intTypePromotion=1

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2005 Môn: ĐỊA LÝ; Khối: C

Chia sẻ: Tranthi Kimuyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
69
lượt xem
10
download

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2005 Môn: ĐỊA LÝ; Khối: C

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án - thang điểm đề thi tuyển sinh đại học năm 2005 môn: địa lý; khối: c', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2005 Môn: ĐỊA LÝ; Khối: C

  1. 1 bé gI¸O DôC Vµ §µO T¹O §¸p ¸n - thang ®iÓm §Ò thi tuyÓn sinh §¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2005 §Ò chÝnh thøc M«n: §Þa lÝ, Khèi C (§¸p ¸n - Thang ®iÓm cã 04 trang) C©u Néi dung §iÓm ý I 3,50 1 Chøng minh r»ng ®ång b»ng s«ng Hång cã mËt ®é d©n sè cao nhÊt 1,50 c¶ n−íc vµ d©n c− ph©n bè rÊt kh«ng ®Òu gi÷a c¸c ®Þa ph−¬ng a) MËt ®é d©n sè cao nhÊt c¶ n−íc: - MËt ®é d©n sè trung b×nh 1180 ng−êi/km2 (1999), gÊp 5 lÇn møc trung 0,25 b×nh c¶ n−íc. - MËt ®é d©n sè cao gÊp gÇn 3 lÇn ®ång b»ng s«ng Cöu Long, gÊp 10 lÇn 0,25 miÒn nói vµ trung du B¾c Bé, gÊp 17,6 lÇn T©y Nguyªn. b) D©n c− ph©n bè rÊt kh«ng ®Òu gi÷a c¸c ®Þa ph−¬ng: - Nh÷ng n¬i tËp trung ®«ng nhÊt nh− Hµ Néi (2883 ng−êi/km2), Th¸i 0,25 B×nh (1183 ng−êi/km2), H¶i Phßng (1113 ng−êi/km2), H−ng Yªn (1204 ng−êi/km2) (sè liÖu n¨m 1999). 0,25 - ë r×a phÝa B¾c vµ §«ng B¾c cña ®ång b»ng d©n c− th−a h¬n. 0,25 - Néi thµnh c¸c thµnh phè lín: trªn 5000 ng−êi/km2; ngo¹i thµnh Hµ Néi: 1501 - 3000 ng−êi/km2. - PhÇn lín vïng n«ng th«n cã mËt ®é d©n sè trªn d−íi 1000 ng−êi/km2; 0,25 mét sè ®Þa ph−¬ng ë r×a ®ång b»ng d−íi 500 ng−êi/km2. 2 Gi¶i thÝch 2,00 a) §ång b»ng s«ng Hång cã mËt ®é d©n sè cao nhÊt c¶ n−íc, v×: - §iÒu kiÖn tù nhiªn thuËn lîi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ c− tró; 0,25 - §ång b»ng ®−îc khai th¸c tõ l©u ®êi; 0,25 - C¸c ngµnh kinh tÕ: n«ng nghiÖp th©m canh cao víi nghÒ trång lóa n−íc; 0,25 c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng; tËp trung c«ng nghiÖp, dÞch vô; - Lµ mét trong hai vïng ph¸t triÓn nhÊt cña ®Êt n−íc; cã m¹ng l−íi ®« thÞ 0,25 dµy ®Æc. b) D©n c− ph©n bè kh«ng ®Òu gi÷a c¸c ®Þa ph−¬ng: - Do cã sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c ®Þa ph−¬ng vÒ c¸c nh©n tè liªn quan ®Õn 0,25 ph©n bè d©n c−: ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn, lÞch sö ®Þnh c− vµ khai th¸c l·nh thæ, c¬ cÊu kinh tÕ vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. - VËn dông cho c¸c tr−êng hîp cô thÓ: + N¬i cã mËt ®é d©n sè rÊt cao: c¸c thµnh phè, thÞ x·, n¬i tËp trung 0,25 c¸c ho¹t ®éng c«ng nghiÖp, dÞch vô; ®iÒu kiÖn sèng cã nhiÒu thuËn lîi. -1-
  2. 2 + N¬i cã mËt ®é d©n sè kh¸ cao: c¸c vïng n«ng nghiÖp th©m canh, 0,25 cã c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng. + N¬i cã mËt ®é d©n sè thÊp h¬n: r×a ®ång b»ng, ven biÓn; n¬i cã c¸c 0,25 vïng tròng, ®Êt b¹c mµu hoÆc bÞ phÌn, mÆn; xa c¸c thµnh phè, thÞ x·. II 3,50 1 C¸c nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn ngo¹i th−¬ng 2,00 0,25 - VÞ trÝ ®Þa lÝ: n»m ë §«ng Nam ¸ vµ khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D−¬ng. Cã thuËn lîi trong ®Èy m¹nh bu«n b¸n, nh−ng chÞu søc Ðp c¹nh tranh cña c¸c n−íc trong khu vùc. - Tµi nguyªn thiªn nhiªn: ®iÒu kiÖn t¹o ra nguån hµng + Mét sè lo¹i kho¸ng s¶n cã tr÷ l−îng lín, chÊt l−îng tèt; kh¶ n¨ng 0,25 ph¸t triÓn nÒn n«ng nghiÖp nhiÖt ®íi; + Tµi nguyªn rõng vµ nguån lîi thuû s¶n. 0,25 - D©n c− vµ lao ®éng: + ThÞ tr−êng ®èi víi c¸c hµng tiªu dïng nhËp khÈu; 0,25 + Kh¶ n¨ng s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng dùa trªn lîi thÕ vÒ lao ®éng; khã 0,25 kh¨n trong s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng ®ßi hái hµm l−îng chÊt x¸m cao. - Sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh kinh tÕ: 0,25 + T¹o nguån hµng vµ thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu; + §ßi hái nhËp khÈu m¸y mãc, nguyªn nhiªn liÖu. - ThÞ tr−êng xuÊt khÈu: c¸c thÞ tr−êng truyÒn thèng, c¸c thÞ tr−êng khu 0,25 vùc, EU vµ B¾c MÜ... - ChÝnh s¸ch: 0,25 + Më cöa nÒn kinh tÕ; ®a ph−¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸ kinh tÕ ®èi ngo¹i; + §æi míi c¬ chÕ qu¶n lÝ, t¨ng c−êng sù qu¶n lÝ thèng nhÊt cña Nhµ n−íc b»ng luËt ph¸p. 2 Gi¶i thÝch t¹i sao c¸c nhãm hµng c«ng nghiÖp nhÑ - tiÓu thñ c«ng 1,50 nghiÖp vµ thñy s¶n lµ nh÷ng hµng hãa xuÊt khÈu chñ lùc vµ cã tèc ®é t¨ng nhanh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y - Nhãm hµng c«ng nghiÖp nhÑ - tiÓu thñ c«ng nghiÖp: + Nguån lao ®éng dåi dµo, khÐo tay, cã kh¶ n¨ng tiÕp thu khoa häc 0,25 kÜ thuËt; gi¸ lao ®éng t−¬ng ®èi rÎ; + Nguån nguyªn liÖu t¹i chç ®a d¹ng vµ nguån nguyªn liÖu nhËp; 0,25 + Thu hót ®Çu t− n−íc ngoµi; chÝnh s¸ch ®Èy m¹nh ph¸t triÓn c«ng 0,25 nghiÖp nhãm B. - Nhãm hµng thñy s¶n: + Nguån nguyªn liÖu phong phó tõ khai th¸c vµ nu«i trång thñy s¶n; 0,25 + Sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp chÕ biÕn; 0,25 + ChÝnh s¸ch ®Èy m¹nh ph¸t triÓn ngµnh thñy s¶n (khai th¸c, nu«i 0,25 -2-
  3. 3 trång, chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu). III 3,00 1 VÏ biÓu ®å 1,50 BiÓu ®å thÝch hîp nhÊt lµ biÓu ®å trßn. a) Xö lÝ sè liÖu C¬ cÊu sö dông ®Êt ë T©y Nguyªn vµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long 0,25 n¨m 2002 (%) §Êt n«ng §Êt l©m §Êt chuyªn §Êt ch−a nghiÖp nghiÖp dïng vµ ®Êt ë sö dông T©y Nguyªn 23,6 55,4 3,4 17,6 §ång b»ng s«ng 74,5 9,1 8,5 7,9 Cöu Long So s¸nh kÝch th−íc biÓu ®å 0,25 So s¸nh So s¸nh b¸n kÝnh tæng diÖn tÝch §ång b»ng s«ng Cöu Long 1,00 1,00 T©y Nguyªn 1,37 1,17 b) VÏ biÓu ®å 1,00 §ång b»ng s«ng Cöu Long T©y Nguyªn 17,6% 7,9% 23,6% 8,5% 3,4% 9,1% 74,5% 55,4% §Êt n«ng nghiÖp §Êt chuyªn dïng vµ ®Êt ë §Êt l©m nghiÖp §Êt ch−a sö dông BiÓu ®å thÓ hiÖn quy m« vµ c¬ cÊu sö dông ®Êt ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long vµ T©y Nguyªn 2 So s¸nh vµ gi¶i thÝch ®Æc ®iÓm c¬ cÊu sö dông ®Êt ë hai vïng nªu 1,50 trªn - C¬ cÊu sö dông ®Êt cña hai vïng cã nhiÒu kh¸c biÖt 0,50 + VÒ tØ träng ®Êt n«ng nghiÖp + VÒ tØ träng ®Êt l©m nghiÖp + VÒ tØ träng ®Êt chuyªn dïng vµ ®Êt ë -3-
  4. 4 + VÒ tØ träng ®Êt ch−a sö dông. - Gi¶i thÝch ®Æc ®iÓm c¬ cÊu sö dông ®Êt ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long: + §Êt n«ng nghiÖp chiÕm tØ träng lín, ®Êt l©m nghiÖp chiÕm tØ träng 0,25 nhá, v× ®ång b»ng thuËn lîi cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ ®©y lµ vïng träng ®iÓm vÒ s¶n xuÊt l−¬ng thùc, thùc phÈm cña n−íc ta. + §Êt chuyªn dïng vµ ®Êt ë chiÕm tØ träng kh¸ lín v× ®©y lµ vïng 0,25 ®«ng d©n, c¬ së vËt chÊt - kÜ thuËt vµ c¬ së h¹ tÇng kh¸ ph¸t triÓn. §Êt ch−a sö dông chiÕm tØ träng nhá do ®· ®Èy m¹nh khai hoang, phôc hãa. - Gi¶i thÝch ®Æc ®iÓm c¬ cÊu sö dông ®Êt ë T©y Nguyªn: + §Êt n«ng nghiÖp chiÕm tØ träng t−¬ng ®èi lín v× ®©y lµ vïng träng 0,25 ®iÓm vÒ c©y c«ng nghiÖp; ®Êt l©m nghiÖp chiÕm tØ träng rÊt lín v× diÖn tÝch rõng cßn nhiÒu. + §Êt chuyªn dïng vµ ®Êt ë chiÕm tØ träng nhá v× ®©y lµ vïng th−a 0,25 d©n, c¬ së vËt chÊt - kÜ thuËt vµ c¬ së h¹ tÇng ch−a ph¸t triÓn. §Êt ch−a sö dông chiÕm tØ träng lín do diÖn tÝch hoang hãa cßn nhiÒu. -4-
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản