intTypePromotion=3

Đáp án thi thử ĐH Hóa KA lần 2 (2009-2010)

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
78
lượt xem
7
download

Đáp án thi thử ĐH Hóa KA lần 2 (2009-2010)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án thi thử đh hóa ka lần 2 (2009-2010)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án thi thử ĐH Hóa KA lần 2 (2009-2010)

  1. §¸p ¸n ®Ò 2 1B 6B 11C 16C 21C 26D 31B 36B 41D 46B 2D 7C 12D 17A 22A 27A 32C 37C 42D 47D 3B 8D 13A 18B 23C 28A 33D 38A 43A 48D 4C 9B 14A 19B 24B 29B 34D 39B 44A 49C 5A 10C 15A 20A 25A 30D 35B 40B 45B 50D H−íng dÉn gi¶i mét sè c©u 1. H−íng dÉn §Æt x v y l sè proton trong h¹t nh©n c¸c nguyªn tö X v Y. Ta cã: x + 3y = 42 – 2 = 40. 40 ⇒y< = 13,3. 3 ⇒ Y thuéc chu k× 1, hoÆc chu k× 2. Nõu Y thuéc chu k× 1 th× chØ cã hai kh¶ n¨ng l hi®ro hay heli ®Òu kh«ng phï hîp. Vëy Y thuéc chu k× 2. Y t¹o anion nªn Y l phi kim, do ®ã Y cã thÓ l N, O, F. Ta cã x + 3y = 40, lËp b¶ng sau: Y N O F y 7 8 9 x 19 16 13 X K S Al ChØ cã tr−êng hîp y = 8 v x = 16 l phï hîp. Vëy X l l−u huúnh cßn Y l oxi. Sè khèi cña S = 32u; Sè khèi cña O = 16u 3. H−íng dÉn SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O (1) xmol 2x xmol SO2 + NaOH → NaHSO3 (2) ymol y ymol x + y = 0,1 (I) 2x + y = 0,15 (II) ⇒ x =0,05 v y = 0,05 Khèi l−îng m = 0,05. 104 + 0,05. 126 = 11,5 (gam). §¸p ¸n B 6. H−íng dÉn 3O2  2O3 Tialua dien → 3v 2v thÓ tÝch gi¶m 1v = 5% =5ml ⇒ 2v O3 = 10ml. 10 Th nh phÇn % cña O3 = ×100% =10,53% 95
  2. 18. H−íng dÉn NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3 (1) NaBr + AgNO3 → AgBr↓ + NaNO3 (2) Khèi l−îng kÕt tña b»ng khèi l−îng AgNO3, do ®ã khèi l−îng mol trung b×nh cña hai muèi kÕt tña b»ng 170 = 108 + 62. Hay khèi l−îng mol trung b×nh cña hai muèi ban ®Çu l 62 + 23 = 85. ¸p dông ph−¬ng ph¸p ®−êng chÐo, ta cã NaBr 103 26,5 85 NaCl 58,5 18 mNaCl 18 × 58,5 = 100% = 27,84% mNaBr + mNaCl (26,5 × 103) + (18 × 58,5) 19. H−íng dÉn HX + NaOH → NaX + H2O nNaOH = 0,25.3,2 = 0,8 (mol); nHX = 0,8 mol 200 × 14, 6 M= = 36,5 vËy HX l HCl. 100 × 0,8 21. 11, 2 H−íng dÉn: nH 2 = = 0,1 ⇒ nHCl = 0,2mol 22, 4 ¸p dông ®Þnh luËt b¶o to n khèi l−îng, mKL+ mHCl = mMuèi + mHi®ro mMuèi = 20 + 35,5 = 55,5 (gam). 24. H−íng dÉn 32 Tõ 238U ®Õn 206 Pb sè khèi gi¶m 238 - 206 = 32, sè ph©n r α = 92 82 =8 4 Sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch (+) bÞ mÊt ®i l 92 - 82=10 Sè ph©n r α l 8 nªn sè ph©n r β = (8.2) - 10 = 6. 30. H−íng dÉn Sù thay ®æi khèi l−îng 71 - 60 = 11 (gam) /mol Sè mol muèi cacbonat = sè mol CO2 = 0,2 ⇒ Khèi l−îng t¨ng 0,2.11 = 2,2 (gam) Khèi l−îng muèi = 23,8 + 2,2 = 26,0 (gam) 49 Gi¶i
  3. 43, 2 nAg = =0,4 (mol) ⇒ Sè mol HCHO = 0,4:4=0,1 mol 108 Khèi l−îng b×nh t¨ng = mCH 3OH + mHCHO =23,6g. mCH 3OH = 23,6 - (0,1x30) =20,6gam. Chän ®¸p ¸n C.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản