Danh mục các loại thủy sản nước lợ và nước mặn VN - Phần 3

Chia sẻ: Tra Sua Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
312
lượt xem
136
download

Danh mục các loại thủy sản nước lợ và nước mặn VN - Phần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NHÓM III : NHÓM NHUYỄN THỂ Danh mục các loại thủy sản nước lợ và nước mặn Việt Nam được biên soạn nhằm: Giới thiệu tính đa dạng và phong phú các loài nuôi có phân bố ở biển VN, giúp người nuôi phân biệt các loại để lựa chọn giống nuôi thích hợp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh mục các loại thủy sản nước lợ và nước mặn VN - Phần 3

 1. C - Nhãm nhuyÔn thÓ C¸c loµi ®ang ®−îc nu«i ë ViÖt nam 39 - Trai ngäc tr¾ng Tªn gäi : * Khoa häc : Pteria martensii. * TiÕng Anh : * TiÕng ViÖt : Trai Tr¾ng/ Trai Ngäc M· ThÞ. ¶nh: H.Th¾ng H×nh th¸i vµ cì: Vá cã d¹ng h×nh tø gi¸c. Vá ph¶i nhá, t−¬ng ®èi b»ng ph¼ng. Vá tr¸i lín h¬n vµ lâm s©u. MÐp l−ng th¼ng, mÐp bông cong h×nh vßng cung, tai sau lín h¬n tai tr−íc. C¸c phiÕn sinh tr−ëng ë vïng gÇn mÐp vá xÕp chång lªn nhau vµ Ýt nhiÒu bÎ ng−îc ra ngoµi. MÆt ngoµi vá mµu vµng nh¹t cã xen lÉn v©n mµu tÝm ®en. MÆt trong cña vá l¸ng ãng ¸nh kim lo¹i b¹c. C¸ thÓ lín vá dµi 60 – 65mm, cao 70 – 75mm, réng 22 – 25mm. Ph©n bè : NhËt B¶n, Trung Quèc, ViÖt Nam (ph©n bè nhiÒu ë VÞnh H¹ Long, Kh¸nh Hoµ, B×nh ThuËn) §Æc ®iÓm m«i tr−êng sèng : Trai ngäc tr¾ng sèng b¸m trªn c¸c c¸ thÓ, r¹n san h«, ®¸ ngÇm cã nhiÖt ®é tõ 17 - 320C; ®é mÆn tõ 20 - 30 0/00; ®é s©u 5 – 15m n−íc. Sinh tr−ëng : Lµ loµi ¨n läc. Thøc ¨n lµ thùc vËt phï du vµ c¸c chÊt l¬ löng cã kÝch th−íc nhá h¬n 5µ . Sinh s¶n : * Cã 2 mïa ®Î chÝnh vµo c¸c th¸ng : 4 ÷ 5 vµ 9 ÷ 10. SUMA - Mofi - Danida 58 Download» http://Agriviet.Com
 2. * Träng l−îng buång trøng b»ng 10 ÷ 15% träng l−îng ruét trai. * Tuæi thµnh thôc cña trai 1 ÷ 2 n¨m, khèi l−îng khi thµnh thôc : Trai ®ùc tõ 50 ÷ 100 gram. Trai c¸i tõ 80 ÷ 100 gram. * Sè l−îng trøng mçi lÇn ®Î : 1 ÷ 3 v¹n. * Tû lÖ thô tinh ®¹t 70 ÷ 90%. * Tû lÖ në so víi trøng thô tinh 70 ÷ 80%. Gi¸ trÞ kinh tÕ : Trai ngäc tr¾ng ®−îc nu«i ®Ó s¶n xuÊt ngäc trai nh©n t¹o. H¹t ngäc trai cã gi¸ trÞ tõ 1 –2 USD. Ngoµi ra mÆt trong cña vá cã thÓ dïng lµm ®å trang søc, mü nghÖ … T×nh h×nh nu«i : Nu«i trai ®Ó s¶n xuÊt ngäc trai ®ßi hái kü thuËt cao vµ ®Çu t− lín. ë ViÖt Nam c¸c c«ng ty liªn doanh hoÆc ®Çu t− 100% vèn n−íc ngoµi cña NhËt B¶n, Australia ®ang nu«i nhiÒu ë Qu¶ng Ninh, Kh¸nh Hoµ, Phó Quèc. Mét sè hé gia ®×nh ë Qu¶ng Ninh còng nu«i trai cÊy ngäc nh−ng ë quy m« rÊt nhá, chñ yÕu lµ nu«i trai b¸n nguyªn liÖu ®Ó cung cÊp cho c¸c c«ng ty n−íc ngoµi. ¶nh: V.Toµn s−u tÇm Nu«i trai ngäc VÞnh H¹ Long (Qu¶ng Ninh). SUMA - Mofi - Danida 59 Download» http://Agriviet.Com
 3. 40 – trai ngäc m«i vµng Tªn gäi : * Khoa häc : Pinctada maxima (Jameson, 1901). * TiÕng Anh : Golden lip pearl Oyster / Yellow lip pearl oyster. * TiÕng ViÖt : Trai Ngäc M«i Vµng. ¶nh: Vò Toµn s−u tÇm H×nh th¸i vµ cì : Lµ loµi trai ngäc cã c¬ thÓ lín nhÊt. Vá gÇn nh− h×nh trßn, dÑp hai bªn. Tai tr−íc vá râ rµng, tai sau s¸t liÒn víi vá nªn khã ph©n biÖt. C¸c phiÕn sinh tr−ëng s¾p xÕp th−a. MÆt ngoµi vá cã mµu vµng n©u, mÆt trong vá ãng ¸nh kim lo¹i b¹c. C¸ thÓ tr−ëng thµnh xung quanh mÐp vá cã mµu vµng. KÝch th−íc: c¸ thÓ tr−ëng thµnh cã chiÒu cao vá tõ 20 – 25cm (lín nhÊt 30cm), chiÒu dµi vá 15 – 20cm, réng 3 – 4cm. Vïng ph©n bè: T©y B¾c óc, §µi Loan, Malayxia, Th¸i Lan. ë ViÖt Nam: Trai ngäc m«i vµng ph©n bè r¶i r¸c tõ vïng biÓn Qu¶ng Nam ®Õn ®¶o Phó Quèc. N¬i ph©n bè t−¬ng ®èi tËp trung lµ S«ng CÇu (Phó Yªn), Hµm T©n (B×nh ThuËn) vµ Phó Quèc. §Æc ®iÓm m«i tr−êng sèng: * NhiÖt ®é: 20 – 280C * §é mÆn: 15 – 320/00 * §é s©u: 20 – 35m * ChÊt ®¸y: San h«, sái c¸t. Sinh tr−ëng: Lµ loµi trai cã kÝch th−íc lín, sèng ®¸y, b¸m vµo ®¸, san h« nhê t¬ ch©n. Dinh d−ìng b»ng h×nh thøc läc. Sinh tr−ëng chËm (®¹t kÝch th−íc 15 – 20cm sau 2 n¨m). Sinh s¶n: TËp trung vµo th¸ng 4 – 8. Søc sinh s¶n lín. Gi¸ trÞ kinh tÕ : H¹t ngäc trai (tù nhiªn hoÆc cÊy nh©n t¹o) h×nh thµnh tõ trai ngäc m«i vµng cã gi¸ trÞ cao tõ 20 – 200 USD/viªn. Vá trai cã kÝch th−íc lín, mÆt trong vá cã tÇng ngäc dµy, mµu ãng ¸nh ®−îc sö dông lµm hµng mü nghÖ, kh¶m xµ cõ, gi¸ tõ 50.000 – 60.000 VND/kg vá trai. T×nh h×nh nu«i: Trai Ngäc M«i Vµng ®−îc mét sè c«ng ty nu«i trai n−íc ngoµi vµ ViÖt Nam nu«i ®Ó cÊy nh©n t¹o ngäc ë Phó Quèc, Kh¸nh Hoµ. H×nh thøc nu«i chñ yÕu lµ thu mua nguyªn liÖu (kÝch th−íc 10 – 15cm) tõ khai th¸c tù nhiªn, treo nu«i trong lång vµ cÊy nh©n t¹o ngäc. S¶n xuÊt gièng nh©n t¹o vµ nu«i thµnh trai nguyªn liÖu ®· thµnh c«ng t¹i Trung t©m Nghiªn cøu Thuû s¶n 3 Nha Trang. SUMA - Mofi - Danida 60 Download» http://Agriviet.Com
 4. 41 – ®iÖp qu¹t Tªn gäi : * Khoa häc : Chlamys nobilis (Reeve, 1852). * TiÕng Anh : Noble scallop. * TiÕng ViÖt : §iÖp Qu¹t. ¶nh:V.Toµn s−u tÇm H×nh th¸i vµ cì : Vá lín, gÇn nh− h×nh trßn, chiÒu dµi vµ chiÒu cao gÇn b»ng nhau. Gê phãng x¹ ph¸t triÓn, cã kho¶ng 23 gê. C¸c phiÕn sinh tr−ëng s¾p xÕp khÝt nhau, d¹ng vÈy. Tai tr−íc vµ sau vá tr¸i d¹ng h×nh tam gi¸c trªn cã 7 – 8 gê phãng x¹. Tai tr−íc vµ sau vá ph¶i chªnh lÖch lín. Lç t¬ ch©n lín, mÐp cã r¨ng c−a. MÆt khíp th¼ng kh«ng r¨ng, b¶n lÒ mµu n©u sÉm. VÕt c¬ khÐp vá lín, trßn, n»m gi÷a vá, h¬i lÖch vÒ phÝa sau mÆt l−ng. Mµu s¾c vá ®a d¹ng: tÝm, n©u, vµng, hång, tr¾ng. MÆt trong vá mµu vµng n©u. C¸ thÓ tr−ëng thµnh cã chiÒu cao vá tõ 50 – 75mm, chiÒu dµi vá 45 – 70mm. Vïng ph©n bè: Ph©n bè ë biÓn Trung Quèc, Nam NhËt B¶n, Indonexia,.. ë ViÖt Nam: §iÖp Qu¹t ph©n bè chñ yÕu ë biÓn B×nh ThuËn, tõ Cµ N¸ ®Õn Hµm T©n. §Æc ®iÓm m«i tr−êng sèng: * NhiÖt ®é: 24 – 280C * §é mÆn: 30 – 350/00 * §é s©u: tõ tuyÕn h¹ chiÒu ®Õn 25 – 30m * ChÊt ®¸y: C¸t sái, ®¸ san h«, vá ®éng vËt th©n mÒm chÕt. Sinh tr−ëng: Còng nh− c¸c loµi Bivalvia kh¸c, §iÖp Qu¹t lµ loµi ¨n läc vµ ph−¬ng thøc lÊy thøc ¨n bÞ ®éng. Thµnh phÇn thøc ¨n chñ yÕu lµ thùc vËt phï du vµ mïn b· h÷u c¬. ë ®iÒu kiÖn sèng b×nh th−êng, §iÖp tiÕt ra t¬ ch©n b¸m ch¾c vµo gi¸ thÓ. Khi ®iÒu kiÖn m«i tr−êng trë nªn bÊt lîi, chóng cã kh¶ n¨ng c¾t bá t¬ ch©n ®Ó di chuyÓn ®Õn n¬i kh¸c. Sinh s¶n: §iÖp cã kh¶ n¨ng sinh s¶n quanh n¨m nh−ng tËp trung chÝnh vµo c¸c th¸ng 3 – 4 vµ 7 – 8. Søc sinh s¶n lín. Qu¸ tr×nh biÕn th¸i chuyÓn tõ Êu trïng tr«i næi xuèng sèng b¸m gi¸ thÓ x¶y ra khi Êu trïng xuÊt hiÖn ®iÓm m¾t. SUMA - Mofi - Danida 61 Download» http://Agriviet.Com
 5. Gi¸ trÞ kinh tÕ : §iÖp Qu¹t lµ ®èi t−îng xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ cña tØnh B×nh ThuËn trong c¸c n¨m tr−íc 1995. §Õn nay do nguån lîi §iÖp bÞ gi¶m sót, s¶n l−îng khai th¸c kh«ng ®¸ng kÓ nªn chñ yÕu tiªu thô néi ®Þa. HiÖn gi¸ mét kilogram c¬ cåi §iÖp t−¬i tõ 30.000 – 40.000 VND vµ gi¸ §iÖp c¶ vá tõ 5.000 – 6.000 VND/kg. T×nh h×nh nu«i: S¶n xuÊt gièng vµ nu«i §iÖp th−¬ng phÈm ®−îc Trung t©m Nghiªn cøu Thuû s¶n III phèi hîp víi Së Thuû s¶n B×nh ThuËn tiÕn hµnh tõ n¨m 1992. §iÖp gièng nh©n t¹o ®· ®−îc nu«i t¹i Phan ThiÕt, Hµm T©n, Cï Lao Cau ®¹t kÝch cì th−¬ng phÈm. Tuy nhiªn do chi phÝ ®Çu t− cho nu«i bÌ vµ chi phÝ qu¶n lý cao trong khi gi¸ thµnh s¶n phÈm thÊp nªn nghÒ nu«i §iÖp ®Õn nay ch−a ph¸t triÓn ®−îc mÆc dï c«ng nghÖ s¶n xuÊt gièng vµ nu«i th−¬ng phÈm §iÖp ®· ®−îc nghiªn cøu hoµn thiÖn. §iÖp Qu¹t còng ®· ®−îc thö nghiÖm di gièng vµ nu«i t¹i Vòng R« Phó Yªn nh−ng kh¶ n¨ng ph¸t t¸n t¹o quÇn ®µn míi h¹n chÕ do ®iÒu kiÖn m«i tr−êng nu«i kh«ng thÝch hîp. SUMA - Mofi - Danida 62 Download» http://Agriviet.Com
 6. 42 - Sß l«ng Tªn gäi : * Khoa häc : Anadara subcrenata. * TiÕng ViÖt : Sß L«ng. ¶nh: H.Th¾ng H×nh th¸i vµ cì: Vá dµy ch¾c, d¹ng h×nh bÇu dôc, phÇn sau cña vá kÐo dµi. Da vá ph¸t triÓn thµnh l«ng, sè gê phãng x¹ 32 – 37 gê. Mçi gê phãng x¹ chia thµnh 4 gê nhá (c¸ thÓ tr−ëng thµnh) vµ 2 gê (c¸ thÓ non). §−êng sinh tr−ëng t−¬ng ®èi mÞn. MÆt khíp hÑp, r¨ng cã d¹ng h×nh phiÕn, vÕt c¬ khÐp vá tr−íc vµ sau ®Òu cã d¹ng mÆt ®¸y mãng ch©n ngùa. MÆt ngoµi vá mµu n©u ®Ëm, mÆt trong vá cã mµu vµng nh¹t. Sß l«ng cã kÝch th−íc t−¬ng ®èi lín. ChiÒu dµi c¸ thÓ tõ 65 – 75mm, cao 45 – 52mm, réng 35 – 40mm. Ph©n bè : Vïng biÓn nhiÖt ®íi Ên §é – Th¸i B×nh D−¬ng, Trung Quèc, Ên §é, Th¸i Lan, Singapore, Indonexia, Philippines, b¾c Australia. ë ViÖt Nam sß l«ng ph©n bè däc ven biÓn, cã nhiÒu ë Qu¶ng Ninh, H¶i Phßng, Thanh Hãa, Phó Yªn, Ninh ThuËn, B×nh ThuËn. §Æc ®iÓm m«i tr−êng sèng : Sß l«ng th−êng ph©n bè ë n¬i cã chÊt ®¸y bïn pha lÉn vá ®éng vËt th©n mÒm. §é mÆn tõ 30 – 350/00. §é s©u tõ 3 – 10m. Sinh tr−ëng : Sß l«ng lµ loµi ®éng vËt ¨n läc. Thøc ¨n lµ mïn b· h÷u c¬ vµ thùc vËt phï du. Sinh s¶n : Mïa sinh s¶n cña sß ë phÝa B¾c th−êng b¾t ®Çu tõ th¸ng 5 vµ kÕt thóc vµ th¸ng 10. Sinh s¶n nhiÒu lÇn trong n¨m. Gi¸ trÞ kinh tÕ : Sß l«ng lµ loµi thùc phÈm giµu ®¹m, mïi vÞ th¬m ngon. Lµ ®èi t−îng xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ. Gi¸ thÞ tr−êng néi ®Þa n¨m 2000 tõ 10.000 – 15.000 ®ång/kg. T×nh h×nh nu«i : Sß l«ng ®−îc nu«i r¶i r¸c, ë quy m« nhá (d¹ng nu«i gi÷) ë mét sè n¬i nh− Qu¶ng Ninh, Thõa Thiªn HuÕ, §µ N½ng, Phó Yªn, Kh¸nh Hoµ. H×nh thøc nu«i lµ qu©y rµo ch¾n ë c¸c b·i triÒu cã ®¸y lµ bïn, bïn pha c¸t, ®é s©u 1 – 2,5m. SUMA - Mofi - Danida 63 Download» http://Agriviet.Com
 7. 43 - Sß huyÕt Tªn gäi : * Khoa häc : Arca gralossa LinnÐ. * TiÕng Anh: Blood cockle, Arca cuneata reeve. * TiÕng ViÖt : Sß HuyÕt, Sß Trøng, Sß Trßn. ¶nh: H.Th¾ng H×nh th¸i vµ cì: Vá dµy ch¾c, cã d¹ng h×nh trøng. MÆt ngoµi vá cã gê phãng x¹ ph¸t triÓn, sè l−îng tõ 17 – 20 gê, trªn mçi gê cã nhiÒu h¹t h×nh ch÷ nhËt. B¶n lÒ réng, h×nh thoi, cã mµu n©u ®en. MÆt khíp th¼ng, cã nhiÒu r¨ng nhá. VÕt c¬ khÐp vá sau lín h×nh tø gi¸c, vÕt c¬ khÐp vá tr−íc nhá h¬n, h×nh tam gi¸c. Lµ loµi cã m¸u ®á. MÆt ngoµi vá cã mµu n©u ®en, mÆt trong vá cã mµu tr¾ng sø. C¸ thÓ lín vá dµi 50 – 60mm, cao 40 – 50mm. Ph©n bè : Malayxia, Ên §é, Myanma, Th¸i Lan, nam Trung Quèc. ë ViÖt Nam, sß huyÕt ph©n bè däc ven bê biÓn tõ B¾c vµo Nam ë c¸c vïng cöa s«ng vµ ®Çm ph¸. Sß huyÕt cã nhiÒu ë Qu¶ng Ninh, H¶i Phßng, Thõa Thiªn HuÕ, Phó Yªn, Kh¸nh Hoµ, Ninh ThuËn, BÕn Tre, Kiªn Giang. §Æc ®iÓm m«i tr−êng sèng: Sß huyÕt ph©n bè ë vïng trung triÒu ®Õn ®é s©u 1 – 2m n−íc. ChÊt ®¸y thÝch hîp lµ bïn c¸t. N¬i cã ¶nh h−ëng n−íc ngät (®é mÆn 15 – 200/00) ë vïng cöa s«ng lµ khu vùc ph©n bè thÝch hîp cña sß huyÕt. Sinh tr−ëng: Sß huyÕt sèng vïi m×nh trong líp bïn ®¸y. Dinh d−ìng b»ng h×nh thøc läc. Thøc ¨n lµ thùc vËt phï du vµ mïn b· h÷u c¬. Sinh s¶n: Sß huyÕt cã kh¶ n¨ng sinh s¶n quanh n¨m nh−ng mïa vô sinh s¶n chÝnh tõ th¸ng 4 – 8. C¸ thÓ thµnh thôc sinh s¶n trong m«i tr−êng n−íc. Êu trïng phï du tr¶i qua giai ®o¹n biÕn th¸i vµ chuyÓn xuèng sèng ®¸y khi xuÊt hiÖn ®iÓm m¾t. Gi¸ trÞ kinh tÕ : Sß huyÕt cã hµm l−îng dinh d−ìng cao, thÞt th¬m ngon. Lµ thøc ¨n −a thÝch vµ phæ biÕn ë c¸c nhµ hµng ®Æc s¶n, gi¸ tõ 30.000 ÷ 60.000 ®ång/kg tuú theo kÝch cì sß. Sß huyÕt sèng lµ s¶n phÈm xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ. T×nh h×nh nu«i : Sß huyÕt ®−îc nu«i phæ biÕn ë c¸c tØnh Qu¶ng Ninh, H¶i Phßng, BÕn Tre, Kiªn Giang, TiÒn Giang, Ninh ThuËn, Thõa Thiªn HuÕ. H×nh thøc nu«i chÝnh lµ nu«i b·i triÒu. N¨ng suÊt nu«i cao nhÊt ®¹t 60 tÊn/ha. Nguån gièng chñ yÕu lµ vít tù nhiªn. S¶n xuÊt nh©n t¹o ®· b−íc ®Çu cã kÕt qu¶ t¹i Trung t©m nghiªn cøu thuû s¶n 3 – Nha Trang. SUMA - Mofi - Danida 64 Download» http://Agriviet.Com
 8. 44 - Sß nodi Tªn gäi : * Khoa häc : Tegillarca nodifera (V.Martens, 1860). * TiÕng Anh : Blood cockle, Ark – shell. * TiÕng ViÖt : Sß Nodi, Sß Dµi. H×nh th¸i vµ cì : ¶nh: N.ChÝnh H×nh d¹ng ngoµi t−¬ng tù sß huyÕt nh−ng vá nhá h¬n vµ h¬i dµi. Sè gê phãng x¹ th−êng lµ 20 gê, c¸c h¹t trªn gê phãng x¹ mÞn h¬n vµ s¾p xÕp s¸t nhau h¬n so víi sß huyÕt. Da vá mµu x¸m xÉm. ChiÒu dµi cña vá trªn d−íi 30mm, chiÒu cao kho¶ng 24mm, réng 20mm. Ph©n bè : Malayxia, Philippines, Th¸i Lan, nam Trung Quèc. ë ViÖt Nam ph©n bè t−¬ng tù nh− sß huyÕt. §Æc ®iÓm m«i tr−êng sèng: Sß nodi sèng ë vïng trung, h¹ triÒu ®Õn ®é s©u tõ 1 – 3m n−íc. ChÊt ®¸y lµ bïn mÒm. ThÝch nghi víi ®é m¨n cao, Ýt b¾t gÆp ë nh÷ng vïng cöa s«ng. Sinh s¶n: Sß nodi cã kh¶ n¨ng sinh s¶n quanh n¨m nh−ng mïa vô sinh s¶n chÝnh tõ th¸ng 4 – 8. C¸ thÓ thµnh thôc sinh s¶n trong m«i tr−êng n−íc. Êu trung phï du tr¶i qua giai ®o¹n biÕn th¸i vµ chuyÓn xuèng sèng ®¸y khi xuÊt hiÖn ®iÓm m¾t. Gi¸ trÞ kinh tÕ : Sß nodi cã hµm l−îng dinh d−ìng cao, thÞt th¬m ngon. Lµ thøc ¨n −a thÝch vµ phæ biÕn ë c¸c nhµ hµng ®Æc s¶n, gi¸ tõ 30.000 ÷ 60.000 ®ång/kg tuú theo kÝch cì sß. Sß nodi sèng lµ s¶n phÈm xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ. T×nh h×nh nu«i: Tuy c¸ thÓ nhá h¬n sß huyÕt nh−ng sè l−îng gièng nhiÒu nªn c¸c ®Þa ph−¬ng nh− Kh¸nh Hoµ, Ninh ThuËn chñ yÕu nu«i lo¹i sß nµy. SUMA - Mofi - Danida 65 Download» http://Agriviet.Com
 9. 45 - Nghªu bÕn tre Tªn gäi : * Khoa häc : Meretrix lyrate (Sowerby, 1851). * TiÕng Anh : Hard clam, Lyrate asiatic. * TiÕng ViÖt : Nghªu BÕn Tre. ¶nh: N.ChÝnh H×nh th¸i vµ cì : H×nh d¹ng rÊt gièng Ngao DÇu nh−ng kÝch th−íc nhá h¬n. Vá d¹ng h×nh tam gi¸c, c¸c vßng sinh tr−ëng ë phÇn tr−íc vá th« vµ nh« lªn mÆt vá, ë phÇn sau vá th× mÞn h¬n. VÕt c¬ khÐp vá tr−íc nhá h×nh b¸n nguyÖt, vÕt c¬ khÐp vá sau lín gÇn nh− h×nh trßn. MÆt ngoµi vá mµu vµng nh¹t hoÆc mµu tr¾ng s÷a, mét sè c¸ thÓ cã v©n mµu n©u. MÆt trong vá mµu tr¾ng. Nghªu lín cã chiÒu dµi 40 – 50mm, chiÒu cao 40 – 45mm vµ chiÒu réng 30 – 35mm. Ph©n bè : Sèng ë vïng biÓn nhiÖt ®íi T©y Th¸i B×nh D−¬ng, tõ §µi Loan ®Õn ViÖt Nam. ë ViÖt Nam: nghªu ph©n bè nhiÒu ë c¸c tØnh Trµ Vinh, TiÒn Giang, BÕn Tre, Sãc Tr¨ng vµ CÇn Giê (TP Hå ChÝ Minh). §Æc ®iÓm m«i tr−êng sèng: Nghªu ph©n bè tËp trung ë c¸c khu vùc gÇn cöa s«ng lín vµ ph©n bè r¶i r¸c ë c¸c cån c¸t nhá ven biÓn xen lÉn víi c¸c b·i bïn. ChÊt ®¸y lµ c¸t bïn. Nghªu cã thÓ sèng ë khu vùc cã sù biÕn ®éng ®é mÆn tõ 7 – 250/00. Sinh tr−ëng : Nghªu dinh d−ìng b»ng h×nh thøc läc. Mïn b· h÷u c¬ vµ thùc vËt phï du lµ thøc ¨n chÝnh cña Nghªu. Tèc ®é sinh tr−ëng cña Nghªu thay ®æi theo mïa, Nghªu sinh tr−ëng nhanh vµo th¸ng 5 – 9 vµ chËm tõ th¸ng 10 – 5. Sinh s¶n: Mïa vô sinh s¶n cña Nghªu ë bÕn tre tõ th¸ng 3 ®Õn th¸ng 6 vµ r¶i r¸c ®Õn th¸ng 10. Gi¸ trÞ kinh tÕ: Nghªu BÕn Tre lµ mÆt hµng xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ. Gi¸ Nghªu nguyªn liÖu tõ 1.000 – 1.500 ®ång/kg. T×nh h×nh nu«i : HiÖn nay, nghÒ nu«i nghªu ph¸t triÓn m¹nh ë c¸c khu vùc b·i båi ven biÓn c¸c tØnh Trµ Vinh, TiÒn Giang, BÕn Tre, Sãc Tr¨ng. N¨ng suÊt nu«i ®¹t 30 – 50 tÊn/ha. Nguån gièng chñ yÕu thu thËp tõ tù nhiªn. ViÖc s¶n xuÊt gièng nh©n t¹o b−íc ®Çu cã kÕt qu¶ t¹i ViÖn nghiªn cøu nu«i trång thuû s¶n II. SUMA - Mofi - Danida 66 Download» http://Agriviet.Com
 10. 46 – nghªu lôa Tªn gäi : * Khoa häc : Paphia undulata (Born, 1778). * TiÕng Anh : Undulating venus. * TiÕng ViÖt : Nghªu Lôa. ¶nh: Vò Toµn s−u tÇm H×nh th¸i vµ cì : Vá cì trung b×nh, h×nh oval dµi, mÆt ngoµi l¸ng ®−îc trang trÝ b»ng nh÷ng ®−êng h×nh ch÷ chi ë kh¾p mÆt vá. MÆt ngoµi vµng nh¹t, mÆt trong tr¾ng. KÝch th−íc trung b×nh 50 – 65mm chiÒu dµi, 25 – 30mm chiÒu cao vµ 15 – 20mm chiÒu réng. Vïng ph©n bè: Hµ Tiªn, R¹ch Gi¸, quanh ®¶o Bµ Lôa, B×nh ThuËn. §Æc ®iÓm m«i tr−êng sèng: Sèng trªn ®¸y c¸t bïn ven bê. Sinh tr−ëng: Sinh s¶n: Gi¸ trÞ kinh tÕ : ThÞt Nghªu Lôa t−¬i sèng, chÕ biÕn hµng ®«ng l¹nh hoÆc ®ãng hép ®−îc tiªu thô réng r·i trong thÞ tr−êng néi ®Þa vµ xuÊt khÈu. T×nh h×nh nu«i: Mét sè vïng ë Hµ Tiªn, R¹ch Gi¸ khoanh vïng b·i ph©n bè tù nhiªn ®Ó b¶o qu¶n vµ thu ho¹ch. Ch−a cã h×nh thøc nu«i th¶ gièng nh− Nghªu BÕn tre hoÆc Sß huyÕt. SUMA - Mofi - Danida 67 Download» http://Agriviet.Com
 11. 47 - ngao dÇu Tªn gäi : * Khoa häc : Meretrix meretrix LinnÐ, 1758. * TiÕng Anh : Asiatic hard clam * TiÕng ViÖt : Ngao DÇu, Ngao V¹ng. ¶nh: P. Loan H×nh th¸i vµ cì: Vá cã d¹ng h×nh tam gi¸c. Vá tr¸i vµ vá ph¶i b»ng nhau, mÐp bông cña vá cong ®Òu. B¶n lÒ ng¾n, mµu n©u ®en nh« lªn mÆt ngoµi cña vá. §−êng sinh tr−ëng mÞn, râ. MÆt khíp cã 3 r¨ng gi÷a vµ 2 r¨ng bªn. VÕt c¬ khÐp vá tr−íc nhá h×nh b¸n nguyÖt, vÕt c¬ khÐp vá sau lín h×nh bÇu dôc. Da vá mµu n©u, tr¬n bãng. Nh÷ng c¸ thÓ nhá vïng gÇn ®Ønh vá th−êng cã v©n r¨ng c−a hay v©n h×nh phãng x¹. MÆt trong cña vá mµu tr¾ng, mÐp sau cã mµu tÝm ®Ëm. C¸ thÓ lín cã chiÒu dµi 130mm, cao 110mm, réng 58mm. Ph©n bè : Trung Quèc, NhËt B¶n, TriÒu Tiªn. ë ViÖt Nam: ph©n bè ë vïng biÓn c¸c tØnh: NghÖ An, Thanh Ho¸, Th¸i B×nh, Nam §Þnh, BÕn Tre vµ TiÒn Giang. §Æc ®iÓm m«i tr−êng sèng: Ph©n bè tõ vïng trung triÒu ®Õn ®é s©u 1 – 2m n−íc. ChÊt ®¸y c¸t cã pha bïn, chóng sèng vïi trong c¸t tõ 3 – 4 cm. NhiÖt ®é : 20 - 300C. §é mÆn : 9 – 20 0/00. Sinh tr−ëng : Ngao dÇu dinh d−ìng b»ng h×nh thøc läc. Thøc ¨n lµ thùc vËt phï du. Sinh tr−ëng nhanh, ngao gièng cì 0.5 cm cã thÓ ®¹t 5 – 7 cm sau 10 th¸ng. Sinh s¶n: Sinh s¶n 1- 2 lÇn trong n¨m, mïa sinh s¶n tõ th¸ng 4 – 10. SUMA - Mofi - Danida 68 Download» http://Agriviet.Com
 12. Gi¸ trÞ kinh tÕ : Ngao dÇu lµ thùc phÈm tiªu dïng néi ®Þa vµ xuÊt khÈu. Gi¸ thÞ tr−êng néi ®Þa n¨m 2000 tõ 1.800 – 2.000 ®ång/kg ë phÝa Nam vµ 5.000 – 6.000 ®ång/kg ë phÝa B¾c. T×nh h×nh nu«i : Ngao dÇu ®−îc nu«i chñ yÕu ë c¸c tØnh phÝa B¾c nh− Th¸i B×nh, Thanh Ho¸, Nam §Þnh. H×nh thøc nu«i chÝnh lµ khoanh ch¾n l−íi trªn c¸c b·i triÒu cã ®é s©u tõ 1 – 3m, b»ng nguån gièng tù nhiªn ®−îc thu gom vµ th¶ nu«i trong b·i. Tuú theo mËt ®é th¶. N¨ng suÊt nu«i ®¹t tõ 15 – 20 tÊn/ha. Lµ nghÒ nu«i cã hiÖu qu¶ vµ æn ®Þnh ®ang ®−îc c¸c ®Þa ph−¬ng chó ý ph¸t triÓn. ¶nh: V. Toµn Thu ho¹ch Ngao t¹i x∙ Giao Xu©n (Nam §Þnh). SUMA - Mofi - Danida 69 Download» http://Agriviet.Com
 13. 48 - HÇu cöa s«ng Tªn gäi : * Khoa häc : Crasostrea rivularis (Gould, 1861) * TiÕng Anh : Oyster * TiÕng ViÖt : HÇu Cöa S«ng. ¶nh: H.Th¾ng H×nh th¸i vµ cì : Vá lín, dµy, h×nh d¹ng vá thay ®æi rÊt lín, th«ng th−êng cã h×nh bÇu dôc hoÆc tam gi¸c. Vá ph¶i b»ng ph¼ng, nhá h¬n vá tr¸i. C¸c phiÕn sinh tr−ëng ph¸t triÓn thµnh v¶y mµu vµng n©u hay tÝm thÉm. MÆt trong cña vá lâm s©u, vÕt c¬ khÐp vá sau n»m ë phÇn l−ng phÝa sau cña vá. B¶n lÒ dµi h×nh sõng bß, chiÒu dµi b»ng 1/5 – 1/6 chiÒu dµi vá. MÆt ngoµi vá mµu vµng n©u hoÆc tÝm thÉm. MÆt trong cña vá mµu tr¾ng sø. C¸ thÓ lín vá dµi trªn 200mm, cao 120mm. Ph©n bè : ë phÝa B¾c, HÇu ph©n bè nhiÒu ë c¸c vïng : Cöa s«ng B¹ch §»ng, S«ng Chanh, Phµ Rõng, Yªn H−ng (Qu¶ng Ninh); L¹ch Trµo (Thanh Hãa) vµ mét sè s«ng thuéc NghÖ An, Hµ TÜnh. §Æc ®iÓm m«i tr−êng sèng : Ph©n bè nhiÒu ë khu vùc cöa s«ng. Sèng b¸m vµo ®¸, cäc xi m¨ng hoÆc c¸c gi¸ thÓ ë d−íi ®¸y. ThÝch nghi víi ®é mÆn thÊp tõ 10 – 250/00. Sinh tr−ëng : Thøc ¨n chÝnh lµ thùc vËt phï du. Sinh s¶n: Sinh s¶n vµo hai mïa chÝnh trong n¨m: th¸ng 4 – 5 vµ th¸ng 9 – 10. Søc sinh s¶n lín. Trøng thô tinh trong n−íc, Êu trïng ch÷ D b¬i léi tù do vµ chuyÓn xuèng sèng b¸m vµo gi¸ thÓ khi xuÊt hiÖn ®iÓm m¾t. Gi¸ trÞ kinh tÕ : Lµ lo¹i ®Æc s¶n cã gi¸ trÞ, h−¬ng vÞ th¬m ngon, giµu chÊt dinh d−ìng. Gi¸ thÞ tr−êng néi ®Þa n¨m 2000 tõ 50.000 – 60.000 ®ång/kg. Chñ yÕu ®−îc sö dông ë d¹ng t−¬i sèng. T×nh h×nh nu«i: HÇu cöa s«ng ®−îc nu«i phæ biÕn ë miÒn B¾c (Qu¶ng Ninh) vµo nh÷ng n¨m ’60 vµ ®¹t ®−îc s¶n l−îng rÊt lín. Tuy nhiªn do chiÕn tranh nghÒ nu«i hÇu kh«ng ®−îc duy tr× vµ cho ®Õn nay vÉn ch−a ®−îc kh«i phôc l¹i. SUMA - Mofi - Danida 70 Download» http://Agriviet.Com
 14. 49 - VÑm vá xanh Tªn gäi : * Khoa häc : Perna viridis (LinnÐ, 1758). * TiÕng Anh : Green mussel. * TiÕng ViÖt : VÑm Vá Xanh. ¶nh:H.Th¾ng H×nh th¸i vµ cì : Vá d¹ng h×nh qu¶ quÐo, ®Ønh vá ë ®Çu tËn cïng cña vá. MÆt bông cña vá h¬i lâm cong. MÆt vá ®−êng sinh tr−ëng mÞn, s¾p xÕp khÝt nhau. ë c¸ thÓ non d−íi mét n¨m tuæi da vá mµu xanh, ë c¸ thÓ tr−ëng thµnh da vá mµu n©u ®en. MÆt trong cña vá mµu tr¾ng ãng ¸nh. C¸ thÓ nhiÒu n¨m vá dµi cã thÓ ®¹t 150 mm, cao 65 mm, réng 40 mm. Ph©n bè : Tõ ven biÓn §µi Loan ®Õn c¸c n−íc §«ng Nam ¸. ë ViÖt Nam: H¶i Phßng, Hµ TÜnh, Qu¶ng B×nh, Thõa Thiªn HuÕ, B×nh §Þnh, Kh¸nh Hoµ, B×nh ThuËn. §Æc ®iÓm m«i tr−êng sèng: VÑm vá xanh ph©n bè tõ tuyÕn h¹ triÒu ®Õn ®é s©u trªn 10m n−íc, ®é mÆn tõ 20 – 300/00. VÑm tiÕt ra t¬ ch©n b¸m vµo ®¸y ®¸, sái, san h«, gç. Sinh tr−ëng: VÑm vá xanh lµ loµi ¨n läc. Thøc ¨n chñ yÕu lµ thùc vËt phï du vµ vËt chÊt l¬ löng trong n−íc. Sinh tr−ëng chËm (®¹t kÝch th−íc 80 – 100mm sau 1,5 – 2 n¨m). Sinh s¶n: Mïa sinh s¶n chÝnh tõ th¸ng 3 – 5 vµ tõ th¸ng 9 – 10. Søc sinh s¶n cao. Gi¸ trÞ kinh tÕ: VÑm vá xanh lµ ®Æc s¶n biÓn ®−îc −a chuéng do thÞt th¬m ngon, giµu chÊt dinh d−ìng. Gi¸ thÞ tr−êng néi ®Þa tõ 50.000 – 60.000 ®ång/kg (c¶ vá). Vá vÑm xanh cã tÇng ngäc dµy cã thÓ chÕ biÕn thµnh nhiÒu mÆt hµng mü nghÖ. Gi¸ mét kg vá tõ 10.000 – 15.000 ®ång. T×nh h×nh nu«i : VÑm vá xanh lµ ®èi t−îng nu«i quan träng ë Trung Quèc, Th¸i Lan. ë ViÖt Nam vÑm vá xanh ®−îc nu«i theo d¹ng b¶o vÖ nguån lîi ë ®Çm L¨ng c« (Thõa Thiªn HuÕ), ®Çm Nha Phu (Kh¸nh Hßa). S¶n phÈm chñ yÕu hiÖn nay vÉn lµ tõ khai th¸c tù nhiªn. ViÖc nghiªn cøu s¶n xuÊt gièng nh©n t¹o ®· thu ®−îc kÕt qu¶ ban ®Çu ë RIA III vµ RIMP. SUMA - Mofi - Danida 71 Download» http://Agriviet.Com
 15. 50 - èc h−¬ng Tªn gäi : * Khoa häc : Babylonia areolata (Link, 1807). * TiÕng Anh : Areolata . * TiÕng ViÖt: èc H−¬ng. ¶nh: N.ChÝnh H×nh th¸i vµ cì : Vá cã d¹ng h×nh th¸p bËc thang, th¸p vá cao b»ng 1/2 chiÒu cao cña vá. MÆt ngoµi cña vá mµu tr¾ng vµ cã nh÷ng phiÕn v©n h×nh ch÷ nhËt mµu tÝm n©u hoÆc hång n©u. TÇng th©n cã 3 hµng, phiÕn v©n mµu. MiÖng vá h×nh b¸n nguyÖt, mÆt trong mµu tr¾ng sø. C¸ thÓ lín vá cao trªn d−íi 80 mm, réng 45 mm. Ph©n bè : Lµ loµi èc ph©n bè ®Æc tr−ng tõ vïng biÓn §µi Loan, ®Õn nam Trung Quèc. ë ViÖt Nam cã ph©n bè, nhiÒu nhÊt ë vïng biÓn Phan ThiÕt, Hµm T©n (B×nh ThuËn). §Æc ®iÓm m«i tr−êng sèng : * NhiÖt ®é: 27 – 280C * §é mÆn: 34 – 350/00 * §é s©u: 8 – 12m * N¬i sèng c¸ch bê 2 – 3km * ChÊt ®¸y: c¸t, c¸t pha bïn Sinh tr−ëng: Sinh tr−ëng nhanh, thøc ¨n lµ mïn b· h÷u c¬, thùc vËt phï du. Sau 7 – 8 th¸ng nu«i ®¹t cì th−¬ng phÈm. Sinh s¶n: §Î tËp trung tõ th¸ng 4 – 10. èc ®Î tõng chïm c¸c bäc trøng. Ph«i ph¸t triÓn trong c¸c bäc ®ã tõ 5 – 7 ngµy th× në. Gi¸ trÞ kinh tÕ : Gi¸ thÞ tr−êng néi ®Þa 2000 tõ 80.000 – 120.000 ®ång/kg. Gi¸ xuÊt khÈu 10USD/kg. T×nh h×nh nu«i : ë ViÖt Nam ®· s¶n xuÊt ®−îc gièng èc h−¬ng. èc h−¬ng ®ang ®−îc nu«i nhiÒu ë Kh¸nh Hoµ. Nu«i trong bÓ xi m¨ng, ao ®Êt, lång hoÆc ch¾n ®µng. SUMA - Mofi - Danida 72 Download» http://Agriviet.Com
 16. C¸c loµi cã kh¶ n¨ng nu«i 51 - Bµo ng− vµnh tai Tªn gäi : * Khoa häc : Haliotis asinina LinnÐ, 1758. * TiÕng Anh : Donkey’s Ear Abalon. * TiÕng ViÖt : Bµo Ng− Vµnh Tai. ¶nh: N.ChÝnh H×nh th¸i vµ cì : Vá bÇu dôc dµi, d¹ng tai ngoµi, h¬i cong lâm ë mÆt bông. ChiÒu réng vá b»ng 1/2 chiÒu dµi, cao b»ng 1/6 vá dµi. Vá cã 3 tÇng xo¾n èc, ®−êng suture n«ng, th¸p vá nhá. Sè gê nh« trªn vá kho¶ng 30 gê, 5 ÷ 7 gê nh« cuèi cïng d¹ng lç, gê sinh tr−ëng mÞn s¾p xÕp khÝt nhau. Tõ ®Ønh vá däc theo mÆt l−ng cã 4 gê xo¾n èc nhá mÞn. Da ®á tr¬n bãng, trªn ®ã cã nhiÒu v©n mµu n©u sÉm hoÆc mµu vµng d¹ng h×nh tam gi¸c s¾p xÕp kh«ng thø tù. MÆt trong cña vá tÇng xµ cõ ãng ¸nh kim lo¹i b¹c, tr¬n bãng. Th−êng b¾t gÆp c¸ thÓ cã vá dµi 50 ÷ 65 mm. Ph©n bè : Lµ loµi sèng ë vïng biÓn Êm, cã ë c¸c vïng biÓn Nam NhËt B¶n, §µi Loan, biÓn Nam Trung Quèc, Philippines, Malayxia, Australia, New Zealand ... ë ViÖt Nam hÇu hÕt c¸c vïng biÓn tõ Qu¶ng Nam ®Õn Kiªn Giang ®Òu cã ph©n bè. ë mét sè vïng ven ®¶o Phó Qóy, C«n §¶o, Phó Quèc cã mËt ®é 1 ÷ 2 con/m2 . §Æc ®iÓm m«i tr−êng sèng : Bµo ng− vµnh tai sèng tõ tuyÕn h¹ triÒu ®Õn ®é s©u 10 ÷ 15 m n−íc, chÊt ®¸y ®¸ sái. N¬i cã ®é muèi æn ®Þnh 30 ÷ 34 0/00. Sinh tr−ëng : Sèng b¸m trªn ®¸. Thøc ¨n lµ r«ng biÓn nhÊt lµ rong n©u vµ rong ®á. SUMA - Mofi - Danida 73 Download» http://Agriviet.Com
 17. Sinh s¶n : Sinh s¶n chñ yÕu vµo th¸ng 4 – 8. Êu trïng chuyÓn sèng ®¸y vµo ngµy thø 2 sau khi në vµ ¨n t¶o ®¸y ®¬n bµo. Juvenile xuÊt hiÖn vµo ngµy thø 7 – 10. Gi¸ trÞ kinh tÕ : Bµo ng− vµnh tai cã vá nhá, khèi thÞt rÊt lín, khèi thÞt cã thÓ nÆng 150 gram. Còng nh− bµo ng− chÝn lç, thÞt vµ vá bµo ng− vµng tai cã gi¸ trÞ xuÊt khÈu cao. T¹i trung t©m nu«i trång thñy s¶n III ®ang tiÕn hµnh cho sinh s¶n gièng nh©n t¹o nh»m ph¸t triÓn nghÒ nu«i bµo ng− vµnh tai. Gi¸ néi ®Þa n¨m 2000, tõ 70.000 – 80.000 ®ång/kg bµo ng−. T×nh h×nh nu«i: Bµo ng− ®−îc nu«i nhiÒu ë §µi Loan, Trung Quèc, Australia. ë ViÖt Nam bµo ng− vµnh tai ®−îc b¾t ®Çu nghiªn cøu s¶n xuÊt gièng tõ n¨m 1995 t¹i ViÖn H¶i D−¬ng häc Nha Trang vµ Trung t©m Nghiªn cøu Thuû s¶n III. ¶nh: V.Toµn BÌ nu«i C¸t Bµ (H¶i Phßng). SUMA - Mofi - Danida 74 Download» http://Agriviet.Com
 18. 52 - Bµo ng− chÝn lç Tªn gäi : * Khoa häc : Haliotis diversicolor Reeve, 1846. * TiÕng Anh : Ear abalon. * TiÕng ViÖt : Bµo Ng− ChÝn Lç, Cöu Khæng. ¶nh: N.ChÝnh H×nh th¸i vµ cì : Vá cã d¹ng h×nh vµnh tai, cã 3 tÇng xo¾n èc. B¾t ®Çu tõ mÐp vá cña tÇng xo¾n èc thø hai cã nhiÒu gê nh« s¾p xÕp cã thø tù ®Õn tËn mÐp cña miÖng vá. Vá cã tõ 7 – 9 lç. MÆt ngoµi cña vá mµu n©u ®Õn n©u xÉm. MÆt trong tÇng xµ cõ ph¸t triÓn ãng ¸nh. C¸ thÓ tr−ëng thµnh vá dµi tõ 75 – 90mm, réng b»ng 2/3 chiÒu dµi, chiÒu cao b»ng 1/4 chiÒu dµi. Ph©n bè : Bµo ng− ph©n bè ë vïng biÓn Êm Th¸i B×nh D−¬ng vµ Ên §é D−¬ng. ë ViÖt Nam bµo ng− chÝn lç ph©n bè nhiÒu ë ven biÓn c¸c tØnh phÝa B¾c nh− ®¶o C« T«, Minh Ch©u, Quan L¹n (Qu¶ng Ninh), B¹ch Long VÜ (H¶i Phßng). §Æc ®iÓm m«i tr−êng sèng : Bµo ng− chÝn lç sèng ë ®é s©u 5 – 20m n−íc, n¬i cã sãng giã, ®¸y ®¸, ®é mÆn cao tõ 30 – 320/00. Sinh tr−ëng : Sinh tr−ëng chËm. Thøc ¨n chñ yÕu lµ rong c©u hoÆc rong m¬. Giai ®o¹n Êu trïng thøc ¨n lµ c¸c lo¹i t¶o ®¸y, khi c¸ thÓ kÕt thóc giai ®o¹n biÕn th¸i, chóng dïng ch©n b¸m chÆt vµo ®¸ vµ bß chËm ch¹p ®i kiÕm måi. Sinh s¶n : ë vÞnh B¾c Bé cã 2 vô chÝnh lµ th¸ng 4 – 5 vµ th¸ng 10 – 11. SUMA - Mofi - Danida 75 Download» http://Agriviet.Com
 19. Tuæi thµnh thôc 1 n¨m trë lªn, cì thµnh thôc 25 – 40g. Tû lÖ thµnh thôc trong mïa ®Î 95 – 100%, l−îng trøng mçi lÇn ®Î 450.000 v¹n/kg. Gi¸ trÞ kinh tÕ : Bµo ng− cã hµm l−îng chÊt dinh d−ìng cao, vá dïng lµm thuèc gi¶i nhiÖt. Lµ ®èi t−îng xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ. T×nh h×nh nu«i : Ch−a cã c¬ së nµo nu«i bµo ng− chÝn lç. ViÖn Nghiªn cøu H¶i s¶n H¶i Phßng ®· nghiªn cøu s¶n xuÊt gièng trong bµo ng− nµy tuy kÕt qu¶ cßn h¹n chÕ vµ ch−a æn ®Þnh. ¶nh: V.Toµn B∙i nu«i nhuyÔn thÓ cöa S«ng Hång. 53 – bµo ng− bÇu dôc SUMA - Mofi - Danida 76 Download» http://Agriviet.Com
 20. Tªn gäi : * Khoa häc : Haliotis ovina (Gmelin, 1791). * TiÕng Anh : Oval abalone / Sheep Ear Shell. * TiÕng ViÖt : Bµo Ng− BÇu Dôc. ¶nh: §.S¬n s−u tÇm H×nh th¸i vµ cì : Vá d¹ng bÇu dôc, dµy vµ kh¸ cøng. MÆt ngoµi vá xï x×. VÞ trÝ ®Ønh vá c¸ch xa mÐp ngoµi vá. MÐp trong miÖng vá réng vµ dµy, gÇn b»ng 25% chiÒu réng vá. Th−êng cã 5 lç më h« hÊp, d¹ng èng vµ nh« lªn khái vá. MÆt ngoµi vá mµu ®á n©u, mÆt trong tÇng xµ cõ ãng ¸nh mµu hång, låi lâm. Vïng ph©n bè: B¾c óc, Indonexia, Philippine, Trung Quèc, NhËt B¶n, ViÖt Nam vµ Ên §é D−¬ng. ë ViÖt Nam: Nha Trang, Qu¶ng Ng·i, Qu¶ng Ninh. C¸c ®¶o Phó Quý, Phó Quèc, C«n §¶o, Tr−êng Sa. §Æc ®iÓm m«i tr−êng sèng: Bµo Ng− BÇu Dôc sèng b¸m trªn ®¸ ë vïng triÒu vµ d−íi triÒu, n¬i cã n−íc trong, nhiÖt ®é tõ 24 – 300C, ®é mÆn tõ 30 – 350/00. N¬i ph©n bè cã Nhum biÓn, H¶i s©m, Sao biÓn, c¸c lo¹i èc vµ rong biÓn nh− rong Møt, rong C©u. Sinh tr−ëng: Bµo Ng− ¨n c¸c loµi thùc vËt biÓn vµ th¶i chÊt cÆn b· ra ngoµi qua c¸c lç hë trªn vá. Sinh s¶n: Gi¸ trÞ kinh tÕ : Gi¸ trÞ cao, dÔ tiªu thô trong thÞ tr−êng néi ®Þa vµ xuÊt khÈu. Gi¸ néi ®Þa hiÖn nay lµ 60.000 – 70.000 VND/kg Bµo Ng− t−¬i. T×nh h×nh nu«i: Trªn thÕ giíi cã mét sè n−íc nu«i Bµo Ng− BÇu Dôc nh− Th¸i Lan, Indonexia, … ë ViÖt Nam, Bµo Ng− BÇu Dôc ®−îc b¾t ®Çu nghiªn cøu cho sinh s¶n nh©n t¹o tõ n¨m 1995 ë ViÖn H¶i d−¬ng häc Nha Trang nh−ng kÕt qu¶ cßn rÊt h¹n chÕ. Thö nghiÖm nu«i th−¬ng phÈm ®¹t kÝch cì 40 – 50mm sau 9 th¸ng nu«i. 54 – mùc èng SUMA - Mofi - Danida 77 Download» http://Agriviet.Com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản