intTypePromotion=3

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em 6-60 tháng tuổi trong bệnh viện bằng phương pháp nhân trắc và phương pháp SGA

Chia sẻ: Nữ Nữ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
79
lượt xem
10
download

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em 6-60 tháng tuổi trong bệnh viện bằng phương pháp nhân trắc và phương pháp SGA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu có mục tiêu so sánh giữa đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em trong bệnh viện bằng phương pháp đo các chỉ số nhân trắc và bằng công cụ đánh giá SGA (phương pháp SGA). Thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 330 đối tượng trẻ từ 6 đến 60 tháng tuổi được điều trị tại Khoa Nhi - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương từ tháng 5-11/2009. Kết quả cho thấy: Khẩu phần năng lượng của trẻ em dưới 5 tuổi thấp hơn nhu cầu khuyến nghị từ 10 đến 30%.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em 6-60 tháng tuổi trong bệnh viện bằng phương pháp nhân trắc và phương pháp SGA

| TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> Ñaùnh giaù tình traïng dinh döôõng treû em 6-60<br /> thaùng tuoåi trong beänh vieän baèng phöông phaùp<br /> nhaân traéc vaø phöông phaùp SGA<br /> Nguyeãn Ñoã Huy (*), Vuõ Minh Thuïc (**)<br /> <br /> Nghieân cöùu coù muïc tieâu so saùnh giöõa ñaùnh giaù tình traïng dinh döôõng treû em trong beänh vieän baèng<br /> phöông phaùp ño caùc chæ soá nhaân traéc vaø baèng coâng cuï ñaùnh giaù SGA (phöông phaùp SGA). Thieát keá<br /> nghieân cöùu caét ngang moâ taû treân 330 ñoái töôïng treû töø 6 ñeán 60 thaùng tuoåi ñöôïc ñieàu trò taïi Khoa Nhi<br /> - Beänh vieän ña khoa tænh Haûi Döông töø thaùng 5-11/2009. Keát quaû cho thaáy: Khaåu phaàn naêng löôïng<br /> cuûa treû em döôùi 5 tuoåi thaáp hôn nhu caàu khuyeán nghò töø 10 ñeán 30%. Tyû leä ñoùng goùp cuûa khaåu phaàn<br /> li pít (22,4-29,3%) trong toång nhu caàu naêng löôïng chöa ñaït theo nhu caàu. Tyû leä suy dinh döôõng theo<br /> ñaùnh giaù baèng caùc chæ soá nhaân traéc (caân naëng, chieàu cao) theo tuoåi thaáp hôn nhieàu so vôùi tyû leä naøy<br /> khi ñaùnh giaù baèng phöông phaùp SGA. Khoâng coù söï khaùc bieät ôû caû ba theå suy dinh döôõng (theo phöông<br /> phaùp nhaân traéc): nheï caân, thaáp coøi vaø gaày coøm (P > 0,05) nhöng coù söï khaùc bieät veà suy dinh döôõng<br /> theo phöông phaùp SGA giöõa nhoùm treû döôùi 24 thaùng vaø treân 24 thaùng tuoåi (P < 0,05).<br /> Töø khoùa: Treû em, nhaân traéc, phöông phaùp SGA, tyû leä suy dinh döôõng.<br /> <br /> Assessment of nutritional status of hospitalised<br /> children aged 6 -60 months by<br /> anthropometrical method and SGA tool<br /> Nguyen Do Huy (*); Vu Minh Thuc (**)<br /> <br /> The purpose of the study is to compare assessment of nutritional status of hospitalized children by<br /> anthropometrical method and by SGA tool. A cross-sectional study was conducted with involvement<br /> of 330 hospitalized children from 6-60 months of age in Pediatric Department of Hai Duong General<br /> Hospital from May to November, 2009. The results show that: Energy intake of hospitalized children<br /> was from 10 to 30% lower than that in the recommended guidelines. Contribution in term of energy<br /> of lipid intake (22.4-29.3%) in total of energy requirement did not meet the recommended guidelines.<br /> Prevalence of malnutrition by anthropometrical method (weight, height) by age was much lower than<br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 3.2013, Soá 27 (27)<br /> <br /> 11<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> that of malnutrition by SGA tool. There was no significant difference in malnutrition status by<br /> anthropometrical method including underweight, stunting and wasting (P > 0.05), but there was a<br /> significant difference in malnutrition status by SGA tool between age groups (below 24 months and<br /> above 24 months of age) (P 0,05). Tuy vaäy,<br /> coù tôùi 42,7% treû em khi nhaäp vieän coù tyû leä SDD theo<br /> coâng cuï ñaùnh giaù SGA, söï khaùc bieät coù yù nghóa<br /> thoáng keâ khi so saùnh giöõa hai nhoùm tuoåi veà tyû leä<br /> SDD theo SGA (P < 0,05).<br /> Soá lieäu trong baûng laø trung bình ñoä leäch chuaån.<br /> Giaù trò P nhaän ñöôïc töø Chi-Square test (hoaëc<br /> Fisher's exact test) cho caùc tyû leä hoaëc kieåm ñònh<br /> Independent T- test cho hai bieán ñònh löôïng.<br /> <br /> Baûng 3 trình baøy möùc giaûm caân cuûa ñoái töôïng<br /> nghieân cöùu theo nhoùm tuoåi, coøn tôùi gaàn 25% treû em<br /> bò giaûm caân tôùi hôn 10 % caân naëng khi nhaäp vieän.<br /> Coù söï khaùc bieät coù yù nghóa thoáng keâ khi so saùnh giöõa<br /> hai nhoùm tuoåi veà möùc giaûm caân (P< 0,05).<br /> Baûng 4. Thay ñoåi khaåu phaàn aên vaø thay ñoåi caùc<br /> chöùc naêng cuûa cô theå theo nhoùm tuoåi<br /> <br /> Soá lieäu trong baûng laø n (%). Giaù trò P nhaän ñöôïc töø Chi-Square<br /> test (hoaëc Fisher's exact test) cho caùc tyû leä hoaëc kieåm ñònh<br /> Independent T- test cho hai bieán ñònh löôïng.<br /> <br /> Baûng 4 cho thaáy coù tôùi gaàn 74% treû em khi maéc<br /> beänh coù giaûm khaåu phaàn aên vaø coù tôùi gaàn 37% ñoái<br /> töôïng naøy bò möùc giaûm chöùc naêng chung cuûa cô theå<br /> treû khi maéc beänh. Khoâng coù söï khaùc bieät coù yù nghóa<br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 3.2013, Soá 27 (27)<br /> <br /> 13<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> thoáng keâ khi so saùnh giöõa hai nhoùm tuoåi veà möùc<br /> giaûm khaåu phaàn vaø giaûm chöùc naêng cuûa cô theå khi<br /> maéc beänh (P> 0,05).<br /> Baûng 5. Xuaát hieän caùc trieäu chöùng daï daøy-ruoät vaø<br /> thay ñoåi nhu caàu caùc chaát dinh döôõng khi<br /> maéc beänh theo nhoùm tuoåi<br /> <br /> Soá lieäu trong baûng laø n (%). Giaù trò P nhaän ñöôïc töø Chi-Square<br /> test (hoaëc Fisher's exact test) cho caùc tyû leä hoaëc kieåm ñònh<br /> Independent T- test cho hai bieán ñònh löôïng.<br /> <br /> Baûng 5 cho thaáy gaàn 32% treû em khi maéc beänh<br /> coù trieäu chöùng daï daøy ruoät vaø coù söï khaùc bieät coù yù<br /> nghóa thoáng keâ khi so saùnh giöõa hai nhoùm tuoåi veà<br /> trieäu chöùng daï daøy-ruoät (P< 0,05). Gaàn 31% ñoái<br /> töôïng naøy coù giaûm nhu caàu dinh döôõng. Khoâng coù<br /> söï khaùc bieät coù yù nghóa thoáng keâ khi so saùnh giöõa<br /> hai nhoùm tuoåi veà thay ñoåi nhu caàu dinh döôõng (P><br /> 0,05).<br /> Baûng 6. Tình traïng vieâm loeùt mieäng vaø nhöôïc, yeáu<br /> cô cuûa treû theo nhoùm tuoåi<br /> <br /> Soá lieäu trong baûng laø n (%). Giaù trò P nhaän ñöôïc töø Chi-Square<br /> test (hoaëc Fisher's exact test) cho caùc tyû leä hoaëc kieåm ñònh<br /> Independent T- test cho hai bieán ñònh löôïng.<br /> <br /> Baûng 6 cho thaáy chæ coù 11,8% treû em khi maéc<br /> beänh coù trieäu chöùng loeùt mieäng vaø coù söï khaùc bieät<br /> coù yù nghóa thoáng keâ khi so saùnh giöõa hai nhoùm tuoåi<br /> veà trieäu chöùng loeùt mieäng (P < 0,05). Gaàn 30% ñoái<br /> töôïng naøy coù daáu hieäu nhöôïc cô nhöng chöa coù söï<br /> khaùc bieät coù yù nghóa thoáng keâ khi so saùnh giöõa hai<br /> nhoùm tuoåi veà bieåu hieän nhöôïc cô khi maéc beänh ôû ñoái<br /> töôïng naøy (P > 0,05).<br /> 14<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 3.2013, Soá 27 (27)<br /> <br /> 4. Baøn luaän<br /> Ñaùnh giaù naêng löôïng khaåu phaàn aên vaøo theo<br /> phöông phaùp hoûi ghi 24 giôø qua cho thaáy caùc nhoùm<br /> treû ñeàu coù khaåu phaàn naêng löôïng aên vaøo thaáp hôn<br /> nhu caàu khuyeán nghò: Nhoùm treû 6-8 thaùng tuoåi chæ<br /> ñaït gaàn 70% nhu caàu khuyeán nghò (756 Kcal);<br /> Nhoùm treû 9-11 thaùng tuoåi ñaït 91.1% nhu caàu<br /> khuyeán nghò (858 Kcal); Nhoùm treû 12-24-60 thaùng tuoåi chæ ñaït töø 63,8<br /> ñeán 83,8% nhu caàu khuyeán nghò (1,118 Kcal-1,470<br /> Kcal) [2]. Khaåu phaàn protein cuûa hai nhoùm treû ñeàu<br /> cao hôn nhu caàu khuyeán nghò: Nhoùm treû 6-2460 thaùng tuoåi coù khaåu phaàn protein aên vaøo laø<br /> 39,2g/ngaøy (nhu caàu khuyeán nghò laø 29g/ngaøy) [2].<br /> Töông töï, khaåu phaàn li pít cuûa hai nhoùm treû thaáp hôn<br /> nhu caàu khuyeán nghò: Nhoùm treû 6-24-60 thaùng tuoåi coù khaåu phaàn li pít aên vaøo chæ<br /> ñaûm baûo 22,4% nhu caàu naêng löôïng (nhu caàu<br /> khuyeán nghò laø 35 ñeán 40%) [2].<br /> Caùch ñaùnh giaù TTDD döïa vaøo caùc chæ soá nhaân<br /> traéc chæ xaùc ñònh nhöõng soá ño veà caân naëng, chieàu<br /> cao theo tuoåi cuûa treû khi maéc beänh maø khoâng tính<br /> tôùi söï thay ñoåi (giaûm caân naëng, giaûm khaåu phaàn,<br /> giaûm chöùc naêng cuûa cô theå…) nhö caùch ñaùnh giaù<br /> baèng coâng cuï SGA. Qua ñaùnh giaù SGA, ta coù theå<br /> bieát ñöôïc: Coù tôùi gaàn 50% treû em khi nhaäp vieän<br /> xuaát hieän tình traïng giaûm caân töø >5% troïng löôïng<br /> cô theå luùc bình thöôøng, tyû leä treû giaûm caân >5% cuûa<br /> nhoùm treû döôùi 24 thaùng cao hôn so vôùi tyû leä naøy ôû<br /> nhoùm treû >24 ñeán 60 thaùng tuoåi. Coù tôùi 3/4 soá treû em<br /> nhaäp vieän coù giaûm khaåu phaàn aên vaøo vaø coù tôùi 1/3<br /> soá treû coù giaûm chöùc naêng cuûa cô theå khi nhaäp vieän.<br /> Töông töï, trieäu chöùng tieâu hoùa lieân quan tôùi dinh<br /> döôõng vaø giaûm nhu caàu dinh döôõng cuõng xuaát hieän<br /> ôû 1/3 soá treû nhaäp vieän. Nhöõng bieåu hieän laâm saøng<br /> naøy chaéc chaén cuõng goùp phaàn xaùc ñònh treû coù nguy<br /> cô SDD trong thôøi gian bò beänh ñeå töø ñoù coù nhöõng<br /> bieän phaùp phoøng traùnh SDD coù hieäu quaû.<br /> Tyû leä SDD döïa treân caùc soá ño nhaân traéc: Tyû leä<br /> SDD nheï caân vaø SDD gaày coøm ñeàu döôùi 10%, rieâng<br /> tyû leä SDD thaáp coøi laø töông ñoái cao (26,7%) khi so<br /> saùnh giöõa hai nhoùm tuoåi veà caùc theå suy dinh döôõng<br /> theo caùc chæ soá nhaân traéc (P > 0,05). Tyû leä SDD cuûa<br /> treû em trong beänh vieän raát khaùc bieät giöõa caùc nghieân<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> cöùu: tyû leä naøy töø 2-37% theo Merritt vaø Suskind<br /> (1979), tyû leä laø 55% (caân/cao) trong nghieân cöùu cuûa<br /> Tienboon (1995). Gaàn ñaây nhaát, nghieân cöùu cuûa<br /> Chalermporn Pojratsirikul taïi Thaùi Lan cho thaáy tyû<br /> leä suy dinh döôõng nheï caân cuûa treû trong beänh vieän<br /> laø 29,5%. Tyû leä SDD theo coâng cuï ñaùnh giaù SGA laø<br /> raát cao trong nghieân cöùu naøy (42%). Tyû leä naøy töông<br /> ñöông vôùi nghieân cöùu cuûa Chalermporn<br /> Pojratsirikul taïi Thaùi Lan (35,9%), nhöng thaáp hôn<br /> tyû leä naøy trong nghieân cöùu cuûa Tienboon naêm 1995<br /> (51%) [4], [7].<br /> Toùm laïi, khaåu phaàn naêng löôïng cuûa treû em döôùi<br /> 5 tuoåi thaáp hôn nhu caàu khuyeán nghò töø 10 ñeán 30%.<br /> Chaát löôïng cuûa khaåu phaàn khoâng caân ñoái, tyû leä ñoùng<br /> goùp cuûa khaåu phaàn li pít (22,4-29,3%) trong toång<br /> <br /> Taøi lieäu tham khaûo<br /> <br /> Tieáng Vieät<br /> 1. Haø Huy Khoâi, Leâ Thò Hôïp. Phöông phaùp dòch teã hoïc dinh<br /> döôõng. Nhaø Xuaát baûn Y hoïc, 2012, 57-61.<br /> 2. Leâ Thò Hôïp. Nhu caàu dinh döôõng khuyeán nghò cho ngöôøi<br /> Vieät Nam. Nhaø Xuaát baûn Y hoïc, 2004, 20-31.<br /> 3. Phaïm Thu Höông, Nguyeãn Thò Laâm, Nguyeãn Bích Ngoïc,<br /> Traàn Chaâu Quyeân, Nghieâm Nguyeät Thu, Phaïm Thaéng. Tình<br /> traïng dinh döôõng cuûa beänh nhaân nhaäp vieän khoa tieâu hoùa vaø<br /> noäi tieát taïi beänh vieän Baïch Mai. Taïp chí dinh döôõng vaø thöïc<br /> phaåm. Soá 3+4, 2006, 85-91.<br /> Tieáng Anh<br /> 4.Chalermporn Rojratsrikul. Application of Generated<br /> <br /> nhu caàu naêng löôïng chöa ñaït theo nhu caàu. Tyû leä<br /> SDD theo ñaùnh giaù baèng caùc chæ soá nhaân traéc (caân<br /> naëng, chieàu cao) theo tuoåi thaáp hôn nhieàu so vôùi tyû<br /> leä naøy khi ñaùnh giaù baèng coâng cuï SGA.<br /> Chuùng toâi ñeà nghò ieáp tuïc nghieân cöùu treân côõ<br /> maãu lôùn hôn, keát hôïp thu thaäp caùc chæ soá hoùa sinh<br /> dinh döôõng ñeå xaùc ñònh phöông phaùp ñaùnh giaù<br /> TTDD phuø hôïp vôùi treû em trong beänh vieän.<br /> <br /> Lôøi caûm ôn<br /> Caùc baùc syõ vaø ñieàu döôõng cuûa Khoa Nhi, Beänh<br /> vieän Ña khoa tænh Haûi Döông ñaõ taïo ñieàu kieän cho<br /> nghieân cöùu naøy ñöôïc trieån khai thuaän lôïi vaø hieäu quaû.<br /> <br /> Subjective Global Assessment as a Screening tool for<br /> malnutrition in pediatric patients. J Med Assoc Thai 2004;<br /> 876(8): 939-46.<br /> 5. Donna J. Secker, Khursheed N. Jeejeebhoy. Subjective<br /> Global Nutrition Assessment for Children. Am J Clin Butr<br /> 2007;85: 1083-9.<br /> 6. Fiaccadori E. et al. Prevalence and clinical outcome<br /> associated with preexisting malnutrition in acute renal<br /> failure: a prospective cohort study. J Am Soc Nephrol, 1999<br /> Mar;10(3):581-93.<br /> 7. Prasong Tienboon. Nutrition problems of hospitalized<br /> children in a developing country: Thai land. Asia Pacific J<br /> Clin Nutr (2002) 11(4):258-262.<br /> 8. Rosalind S. Gibson. Principles of Nutrition Assessment.<br /> Oxford University Press, 1990.<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 3.2013, Soá 27 (27)<br /> <br /> 15<br /> <br />
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản