Danh mục các loại thủy sản nước lợ và nước mặn VN - Phần 4

Chia sẻ: Tra Sua Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
448
lượt xem
182
download

Danh mục các loại thủy sản nước lợ và nước mặn VN - Phần 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NHÓM IV : NHÓM CÁC LOÀI RONG BIỂN Danh mục các loại thủy sản nước lợ và nước mặn Việt Nam được biên soạn nhằm: Giới thiệu tính đa dạng và phong phú các loài nuôi có phân bố ở biển VN, giúp người nuôi phân biệt các loại để lựa chọn giống nuôi thích hợp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh mục các loại thủy sản nước lợ và nước mặn VN - Phần 4

  1. D – c¸c loµi rong biÓn Nh÷ng loµi ®· trång 60 - Rong c©u chØ vµng Tªn gäi : * Khoa häc : Gracilaria asiatica Zhang et Xia * TiÕng Anh : Seaweed. * TiÕng ViÖt : Rong C©u ChØ Vµng. H×nh th¸i vµ cì : ¶nh: P.Nhµn Rong d¹ng sîi, h×nh trô ®−êng kÝnh 1.5mm, ph©n nh¸nh kh«ng ®Òu mäc thµnh bôi 10 – 20cm, cã mµu n©u ®á hay vµng xanh. PhÇn gèc cã ®Üa b¸m nhá gióp rong b¸m vµo vËt b¸m hay vïi trong bïn. Ph©n bè : Trung Quèc, §µi Loan, Philippines. ë ViÖt Nam: phæ biÕn ven biÓn c¸c tØnh miÒn B¾c vµ miÒn Trung. §Æc ®iÓm m«i tr−êng sèng : * NhiÖt ®é : 5 ÷ 280C. * §é mÆn : 3 ÷ 35 0/00. * §é trong : Tõ 20 cm trë lªn. * ChÊt ®¸y : Bïn c¸t, bïn hoÆc c¸t bïn. * C−êng ®é chiÕu s¸ng : 50 ÷ 30.000 lux. * §é pH : 7 ÷ 9. * N−íc l−u th«ng. Sinh tr−ëng : Mïa sinh tr−ëng nhanh tõ th¸ng 10 ®Õn th¸ng 6 n¨m sau. Sinh s¶n : Sinh s¶n cña rong c©u gåm c¶ 3 h×nh thøc : Sinh s¶n dinh d−ìng, sinh s¶n v« tÝnh vµ sinh s¶n h÷u tÝnh. Trong tù nhiªn rong c©u chØ vµng sinh s¶n dinh d−ìng chiÕm −u thÕ. Gi¸ trÞ kinh tÕ : Rong c©u lµ nguyªn liÖu chñ yÕu ®Ó chiÕt rót Agar sö dông trong rÊt nhiÒu lÜnh vùc s¶n xuÊt nh− : C«ng nghiÖp thùc phÈm, c«ng nghiÖp in, dÖt, n«ng nghiÖp, y häc hoÆc sö dông trùc tiÕp lµm thùc phÈm trong nh©n d©n. Gi¸ thÞ tr−êng néi ®Þa n¨m 2000 lµ 5.000 ®ång/kg rong t−¬i. T×nh h×nh nu«i : Rong c©u chØ vµng ®−îc ph¸t triÓn trång nhiÒu ë c¸c ®Çm qu¶ng canh thuéc c¸c tØnh phÝa B¾c (Tõ Qu¶ng Ninh ®Õn Thanh Hãa). Trång ghÐp víi nu«i t«m, cua, c¸ trong c¸c ®Çm lín (diÖn tÝch 10 ha ÷ 50 ha) n¨ng suÊt ®¹t 0,5 ÷ 1 tÊn rong kh«/ha/n¨m. Mïa vô chÝnh: Tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 6 n¨m sau. Trång chuyªn : §¹t tíi 3 ÷ 4 tÊn kh«/ha/n¨m. SUMA - Mofi - Danida 84 Download» http://Agriviet.Com
  2. 61 - Rong c©u c−íc. Tªn gäi : * Khoa häc : Gracilaria heteroclada Zhang et Xia. * TiÕng Anh : Seaweed. * TiÕng ViÖt : Rong C©u C−íc. ¶nh: P.Nhµn H×nh th¸i vµ cì: Rong d¹ng sîi, h×nh trô, to cì 1mm hay h¬n, ph©n nh¸nh nhiÒu vµ kh«ng ®Òu mäc thµnh bôi dµy ®Õn 20cm hay h¬n cã mµu n©u ®á hay vµng xanh. PhÇn gèc cã ®Üa b¸m nhá gióp rong b¸m hay chØ cµi quÊn víi nhau hoÆc vïi trong bïn. Ph©n bè : Trung Quèc, Philippines, NhËt B¶n. ë ViÖt Nam: ven biÓn c¸c tØnh miÒn B¾c, Trung vµ Nam trung bé. §Æc ®iÓm m«i tr−êng sèng : * NhiÖt ®é : 200C ÷ 340C, tèi −u : 250C ÷ 300C; * §é mÆn : 20 ÷ 250/00 , tèi −u : 24 ÷ 260/00 ; * ChÊt ®¸y lµ ®¸, c¸t, c¸t - bïn, bïn - c¸t; * pH tèi −u lµ 7,5 ÷ 8,3; * §é trong 0,3 ÷ 1,0 m, 0,6 ÷ 0,8 (th¸ng 1 ÷ 8), 0,4 ÷ 0,5 (th¸ng 9 ÷ 12). Sinh tr−ëng: Tõ §µ N½ng ®Õn Ninh ThuËn mïa vô ph¸t triÓn tõ th¸ng 12 ®Õn th¸ng 9 n¨m sau. Tõ Bµ RÞa - Vòng Tµu ®Õn Hµ Tiªn vµ Kiªn Giang mïa vô ph¸t triÓn tõ th¸ng 10 ®Õn th¸ng 5 n¨m sau. Sinh s¶n : C©y mang tø bµo tö (tetraspore) vµ c©y mang giao tö ®ùc vµ c¸i cã h×nh d¹ng rÊt gièng nhau. D¹ng sèng tù do th−êng gÆp trong ao ®Çm n−íc lî th−êng sinh s¶n dinh d−ìng. Gi¸ trÞ kinh tÕ : Lµm thùc phÈm vµ lµ nguyªn liÖu tèt ®Ó chiÕt rót agar. Gi¸ néi ®Þa hiÖn nay kho¶ng 5.000 ®ång/kg rong kh« tuú thuéc vµo chÊt l−îng nguyªn liÖu. T×nh h×nh nu«i trång : §−îc trång nhiÒu ë Philippinnes. ë ViÖt Nam rong ®−îc trång trong c¸c ao ®Çm qu¶ng canh. Rong ph¸t triÓn rÊt nhanh b»ng nguån gièng dinh d−ìng nªn cã thÓ trång xen vô trong c¸c ao t«m ®Ó c¶i t¹o m«i tr−êng. SUMA - Mofi - Danida 85 Download» http://Agriviet.Com
  3. 62 - Rong c©u sîi m¶nh Tªn gäi : * Khoa häc : Gracilaria tenuistipitata Zhang & Xia. Gracilaria tenuistipitata var. lui Zhang & Xia. * TiÕng Anh : Seaweed. * TiÕng ViÖt : Rong C©u Sîi M¶nh / Rong C©u ChØ. ¶nh: H÷u §¹i H×nh th¸i vµ cì: Rong d¹ng sîi, h×nh trô, mÞn, nhá h¬n 1mm, ph©n nh¸nh nhiÒu vµ kh«ng ®Òu t¹o thµnh bôi dµy, to 10 – 15cm, cã mµu n©u hay n©u ®á. PhÇn gèc cã ®Üa b¸m nhá gióp rong b¸m vµo vËt b¸m hay cµi quÊn víi nhau hoÆc vïi trong bïn. Ph©n bè : Trung Quèc, Th¸i Lan, NhËt B¶n. ë ViÖt Nam: phæ biÕn ven biÓn c¸c tØnh. §Æc ®iÓm m«i tr−êng sèng : * NhiÖt ®é: 50C ÷ 340C, tèi −u 150C ÷ 300C; * §é mÆn: 7 0/00 ÷ 40 0/00, tèi −u 11 0/00 ÷ 30 0/00; * ChÊt ®¸y bïn c¸t, c¸t bïn; * §é trong: 0,4m trë lªn. Sinh tr−ëng: Rong ph¸t triÓn quanh n¨m, mïa chñ yÕu tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 6 n¨m sau. Sinh s¶n : Sinh s¶n b»ng 3 c¸ch, sinh s¶n v« tÝnh nhê bµo tö, sinh s¶n h÷u tÝnh vµ sinh s¶n dinh d−ìng. ë c¸c tØnh miÒn Trung, rong sinh s¶n h÷u tÝnh xuÊt hiÖn tõ th¸ng 12 ®Õn th¸ng 3 n¨m sau. Gi¸ trÞ kinh tÕ : Lµm thùc phÈm ¨n t−¬i, chiÕt rót agar. T×nh h×nh nu«i trång : §−îc nu«i ë Trung Quèc, §µi Loan. ë ViÖt Nam ®−îc nu«i ë Thõa Thiªn HuÕ, Bµ RÞa - Vòng Tµu. SUMA - Mofi - Danida 86 Download» http://Agriviet.Com
  4. 63 - Rong sôn Tªn gäi : * Khoa häc : Kappaphycus alvarezii (Doty) Doty. * TiÕng Anh : Seaweed. * TiÕng ViÖt : Rong Sôn. ¶nh: P.Nhµn H×nh th¸i vµ cì: Rong h×nh trô trßn c¸c nh¸nh mäc c¸ch kh«ng ®Òu, ®Ønh c¸c nh¸nh th−êng nhän. §−êng kÝnh cña nh¸nh tõ 6 ÷ 8 mm. ChiÒu cao bôi rong tèi ®a lµ 60 ÷ 70 cm. T¶n rong cã mµu n©u vµng hoÆc xanh lôc. Ph©n bè : Lµ loµi rong nhËp tõ NhËt B¶n vµo ViÖt Nam th¸ng 2 n¨m 1993. HiÖn ®−îc trång ë mét sè tØnh miÒn Trung vµ miÒn Nam. ë MiÒn B¾c míi thö nghiÖm trång ë Qu¶ng Ninh, H¶i Phßng vµ NghÖ An. Ph©n bè ë c¸c n−íc Philippines, NhËt B¶n, Indonexia, Polynexia, Ph¸p. §Æc ®iÓm m«i tr−êng sèng : * NhiÖt ®é : 25 ÷ 280C; * §é mÆn : 20 ÷ 34 0/00 (thÝch hîp nhÊt 28 ÷ 30 0/00.). * §é s©u : 0,8 m ÷ 1m; * C−êng ®é ¸nh s¸ng : 30.000 ÷ 50.000 lux; * §é pH : 7,5 ÷ 8,5; * ChÊt ®¸y : San h«, sái ®¸, c¸t th«. Sinh tr−ëng : Mïa sinh tr−ëng nhanh tõ 10 ®Õn 6 n¨m sau. Sinh s¶n : Sinh s¶n b»ng 3 c¸ch: v« tÝnh nhê bµo tö, sinh s¶n dinh d−ìng vµ sinh s¶n h÷u tÝnh. Trong nu«i trång chñ yÕu lµ h×nh thøc sinh s¶n dinh d−ìng. Gi¸ trÞ kinh tÕ : Rong sôn lµ nguyªn liÖu ®Ó chiÕt suÊt Carrageenan - mét lo¹i keo cã gi¸ trÞ sö dông rÊt lín trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp thùc phÈm, mü phÈm, c«ng nghiÖp dÖt, d−îc phÈm, c«ng nghÖ sinh häc, s¶n xuÊt thøc ¨n ch¨n nu«i... Gi¸ trÞ rong kh« thÞ tr−êng néi ®Þa : 30.000 ®ång/kg ÷ 40.000 ®ång/kg. T×nh h×nh nu«i trång : Lµ ®èi t−îng nu«i trång quan träng vµ chñ yÕu ë Philippines, Indonexia, Polynexia. ë ViÖt Nam ®· ®−îc trång thö nghiÖm ë c¸c tØnh miÒn Trung vµ miÒn Nam. SUMA - Mofi - Danida 87 Download» http://Agriviet.Com
  5. C¸c loµi cã kh¶ n¨ng trång 64 - Rong hång v©n Tªn gäi: * Khoa häc: Betaphycus gelatinum (Esper) Doty ex Silva * TiÕng Anh: Seaweed * TiÕng ViÖt: Rong Hång V©n ¶nh: H÷u §¹i s−u tÇm H×nh th¸i vµ cì: Rong dÑt, réng 0.5 – 0.7cm, ph©n nh¸nh, mäc thµnh bôi réng 20cm, cao 5 – 7cm ph¸t triÓn ®Õn ®©u t¹o ra gi¸c b¸m ®Õn ®ã, mµu n©u ®á hay n©u vµng xanh. Trªn bÒ mÆt cña rong cã nhiÒu gai nhän, rong cøng, dai ch¾c. Ph©n bè: Rong Hång V©n cã ph©n bè ë Trung Quèc, Philippines, NhËt B¶n, Indonexia, Malaixia, biÓn Adriatic. ViÖt Nam cã ë Thõa Thiªn HuÕ, Ninh ThuËn, B×nh ThuËn (®¶o Phó Quý). §Æc ®iÓm m«i tr−êng sèng: Trªn san h« chÕt vïng n−íc trong, sãng m¹nh, vïng nhiÖt ®íi vµ cËn nhiÖt ®íi. * NhiÖt ®é tõ 20 – 300C. * §é mÆn cao 32 – 340/00. * §é pH: 7.5 – 8, vïng d−íi triÒu s©u 0.5 – 4m. Sinh tr−ëng: Sinh tr−ëng nhanh, ph¸t triÓn quanh n¨m nh−ng tèt nhÊt tõ th¸ng 12 ®Õn th¸ng 6 n¨m sau. Sinh s¶n: Sinh s¶n b»ng bµo tö, sinh s¶n dinh d−ìng vµ sinh s¶n h÷u tÝnh, trong ®ã sinh s¶n dinh d−ìng lµ chñ yÕu. Gi¸ trÞ kinh tÕ: Dïng ¨n t−¬i hay chiÕt Carrageenan, rÊt ®−îc −a chuéng, gi¸ thÞ tr−êng néi ®Þa n¨m 2000 tõ 25.000 – 35.000 ®ång/kg rong kh«. T×nh h×nh nu«i: ë Trung Quèc (®¶o H¶i Nam) vµ Philippines trång b»ng c¸ch buéc c¸c nh¸nh vµo san h« chÕt th¶ xuèng c¸c vïng biÓn thÝch hîp, b¶o vÖ vµ khai th¸c theo chu kú. ë ViÖt Nam ®· thö nghiÖm trång ë vïng Ninh ThuËn (Ninh H¶i) vµ Kh¸nh Hoµ (Nha Trang). SUMA - Mofi - Danida 88 Download» http://Agriviet.Com
  6. 65 - Rong c©u thõng Tªn gäi: * Khoa häc: Gracilaria lemaneiformis (Bory) Greville * TiÕng Anh: Seaweed * TiÕng ViÖt: Rong C©u Thõng ¶nh : H÷u §¹i H×nh th¸i vµ cì: Rong d¹ng sîi, cì 1m hay h¬n, mµu n©u ®á, ph©n nh¸nh th−a, chñ yÕu ë phÇn gèc, nh¸nh mäc thon dµi ®Õn 20 – 40cm, gèc cã ®Üa b¸m nhá. Ph©n bè: Rong C©u Thõng cã ph©n bè ë Th¸i Lan, Trung Quèc, NhËt B¶n, Chilª, Pªru. ë ViÖt Nam cã ph©n bè ë Qu¶ng Ninh. §Æc ®iÓm m«i tr−êng sèng: Sèng trªn b·i triÒu cã vËt b¸m nh− ®¸, vá ®éng vËt nhuyÔn thÓ. ThÝch nghi ®é mÆn 15 – 250/00; ®é s©u 0.5 – 1m. Sinh tr−ëng: Mïa ph¸t triÓn m¹nh vµo tõ th¸ng 12 ®Õn th¸ng 4 n¨m sau. Sinh s¶n: Cã 3 h×nh thøc sinh s¶n lµ: sinh s¶n bµo tö, sinh s¶n h÷u tÝnh vµ sinh s¶n dinh d−ìng. Gi¸ trÞ kinh tÕ: Lµm thùc phÈm hoÆc nguyªn liÖu chiÕt suÊt Agar. T×nh h×nh nu«i: Ch−a trång. SUMA - Mofi - Danida 89 Download» http://Agriviet.Com
  7. 66 - Rong c©u bµnh mai Tªn gäi: * Khoa häc: Gracilaria bangmeiana Zhang et Abbott * TiÕng Anh: Seaweed * TiÕng ViÖt: Rong C©u Bµnh Mai. ¶nh : H÷u §¹i H×nh th¸i vµ cì: Rong d¹ng sîi, réng cì 1mm, ph©n nh¸nh nhiÒu vµ gißn, mäc thµnh bôi dµy réng ®Õn 10 – 15cm, ph¸t triÓn ®Õn ®©u t¹o ra gi¸c b¸m ®Õn ®ã. Trªn ngän cã nhiÒu nh¸nh chÎ ®«i, ng¾n vµ nhän. Ph©n bè: Rong C©u Bµnh Mai cã ph©n bè ë Th¸i Lan, Trung Quèc, Philippines. ë ViÖt Nam rÊt phæ biÕn ë vïng triÒu ven biÓn c¸c tØnh miÒn Trung vµ Nam ViÖt Nam. §Æc ®iÓm m«i tr−êng sèng: Rong C©u Bµnh Mai th−êng sèng ë c¸c b·i triÒu thÊp ven biÓn, ven ®¶o n¬i ®−îc che ch¾n sãng. VËt b¸m lµ ®¸, san h« chÕt hoÆc cá biÓn. * NhiÖt ®é: 20 – 320C * §é mÆn cao: 30 – 340/00 * pH: 7.5 – 8.5 Sinh tr−ëng: Rong ph¸t triÓn quanh n¨m. Sinh s¶n: Cã 3 h×nh thøc sinh s¶n: sinh s¶n bµo tö, sinh s¶n v« tÝnh vµ sinh s¶n dinh d−ìng. Gi¸ trÞ kinh tÕ: Dïng ¨n t−¬i, lµm ném hay nÊu th¹ch. T×nh h×nh nu«i: Ch−a nu«i trång nh−ng cã thÓ ph¸t triÓn nu«i trång ë vïng triÒu, trong c¸c vïng cã cá biÓn hay c¸c vòng ®−îc che ch¾n sãng. Nu«i b»ng c¸ch cho b¸m trªn ®¸ hay san h« chÕt, b¶o vÖ vµ khai th¸c theo chu kú. SUMA - Mofi - Danida 90 Download» http://Agriviet.Com
  8. 67 - Rong c©u ch©n vÞt Tªn gäi: * Khoa häc: Gracilaria eucheumoides Harvey * TiÕng Anh: Seaweed * TiÕng ViÖt: Rong C©u Ch©n VÞt ¶nh: H÷u §¹i & Vò Toµn s−u tÇm H×nh th¸i vµ cì: Réng dÑt, réng 0.5 – 1cm, ph©n nh¸nh nhiÒu, mäc thµnh h×nh ®Õ dµy, bß s¸t vËt b¸m, ph¸t triÓn ®Õn ®©u t¹o ra gi¸c b¸m ®Õn ®ã, mµu n©u ®á hay n©u xanh. Trªn bÒ mÆt cña rong cã nhiÒu gai cïn, rong cøng, dai ch¾c. Ph©n bè: Rong C©u Ch©n VÞt cã ph©n bè ë c¸c vïng biÓn nhiÖt ®íi, cËn nhiÖt ®íi thuéc vïng biÓn c¸c n−íc Th¸i Lan, Trung Quèc, Philippines, Micronesia, NhËt B¶n, Indonexia, Malaixia. ë ViÖt Nam ph©n bè rÊt phæ biÕn ë vïng triÒu ven biÓn, ven ®¶o kh¾p c¸c tØnh cã biÓn. §Æc ®iÓm m«i tr−êng sèng: ThÝch nghi vïng n−íc trong, sãng m¹nh, ®¸y lµ san h« chÕt hay trªn ®¸. * NhiÖt ®é: tõ 20 – 300C * §é mÆn cao: 32 – 340/00 * pH: 7.5 – 8.5 * §é s©u: 0.5 – 4m hay h¬n Sinh tr−ëng: Ph¸t triÓn quanh n¨m. Sinh s¶n: Sinh s¶n b»ng bµo tö, sinh s¶n dinh d−ìng vµ sinh s¶n h÷u tÝnh, trong ®ã sinh s¶n dinh d−ìng lµ chñ yÕu. Gi¸ trÞ kinh tÕ: Lµ ®èi t−îng kinh tÕ quan träng, rÊt ®−îc chuéng ®Ó ¨n t−¬i, nÊu chÌ, gi¸ tõ 50.000 – 60.000 ®ång/kg rong kh«. T×nh h×nh nu«i: Ch−a trång nh−ng cã thÓ trång ®−îc b»ng c¸ch cho c¸c ®o¹n nh¸nh b¸m SUMA - Mofi - Danida 91 Download» http://Agriviet.Com
  9. vµo ®¸, san h« chÕt sau ®ã b¶o vÖ vµ khai th¸c theo chu kú. 68 - Rong m¬ Tªn gäi : * Khoa häc : Sargassum spp. * TiÕng Anh : Seaweed. * TiÕng ViÖt : Rong M¬ (gåm nhiÒu lo¹i). ¶nh: P.Nhµn Tªn loµi: Sargassum spp ¶nh: P.Nhµn Tªn loµi : Sargassum spp H×nh th¸i vµ cì: Rong mäc thµnh bôi, cao 0.5 – 1.5m hay h¬n, gèc cã ®Üa b¸m mµu n©u. Trªn ®Üa b¸m lµ trôc chÝnh chØ dµi 0.5 – 1cm sau ®ã cã nhiÒu nh¸nh chÝnh. C¸c nh¸nh bªn mang nhiÒu phao, l¸ vµ c¸c c¬ quan sinh s¶n ®ùc hay c¸i gäi lµ ®Õ. Ph©n bè : Phæ biÕn ë c¸c vïng nhiÖt ®íi vµ cËn nhiÖt ®íi. ë ViÖt Nam, th«ng th−êng cã ë SUMA - Mofi - Danida 92 Download» http://Agriviet.Com
  10. c¸c vïng triÒu ®¸ ven biÓn. §Æc ®iÓm m«i tr−êng sèng: Vïng triÒu ven biÓn ven ®¶o c¸c vïng biÓn nhiÖt ®íi vµ cËn nhiÖt ®íi. §¸y lµ san h« chÕt, ®¸ hoÆc r¹n san h«. * NhiÖt ®é: 20 – 300C * §é mÆn: 30 – 340/00 * pH: 7.5 – 8.5 * §é s©u: kho¶ng tõ vïng triÒu thÊp ®Õn s©u 5 hay 10m tuú ®iÒu kiÖn vËt b¸m. Sinh tr−ëng: Rong sinh tr−ëng chñ yÕu vµo th¸ng 12 ®Õn th¸ng 6 n¨m sau. Thu ho¹ch vµo th¸ng 4 – 6 hµng n¨m. Sinh s¶n : Sinh s¶n chñ yÕu b»ng h×nh thøc sinh s¶n h÷u tÝnh, t¹o ra giao tö vµ hîp tö. C¸ch sinh s¶n dinh d−ìng nhê rÔ vµ gèc rong chØ cã Ýt. Gi¸ trÞ kinh tÕ : Lµ nguån lîi rong biÓn cã s¶n l−îng lín nhÊt ë ViÖt Nam, lµ nguyªn liÖu quan träng cho c«ng nghiÖp alginat, ph©n bãn vµ d−îc liÖu. T×nh h×nh nu«i: Ch−a trång. SUMA - Mofi - Danida 93 Download» http://Agriviet.Com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản