intTypePromotion=1

Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học ở Việt Nam: Những thách thức từ quá trình kép

Chia sẻ: An Thach Luu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
29
lượt xem
2
download

Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học ở Việt Nam: Những thách thức từ quá trình kép

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nhận diện những yêu cầu, cơ hội và thách thức của công tác đảm bảo chất lượng giáo dục học ở Việt nam với tư cạch là một quá trình kép vừa đáp ứng nhu cầu nhận lực bậc cao cho một xã hội đang phát triển theo hướng thị trường hóa, công nghiệp hóa, đưa giáo dục Việt Nam hội nhập vào khu vực và quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa. Đề xuất một số giải pháp hướng đến việc đồng bộ chất lượng theo hướng phát triển bền vững và hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học ở Việt Nam: Những thách thức từ quá trình kép

ÀAÃM BAÃO CHÊËT LÛÚÅNG<br /> GIAÁO DUÅC ÀAÅI HOÅC ÚÃ VIÏåT NAM:<br /> NHÛÄNG THAÁCH THÛÁC TÛÂ QUAÁ TRÒNH KEÁP<br /> . Nguyïîn Vùn Hiïåu*<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> TOÁM TÙÆT<br /> Baâi viïët nhêån diïån nhûäng yïu cêìu, cú höåi vaâ thaách thûác cuãa cöng taác àaãm baão chêët<br /> lûúång (ÀBCL) giaáo duåc àaåi hoåc úã Viïåt Nam vúái tû caách laâ möåt quaá trònh keáp: vûâa àaáp ûáng<br /> nhu cêìu nguöìn nhên lûåc bêåc cao cho möåt xaä höåi àang phaát triïín theo hûúáng thõ trûúâng<br /> hoáa, cöng nghiïåp hoáa; vûâa àaáp ûáng nhûäng tiïu chuêín ÀBCL, ñt ra cuäng úã têìm khu vûåc, àïí<br /> giaáo duåc àaåi hoåc Viïåt Nam coá thïí höåi nhêåp vaâo khu vûåc vaâ quöëc tïë trong böëi caãnh toaân cêìu<br /> hoáa. Qua àoá, baâi viïët àïì xuêët möåt söë giaãi phaáp hûúáng àïën viïåc ÀBCL theo hûúáng phaát<br /> triïín bïìn vûäng, hiïåu quaã.<br /> <br /> <br /> <br /> 1. Dêîn nhêåp hûúáng ài àuáng nïëu khöng noái laâ hûúáng phaãi ài<br /> Trong caác kïë hoaåch chiïën lûúåc cuãa mònh, nhòn tûâ sûá mïånh cuãa ÀHQG-HCM vaâ nhòn tûâ<br /> ÀHQG-HCM cuâng caác àún võ thaânh viïn luön goác àöå quaãn trõ àaåi hoåc. Nïìn taãng àïí hònh thaânh<br /> nhêën maånh àïën tñnh hiïåu quaã, àïën “vùn hoáa chêët nïn vùn hoáa àùåc thuâ àoá khöng gò khaác maâ chñnh<br /> lûúång”. Gêìn àêy, trong Kïë hoaåch chiïën lûúåc phaát laâ vùn hoáa chêët lûúång (VHCL), laâ hiïåu quaã mang<br /> triïín giai àoaån 2011-2015, ÀHQG-HCM coân dêëu êën àùåc thuâ cuãa chñnh chuã thïí taåo nïn chêët<br /> nhêën maånh àïën viïåc xêy dûång “vùn hoáa àùåc thuâ lûúång àoá - tûác cuãa chñnh ÀHQG-HCM vúái tû<br /> ÀHQG-HCM”, xem àoá laâ möåt trong nùm nhoám caách laâ möåt chuã thïí, möåt hïå thöëng.<br /> chiïën lûúåc nhùçm triïín khai cuå thïí caác muåc tiïu Àïën lûúåt mònh möîi àún võ thaânh viïn cuãa<br /> chiïën lûúåc cuãa àún võ giai àoaån 2011-2015 [4, ÀHQG-HCM - möåt thaânh töë cuãa hïå thöëng, trong<br /> 9-12]. àoá coá Trûúâng Àaåi hoåc Khoa hoåc Xaä höåi vaâ Nhên<br /> ÀHQG-HCM laâ möåt àaåi hoåc lúán, coá vai troâ vùn (ÀH KHXH&NV), cuäng laâ vaâ phaãi laâ möåt<br /> quan troång trong cöng cuöåc caãi caách giaáo duåc hïå thöëng vêån haânh trïn cú súã VHCL, vûâa taåo<br /> àaåi hoåc úã Viïåt Nam vaâ coá traách nhiïåm tiïn phong nïn phong caách vùn hoáa riïng, vûâa goáp phêìn<br /> trong viïåc àûa nïìn giaáo duåc àaåi hoåc trong nûúác taåo nïn phong caách chung cuãa vùn hoáa ÀHQG-<br /> lïn võ thïë ngang têìm khu vûåc vaâ höåi nhêåp quöëc HCM thöëng nhêët trong àa daång.<br /> tïë. Xêy dûång vùn hoáa àùåc thuâ ÀHQG-HCM laâ Tûâ goác nhòn Vùn hoáa hoåc, taác giaã àùåc biïåt<br /> <br /> <br /> * TS., Khoa Vùn hoáa hoåc, Trûúâng ÀHKHXH&NV-ÀHQG TP.HCM.<br /> <br /> <br /> <br /> K H O A H OÏ C X AÕÕ H OÄ I V AØØ N H AÂ N V AÊ N ♦97<br /> têm àùæc vaâ uãng höå quan àiïím VHCL vaâ àõnh hònh cuãa sûå chuyïín tiïëp (in transition) tûâ nïìn<br /> hûúáng xêy dûång vùn hoáa àùåc thuâ cuãa ÀHQG- giaáo duåc àaåi hoåc nùång vïì bao cêëp sang nïìn giaáo<br /> HCM. Tuy nhiïn coá thïí thêëy àêy laâ hûúáng ài duåc gùæn vúái kinh tïë thõ trûúâng; tûâ möåt nïìn giaáo<br /> khöng dïî daâng, búãi àïí hònh thaânh nïn möåt phong duåc àaåi hoåc coá tñnh tûå trõ, kheáp kñn sang möåt nïìn<br /> caách vùn hoáa àoâi hoãi rêët nhiïìu thúâi gian, nhiïìu giaáo duåc àaåi hoåc coá tñnh liïn thöng, hûúáng àïën<br /> nöî lûåc vaâ trong böëi caãnh hiïån nay, VHCL - nïìn àaåt chuêín khu vûåc vaâ quöëc tïë.<br /> taãng cuãa sûå hònh thaânh vùn hoáa àùåc thuâ, phaãi Trong quaá trònh keáp naây, giaáo duåc àaåi hoåc<br /> àûúåc xaä höåi thûâa nhêån thöng qua kiïím àõnh chêët Viïåt Nam àaä coá nhûäng nöî lûåc lúán, nhêët laâ tûâ<br /> lûúång vúái caác tiïu chñ khaá cao. Àêy laâ àiïìu thûåc möëc khúãi àêìu Thiïn niïn kyã múái. Trong Chiïën<br /> sûå khoá khùn, laâ thaách thûác àöëi vúái caác cú súã lûúåc phaát triïín giaáo duåc 2001-2010 do Thuã tûúáng<br /> giaáo duåc, caác àún võ coá töí chûác àaâo taåo úã Viïåt Chñnh phuã phï duyïåt vaâo thaáng 12/2001, cöng<br /> Nam trong àiïìu kiïån àêët nûúác àang trong quaá taác thanh tra giaáo duåc vaâ ÀBCL giaáo duåc thöng<br /> trònh cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa vaâ phaãi nöî qua viïåc töí chûác vaâ chó àaåo hïå thöëng kiïím àõnh<br /> lûåc àïí höåi nhêåp vúái caác tiïu chñ coá tñnh chuêín chêët lûúång àûúåc àùåc biïåt chuá troång1. Trûúác àoá,<br /> mûåc, trûúác tiïn laâ cuãa khu vûåc vaâ sau nûäa laâ cuãa cöng taác naây cuäng bûúác àêìu àûúåc chuá yá. Nùm<br /> quöëc tïë. 1999 Trung têm Àaãm baão chêët lûúång àaâo taåo<br /> 2. Böëi caãnh, àöång lûåc vaâ Nghiïn cûáu phaát triïín giaáo duåc trûåc thuöåc<br /> Chêët lûúång hùèn laâ vêën àïì àûúåc àùåt ra tûâ rêët ÀHQG-HN àaä àûúåc giao nhiïåm vuå nghiïn cûáu<br /> lêu, khi coá möëi quan hïå tûúng taác giûäa saãn xuêët vïì kiïím àõnh giaáo duåc àaåi hoåc úã cêëp àöå toaân<br /> vaâ sûã duång, tiïu duâng; thêåm chñ ngay tûâ khi coá quöëc vaâ àïën 2002 Trung têm naây vïì cú baãn àaä<br /> trao àöíi haâng hoáa, vêåt phêím úã daång xa xûa nhêët. xêy dûång xong Böå tiïu chñ àaánh giaá chêët lûúång<br /> Tuy nhiïn, tûâ viïåc quan têm vaâ nhêån thûác vïì giaáo duåc-àaâo taåo úã bêåc àaåi hoåc, àûúåc UÃy ban<br /> chêët lûúång àïën viïåc coá nhûäng phûúng phaáp, caách Khoa hoåc Nhaâ nûúác thöng qua2. Cuäng tûâ nùm<br /> thûác vaâ cöng cuå àïí ào àaåc vaâ àõnh lûúång hoáa giaá 2002 Böå GD&ÀT àaä thaânh lêåp Phoâng Kiïím àõnh<br /> trõ möåt caách khaách quan laâ caã möåt quaá trònh, gùæn chêët lûúång vaâ möåt nùm sau àoá thaânh lêåp Cuåc<br /> vúái tiïën böå khoa hoåc cöng nghïå cuäng nhû gùæn Khaão thñ vaâ Kiïím àõnh chêët lûúång. Cuöëi nùm<br /> vúái möåt cêëp àöå quan hïå tûúng taác nhêët àõnh. 2004, Böå trûúãng Böå GD&ÀT ban haânh Quy àõnh<br /> Àiïìu naây rêët àuáng vúái lônh vûåc giaáo duåc - àaâo taåm thúâi vïì kiïím àõnh chêët lûúång trûúâng àaåi hoåc,<br /> taåo, nhêët laâ àaâo taåo úã bêåc àaåi hoåc, khi chêët lûúång trong àoá xaác àõnh roä “Kiïím àõnh chêët lûúång<br /> saãn phêím àaâo taåo luön laâ vêën àïì àûúåc àùåc biïåt trûúâng àaåi hoåc laâ hoaåt àöång àaánh giaá bïn ngoaâi<br /> quan têm nhûng laåi khöng dïî gò ào àaåc, lûúång nhùçm cöng nhêån trûúâng àaåi hoåc àaáp ûáng muåc<br /> hoáa. tiïu àaâo taåo àïì ra”3<br /> ÚÃ Viïåt Nam nhêån thûác vaâ yïu cêìu vïì kiïím Viïåc ban haânh quy àõnh naây àaánh dêëu bûúác<br /> àõnh chêët lûúång giaáo duåc àaåi hoåc cuäng chó àûúåc ngoùåt trong viïåc Viïåt Nam hûúáng àïën xêy dûång<br /> àùåt ra gùæn vúái nhûäng tiïën böå vaâ nhûäng nhu cêìu möåt nïìn giaáo duåc àaåi hoåc coá chêët lûúång trong<br /> xaä höåi khi àêët nûúác chuyïín tûâ nïìn kinh tïë kïë böëi caãnh toaân cêìu hoáa vaâ àaánh giaá chêët lûúång<br /> hoaåch hoáa têåp trung sang nïìn kinh tïë thõ trûúâng giaáo duåc theo nhûäng tiïu chñ khoa hoåc nhêët àõnh<br /> àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa. Tuy nhiïn quaá trònh àöìng thúâi triïín khai cöng taác naây trïn phaåm vi<br /> trïn cuäng chûa hùèn àuã sûác thuác àêíy nhû möåt xu toaân quöëc, trûúác hïët laâ úã hai àaåi hoåc quöëc gia:<br /> thïë têët yïëu, nïëu khöng gùæn vúái quaá trònh höåi nhêåp ÀHQG-HN vaâ ÀHQG-HCM.<br /> ngaây caâng maånh meä cuãa Viïåt Nam vaâo khu vûåc Àaáng chuá yá laâ khöng àúåi àïën khi trúã thaânh<br /> vaâ quöëc tïë trong böëi caãnh toaân cêìu hoáa. thaânh viïn (thûá 150) cuãa WTO vaâo thaáng 1/2007<br /> Coá thïí noái àêy laâ quaá trònh keáp vaâ giaáo duåc Viïåt Nam múái coá nhûäng chuã trûúng, nhûäng quyïët<br /> àaåi hoåc Viïåt Nam vêîn àang úã giai àoaån àêìu cuãa saách vïì giaáo duåc noái chung, vïì giaáo duåc àaåi hoåc<br /> quaá trònh naây vúái nhûäng àùåc trûng coá tñnh àiïín noái riïng, hûúáng theo caác nguyïn tùæc cuãa Hiïåp<br /> <br /> 1. Böå GD&ÀT (2001), http://moj.gov.vn.<br /> 2. Ngö Doaän Àaäi, http://www.ired.edu.vn.<br /> 3. Böå GD&ÀT (2004), http://vanban.moet.gov.vn.<br /> <br /> <br /> <br /> 98♦K H O A H OÏ C X AÕÕ H OÄ I V AØØ N H AÂ N V AÊ N<br /> àõnh chung vïì thûúng maåi vaâ dõch vuå4, möåt hiïåp giaã nïu trïn vûâa coá nhiïìu thuêån lúåi vûâa coá nhiïìu<br /> àõnh thuöåc Töí chûác Thûúng maåi Thïë giúái ra àúâi thaách thûác: Thuêån lúåi keáp vaâ cuäng àöìng thúâi laâ<br /> nùm 1995 göìm caác nguyïn tùæc vïì thûúng maåi thaách thûác keáp.<br /> dõch vuå trïn phaåm vi toaân cêìu, trong àoá coá lônh 3. Thaách thûác cuãa quaá trònh keáp<br /> vûåc giaáo duåc. Viïåt Nam laâ nûúác chêu AÁ àêìu tiïn Nhòn tûâ caác quan hïå bïn trong, coá thïí thêëy<br /> vaâ khaá súám cho pheáp thaânh lêåp trûúâng àaåi hoåc giaáo duåc àaåi hoåc Viïåt Nam àaä vaâ àang àûáng trûúác<br /> quöëc tïë vúái 100% vöën nûúác ngoaâi, khaá súám trûúác nhûäng thaách thûác lúán vïì àaáp ûáng nhu cêìu cuãa xaä<br /> khi laâ thaânh viïn WTO. Àaåi hoåc RMIT àûúåc höåi: nhu cêìu àûúåc hoåc àaåi hoåc cuãa ngûúâi dên vaâ<br /> thaânh lêåp taåi TP.HCM nùm 2000 laâ möåt minh nhu cêìu àûúåc sûã duång nguöìn nhên lûåc coá chêët<br /> chûáng tiïu biïíu. lûúång cao. Nhùçm àaáp ûáng nhu cêìu hoåc àaåi hoåc,<br /> Cuäng trïn tinh thêìn cuãa Hiïåp àõnh chung vïì Nhaâ nûúác àaä taåo nïn löå trònh phaáp lyá khaá röång<br /> thûúng maåi vaâ dõch vuå, trong cöng trònh nghiïn cho viïåc múã trûúâng àaåi hoåc, kïët quaã laâ chó trong<br /> cûáu thuöåc Viïån nghiïn cûáu quöëc tïë vïì quy hoaåch khoaãng 11 nùm tûâ 1998-2009 úã nûúác ta àaä coá<br /> giaáo duåc5 àïì taâi GATS vaâ giaáo duåc àaåi hoåc: viïåc 307 trûúâng àaåi hoåc, cao àùèng àûúåc thaânh lêåp<br /> cêìn thiïët phaãi coá nhûäng chñnh saách phuâ húåp6, múái; riïng hai nùm 2010-2011 àaä coá khoaãng 20<br /> Varghese [6] àaä têåp trung phên tñch nhûäng taác trûúâng àaåi hoåc àûúåc thaânh lêåp trïn cú súã nêng<br /> àöång cuãa GATS àöëi vúái caác hïå thöëng giaáo duåc cêëp caác trûúâng cao àùèng hoùåc thaânh lêåp múái vaâ<br /> quöëc gia úã caác nûúác àang phaát triïín maâ Viïåt nhiïìu trûúâng àaåi hoåc àang trong quaá trònh xem<br /> Nam laâ möåt trong nhûäng trûúâng húåp tiïu biïíu. xeát cho thaânh lêåp. Vïì ngaânh hoåc, nùm 2009 caã<br /> Trong cöng trònh naây, taác giaã ghi nhêån sûå chuyïín nûúác coá hún 4.300 ngaânh hoåc thò nùm 2010 con<br /> biïën cuãa Viïåt Nam tûâ nïìn kinh tïë têåp trung söë naây àaä nhaãy lïn hún 4.500 ngaânh hoåc7. Bïn<br /> (centrally-planned system) sang nïìn kinh tïë thõ caånh viïåc àaáp ûáng nhu cêìu ngûúâi hoåc vïì söë lûúång,<br /> trûúâng àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa (socialist viïåc múã trûúâng àaåi hoåc aâo aåt (vúái mûác bònh quên<br /> market economy) cuäng nhû dêëu êën cuãa sûå chuyïín 12 trûúâng/möåt nùm trong thêåp niïn gêìn àêy) dêîn<br /> biïën theo hûúáng naây trong lônh vûåc giaáo duåc tûâ àïën viïåc thaã loãng trong quaãn lyá, chêët lûúång suát<br /> nhûäng nùm 1980. Taác giaã cuäng ghi nhêån sûå múã keám, vñ duå nhû nhûäng bêët cêåp trong tuyïín sinh<br /> röång àaáng kïí cuãa giaáo duåc àaåi hoåc úã Viïåt Nam vaâ àaâo taåo úã caác trûúâng àaåi hoåc, cao àùèng ngoaâi<br /> trong thêåp niïn 1990, nhòn tûâ sûå àa daång cuãa cöng lêåp trïn baáo chñ8. Khöng chó caác trûúâng<br /> caác loaåi hònh (types) trûúâng àaåi hoåc vaâ nhòn tûâ ngoaâi cöng lêåp, caác àaåi hoåc cöng lêåp cuäng gùåp<br /> lûúång àùng kyá àêìu vaâo. Theo nhaâ nghiïn cûáu nhûäng thaách thûác lúán trong viïåc ÀBCL quaãn lyá<br /> naây, vúái chûúng trònh caãi caách giaáo duåc úã Viïåt vaâ töí chûác àaâo taåo theo yïu cêìu cuãa àaâo taåo hoåc<br /> Nam, con söë àùng kyá àêìu vaâo àaåi hoåc seä tùng chïë tñn chó (HCTC) vöën coân khaá múái úã Viïåt Nam,<br /> gêëp nhiïìu lêìn vaâo nùm 2020 [7, 12]. nhêët laâ àaâo taåo gùæn vúái nhûäng nhu cêìu xaä höåi<br /> Roä raâng Viïåt Nam àaä vaâ àang coá nhûäng thuêån ngaây möåt phong phuá, àa daång vïì nguöìn nhên<br /> lúåi vaâ nhûäng cú höåi lúán àïí phaát triïín giaáo duåc lûåc trònh àöå cao.<br /> àaåi hoåc theo hûúáng hiïån àaåi hoáa, khu vûåc hoáa vaâ Nhòn tûâ nhûäng taác àöång coá tñnh ngoaåi sinh,<br /> quöëc tïë hoáa. Tuy nhiïn, nhû àaä noái trïn, Viïåt àïí höåi nhêåp khu vûåc vaâ quöëc tïë, giaáo duåc àaåi<br /> Nam laâ möåt trong nhûäng trûúâng húåp àiïín hònh hoåc Viïåt Nam chõu aáp lûåc vö cuâng lúán. Àoá laâ<br /> cuãa caác nûúác àang phaát triïín vaâ àang trong quaá phaãi xêy dûång löå trònh vaâ phaãi nhanh choáng thûåc<br /> trònh chuyïín tiïëp tûâ kinh tïë kïë hoaåch têåp trung hiïån àïí súám àaåt àûúåc, hoùåc coá nhûäng cú súã giaáo<br /> sang kinh tïë thõ trûúâng trong böëi caãnh toaân cêìu duåc àaåi hoåc súám àaåt àûúåc chuêín khu vûåc, cuå thïí<br /> hoáa. Àöëi vúái caác nûúác àang phaát triïín nhû Viïåt laâ àaáp ûáng àûúåc Böå tiïu chuêín AUN-QA cuãa<br /> Nam, quaá trònh keáp (the dual process) nhû taác Maång lûúái caác trûúâng àaåi hoåc Àöng Nam AÁ<br /> <br /> 4. GATS: General Agreement on Trade in Services.<br /> 5. IIEP, thuöåc UNESCO.<br /> 6. GATS and higher education: the need for regulatory policies.<br /> 7. http://kenhtuyensinh.vn, 12/10/11.<br /> 8. Tiïën Nguyïîn, http://www.nhandan.com.vn.<br /> <br /> <br /> <br /> K H O A H OÏ C X AÕÕ H OÄ I V AØØ N H AÂ N V AÊ N ♦99<br /> (ASEAN University Network). Nhûäng khoá khùn khi chñnh noá vêîn coân chûa thêåt sûå coá nöåi lûåc vaâ<br /> trong viïåc tûå àaánh giaá vaâ múâi àaánh giaá ngoaâi chûa thïí chuã àöång àûúåc nhiïìu mùåt gùæn vúái yïu<br /> (tûác kiïím àõnh chêët lûúång) cêëp chûúng trònh giaáo cêìu ÀBCL úã mûác chuêín khu vûåc? Trònh àöå ngoaåi<br /> duåc (CTGD) theo Böå Tiïu chuêín AUN-QA úã ngûä àêìu vaâo chó laâ möåt trong nhûäng trûúâng húåp<br /> ÀHQG-HCM trong thúâi gian qua laâ àiïìu thêëy tiïu biïíu, coân bao nhiïu àiïìu kiïån maâ möåt nûúác<br /> roä. Nïëu söët ruöåt vïì sûå àaåt chuêín vaâ bùçng moåi àang phaát triïín nhû Viïåt Nam khoá thïí àaáp ûáng<br /> caách àïí “àaåt chuêín” kiïím àõnh, khöng ai daám àûúåc nhû vïì cú súã vêåt chêët, trao àöíi chuyïn gia,<br /> chùæc rùçng seä khöng coá nhûäng hiïån tûúång tiïu trònh àöå quaãn lyá giaáo duåc, trònh àöå cuãa àöåi nguä<br /> cûåc, chaåy theo veã ngoaâi hún laâ phaát triïín bïìn tham gia àaâo taåo vaâ phuåc vuå àaâo taåo,...<br /> vûäng, àuáng chuêín tûâ nöåi lûåc. Thay lúâi kïët<br /> Chêët lûúång giaáo duåc àûúåc kïët tinh vaâ thïí hiïån Tûâ nhûäng àiïìu nïu trïn, theo taác giaã, àïí àaãm<br /> úã saãn phêím giaáo duåc. Caác nïìn giaáo duåc tiïn tiïën baão cho giaáo duåc àaåi hoåc Viïåt Nam àaåt àïën möåt<br /> àïìu nïu cao triïët lyá giaáo duåc lêëy ngûúâi hoåc laâm trònh àöå chêët lûúång nhêët àõnh thò cêìn phaãi coá<br /> trung têm, tûác bùçng moåi caách nhùçm phaát huy cao têìm nhòn, coá kïë hoaåch, coá löå trònh nhû chuáng ta<br /> nhêët nùng lûåc cuãa ngûúâi hoåc vaâ thöng qua àoá àaáp àaä laâm, nhûng trïn hïët vêîn laâ nhòn thùèng vaâo<br /> ûáng àûúåc nhu cêìu xaä höåi. Giaáo duåc Viïåt Nam noái thûåc traång, vaâo nöåi lûåc hiïån coá vaâ bùæt àêìu thûåc<br /> chung, giaáo duåc àaåi hoåc Viïåt Nam noái riïng, cuäng hiïån nghiïm tuác tûâ nhûäng viïåc tûúãng chûâng nhû<br /> nïu cao tinh thêìn lêëy ngûúâi hoåc laâm trung têm vaâ rêët nhoã.<br /> chuáng ta hùèn khöng ai nghi ngúâ vïì quyïët têm Nhûäng nùm qua, nhiïìu trûúâng àaåi hoåc úã nûúác<br /> hiïån thûåc hoáa quan niïåm trïn. Tuy nhiïn, àùåt trong ta àaä chuyïín sang hònh thûác àaâo taåo tñn chó. Nhòn<br /> möëi quan hïå vúái vùn hoáa ÀBCL àaâo taåo nhùçm tûâ goác àöå quaãn trõ àaåi hoåc, àêy laâ sûå chuyïín<br /> àaáp ûáng nhu cêìu ngûúâi hoåc vaâ nhu cêìu xaä höåi múái hûúáng, cuäng laâ sûå vêån àöång coá tñnh têët yïëu nhùçm<br /> thêëy tûâ quan niïåm àïën thûåc tïë, tûâ lyá tûúãng àïën àaáp ûáng àûúåc caác yïu cêìu cuãa quy trònh keáp<br /> hiïån thûåc laâ möåt khoaãng caách khaá xa vúâi. nïu trïn. Tuy nhiïn coá thïí thêëy àaâo taåo theo<br /> Saãn phêím giaáo duåc, cuäng nhû saãn phêím cuãa HCTC úã àaåi hoåc Viïåt Nam àïën nay vêîn chó laâ<br /> nhiïìu lônh vûåc khaác, luön laâ kïët quaã töíng húåp bûúác àêìu vaâ coân khöng ñt luáng tuáng vò chûa höåi<br /> cuãa rêët nhiïìu àiïìu kiïån. Nïëu khöng chuã àöång àuã àiïìu kiïån, tûâ cú súã vêåt chêët, trònh àöå quaãn lyá,<br /> àûúåc möåt söë àiïìu kiïån cöët loäi thò saãn phêím khöng CTGD, àïën nguöìn lûåc con ngûúâi – caã tûâ phña<br /> thïí hoaân chónh, khöng thïí àaãm baão chêët lûúång ngûúâi àaâo taåo lêîn àöëi tûúång àûúåc àaâo taåo. Cêìn<br /> cuãa àêìu ra. Xin nïu möåt vñ duå. Chêët lûúång tuyïín bùæt àêìu haânh trònh chêët lûúång vaâ ÀBCL tûâ chñnh<br /> sinh àêìu vaâo luön àoáng vai troâ quan troång trong nhûäng yïu cêìu cú baãn nhêët cuãa HCTC vaâ phaãi<br /> viïåc goáp phêìn àaâo taåo nïn nhûäng saãn phêím giaáo tûâ nhûäng àiïìu kiïån hiïån coá cuãa cú súã àaâo taåo àïí<br /> duåc coá chêët lûúång, nhûng phêìn nhiïìu caác trûúâng vaåch ra löå trònh vaâ tiïu chñ phuâ húåp. Cêìn àùåc<br /> àaåi hoåc úã Viïåt Nam khöng coá àûúåc nhiïìu nguöìn biïåt quan têm àïën cöng taác kiïím soaát chêët lûúång<br /> àêìu vaâo chêët lûúång. Nïìn taãng ngoaåi ngûä laâ möåt nöåi böå, thûåc chêët laâ giuáp quaãn lyá, giaám saát vaâ<br /> vñ duå. Ngoaåi ngûä vûâa laâ möåt cöng cuå àïí sinh àaánh giaá viïåc thûåc thi caác tiïu chñ àïì ra tûâ goác<br /> viïn hoåc têåp, thu lûúåm àûúåc kiïën thûác nhiïìu àöå quaãn trõ àaåi hoåc. Trïn cú súã àoá múái coá thïí noái<br /> nguöìn, vûâa laâ nùng lûåc cêìn phaãi coá khi ra trûúâng àïën àaánh giaá ngoaâi, àïën kiïím àõnh chêët lûúång<br /> àïí àaáp ûáng àûúåc nhu cêìu xaä höåi nhûng àêy laåi laâ àñch thûåc theo chuêín quöëc gia hay khu vûåc.<br /> àiïím yïëu cuãa böå phêån khöng nhoã hoåc sinh, sinh Thûá nûäa, cêìn xaác àõnh ÀBCL giaáo duåc khöng<br /> viïn Viïåt Nam. Giaáo duåc Viïåt Nam àïën nay vêîn phaãi laâ möåt viïåc cuãa chó riïng möåt ai maâ laâ traách<br /> coân nùång vïì tûâ chûúng vaâ giaãng daåy ngoaåi ngûä nhiïåm cuãa tûâng ngûúâi trong cú súã giaáo duåc-àaâo<br /> úã bêåc hoåc phöí thöng vêîn chûa àûúåc chuá troång taåo. Haäy bùæt àêìu tûâ viïåc möåt giaãng viïn àïën lúáp<br /> hoùåc chûa coá phûúng phaáp àaâo taåo hiïåu quaã. àuáng giúâ, thûåc hiïån àuáng nöåi quy vïì giúâ giêëc vaâ<br /> Vêåy, liïåu giaáo duåc àaåi hoåc Viïåt Nam hiïån khoa hoåc, nghiïm minh trong giaãng daåy vaâ àaánh<br /> nay coá thêåt sûå àaãm baão àûúåc chêët lûúång àaâo taåo giaá kïët quaã hoåc têåp. Dïî daäi hoùåc thiïëu khoa hoåc<br /> úã mûác cao nhùçm àaáp ûáng nhu cêìu cuãa möåt xaä trong kiïím tra, àaánh giaá rêët dïî dêîn àïën hoåc haânh<br /> höåi àang ngaây caâng phaát triïín theo hûúáng cöng thiïëu nghiïm tuác vaâ têët nhiïn chêët lûúång hoåc têåp<br /> nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa vaâ höåi nhêåp quöëc tïë khöng cao. Mùåt khaác, cêìn tùng cûúâng hún nûäa<br /> <br /> <br /> 100♦K H O A H OÏ C X AÕÕ H OÄ I V AØØ N H AÂ N V AÊ N<br /> viïåc lêëy yá kiïën cuãa ngûúâi hoåc vaâ àêíy maånh cöng Àöëi vúái cú súã àaâo taåo, kiïím àõnh chêët lûúång<br /> taác tû vêën hoåc têåp, giuáp ngûúâi hoåc coá nhiïìu khaã laâ yïu cêìu bùæt buöåc, coá tñnh têët yïëu trong öín<br /> nùng lûåa choån, khöng chó úã viïåc lûåa choån mön àõnh vaâ phaát triïín; böå phêån ÀBCL cuãa cú súã<br /> hoåc maâ coân caã viïåc choån ngûúâi daåy mön hoåc àoá. àaâo taåo cêìn phöí biïën sêu röång vaâ thûúâng xuyïn<br /> Coá nhû vêåy, chêët lûúång giaãng daåy múái coá thïí nhiïåm vuå ÀBCL àïën tûâng caá nhên trong cú súã<br /> ngaây caâng theo hûúáng chêët lûúång vaâ àuáng vúái àaâo taåo sao cho úã hoå trúã thaânh yá thûác thûúâng<br /> tinh thêìn “lêëy ngûúâi hoåc laâm trung têm”. trûåc, thaânh möåt kiïíu nhêån thûác vïì VHCL, thaânh<br /> Cuäng cêìn traánh töí chûác quaãn lyá, giaãng daåy möåt phêím chêët khöng thïí thiïëu cuãa ngûúâi laâm<br /> vaâ àaánh giaá möåt caách hònh thûác. Taác giaã baâi viïët cöng taác àaâo taåo.<br /> thûúâng tûå hoãi liïåu coá cêìn phaãi töí chûác àaánh giaá Ngoaâi ra, cêìn kïët húåp Böå Tiïu chuêín cuãa Böå<br /> möåt luêån vùn thaåc sô vúái àêìy àuã ban bïå nhû vöën GD&ÀT vaâ Böå Tiïu chuêín AUN-QA àïí thûåc hiïån<br /> vêîn diïîn ra caác cú súã àaâo taåo àaåi hoåc vaâ sau àaåi töët viïåc quaãn lyá àaâo taåo vaâ phaát triïín theo hûúáng<br /> hoåc úã nûúác ta, dïình daâng àïën mûác nhúä buöíi àaánh ÀBCL. Böå Tiïu chuêín cuãa Böå GD&ÀT thñch<br /> giaá naâo khöng coá hoùåc coá ñt ngûúâi ài dûå thò thêåt húåp vúái viïåc töí chûác bïn trong, tûå àaánh giaá, laâm<br /> laâ aãm àaåm vaâ nhaåt nheäo. Taåi sao möåt höåi àöìng cú súã cho àaánh giaá ngoaâi; trong khi àoá, Böå Tiïu<br /> chêëm luêån vùn thaåc sô vaâ caã luêån aán tiïën sô vúái chuêín AUN-QA rêët thñch húåp àöëi vúái caác àún võ,<br /> kïët quaã àûúåc baão mêåt cho àïën phuát cuöëi thò àêìu tûâ cêëp böå mön trúã lïn trong viïåc xêy dûång chiïën<br /> buöíi vêîn laâ nhûäng hoa laâ hoa àïí chúâ tùång cho lûúåc phaát triïín phuâ húåp.<br /> tên thaåc sô vaâ tên tiïën sô!<br /> <br /> TAÂI LIÏåU THAM KHAÃO<br /> 1. Böå GD&ÀT (2001), Chiïën lûúåc phaát triïín giaáo duåc 2001- 2010, http://moj.gov.vn.<br /> 2. Böå GD&ÀT (2004), Quy àõnh taåm thúâi vïì kiïím àõnh chêët lûúång trûúâng àaåi hoåc, http://vanban.moet.gov.vn.<br /> 3. Böå GD&ÀT (2007), Quy àõnh vïì tiïu chuêín àaánh giaá chêët lûúång giaáo duåc trûúâng àaåi hoåc, http://<br /> vanban.moet.gov.vn.<br /> 4. ÀHQG-HCM (2010), Kïë hoaåch chiïën lûúåc (baãn toám tùæt). Nxb. Àaåi hoåc Quöëc gia TP.HCM.<br /> 5. Ngo Doan Dai, “Higher Education Accreditation – Situation in Vietnam and the United States’ and Japan’s<br /> Experience, http://www.ired.edu.vn.<br /> 6. N.V. Varghese (2007), GATS and higher education: the need for regulatory policies, www.unesco.org/iiep/<br /> publications.pubs.htm.<br /> 7. Nguyïîn Tiïën (2012), “Àaåi hoåc, cao àùèng ngoaâi dên lêåp úã TP.HCM: Nhûäng bêët cêåp dêìn löå roä”, http://<br /> www.nhandan.com.vn.<br /> 8. Trûúâng ÀH KHXH-NV, ÀHQG-HCM (2011), Taâi liïåu têåp huêën tûå àaánh giaá cêëp chûúng trònh giaáo duåc theo Böå<br /> tiïu chuêín AUN-QA (Lûu haânh nöåi böå).<br /> 9. “Hêåu quaã cuãa viïåc öì aåt múã trûúâng àaåi hoåc” (2011), http://kenhtuyensinh.vn.<br /> <br /> SUMMARY<br /> <br /> Quality Assurance in Higher Education in Vietnam:<br /> Challenges from the Dual Process<br /> .<br /> Dr. Nguyen Van Hieu<br /> This paper identifies the requirements, opportunities and challenges of the quality<br /> assurance of higher education in Vietnam as a dual process: satisfying the need of<br /> highly-educated human resource for a developing country which follows market-oriented<br /> and industrialization-oriented direction as well as meeting the quality standards of<br /> higher education, at least at the regional level, so that the Vietnamese's higher education<br /> can integrate into its region as well as the world in the context of globalization. The<br /> article also presents some solutions to quality assurance of higher education in Vietnam<br /> in the direction of its sustainable development and efficiency.<br /> <br /> <br /> K H O A H OÏ C X AÕÕ H OÄ I V AØØ N H AÂ N V AÊ N ♦101<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2