intTypePromotion=3

Đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất và thể lực chung trường Đại học Hồng Đức - Thanh Hóa

Chia sẻ: Thangnamvoiva22 Thangnamvoiva22 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
92
lượt xem
11
download

Đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất và thể lực chung trường Đại học Hồng Đức - Thanh Hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết quả nghiên cứu đã làm rõ thực trạng tình hình thực hiện công tác giáo dục thể chất và thể lực chung của sinh viên trường đại học Hồng Đức trong thời gian qua, về chương trình; nội dung giảng dạy; đội ngũ giáo viên; cơ sở vật chất sân bãi dụng cụ tập luyện,... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất và thể lực chung trường Đại học Hồng Đức - Thanh Hóa

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT<br /> VÀ THỂ LỰC CHUNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - THANH HOÁ<br /> ThS. DƯƠNG THÁI BÌNH<br /> Khoa GDTC trường ĐH HỒNG ĐỨC<br /> MSc. DUONG THAI BINH<br /> TÓM TẮT:<br /> Kết quả nghiên cứu đã làm rõ thực trạng tình hình thực hiện công tác giáo<br /> dục thể chất và thể lực chung của sinh viên trường đại học Hồng Đức trong thời<br /> gian qua, về chương trình; nội dung giảng dạy; đội ngũ giáo viên; cơ sở vật chất sân<br /> bãi dụng cụ tập luyện,; thực trạng thể lực chung của sinh viên trường đại học Hồng<br /> Đức còn nhiều hạn chế, cũng như làm rõ các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến khả<br /> năng phát triển thể lực chung của sinh viên. Làm cơ sở khoa học cho bộ môn tìm<br /> kiếm các giải pháp, biện pháp để cải tiến, đổi mới về nội dung, phương pháp,<br /> phương tiện, hình thức lên lớp sau này, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo<br /> dục thể chất của bộ môn trong thời gian tới tại trường đại học Hồng Đức<br /> TỪ KHOÁ: thực trạng, công tác giáo dục thể chất, sinh viên, đại học Hồng Đức<br /> ABSTRACT:<br /> The research have clarified the current status of physical education teaching<br /> and general fitness training of Hong Due university students through the<br /> currículums, teaching staff, school facilities, and students’ common fitness level as<br /> well as to have clarified the major factors that affected to the ability of<br /> students’general physical improvement. The result is the scientific basis for the<br /> department seeking solutions and measures which improve and innovate the<br /> currículums, teaching methods, in order to enhance the effectiveness of physical<br /> education teaching in the near future at 1 long Due University.<br /> KEYWORDS: current status, physical education teaching, students, Hong Due<br /> University<br /> 1. ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Giáo dục thể chất trong nhà trường các cấp là một bộ phận hữu cơ của nhiệm<br /> vụ giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) thế hệ trẻ phát triển toàn diện, đồng thời là một bộ<br /> phận quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Vì vậy giáo dục thể chất<br /> (GDTC) cho học sinh (HS), sinh viên (SV) là một nội dung không thể thiếu<br /> trong chương trình giáo dục nói chung, giáo dục đại học nói riêng. Mục tiêu của<br /> GDTC là nhầm bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành những người phát triển toàn diện, góp<br /> <br /> phần xây dựng và báo vệ đất nước.<br /> Thực hiện chí đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc các trường đại học và<br /> cao đẳng Việt Nam phái tích cực đối mới nội dung chương trình, phương pháp,<br /> phương tiện, hình thức lên lớp, nâng cao tính tích cực của người học, nhằm hội nhập<br /> với nền giáo dục tiên tiến từ các nước khu vực, châu lục và thế giới. Nhiều năm qua<br /> Ban Giám hiệu trường Đại học Hồng Đức cũng đã quan tâm, chí đạo các khoa thực<br /> hiện đổi mới toàn diện theo chủ trương chung của ngành Giáo dục.<br /> Từ những yêu cầu cấp bách như đã kể trên, qua thực tế giảng dạy môn GDTC<br /> cho sv hệ không chuyên của trường, theo chỉ đạo của Ban giám hiệu, khoa GDTC<br /> nhận thấy rất cần có những đánh giá toàn diện về công tác giảng dạy GDTC của<br /> khoa trong thời gian qua, làm cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp, biện pháp để đổi<br /> mới, cai tiến công tác giảng dạy góp phần nâng cao hiệu quả trong quá trình học tập,<br /> rèn luyện và phát triển thể lực cho sinh viên cúa trường trong thời gian tới.<br /> - Mục đích nghiên cứu:<br /> Nhằm đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chát và tình hình thể lực<br /> chung của sinh viên trường đại học Hồng Đức Thanh Hóa.<br /> - Phương pháp nghiên cứu:<br /> Trong quá trình tiến hành nghiên cứu, đã sử dụng các phương pháp sau:<br /> phương pháp đọc tổng hợp và phân tích tài liệu, phỏng vấn, kiểm tra sư phạm,<br /> phương pháp toán thống kê.<br /> - Khách thể nghiên cứu:<br /> Gồm có 335 sinh viên, trong đó có 166 nữ và 169 nam là đối tượng khẩo sát<br /> và 23 giáo viên thể dục cùng 180 sinh viên các khóa 10; 11 và 13 là đối tượng<br /> phỏng vấn.<br /> II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:<br /> <br /> 2.1 Thực trạng công tác giáo dục thể chất tại trường đại học Hồng<br /> Đức<br /> 2. 1.1. Thực trạng thực hiện chương trình GDTC tại trường Đại học Hồng<br /> Đức<br /> Trong những năm qua, khoa GDTC của trường đại học Hồng Đức đã thực<br /> hiện giảng dạy môn TD dành cho sinh viên không chuyên theo nội dung chương<br /> trình GDTC được trình bày ở bảng 1.<br /> Ọua bảng 1 cho thấy, thực trạng thực hiện chương trình giảng dạy môn GDTC<br /> cho sv không chuyên tại trường ĐHHĐ là phù hợp với chương trình khung theo đúng<br /> quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo cả về nội dung, cả về thời lượng và nội dung<br /> <br /> (bắt buộc và tự chọn) được phân bổ đều qua 5 học kỳ.<br /> BẢNG 1: THỰC TRẠNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY NỘI KHOÁ MÔN THỂ DỤC<br /> CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC<br /> <br /> Nội dung giảng dạy<br /> <br /> Thời gian<br /> Tỷ lệ (%)<br /> (tiết)<br /> <br /> Lý thuyết chung môn học GDTC<br /> <br /> TT<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1.33<br /> <br /> 6<br /> <br /> 4.0<br /> <br /> Học kỳ<br /> <br /> Kỹ thuật các môn thể dục cơ bản:m<br /> 1<br /> <br /> + Thể dục bài thể dục tay không<br /> + Điền kinh:<br /> - Nhảy cao úp bụng<br /> <br /> I<br /> <br /> 14.67<br /> 22<br /> <br /> Điền kinh<br /> 2<br /> <br /> - Chạy cự ly ngắn<br /> <br /> 8<br /> <br /> 5.33<br /> <br /> II<br /> <br /> - Nhảy xa kiểu ưỡn thân<br /> <br /> 22<br /> <br /> 14.67<br /> <br /> 3<br /> <br /> Bóng chuyền<br /> <br /> 30<br /> <br /> 20<br /> <br /> III<br /> <br /> 4<br /> <br /> Bóng rổ<br /> <br /> 30<br /> <br /> 20<br /> <br /> IV<br /> <br /> 5<br /> <br /> Cầu lông<br /> <br /> 30<br /> <br /> 20<br /> <br /> V<br /> <br /> 2.1.2. Thực trạng đội ngũ giáng viên khoa GDTC cúd trường đại học Hồng Đức<br /> Số lượng cán bộ giảng dạy của khoa GDTC là 23 người: có 11 nữ và 12 nam,<br /> tuổi đời trung bình ỉà 40, sinh hoạt theo 2 tổ bộ môn (Điền kinh và Câu lông). Tuy<br /> khoa mới được thành lập, nhưng đội ngũ giáo viên (GV) cơ bản đáp ứng được yêu<br /> cầu đào tạo của nhà trường cũng như nhu cầu học tập của sv từ chuyên ngành đến<br /> các lớp không chuyên (bảng 2).<br /> Qua bảng 2 cho thấy:<br /> - Về số lượng cán bộ giảng dạy của khoa GDTC: khoa có 23 người (11 nữ và<br /> 12 nam), tuổi đời trung bình là 40. Tuy khoa mới được thành lập, nhưng đội ngũ GV<br /> cơ bản đáp ứng được yêu cầu đào tạo cúa nhà trường cũng như nhu cầu học tập của<br /> sv từ chuyên ngành đến các lớp sinh viên không chuyên.<br /> - Về trình độ chuyên môn: 100% số GV đều tốt nghiệp đại học TDTT, trong<br /> <br /> đó có 04 cán bộ đang nghiên cứu sinh chiếm tỷ lệ 17.39%, 07 cán bộ có trình độ<br /> thạc sĩ chiếm tý lệ 30.43%,03 cán bộ đang theo học thạc sĩ chiếm tỷ lệ 13.04%, còn<br /> lại 9 giảng viên có trình độ cử nhân chiếm tý lệ 39.13%.<br /> - Về thâm niên công tác của đội ngũ giẳng viên cúa khoa GDTC cho thấy: số<br /> GV có thâm niên giảng dạy lâu năm trên 20 năm là 09 người chiếm 45%; dưới 10<br /> năm là 05 ngừơi chiếm 10%.<br /> Như vậy, đội ngũ cán bộ giảng viên hiện nay cơ bản có đủ trình độ và năng<br /> lực đáp ứng nhu cầu và giải quyết các nhiệm vụ GDTC trong nhà trường. Tuy nhiên,<br /> do yêu cầu của công tác đổi mới và xu thế phát triển trong việc mở rộng quy mô đào<br /> tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, thì thực tế vẫn cần phát triển đội ngũ giáo viên cả<br /> về số lượng và chất lượng trình độ chuyên môn là những yêu cầu quan trọng hiện<br /> nay.<br /> 2.13. Thực trạng của cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ phục vụ cho việc giảng<br /> dạy và tập luyện môn TD<br /> Qua kết quả thống kê về thực trạng cơ sở vật chất (CSVS), sân bãi, dụng cụ<br /> tập luyện dành cho sinh viên không chuyên đựợc trình bày ở bảng 3.<br /> Qua bảng 3 có thể thấy: để nâng cao thể lực nói riêng cũng như chất lượng đào<br /> tạo nói chung cho sv, nhà trường không những phải nâng cấp chất lượng sân bãi,<br /> dụng cụ tập luyện hiện có, mà còn phải trang bị thêm nhà tập GDTC với những trang<br /> thiết bị cần thiết phụ vụ cho giảng dạy và học tập. Song với số lượng sinh viên hiện<br /> có trong trường (gần 12.000 sv) thì diện tích sân bãi phục vụ cho tập luyện còn chưa<br /> đủ (chỉ mới đáp ứng được gần 50%). Theo định hướng quy chuẩn về diện tích đất đai<br /> - CSVC TDTT trong trường là phải đảm bảo đạt tỷ lệ 10m2/ 1sv, trong khi đó dụng<br /> cụ sân bãi tập luyện ở khu giảng dạy rất hạn chế, còn ở khu ký túc xá hầu như không<br /> có (chỉ 1 sân bóng chuyền). Rõ ràng đây là một hạn chế lớn, nên để đảm bảo chất<br /> lượng giảng dạy các giờ học TD nội khoá cho sv, thì việc đảm bảo về cơ sở vật chất<br /> và trang thiết bị, dụng cụ tập luyện là hết sức cần thiết và cấp bách, bởi nó có ảnh<br /> hưởng trực tiếp tới chất lượng giờ học, vì thế rất cần sự quan tâm của Ban giám hiệu<br /> nhà trường, cùng các phòng chức năng, tạo điều kiện cho khoa GDTC làm tốt hơn<br /> nhiệm vụ giảng dạy trong thời gian tới.<br /> 2.2. Thực trạng thể lực chung của sinh viên trường ĐH Hồng Đức<br /> Khi giải quyết vấn đề này, đề tài ứng dụng hệ thống các test kiểm tra thể lực<br /> vào thời điểm cuối hcọ kỳ 2 năm học 2011- 2012, theo quyết định số: 53/QĐ-BGD&<br /> ĐT gồm 6 test kiểm tra 335 sinh viên gồm 166 nữ và 169 nam là những sinh viên<br /> đang học từ năm thứ nhất đến năm thứ 4 các lớp không chuyên thuộc các khoa Kinh<br /> tế - quản trị kinh doanh, khoa học tự nhiên của trường.<br /> <br /> Kết quả kiểm tra và tính toán qua xem xét diễn biến của các test thông qua các<br /> giá trị trung bình cộng. Kết qaủ đựơc trình bày ở bảng 4.5.<br /> Chương trình GDTC ở nhà trường đã có sự tác động đến sự phát triển TLC<br /> của đối tượng nghiên cứu. Tuy nhiên có thể nói từ khi các môn học giáo dục thể chất<br /> (hết học kỳ 5), sinh viên không còn thường xuyên tham gia tập luyện ngoại khoá ...<br /> để duy trì cũng như nâng cao thể lực cho bản thân nên TLC của các em có phần<br /> chững lại, thậm chi giảm bắt đầu từ cuối năm thứ 3.<br /> Thực trạng thể lực của SV trường đại học Hồng Đức còn nhiều hạn chế. Việc<br /> thực hiện công tác ngoại khoá trong chương trình GDTC chưa triệt để, chưa hoàn<br /> toàn đáp ứng được nhiệm vụ và yêu cầu của công tác GDTC trong nhà trường. Công<br /> tác ngoại khoá của HSSV chưa thực sự đựơc coi trọng, thiếu sự tổ chức hướng dẫn<br /> HSSV tự tập luyện, rèn luyện thân thể và các hoạt động khác.<br /> Tiến hành so sánh thực trạng thể lực của sinh viên trường đại học Hồng Đức<br /> với tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên của Bộ giáo dục và đào<br /> tạo và được trình bày ở bảng 6.7.<br /> *Về nam: qua bảng 6 ta thấy, trong 6 test chỉ có test Bật xa tại chổ thì nam<br /> sinh viên đại học Hồng Đức đạt ở mức đạt theo quy định của BGD& ĐT và có test<br /> lực bóp tay thuận thì chỉ có năm sinh viên năm 1 và năm 2 ở mức đạt, còn nam<br /> sinh iviên năm 3 và 4 đều không đạt. Còn lại 4/6 test (Nằm ngửa gập bụng;<br /> Chạy 30m XPC ; Chạy con thoi 4X 10m; Chạy tùy sức 5') thì nam sinh viên<br /> ĐHHĐ đều ở mức không đạt, Như vậy cả hai test bát buộc mà Bộ quy định<br /> (Lực bóp tay thuận và Chạy tùy sức 5') nam sinh viên ĐHHĐ đều không đạt<br /> và chỉ được xếp loại thể lực yếu.<br /> *Về Nữ: Qua bảng 7 ta thấy, cũng giống như ở nam, trong 6 test chỉ có<br /> test Bật xa tại chỗ thì nữ sinh viên đại học Hồng Đức đạt ở mức đạt theo quy<br /> định của BGD&ĐT và có test Lực bóp tay thuận thì có nữ sinh viên năm 1 và<br /> 2 ở mức đạt, còn nữ sinh viên năm 3 và 4 đều không đạt. Còn lại 4/6 test<br /> (Nằm ngửa gập bụng; Chạy 30m XPC ; Chạy con thoi 4x1 Om; Chạy tùy sức<br /> 5') thì nữ sinh viên ĐHHĐ đều ở mức không đạt, Như vậy cả hai test bát buộc<br /> mà Bộ quy định (Lực bóp tay thuận và Chạy tùy sức 5') nữ sinh viên ĐHHĐ<br /> đều không đạt và chỉ được xếp loại thể lực yếu.<br /> Qua đó có thế thấy, chất lượng công tác GDTC tại trường đại học Hồng<br /> Đức vân còn nhiều hạn chế, diều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập<br /> các môn văn hoá cúa sinh viên cũng như sức khỏe của các em sau khi tốt<br /> nghiệp.<br /> 2.3. Đánh giá các nguyên nhân ánh hưởng công tác GDTC và nâng cao thể lực<br /> chung cho sinh viên trường ĐHHĐ<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản