intTypePromotion=3

Đáp án thi thử ĐH Hóa KA lần 1 (2009-2010)

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
95
lượt xem
18
download

Đáp án thi thử ĐH Hóa KA lần 1 (2009-2010)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án thi thử đh hóa ka lần 1 (2009-2010)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án thi thử ĐH Hóa KA lần 1 (2009-2010)

  1. §¸p ¸n ®Ò 1 1C 6B 11C 16B 21B 26D 31C 36D 41A 46C 2D 7D 12B 17A 22B 27D 32B 37D 42B 47B 3D 8C 13B 18B 23A 28D 33C 38C 43A 48C 4B 9C 14C 19A 24C 29B 34B 39D 44B 49A 5A 10A 15D 20A 25C 30A 35A 40A 45B 50D H−íng dÉn gi¶i mét sè c©u hái 6. C¸ch gi¶i th«ng th−êng: Gäi x, y lÇn l−ît l sè mol Mg, Fe Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 x x x Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 y y y Ta cã hÖ ph−¬ng tr×nh: 24x + 56y = 20 1 x+y= 2 Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh ta cã: x = y = 0,25 mol m MgCl2 = 95.0,25 = 23,37g; mFeCl2 = 127.0,25 = 31,75g ⇒ Tæng khèi l−îng cña 2 muèi l : 23,37 + 31,75 = 55,5g. – C¸ch gi¶i nhanh: 11,2 Tõ ph©n tö HCl ⇒ nH = nCl = x2 = 1 (mol nguyªn tö) 22,4 Nh− vËy: cã 1 mol nguyªn tö H bay ra th× còng ph¶i cã 1 mol nguyªn tö Cl (hay 35,5g clo) t¹o muèi. mmuèi = mkim lo¹i + mgèc axit = 20 + 35,5 = 55,5g. 9. §¸p ¸n C. C¸ch gi¶i: CO lÊy oxi cña oxit t¹o ra CO2. Sè mol nguyªn tö O trong oxit ph¶i b»ng sè mol CO v b»ng 0,2 mol. VËy khèi l−îng oxi trong oxit l 3,2g v l−îng s¾t l 17,6g - 3,2g = 14,4g. 4,48 nCO = nO = = 0,2 (mol) ; mO = 16.0,2 = 3,2 (g ) 22,4 mFe = 17,6 - 3,2 = 14,4 (g). 10. §¸p ¸n: A.
  2. C¸ch nhÈm: KÕt tña l CaCO3 10 nCaCO3 = nCO2 = nCO = = 0,1 mol 100 nO trong oxit = nCO = 0,1 (mol). Khèi l−îng oxi trong oxit l 1,6g Khèi l−îng s¾t trong hçn hîp A l : 2,6 - 1,6 = 1,0g. 21. Gi¶i Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑ (1) FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑ (2) 34 x + 2 y M = 9 × 2 = 18 = ⇒ 34x -18x = 18y -2y 16x = 16y. x+ y %H2 = %H2S = 50%, chän ®¸p ¸n B. 29. Gi¶i SO2 + Br2 + H2O → H2SO4 + HBr (1) xmol xmol H2SO4 + BaCl2→ BaSO4↓ + 2HCl (2) 2, 33 xmol xmol = = 0,01 (mol) ⇒ V = 0,01x22,4 = 0,224lÝt. 233 Chän ph−¬ng ¸n B. 44. C¸ch gi¶i th«ng th−êng: §Æt c«ng thøc tæng qu¸t cña 2 an®ehit l CnH2nO (x mol), CmHmO (y mol) Ph−¬ng tr×nh hãa häc: 3n P1: CnH2nO + 2 O2 → nCO2 + nH2O x nx nx ⇒ nx + my = 0,03 3m-1 CmH2mO + 2 O2→ mCO2 + mH2O y my my P2: CnH2nO + H2  CnH2n+2 O → Ni t0 x x CmH2mO + H2  CmH2m+2O → Ni t0 y y 3n CnH2n+2O + 2 O2 → nCO2 + (n+1) H2O x 2 nx
  3. 3m CmH2m+2O + 3 O2 → mCO2 + (m+1) H2O y my => ∑n CO2 = nx + my = 0,3 ⇒ VCO2 = 0,3x 22, 4 = 0,672 lÝt (ë ®ktc) *C¸ch gi¶i nhanh: P1: hçn hîp l an®ehit no ®¬n chøc n CO2 = n H2O = 0, 03(mol) Theo ®Þnh luËt b¶o to n nguyªn tö v b¶o to n khèi l−îng: n C(P1 ) = n C(A) = 0, 03(mol) => n CO2 (P2 ) = n C(A) = 0,03(mol) ⇒ VCO2 = 0,672lÝt (®ktc) §¸p ¸n B. 46. §¸p ¸n C Gi¶i 0,336 nH 2 = = 0,015 (mol) 22, 4 ⇒ Khèi l−îng t¨ng thªm l (0,015 .2.23) - 0,015.2 = 0,66 g VËy khèi l−îng muèi = 1,24 + 0,66 = 1,90 gam. Chän ph−¬ng ¸n C. 47. §¸p ¸n B Gi¶i ¸p dông ph−¬ng ph¸p b¶o to n khèi l−îng ta cã : 0.672 0.672 Y1 = mhh + mNa - mHi®ro = 3,38 + × 2 × 23 - × 2 = 4,70 gam. 22, 4 22, 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản