intTypePromotion=1

Công văn 576/TC/CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Lam Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
80
lượt xem
3
download

Công văn 576/TC/CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 576/TC/CST của Bộ Tài chính về việc phân loại tính thuế nhập khẩu bộ linh kiện ôtô theo loại hình CKD, IKD

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 576/TC/CST của Bộ Tài chính

  1. C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 576 TC/CST ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2005  vÒ viÖc ph©n lo¹i tÝnh thuÕ nhËp khÈu bé linh kiÖn  « t« theo lo¹i h×nh CKD, IKD KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc  Trung ¬ng, liªn tØnh Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   ®∙   ban   hµnh   QuyÕt   ®Þnh   sè   177/2004/Q§­TTg   ngµy   5   th¸ng   10   n¨m   2004   vÒ   viÖc   phª  duyÖt   quy   ho¹ch   ph¸t   triÓn   ngµnh   c«ng   nghiÖp   «   t«   cña   ViÖt   Nam   ®Õn   n¨m   2010,   tÇm   nh×n   2020,   trong   ®ã   cã   quy   ®Þnh chuyÓn tõ viÖc tÝnh thuÕ theo bé linh kiÖn rêi d¹ng   CKD,  IKD  sang  tÝnh   thuÕ  nhËp  khÈu  theo   tõng  linh  kiÖn,   phô tïng. Trong khi chê Bé Tµi chÝnh ban hµnh BiÓu thuÕ   nhËp   khÈu   ®èi   víi   linh   kiÖn   vµ   phô   tïng   «   t«,   Bé   Tµi   chÝnh híng dÉn viÖc thùc hiÖn ph©n lo¹i vµ tÝnh thuÕ ®èi   víi linh kiÖn vµ phô tïng « t« nhËp khÈu nh sau: Tõ ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 2005, chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi  bé linh kiÖn d¹ng CKD vµ IKD vÉn thùc hiÖn theo quy ®Þnh  cña   QuyÕt   ®Þnh   sè   110/2003/Q§­BTC   ngµy   25   th¸ng   7   n¨m  2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh BiÓu thuÕ  nhËp   khÈu  u   ®∙i   cho   ®Õn   khi   chÝnh   s¸ch   thuÕ   theo   linh  kiÖn vµ phô tïng « t« do Bé Tµi chÝnh ban hµnh cã hiÖu  lùc thi hµnh. Tiªu chuÈn d¹ng rêi cña bé linh kiÖn « t«  ®Ó lµm c¨n cø   cho viÖc ph©n lo¹i, tÝnh thuÕ theo lo¹i  h×nh l¾p r¸p CKD, IKD vÉn ®îc thùc hiÖn theo nh quy ®Þnh  cña   QuyÕt   ®Þnh   sè   20/2003/Q§­BKHCN   ngµy   31   th¸ng   7   n¨m  2003 cña Bé trëng Bé Khoa häc vµ c«ng nghÖ vÒ viÖc ban  hµnh "Quy ®Þnh ph©n lo¹i, s¶n xuÊt l¾p r¸p « t«". Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖu   nÕu   cã   víng   m¾c,   ®Ò   nghÞ  Côc   h¶i   quan   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung  ¬ng,  liªn tØnh ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó cã híng dÉn xö lý  kÞp thêi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2