép      vµ  ph¹ttheo LuËt ®Þnh.     Tæng  côc    H¶iquan  th«ng        b¸o ®Ó c¸c®¬n  biÕtvµ  vÞ    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2