intTypePromotion=1

Công văn về việc thuế giá trị gia tăng đối với xây nhà để bán

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
156
lượt xem
10
download

Công văn về việc thuế giá trị gia tăng đối với xây nhà để bán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc thuế giá trị gia tăng đối với xây nhà để bán, xây dựng cơ sở hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc thuế giá trị gia tăng đối với xây nhà để bán

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh Sè 1482/CT-TCT ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 2000 vÒ viÖc ThuÕ GTGT ®èi víi x©y nhµ ®Ó b¸n, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®Ó chuyÓn nh îng hoÆc cho thuª KÝnh göi: - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ - UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Thùc hiÖn c«ng v¨n sè 217/CP-KTTH ngµy 7/3/2000 cña ChÝnh phñ vÒ thuÕ GTGT ®èi víi nhµ, kÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt cña c¸c c¬ së ®îc Nhµ níc giao ®Êt ®Çu t, x©y dùng ®Ó kinh doanh ®îc ¸p dông nh møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT cña ho¹t ®éng x©y dùng, l¾p ®Æt quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 78/1999/N§-CP ngµy 20/8/1999 cña ChÝnh phñ. C¨n cø vµo ®iÓm 3 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 78/1999/N§-CP ngµy 20/8/1999 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung NghÞ ®Þnh sè 102/1998/N§- CP ngµy 21/12/1998 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 28/1998/N§-CP ngµy 11/5/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT th× x©y dùng, l¾p ®Æt thuéc ®èi tîng ®îc gi¶m 50% thuÕ GTGT (thuÕ suÊt 10% tõ 1/9/1999 gi¶m cßn 5%); C¨n cø §iÒu 4 LuËt thuÕ GTGT quy ®Þnh: ChuyÓn quyÒn sö dông ®Êt thuéc diÖn chÞu thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT vµ kho¶n 4 §iÒu 1 LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè §iÒu cña LuËt thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt sè 17/1999/QH10) ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam - Kho¸ X, kú häp thø 6 th«ng qua ngµy 21/12/1999 quy ®Þnh: Tæ chøc kinh tÕ ®îc Nhµ níc giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt ®Ó ®Çu t x©y dùng nhµ ë ®Ó b¸n, x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng ®Ó chuyÓn nhîng cã chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt g¾n víi nhµ, víi kÕt cÊu h¹ tÇng th× ®îc miÔn thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt; Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ vÒ viÖc ¸p dông thuÕ GTGT ®èi víi kinh doanh x©y nhµ ®Ó b¸n, x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng ®Ó chuyÓn nhîng hoÆc cho thuª nh sau: 1- VÒ thuÕ suÊt thuÕ GTGT: C¬ së kinh doanh ®îc Nhµ níc giao ®Êt x©y dùng nhµ ®Ó b¸n, x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng ®Ó chuyÓn nhîng ®îc gi¶m 50% møc thuÕ suÊt quy ®Þnh (thuÕ suÊt 10%, gi¶m 50% thuÕ suÊt, thuÕ suÊt ®Çu ra ghi trªn ho¸ ®¬n lµ 5%). 2- VÒ gi¸ tÝnh thuÕ GTGT: a/ §èi víi c¬ së kinh doanh ®îc Nhµ níc giao ®Êt x©y nhµ ®Ó b¸n, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®Ó chuyÓn nhîng g¾n víi chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt thuéc diÖn ®îc miÔn thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 1 cña LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt sè 17/1999/QH10 ®îc Quèc héi th«ng qua ngµy 21/12/1999. Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT ®èi víi nhµ, c¬ së h¹ tÇng b¸n ra hoÆc chuyÓn nhîng lµ gi¸ b¸n (cha cã thuÕ GTGT) ®îc lo¹i trõ tiÒn sö dông ®Êt nép NSNN.
  2. 2 §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh mua, b¸n nhµ, c¬ së h¹ tÇng, gi¸ tÝnh thuÕ GTGT lµ gi¸ b¸n (cha cã thuÕ GTGT) trõ gi¸ trÞ ®Êt ®· tÝnh thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. b/ §èi víi c¬ së kinh doanh c¬ së h¹ tÇng ®îc Nhµ níc giao ®Êt díi h×nh thøc cho thuª ®Êt ®Ó ®Çu t c¬ së h¹ tÇng sau ®ã cho thuª l¹i, gi¸ tÝnh thuÕ GTGT lµ gi¸ cho thuª l¹i (cha cã thuÕ GTGT) trõ gi¸ thuª ®Êt ph¶i nép NSNN. C«ng v¨n nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký. §èi víi c¸c trêng hîp mua b¸n nhµ, chuyÓn giao c¬ së h¹ tÇng thùc hiÖn tríc ngµy c«ng v¨n nµy cã hiÖu lùc thi hµnh, nÕu ®· tÝnh thuÕ theo thuÕ suÊt vµ gi¸ tÝnh thuÕ theo c¸c quy ®Þnh tríc ®©y th× kh«ng tÝnh l¹i thuÕ. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c ngµnh, ®¬n vÞ, ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh nghiªn cøu, híng dÉn bæ sung.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2