intTypePromotion=1

Đặc điểm tế bào - giải phẫu bệnh của các tổn thương cổ tử cung

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
0
download

Đặc điểm tế bào - giải phẫu bệnh của các tổn thương cổ tử cung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qua xét nghiệm 27.700 tế bào được thực hiện tại Bệnh viện Hùng Vương từ tháng 9/2003 đến 9/2004 chúng tôi đã chẩn đoán được 172 ca tế bào âm đạo - cổ tử cung bất thường. Chẩn đoán này được đối chiếu với 52 ca sinh thiết cho thấy tổn thương càng nặng thì mức độ tương hợp giữa tế bào và giải phẫu bệnh càng cao. Các tổn thương nhiễm HPV thường tập trung vào nhóm tuổi 31-40 tuổi và các tổn thương tiền ung và ung thư khác thì tập trung vào nhóm tuổi 41 - 50 tuổi, là nhóm tuổi chúng ta cần lưu ý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đặc điểm tế bào - giải phẫu bệnh của các tổn thương cổ tử cung

ÑAËC ÑIEÅM TEÁ BAØO – GIAÛI PHAÃU BEÄNH<br /> CUÛA CAÙC TOÅN THÖÔNG COÅ TÖÛ CUNG<br /> Traàn Thò Vaân Anh*, Nguyeãn Vaïn Thoâng**<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Qua xeùt nghieäm 27.700 teá baøo ñöôïc thöïc hieän taïi Beänh vieän Huøng Vöông töø thaùng 9/2003 ñeán 9/2004<br /> chuùng toâi ñaõ chaån ñoaùn ñöôïc 172 ca teá baøo aâm ñaïo – coå töû cung baát thöôøng. Chaån ñoaùn naøy ñöôïc ñoái<br /> chieáu vôùi 52 ca sinh thieát cho thaáy toån thöông caøng naëng thì möùc ñoä töông hôïp giöõa teá baøo vaø giaûi phaãu<br /> beänh caøng cao. Caùc toån thöông nhieãm HPV thöôøng taäp trung vaøo nhoùm tuoåi 31-40 tuoåi vaø caùc toån thöông<br /> tieàn ung vaø ung thö khaùc thì taäp trung vaøo nhoùm tuoåi 41 – 50 tuoåi, laø nhoùm tuoåi chuùng ta caàn löu yù.<br /> <br /> SUMMARY<br /> CYTOLOGIC – PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CERVICAL LESIONS<br /> Tran Thi Van Anh, Nguyen Van Thong<br /> * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 9 * Supplement of No 1 * 2005: 176 – 178<br /> <br /> With 27.700 papanicolaou smears done in Hung Vuong Hospital from Sep. 2003 to Sep. 2004 we<br /> have diagnosed 172 abnormal smears. Subsequent 52 biopsies were done and the higher the severity of<br /> the lesion, the better is the cytologic pathologic confrontations. HPV lesions occurred mostly in the age<br /> group 31-40, and other cervical precancerous lesions and cancers occurred mostly in the age group 4150, which are the groups we must be aware of.<br /> <br /> ÑAËT VAÁN ÑEÀ<br /> Ung thö coå töû cung laø loaïi ung thö phoå bieán nhaát<br /> ôû phía nam cuõng nhö taïi TP.Hoà Chí Minh. Ñieàu trò<br /> ung thö chuû yeáu baèng phaãu thuaät vaø xaï trò, do ñoù vieäc<br /> taàm soaùt vaø chaån ñoaùn sôùm ung thö coå töû cung raát<br /> caàn thieát ñeå baûo veä söùc khoûe vaø haïnh phuùc cuûa phuï<br /> nöõ. Trong caùc phöông tieän taàm soaùt ung thö, xeùt<br /> nghieäm teá baøo laø moät xeùt nghieäm phoå caäp vaø ñöôïc söû<br /> duïng roäng raõi taïi caùc phoøng khaùm y teá cuõng nhö taïi<br /> caùc beänh vieän.<br /> Taïi Beänh vieän Huøng Vöông, taïi Phoøng khaùm<br /> ngoaïi truù phuï khoa vaø khaùm ngoaïi vieän, töø thaùng<br /> 9/2003 ñeán 9/2004 chuùng toâi ñaõ xeùt nghieäm ñöôïc<br /> 24.700 pheát teá baøo aâm ñaïo coå töû cung. Qua caùc pheát<br /> teá baøo chuùng toâi coù moät soá muïc tieâu sau:<br /> Khaûo saùt caùc loaïi toån thöông coå töû cung: hình<br /> aûnh teá baøo vaø giaûi phaãu beänh, tuoåi thöôøng gaëp.<br /> <br /> Ghi nhaän nhöõng ñieåm thuaän lôïi cuõng nhö nhöõng<br /> khoù khaên gaëp phaûi trong quaù trình thöïc hieän vaø chaån<br /> ñoaùn teá baøo vaø giaûi phaãu beänh cuûa caùc toån thöông coå<br /> töû cung.<br /> <br /> VAÄT LIEÄU VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN<br /> CÖÙU<br /> * Vaät lieäu nghieân cöùu laø caùc maãu pheát teá baøo ñöôïc<br /> laáy taïi phoøng khaùm vaø trong caùc ñôït taàm soaùt ngoaïi<br /> vieän cuûa Beänh vieän Huøng Vöông.<br /> * Thôøi gian thöïc hieän: 9/2003 ñeán 9/2004.<br /> * Caùch laáy maãu:<br /> Moãi beänh nhaân ñöôïc boäc loä coå töû cung baèng moû<br /> vòt, sau ñoù ñöôïc pheát treân 2 lame, moät laáy maãu coå<br /> trong, moät laáy maãu coå ngoaøi. Caùc lame ñöôïc coá ñònh<br /> töùc khaéc trong coàn 95% vaø ñöôïc nhuoäm theo phöông<br /> phaùp PAPANICOLAOU. Pheát ñöôïc laáy baèng que AYRE<br /> <br /> * Boä moân Giaûi phaãu beänh - Ñaïi hoïc Y Döôïc TP. HCM<br /> ** Khoa Giaûi phaãu beänh – BV. Huøng Vöông TP. HCM<br /> <br /> 176<br /> <br /> Chuyeân ñeà Y Học Cơ Sở<br /> <br /> baèng goã vaø ñöôïc laøm bôûi caùc baùc só laâm saøng.<br /> <br /> tuoåi treû hôn 41 – 50t.<br /> <br /> Sau nhuoäm maãu ñöôïc taàm soaùt bôûi kyõ thuaät vieân<br /> teá baøo – giaûi phaãu beänh vaø ñöôïc chaån ñoaùn bôûi baùc só<br /> giaûi phaãu beänh.<br /> <br /> Baûng 3: Phaân boá HSiL theo tuoåi<br /> <br /> Chaån ñoaùn teá baøo döïa treân phaân loaïi BETHESDA<br /> (1) vaø ñöôïc chia nhoû theo phaân loaïi cuûa toå chöùc Y teá<br /> theá giôùi.<br /> Caùc maãu sinh thieát hay maãu moå töông öùng ñöôïc<br /> coá ñònh trong formol 10%, ñöôïc vuøi paraffin vaø<br /> nhuoäm vôùi Haematoxyline-Easine (H.E).<br /> <br /> KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU<br /> Chuùng toâi coù 172 ca teá baøo baát thöôøng (chieám tyû<br /> leä 0,62%) ñöôïc phaân nhoùm nhö sau:<br /> ASCUS<br /> <br /> :<br /> <br /> 40 ca<br /> <br /> AGUS<br /> <br /> :<br /> <br /> 10 ca<br /> <br /> Nhieãm HPV :<br /> <br /> 21 ca<br /> <br /> CIN 1<br /> <br /> :<br /> <br /> 21 ca<br /> <br /> CIN 2<br /> <br /> :<br /> <br /> 16 ca<br /> <br /> CIN 3<br /> <br /> :<br /> <br /> 33 ca<br /> <br /> Baûng 4: Phaân boá ung thö coå töû cung theo tuoåi<br /> Tuoåi<br /> 16-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 > 70<br /> Carcinom teá baøo<br /> 1<br /> 2<br /> 15<br /> 14<br /> 6<br /> 6<br /> gai<br /> Carcinom tuyeán<br /> 1<br /> 1<br /> Carcinom khoâng roõ<br /> 2<br /> 1<br /> loaïi<br /> Toång coäng<br /> 1<br /> 2<br /> 18<br /> 16<br /> 7<br /> 6<br /> <br /> Chaån ñoaùn teá baøo<br /> <br /> Carcinom tuyeán<br /> <br /> 2 ca<br /> :<br /> <br /> ASCUS(5 ca)<br /> <br /> 44 ca<br /> <br /> *ASCUS: teá baøo gai khoâng ñieån hình coù yù nghóa<br /> khoâng xaùc ñònh<br /> *AGUS: teá baøo tuyeán khoâng ñieån hình coù yù nghóa<br /> khoâng xaùc ñònh<br /> Baûng 1: Phaân boá ASCUS vaø AGUS theo tuoåi<br /> Tuoåi<br /> ASCUS<br /> AGUS<br /> <br /> HSiL thöôøng gaëp nhaát trong löùa tuoåi 41 – 50t (11<br /> ca / 29 ca = 38%)<br /> <br /> Baûng 5: Ñoái chieáu möùc ñoä phuø hôïp giöõa teá baøo vaø<br /> giaûi phaãu beänh<br /> <br /> 44 ca<br /> <br /> Carcinom khoâng roõ loaïi<br /> <br /> 16-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 > 70<br /> 4<br /> 2<br /> 5<br /> 4<br /> 1<br /> 2<br /> 4<br /> 6<br /> 1<br /> 6<br /> 6<br /> 11<br /> 5<br /> <br /> Ña soá ung thö coå töû cung laø carcinom teá baøo gai<br /> xaâm laán (44/49 ca = 89,7%) vaø thöôøng gaëp ôû löùa tuoåi<br /> 41 – 50 tuoåi.<br /> <br /> Carcinom teá baøo gai :<br /> :<br /> <br /> Tuoåi<br /> CIN 2<br /> CIN 3<br /> HSiL<br /> <br /> 16-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 > 70<br /> 1<br /> 3<br /> 8<br /> 13<br /> 10<br /> 4<br /> 1<br /> 0<br /> 1<br /> 2<br /> 6<br /> 1<br /> <br /> ASCUS vaø AGUS thöôøng taäp trung trong nhoùm<br /> tuoåi 41 – 50t (19 ca / 50 ca = 38%)<br /> Baûng 2: Phaân boá LSiL theo tuoåi<br /> Tuoåi 16-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 > 70<br /> HPV<br /> 1<br /> 5<br /> 9<br /> 5<br /> 1<br /> CIN 1<br /> 5<br /> 5<br /> 7<br /> 3<br /> 1<br /> LSiL<br /> 1<br /> 10<br /> 14<br /> 12<br /> 4<br /> 1<br /> <br /> HPV thöôøng gaëp nhieàu nhaát ôû nhoùm tuoåi 31 –<br /> 40t, trong khi CIN1 thöôøng gaëp nhieàu nhaát ôû nhoùm<br /> <br /> Teá baøo roãng 13 ca<br /> (nhieåm HPV)<br /> <br /> CIN 2 (5 c<br /> a)<br /> <br /> CIN 3 (7 ca)<br /> Carcinom teá baøo gai<br /> 20 ca<br /> <br /> Chaån ñoaùn GPB<br /> Vieâm maõn (1 ca)<br /> Chuyeån saên gai (1ca)<br /> Condyloâm suøi<br /> (1 ca)<br /> CIN 1<br /> (1 ca)<br /> CIN 2<br /> (1 ca)<br /> Condyloâm suøi<br /> (11 ca)<br /> Condyloâm phaúng (1 ca)<br /> Vieâm maõn CTC<br /> (1 ca)<br /> Vieâm maõn<br /> (1 ca)<br /> Chuyeån saên gai<br /> (1 ca)<br /> CIN 1 + Condyloâm (1 ca)<br /> CIN 1<br /> (1 ca)<br /> Condyloâm<br /> (1 ca)<br /> CIN 3<br /> (2 ca)<br /> CIN 2 + Condyloâm (1 ca)<br /> Carcinom teá baøo gai<br /> (3 ca)<br /> CIN 3 + Condyloâm (1 ca)<br /> Carcinom teá baøo gai<br /> (16 ca)<br /> Carcinom tuyeán gai<br /> (1 ca)<br /> CIN vaø Condyloâm<br /> (1 ca)<br /> Vieãm maõn CTC<br /> (1 ca)<br /> CIN 3 + Condyloâm<br /> (1 ca)<br /> <br /> Trong chaån ñoaùn ASCUS coù moät soá ca chaån ñoaùn<br /> giaûi phaãu beänh naëng hôn hình aûnh toån thöông treân teá<br /> baøo (1 ca CIN 1 vaø 1 ca CIN 2)<br /> <br /> 177<br /> <br /> Trong nhieãm HPV, möùc ñoä töông hôïp giöõa chaån<br /> ñoaùn teá baøo vaø giaûi phaãu beänh cao do hình aûnh teá baøo<br /> roãng raát ñaëc thuø cuûa nhieãm HPV ( 12/13 ca).<br /> Trong carcinome teá baøo gai xaâm laán, möùc ñoä<br /> töông hôïp giöõa teá baøo vaø giaûi phaãu beänh cao ( 16/20<br /> ca, vôùi tyû leä 80%). 2 tröôøng hôïp carcinom tuyeán ñöôïc<br /> chaån ñoaùn treân pheát teá baøo vaø ñöôïc xaùc ñònh laïi baèng<br /> sinh thieát laø carcinom tuyeán coå töû cung.<br /> <br /> 6/ Caùc toån thöông CIN keát hôïp vôùi nhieãm HPV<br /> thöôøng ñöôïc chaån ñoaùn naëng hôn treân teá baøo so vôùi<br /> treân moâ hoïc, do söï choàng laáp leân nhau cuûa 2 loaïi toån<br /> thöông naøy.<br /> 7/ Ñoä töông hôïp teá baøo- giaûi phaãu beänh cao trong<br /> carcinom teá baøo gai vaø carcinom tuyeán (80% vaø<br /> 100%).<br /> <br /> BAØN LUAÄN<br /> <br /> KEÁT LUAÄN<br /> <br /> Qua xeùt nghieäm 172 ca teá baøo baát thöôøng, chuùng<br /> toâi nhaän thaáy nhö sau:<br /> <br /> Qua ñoái chieáu teá baøo- giaûi phaãu beänh caùc toån<br /> thöông coå töû cung taïi Beänh vieän Huøng Vöông chuùng<br /> toâi nhaän thaáy xeùt nghieäm teá baøo aâm ñaïo coå töû cung<br /> raát coù giaù trò trong phaùt hieän vaø taàm soaùt ung thö. Caùc<br /> toån thöông do HPV thöôøng ñöôïc chaån ñoaùn khaù<br /> chính xaùc vôùi hình aûnh teá baøo roãng (12/13 ca phuø hôïp<br /> giöõa teá baøo vaø moâ hoïc). Toån thöông CIN keát hôïp HPV<br /> thöôøng ñöôïc chaån ñoaùn naëng hôn treân teá baøo so vôùi<br /> treân moâ hoïc.Toån thöông ôû coå töû cung caøng naëng thì<br /> möùc ñoä töông hôïp giöõa teá baøo vaø giaûi phaãu beänh caøng<br /> cao. Do ñoù , chaån ñoaùn teá baøo caùc pheát teá baøo aâm ñaïo<br /> coå töû cung vaø ñoái chieáu vôùi hình aûnh giaûi phaãu beänh<br /> seõ giuùp chuùng ta phaùt hieän ñöôïc sôùm caùc toån thöông<br /> ung thö vaø tieàn ung ôû coå töû cung vaø ñieàu trò kòp thôøi,<br /> nhaèm phuïc vuï ngaøy caøng toát hôn söùc khoûe phuï nöõ.<br /> <br /> 1/- Beänh lyù coå töû cung taïi TP.Hoà Chí Minh cuõng<br /> nhö taïi mieàn Nam noùi chung raát phoå bieán vaø chöa<br /> ñöôïc baûn thaân ngöôøi phuï nöõ quan taâm ñuùng möùc vôùi<br /> gaàn 1/ 3 soá pheát teá baøo thöïc hieän taïi phoøng khaùm phuï<br /> khoa beänh vieän Huøng Vöông vaø trong caùc ñôït khaùm<br /> taàm soaùt ngoïai vieän ñaõ phaùt hieän ra ung thö coå töû<br /> cung ôû giai ñoaïn xaâm laán.<br /> 2/- Toån thöông coå töû cung do nhieãm HPV thöôøng<br /> gaëp trong löùa tuoåi treû töø 31-40 tuoåi. Toån thöông<br /> ASCUS vaø AGUS thöôøng gaëp nhieàu nhaát trong löùa<br /> tuoåi 41-50 tuoåi, do nhöõng hình aûnh thay ñoåi do vieâm<br /> maõn tính treân coå töû cung ôû phuï nöõ tieàn maõn kinh<br /> khoù chaån ñoaùn treân neàn pheát nghòch döôõng.<br /> 3/- Toån thöông LSIL vaø HSIL ñeàu gaëp trong löùa<br /> tuoåi 41-50 tuoåi.<br /> 4/- Ung thö teá baøo gai xaâm laán thöôøng gaëp nhieàu<br /> nhaát trong löùa tuoåi 40 – 60 tuoåi. Caùc soá lieäu treân cuõng<br /> phuø hôïp vôùi caùc nghieân cöùu cuûa Trang Trung Tröïc [3]<br /> vaø Tröông Coâng Phieät 2eât(<br /> 5/ Coù 2 ca ASCUS coù chaån ñoùan beänh hoïc laø CIN<br /> 1 vaø CIN 2. Söï baát töông hôïp naøy coù theå do caùch laáy<br /> maãu pheát teá baøo khoâng ñuû teá baøo ñeå chaån ñoaùn.<br /> <br /> 178<br /> <br /> TAØI LIEÄU THAM KHAÛO<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> Kurman R.J., Solomon K (1997). The Bethesda system<br /> for reporting cervical vaginal cytologic diagnoses.<br /> Springer Verlag.<br /> Tröông Coâng Phieät. Nhaän xeùt veà ñoä tuoåi trung bình<br /> cuûa caùc toån thöông moâ gai coå töû cung. (2003), Y hoïc<br /> TP.Hoà Chí Minh, chuyeân ñeà giaûi phaãu beänh, phuï baûn<br /> soá 3, taäp 7: 33-37.<br /> Trang Trung Tröïc, Nguyeãn Saøo Trung (1999). Giaûi phaãu<br /> beänh laâm saøng toån thöông tieàn ung thö coå töû cung. Y<br /> hoïc TP. Hoà Chí Minh, phuï baûn soá 3, taäp 3: 40-45.<br /> <br /> Chuyeân ñeà Y Học Cơ Sở<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2