Công văn về việc giảm thuế giá trị gia tăng

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
232
lượt xem
33
download

Công văn về việc giảm thuế giá trị gia tăng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc giảm thuế giá trị gia tăng

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc thu Õ  ­ B é  T µi ch Ý n h  S è  537/TCT/N V1  n g µy  29 th¸ng 1 n¨ m  2002 v Ò   viÖc gi¶ m  thu Õ  G T G T   KÝnh    göi:Côc  thuÕ  tØnh  Sãc  Tr¨ng Tr¶    lêic«ng v¨n  659/CV­ sè  CT­2001 ngµy 11/12/2001 cña Côc thuÕ  tØnh Sãc Tr¨ng vÒ     îng ® îcgi¶m    xÐt ®èi t     thuÕ          gi¸trÞgia t¨ng(GTGT),Tæng     côc  ThuÕ   ý  cã  kiÕn  sau: nh  Theo  quy ®Þnh  it¹ ®iÓm     1, Môc  ,PhÇn     II  H Th«ng   sè  t 122/2000/TT­ BTC  ngµy  29/12/2000  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    thihµnh  NghÞ  ®Þnh  sè  79/2000/N§­   CP ngµy  29/12/2000  cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt  thuÕ      gi¸trÞ gia t¨ng (GTGT)    th×: "§èivíinh÷ng  së        c¬  s¶n  xuÊt,kinh     doanh  thuéc ®èi t      îng nép  thuÕ GTGT  theo  ph¬ng ph¸p khÊu    trõtrong nh÷ng    n¨m ®Çu   dông  ¸p  thuÕ  GTGT     lç do  thuÕ  mµ bÞ    sè  GTGT   ph¶i nép      línsè  thuÕ  tÝnh theo møc  thuÕ  doanh  tr   thu  íc ®©y   ® îc xÐt  th×    gi¶m  thuÕ  GTGT   ph¶inép".   C¨n  quy  cø  ®Þnh    ®©y, c¸c  trªn doanh nghiÖp  thµnh lËp sau ngµy  1/1/1999,nÕu    thuéc ®èi t      îng nép  thuÕ  theo ph¬ng  ph¸p khÊu    trõthuÕ  lç bÞ    do    ph¸tsinh thuÕ    GTGT  ph¶inép      lính¬n  thuÕ  sè  tÝnh theo møc thuÕ  doanh  thu trøc®©y      còng  îcmiÔn, gi¶m  ®     thuÕ  GTGT.  Møc thuÕ  GTGT   îcgi¶m ­ ®   t ¬ng  øng    lçnhng  víisè    kh«ng      chªnh  vîtqu¸ sè  lÖch gi÷a sè    thuÕ  GTGT   ph¶i   nép    víimøc  thuÕ  tÝnh theo thuÕ doanh    íc®©y.  thuÕ  thu tr   Sè  doanh    îc thu ®   x¸c ®Þnh      ®Ó lµm  së  c¬  miÔn, gi¶m    thuÕ  GTGT   cho  ®¬n  theo  vÞ  doanh    thu cña  n¨m  miÔn, gi¶m    thuÕ  GTGT  tÝnh  quy  ®æi    víimøc  thuÕ doanh    thu ph¶i   nép  íc®©y. tr   Tæng  côc  thuÕ        tr¶lêi®Ó Côc  thuÕ  tØnh  Sãc  Tr¨ng biÕtvµ      thùc hiÖn.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản