intTypePromotion=1
ADSENSE

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2010-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: DA QTDNVVN-TH44

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

40
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề sắp tới, mời các bạn tham khảo Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2010-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: DA QTDNVVN-TH44 sau đây. Tài liệu hữu ích cho giáo viên và sinh viên nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng những ai quan tâm đến vấn đề trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2010-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: DA QTDNVVN-TH44

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 3 (2010 – 2012) NGHỀ: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: DA QTDNVVN - TH 44 Bài Yêu cầu Ý Nội dung Điểm 1 Áp dụng bài toán Hungari bước 1 2,5 2 Bước 2 2,5 1 1 3 Bước 3 5 4 Bước 4 7.5 5 Kết luận 2,5 2 1 Lập kế hoạch 30 Tính chi phí 2 20 4 Tự chọn do trường biên soạn 30 Cộng 100 Quy đổi về thang điểm 10 Bài 1: (20 điểm ) Để thỏa mãn điều kiện đề bài thì phải sử dụng bài toán Hungary để giải như sau: - Bước 1(2,5 điểm): Vì Tân không được phân giao làm công việc 1 nên khi thêm cột công việc giả vào bảng phân việc đó ta có: Công việc 1 2 3 4 5 Công nhân Liên 26 28 18 14 0 Minh 24 23 17 19 0 Hương 16 20 24 17 0 Trinh 19 27 19 17 0 Tân X 26 22 21 0 - Bước 2(2,5 điểm):: Từ bảng phân việc của bước 1, chọn công việc có thời gian nhỏ nhất trong mỗi cột và lấy các số trong cột trừ đi số đó, ta có: Công việc 1 2 3 4 5 Công nhân Liên 10 8 1 0 0 Minh 8 3 0 5 0 Hương 0 0 7 3 0 Trinh 3 7 2 3 0
  2. Tân X 6 5 7 0 - Bước 3(5 điểm): Kẻ các đường thẳng đi qua hàng và cột sao cho số đường thẳng kẻ được là ít nhất, ta có: Công việc 1 2 3 4 5 Công nhân Liên 10 8 1 0 0 Minh 8 3 5 0 0 Hương 0 7 3 0 0 Trinh 3 7 2 3 0 Tân X 6 5 7 0 Ma trận này có 5 hàng và 5 cột, trong khi đó mới khoanh tròn được 4 số 0 và kẻ được 4 đường thẳng, cần chuyển xuống bước 4 để tìm lời giải tối ưu. - Bước 4(7,5 điểm): Tạo thêm các số 0 Công việc 1 2 3 4 5 Công nhân Liên 10 8 1 1 0 Minh 8 3 5 1 0 Hương 0 7 3 1 0 Trinh 1 5 0 1 0 Tân X 4 3 5 0 + Ma trận này có 5 hàng và 5 cột, trong khi đó mới khoanh tròn được 4 số 0 và kẻ được 4 đường thẳng, cần lặp bước 4 để tìm lời giải tối ưu. + Lặp lại bước 4: Công việc 1 2 3 4 5 Công nhân Liên 9 7 1 1 0 Minh 7 2 5 1 0 Hương 0 8 4 2 0
  3. Trinh 4 0 1 0 0 Tân X 3 3 5 0 Từ bảng phân việc lặp lại bước 4 ta đã tìm được phương án tối ưu, cụ thể là: + Liên sẽ bố trí làm công việc 4 với thời gian 14 phút + Minh sẽ bố trí làm công việc 3 với thời gian 17 phút + Hương sẽ bố trí làm công việc 2 với thời gian 20 phút + Trinh sẽ bố trí làm công việc 1 với thời gian 19 phút + Tân sẽ bố trí làm công việc 5 với thời gian 0 phút (nghỉ làm chờ việc khác) - Tổng thời gian thực hiện các công việc là 70 phút, đây là thời gian nhỏ nhất trong các phương án phân giao (2,5 điểm). Bài 2 (50 điểm ) Tổng Công suất công Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 không sử suất dụng cung Tồn cấp kho ban đầu 0 3 6 9 0 250 - - - 250 10 13 16 19 0 Thường xuyên 50 400 - - 450 15 18 21 24 0 Quý Phụ trội 1 - 90 - 90 19 22 25 28 0 Đặt ngoài - 20 180 20 Quý 10 13 16 0 2 Thường xuyên 450 - - 450 15 18 21 0 Phụ trội 90 - 90 19 22 25 0 Đặt ngoài
  4. 200 - 200 Thường xuyên 10 13 0 750 - 750 Quý Phụ trội 15 18 0 3 - 150 150 Đặt ngoài 19 22 0 200 - 200 Thường 10 0 xuyên 450 450 Quý 15 4 Phụ trội 90 90 19 0 Đặt 110 90 110 ngoài Tồn kho cuối 300 kỳ Tổng nhu 300 850 1500 350 cầu Phương án để chi phí sản xuất thấp nhất trong các kỳ như sau: Quý 1: Để đáp ứng nhu cầu 300 sp, chi phí thấp nhất ta phải theo phương án: 250sp tồn kho+ 50 sp thường xuyên = (250 x0)+ 50x 10.000 = 500.000 Quý 2: Để đáp ứng nhu cầu 850 sp, với chi phí thấp nhất ta phải theo phương án sau: 400sp thường xuyên quý 1 + 450sp thường xuyên quý 2 = 400x 13.000+ 450x10.000 = 9.700.000 đ Quý 3: Để đáp ứng nhu cầu 1500sp,với chi phí thấp nhất ta phải theo phương án sau: 90sp phụ trội Q1+ 20sp đặt ngoài Q1 + 90sp phụ trội Q2 + 200sp đặt ngoài quý 2 + 750 sp thường xuyên Q3 + 150sp phụ trội Q3 + 200sp đặt ngoài Q3 = 90x21.000+20x 25.000+ 90x 18.000+ 200x22.000 + 750x10.000+ 150x 15.000+ 200x19.000 = 21.960.000 đ.
  5. Quý 4: Để đáp ứng 350sp nhu cầu và 300sp tồ kho cuối kỳ, với chi phí thấp nhất ta theo phương án sau: 450x10.000+ 90x15.000+ 110x19.000 =7.940.000 đ Tổng chi phí theo phương án trên thấp nhất là: 500.000+ 9.700.000+ 21.960.000 = 40.100.000 đ Bài 3 (30 điểm ) Tự chọn, do trường biên soạn …… ngày… tháng… năm……..
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2