intTypePromotion=1

Công văn về việc thuế giá trị gia tăng đối với phụ tùng dây chuyền thiết bị, vật tư xây dựng nhập khẩu

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
131
lượt xem
7
download

Công văn về việc thuế giá trị gia tăng đối với phụ tùng dây chuyền thiết bị, vật tư xây dựng nhập khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc thuế giá trị gia tăng đối với phụ tùng dây chuyền thiết bị, vật tư xây dựng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc thuế giá trị gia tăng đối với phụ tùng dây chuyền thiết bị, vật tư xây dựng nhập khẩu

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n  cña  æ n g   ôc h ¶i q u a n   t c sè 6955/TC H Q­K T T T   n g µy  8 th¸ng 12 n¨ m  1999 V Ò   viÖc thu Õ  gi¸  trÞ gia t¨ng  ® èi   p h ô  tïng d © y  ch uy Ò n   víi thiÕt b Þ,  v Ët t x © y  d ù n g  n h Ë p  k h È u KÝnh  :V¨n  göi  phßng  ChÝnh  phñ  Tæng  côc    H¶i quan  nhËn  îcc¸c C«ng    CV­MU/081199­ ngµy  ®     v¨n sè  01  8­ 1999  sè  11­ vµ  MU/97­ CV/99  ngµy  11­ 11­ 1999  cña C«ng   ty MibilUnique    ViÖt Nam   ®Ò     vÒ  nghÞ  lýkh«ng    xö    thu thuÕ              gi¸trÞ gia t¨ng®èi víi phô  kiÖn,  phô    kÌm  tïng®i  d©y  chuyÒn  thiÕtbÞ  vËttx©y    vµ     dùng  nhËp  khÈu        ®Ó t¹otµi s¶n  ®Þnh.    cè  VÒ vÊn    ®Ò nµy, Tæng     côc  H¶i  quan  cã  ®∙  C«ng  v¨n  sè  3330/TCHQ­KTTT   ngµy  6­ 21­ 1999  kiÕn  nghÞ   Bé Tµi  chÝnh  tr×nh ChÝnh  phñ quy  ®Þnh    bæ sung   îng kh«ng    ®èi t   thu thuÕ              gi¸trÞ gia t¨ng ®èi víihµng  ho¸ do      c¸cdoanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµinhËp    khÈu        ®Ó t¹otµis¶n  cè  ®Þnh     îng ® îcmiÔn  (lµ®èi t     thuÕ  nhËp  khÈu  theo  quy ®Þnh   t¹ §iÒu  NghÞ  i 63  ®Þnh  12/CP  §iÒu  NghÞ  vµ  10  ®Þnh  10/1998/N§­   sè  CP ngµy  1­ 23­ 1998  cña  ChÝnh  phñ).§ång    li     c¸o Ban    thêi®∙  ªntôc b¸o    chØ  ®¹o    c¸c LuËt thuÕ      míicña  ChÝnh  phñ  vÊn    vÒ  ®Ò nµy  i   c¸o th¸ng 5  6/1999  ngµy  7­ t¹ c¸cb¸o        +  vµ  9­ 1999  vµ  c¸o th¸ng 7  8/1999  b¸o      +  ngµy  9­ 9­ 1999.Song    cho ®Õn   nay  vÉn cha  ý  cã  kiÕn chÝnh  thøc cña    quan    c¸cc¬  h÷u quan.   Trícm ¾t        ®Ó t¹othuËn   lîcho  i m«i  êng  tr ®Çu  ,Tæng  t  côc    H¶i quan  chØ  ®¹o Côc    h¶iquan    c¸ctØnh,thµnh    phè  thêikh«ng  t¹m    thùc hiÖn    cìng chÕ    lµm  thñ    tôc xuÊt nhËp    khÈu ®èi      víic¸c doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu       t níc ngoµinî     thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ngcña      c¸c l«hµng  nhËp  khÈu     îng nªu  lµ®èi t   trªn,  ®Õn  hÕt  ngµy  12­ 31­ 1999  (nÕu doanh  nghiÖp  kh«ng cßn kho¶n    nî thuÕ    qu¸ h¹n nµo  kh¸c).  Tæng  côc    H¶i quan b¸o  V¨n  c¸o  phßng ChÝnh phñ  th«ng  vµ  b¸o      víic¸c Bé, ngµnh  néidung    vÒ    chØ ®¹o Côc    h¶iquan    c¸ctØnh,thµnh    phè  trªn. nh   
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2