Công văn về việc phân loại hàng nhập khẩu

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
238
lượt xem
4
download

Công văn về việc phân loại hàng nhập khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc phân loại hàng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc phân loại hàng nhập khẩu

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc h ¶i  u a n  sè 4418  C H Q ­ K T T T   q T n g µy  05 th¸ng 10 n¨ m  2001  Ò  viÖc p h © n  lo¹i µ n g  n h Ë p   h È u v  h k KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè Ngµy  26/9/2001,Bé      Tµi chÝnh  C«ng  cã  v¨n  9135  sè  TC/TCT    vÒ viÖc  ph©n  i sè  Æt   lo¹  m∙  m hµng      bil¨nnhùa nhËp khÈu. §Ó     thùc hiÖn    thèng nhÊt,   Tæng côc    H¶i quan híng dÉn      c¸c®¬n  thùc hiÖn  sau: vÞ    nh  ­ C¨n  BiÓu    cø  thuÕ  nhËp  khÈu  ®∙iban  u    hµnh  kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh  sè  1803/1998/Q§­BTC   ngµy 11/12/1998 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh. Bé    ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  19333/2000/Q§­ sè  BTC  ngµy 5/12/2000 cña Bé  TµichÝnh.   ­C¨n  Th«ng   37/1999/TT­   cø  tsè  BTC   ngµy  7/4/1999 cña  TµichÝnh.   Bé    M Æt  hµng: Bi      l¨nb»ng nhùa nhËp khÈu thuéc  sè  m∙  39269090, thuÕ    suÊtthuÕ    nhËp khÈu  ®∙i30%     ¬iphÇn  u    (ba m   tr¨m). Yªu cÇu Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè kiÓm    s¬,c¨n cø  trahå      hµng  thùc nhËp    khÈu  ®èi chiÕu    vµ    víihíng dÉn        sè  thuÕ    trªn®Ó ¸p m∙  vµ  suÊttheo    ®óng  quy ®Þnh. Tæng  côc    H¶i quan  th«ng  Côc    b¸o  H¶i quan    c¸ctØnh  thµnh  phè  biÕtvµ    thùc hiÖn.    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản