Công văn về việc nguyên tắc phân loại mặt hàng động cơ diezel nhập khẩu kèm máy móc, thiết bị cơ khí

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
75
lượt xem
1
download

Công văn về việc nguyên tắc phân loại mặt hàng động cơ diezel nhập khẩu kèm máy móc, thiết bị cơ khí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc nguyên tắc phân loại mặt hàng động cơ diezel nhập khẩu kèm máy móc, thiết bị cơ khí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc nguyên tắc phân loại mặt hàng động cơ diezel nhập khẩu kèm máy móc, thiết bị cơ khí

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  754  C/T C T  n g µy  1 th¸ng 2 n¨ m   c T 2001  vÒ  viÖc N g u yªn t ¾c p h © n  lo¹i Æ t  h µ n g  ® é n g    m c¬ diezel h Ë p  k h È u   n kÌ m   ¸ y  m ã c  thiÕt b Þ  c¬ kh Ý m KÝnh   Tæng  göi:  côc    H¶i quan  TiÕp theo c«ng v¨n sè 5804 TC/TCT  ngµy 27/12/2000 cña Bé  Tµi  chÝnh  viÖc  vÒ  ph©n  i Æt   lo¹ m   hµng  ®éng  diezelnhËp  c¬    khÈu  kÌm  theo  m¸y  mãc  thiÕtbÞ  khÝ  kiÕn    c¬  vµ  nghÞ cña ViÖt Nam   ªnquan    li   ®Õn  dßng thuÕ  "Dïng cho  ®éng  diezelc«ng  c¬    suÊt ®Õn     30CV" trong AHTN,  Tµi chÝnh    Bé    cã  kiÕn  sau: ý  nh  Theo  quy ®Þnh  cña BiÓu thuÕ nhËp  khÈu   ®∙i ban  u    hµnh  kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh  1803/1998/Q§­ sè  BTC  ngµy 11/12/1998  c¸c Danh  vµ    môc  söa  ®æi    bæ sung    thuÕ  tªnvµ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu cña mét  m Æt   sè  hµng  trong   BiÓu thuÕ thuÕ  nhËp khÈu  ®∙i;  u    nguyªn t¾c    ph©n  i lo¹ hµng    ho¸ theo BiÓu  thuÕ xuÊt khÈu, BiÓu      thuÕ nhËp khÈu quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   37/1999/TT­   tsè  BTC   ngµy 7/4/1999 cña  TµichÝnh;   Bé    Tham   kh¶o B¶n    gi¶ithÝch  Danh môc hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  cña    Héi ®ång        hîp t¸ch¶iquan  thÕ  iý  gií   kiÕn  ; tham    gia cña  C«ng  Bé  nghiÖp  i t¹ C«ng    v¨n sè    129/CV­ TCKT  ngµy 11/1/2001,ý    kiÕn tham    gia cña Tæng  côc Thèng  kª  iC«ng  t¹  v¨n  23/TCTK/TMGC   sè  ngµy 10/1/2001, ý    kiÕn  tham  gia cña  Tæng  côc    H¶i quan    t¹ C«ng    92/TCHQ­KTTT  i v¨n sè  ngµy  05/1/2001; Bé    TµichÝnh    ®Ò nghÞ  Tæng  côc    H¶i quan  chØ ®¹o Côc    H¶i quan  ®Þa   ph¬ng trong ph¹m    níc thèng    vic¶    nhÊt thùc hiÖn      nguyªn t¾c ph©n  i Æt   lo¹ m hµng §éng  diezelvµo  c¬    nhãm   8408 bÊt    ® îc sö  kÓ nã    dông  cho  m¸y  nµo  hoÆc   ® îcnhËp  cã    khÈu kÌm  theo m¸y    mãc thiÕtbÞ  khÝ    c¬  hay kh«ng    ­ (trõtr êng    hîp ®éng  ®ã  ® îcl¾p  ®Þnh  c¬  ®∙    cè  trong mét  ph¬ng    sè  tiÖn vËn        t¶i th× ph©n  itheo    lo¹  c¸c ph¬ng  tiÖn ®ã;  dô  vÝ  nh ®éng  diezel®∙  îc l¾p  c¬    ®   cè  ®Þnh trong xe  t« ® îcph©n  i   «      lo¹ theo  t«,hoÆc   «    l¾p  ®Þnh  cè  vµo ®Çu   m¸y  xe    îcph©n  i löa®   lo¹ theo ®Çu       m¸y  löa). xe  Bé    Tµi chÝnh  ý  cã  kiÕn    ®Ó Tæng  côc  H¶i quan  îc biÕt vµ  ®     chØ   ®¹o  thèng nhÊt viÖc    thùc hiÖn.Néi dung        híng dÉn    nµy  îcthùc hiÖn  ®     thèng nhÊt  tõngµy    05/02/2001. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản