intTypePromotion=1

Công văn về việc nhập khẩu chứng gia cầm

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
68
lượt xem
1
download

Công văn về việc nhập khẩu chứng gia cầm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc nhập khẩu chứng gia cầm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc nhập khẩu chứng gia cầm

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  sè 2906/TC H Q­G S Q L   n g µy  29 th¸ng 5 n¨ m  1999 V Ò   viÖc n h Ë p  kh È u  gia c Ç m KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè. Nh»m  ng¨n  chÆn  nh÷ng    t¸c®éng xÊu  ®Õn  s¶n  xuÊt vµ      tiªudïng    trªn thÞ  êng  tr trong nícdo      viÖc  trøng giacÇm       nhËp  khÈu  ¹tvµo      å    níctatrongthêi     gian gÇn  ®©y,  Th¬ng    ban  Bé  m¹i ®∙  hµnh  c¸c c«ng  v¨n  1569/TM­XNK   sè  ngµy                   17/4/1999, sè    1653/TM­XNK   ngµy  21/4/1999  sè  vµ  2282/TM/XNK  ngµy 25/5/1999 quy  ®Þnh    tõ 05/5/1999 viÖc    nhËp  khÈu trøng  giacÇm     ph¶icã    giÊy phÐp    cña  Th¬ng  Bé  m¹i. Tæng  côc    H¶i quan ®∙  C«ng      cã  v¨n 2134/TCHQ­GSQL   ngµy 22/4/1999  sao    göi Côc H¶i  quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  v¨n b¶n  1569/TM­XNK   sè  ngµy  17/4/1999    Th¬ng    yªu  göi Bé  m¹i vµ  cÇu  L∙nh  ®¹o Côc H¶i  quan    c¸c tØnh,  thµnh  phè chØ  ®¹o    c¸c ®¬n  trùcthuéc ® Æc   vÞ      biÖtlµc¸c ®¬n  cöa        vÞ  khÈu,  c¸c®Þa    ®iÓm  kiÓm    trangoµicöa    khÈu ph¶iqu¸n tr       iÖtthùc hiÖn.   Tõ ngµy  05/5/1999 trøng gia cÇm  nhËp khÈu chÝnh  ng¹ch hay    siªu ng¹ch,(kÓ  nh÷ng  ®ång  ký  íc ngµy    c¶  hîp  ®∙  tr   05/5/1999)nÕu    kh«ng  v¨n cã    b¶n cho phÐp cña  Th¬ng    Bé  m¹i®Òu  ph¶ilËp biªnb¶n          viph¹m, gi÷l¹ ®Ó         i xö  lýnghiªm    theo quy    ®Þnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2