intTypePromotion=1
ADSENSE

ĐÁP ÁN BÀI THI MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ (Đề số 7)

Chia sẻ: Changling | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

329
lượt xem
180
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đáp án đề thi kinh tế quốc tế Chương trình 45 tiết (Đề số 7)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐÁP ÁN BÀI THI MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ (Đề số 7)

  1. §¸p ¸n ch¬ng tr×nh 45 tiÕt §Ò sè 7 PhÇn I: Chän c©u tr¶ lêi ®óng (2 ®iÓm) 1. c 3. c, d 5. a, b, 7. a, b, c, d 9. a 2. c 4. d 6. b 8. c 10. a PhÇn II: Chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt (2 ®iÓm) 1. b 3. c 5. b 7. c 9. d 2. c 4. b 6. d 8. d 10. c PhÇn III: Chän c©u tr¶ lêi ®óng/sai (1 ®iÓm) 1. § 2. S 3. S 4. § 5. S PhÇn IV: §iÒn vµo chç trèng (1 ®iÓm) 1. ........ khoa häc c«ng nghÖ vµ gi¸o dôc ®µo t¹o 2. ........ ChÝnh phñ ph¶i c«ng bè mét c¸ch ®Çy ®ñ, râ rµng, kÞp thêi mäi quy ®Þnh, luËt lÖ cã liªn quan ®Õn th¬ng m¹i ®Ó c¸c ®èi t¸c hiÓu vµ thùc hiÖn ®óng. 3. ........ thÊp vµ .......dµi 4. Liªn minh tiÒn tÖ ........ PhÇn V: GhÐp c©u (0,5 ®iÓm) a - 2, b - 1, c - 3. PhÇn VI: Gi¶i thÝch ng¾n gän (3,5 ®iÓm) 1. - Lîi thÕ cña kinh tÕ tri thøc lµ khoa häc c«ng nghÖ cao vµ lao ®éng cã kiÕn thøc; - §Çu t cho khoa häc c«ng nghÖ t¹o c¬ së cho KHCN ph¸t triÓn; ®Çu t cho gi¸o dôc ®µo t¹o gãp phÇn t¹o ra lùc lîng lao ®éng cã tr×nh ®é, cã tri thøc. 2. C©u tù luËn më: * Nªn ¸p dông v×: - Thùc hiÖn chÝnh s¸ch th¬ng m¹i tù do cã giíi h¹n t¹o ®éng lùc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho s¶n phÈm; - MÆt hµng quÇn ¸o ®· cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh nhÊt ®Þnh, xuÊt khÈu sang nhiÒu thÞ trêng, t¨ng thu ngo¹i tÖ. * Kh«ng nªn v×: tuy lµ mÆt hµng cã lîi thÕ s¶n xuÊt nh ng n¨ng lùc c¹nh tranh kh«ng cao nªn vÉn cÇn thùc hiÖn chÝnh s¸ch th¬ng m¹i b¶o hé cã giíi h¹n. 3. Nªn b¸n víi gi¸ CIF v×: 1
  2. - Níc xuÊt khÈu thu ®îc lîi nhuËn tõ vËn chuyÓn vµ b¶o hiÓm phÝ; - Thóc ®Èy ngµnh vËn chuyÓn vµ b¶o hiÓm - ngµnh dÞch vô xuÊt khÈu ph¸t triÓn. 4. C¬ héi cña ViÖt Nam: - Më réng thÞ trêng xuÊt khÈu, t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu; - Thu hót ®îc nhiÒu h¬n vèn, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, ph¬ng ph¸p qu¶n lý míi; - N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh; - Gi¶i quyÕt tèt h¬n c¸c vÊn ®Ò x· héi; - TËn dông ®îc nguån lùc cña níc ngoµi, ph¸t huy lîi thÕ bªn trong. 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2