Đề 03 - Luyện thi tú tài và ĐH-CĐ năm 2008

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
69
lượt xem
8
download

Đề 03 - Luyện thi tú tài và ĐH-CĐ năm 2008

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề 03 - luyện thi tú tài và đh-cđ năm 2008', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề 03 - Luyện thi tú tài và ĐH-CĐ năm 2008

  1. Luy n thi tú tài - Cao đ ng và đ i h c năm 2008 - Đ 03 ®Ò 03 LUY N THI TÚ TÀI VÀ Đ I H C - CAO Đ NG NĂM 2008 Câu 1: Ch n phát bi u sai v máy nh A. V t kính c a máy nh là th u kính h i t có tiêu c nh t đ nh B. Khi ch p nh c a m t v t b ng máy nh, đ phóng đ i nh luôn l n hơn 1. C. Phim nh đư c l p trong bu ng t i c a máy nh. D. Trong máy nh, tiêu c c a v t kính là không thay đ i. Câu 2: M t ngư i nhìn rõ các v t xa, nhưng đ nhìn v t g n nh t cách m t 27cm ngư i đó deo kính có đ t 2,5đi p Khi không đeo kính ngư i đó nhìn v t cách m t m t đo n là: A. OCc = 25,3cm. B. OCc = 25cm. C. OCc = 23,5cm. D. OCc = 83,1cm. Câu 3: M t m ch dao đ ngg m t đi n 15000pF và m t cu n dây thu n c m có đ t c m 5 H, hi u đi n th c c đ i hai đ u t là 1,2V. Cư ng đ dòng đi n ch y qua m ch là: A. 4,65mA. B. 65,2mA. C. 46,5mA. D. 0,465mA. Câu 4: Phát bi u nào sau đây đúng khi nói v đ ng v h t nhân: A. Các h t nhân cùng s notron N nhưng khác nhau v s proton P. B. Các h t nhân đ ng v có cùng s đi n tích h t nhân Z nhưng khác nhau v s kh i A . C. Các h t nhân có cùng s nơtron N. D. Các h t nhân có s kh i A gi ng nhau nhưng khác nhau v s đi n tích h t nhân Z. Câu 5: M t m ch đi n g m m t đi n tr thu n m c n i ti p v i m t t đi n, bi t hi u đi n th hi u d ng hai đ u m ch là 100V, hai đ u đi n tr là 80V. Hi u đi n th hai đ u t đi n là: A. 60V. B. 40V. C. 64V. D. 80V. Câu 6: Trong thí nghi m Iâng: Hai khe cách nhau 2mm, 2 khe cách màng 4m, bư c sóng dùng trong thí nghi m là 0,6µm thì t i v trí M trên màng cách vân trung tâm m t đo n 7,2mm là vân gì? b c m y? A. Vân t i b c 8. B. Vân t i b c 7. C. Vân sáng, b c 6. D. Vân sáng, b c 7. Câu 7: Tính ch t nào sau đây không ph i là đ c đi m c a tia X: A. Tác d ng m nh lên kính nh. B. Xuyên qua các t m chì dày vài cm. C. Tính đâm xuyên m nh. D. Gây ra hi n tư ng quang đi n. Câu 8: Cư ng đ dòng đi n ch y qua ng Rơnghen là 10mA thì s electron đ p vào đ i Cat t sau 5giây s là: A. 3,125.1020 h t. B. 3,125.1017 h t. C. 31,25.1017 h t. D. 3125.1017 h t.. Câu 9: M t s i dây AB dài 21cm, v n t c truy n sóng trên dây là 4m/s, đ u A dao đ ng v i t n s 100Hz. Trên dây có sóng d ng hay không ? s b ng sóng khi đó là : A. Có, có 12 b ng sóng. B. Có, có 25 b ng sóng. C. Có, có 11 b ng sóng. D. Có, có10 b ng sóng. π Câu 10: M t v t dao đ ng đi u hoà theo phương trình: x = 3sin(10πt+ ) cm. Khi v n t c c a v t đ t giá tr 6 15πcm/s nh ng th i đi m là :  1 k t = − 20 + 5 .s, k ∈ N * 1 k 1 k 1 k A.  . B. t = − + .s , k ∈ N . C. t = − + .s , k ∈ N . D. t = + .s, k ∈ N . * t = 1 + k .s , k ∈ N 20 5 20 5 60 5  60 5  Câu 11: M t ngư i c n th đeo sát m t kính có đ t -2đi p s nhìn rõ các v t cách m t t 20cm đ n vô c c. Kho ng cách t đi m c c vi n đ n m t nh n giá tr đúng nào sau đây: A. OCv = 100cm. B. Cv vô c c. C. OCv = 50cm. D. OCv = 150cm. Câu 12: Phát bi u nào sau đây sai khi nói v máy quang ph ? A. Máy quang ph là thi t b dùng đ phân tích chùm sáng có nhi u thành ph n thành nh ng thành ph n đơn s c khác nhau. B. ng chu n tr c là b ph n t o ra chùm tia sáng song song. C. Máy quang ph có c u t o như m t máy nh. D. C A và B . Câu 13: M t th u kính làm b ng thu tinh, chi t su t n = 1,5 khi đ t trong không khí có đ t là +4 điôp . khi nhúng vào trong nư c có chi t su t n' =4/3, tiêu c c a th u kính nh n giá tr nào trong các giá tr sau ? GV: Lê Thanh Sơn, DĐ: 0905.930406 Trang 1/4
  2. Luy n thi tú tài - Cao đ ng và đ i h c năm 2008 - Đ 03 A. f = 120 cm. B. f = 10cm. C. f = 100 cm . D. f = 80 cm. Câu 14: Đ t m t dòng di n xoay chi u i vào hai đ u m t đo n m ch không phân nhánh LC (có ZL>ZC, cu n dây thu n c m) thì hi u đi n th xoay chi u u hai đ u m ch đi n s : π π A. nhanh pha m t góc nh hơn . B. ch m pha so v i i. 2 2 π C. cùng pha v i i. D. nhanh pha so v i i. 2 Câu 15: Đi u nào sau đây sai khi nói v bư c sóng. A. Bư c sóng là kho ng cách gi a hai đi m trên phương truy n sóng và dao đ ng cùng pha. B. Bư c sóng là kho ng cách gi a hai đi m g n nhau nh t trên phương truy n sóng và dao đ ng cùng pha. C. Bư c sóng là quãng đư ng mà sóng trưy n đư c trong m t chu kì. D. C B và C. Câu 16: M t đi m A trên m t nư c dao đ ng v i t n s 100Hz. Trên m t nư c ngư i ta đo đư c kho ng cách gi a 7 g n l i liên ti p là 3cm. Khi đó v n t c truy n sóng trên m t nư c là : A. v = 0,5cm/s. B. v = 50m/s. C. v = 5cm/s. D. v = 50cm/s. Câu 17: Kho ng cách gi a hai khe S1 và S2 trong thí nghi m Young b ng 1mm. Kho ng cách t màn t i khe b ng 3m. Kho ng cách gi a hai vân sáng liên ti p trên màn b ng 1,5mm. Tính bư c sóng c a ánh sáng t i. A. 0,4 m. B. 0,5 m. C. 0,65 m. D. 0,6 m . Câu 18: M t con l c lò xo treo th ng đ ng có kh i lư ng không đáng k có đ c ng 3,2N/m, có chi u dài t nhiên 18cm, v t có kh i lư ng 20g, l y g = 10m/s2. Ban đ u ta kéo v t xu ng dư iVTCB m t đo n 4cm r i th nh , ch n chi u dương hư ng xu ng. Chi u dài l n nh t nà nh nh t c a lò xo khi v t dao đ ng là : A. 28,25cm và 20,25cm. B. 24,25cm và 11,75cm. C. 24,25cm và 17,9375cm. D. 2,825cm và 2,025cm. Câu 19: Kính thiên văn có v t kính f1 = 1,2m, th kính f2 = 4cm, khi ng m ch ng vô c c thì đ b i giác c a nó là: A. 30. B. 40. C. 10. D. 20. Câu 20: Cu n th c p c a m t máy bi n th có 990 vòng. T thông xoay chi u trong lõi bi n th có t n s 50Hz và giá tr t thông c c đ i b ng 1mWb. Tính giá tr hi u d ng và các giá tr t c th i c a s c đi n đ ng cu n th c p. A. E = 220V; e = 311sin100πtV. B. E = 220V; e = 220sin100πtV. C. E = 156V; e = 220sin100πtV. D. E = 110V; e = 156sin100πtV. Câu 21: M t v t AB đ t vuông góc v i tr c chính c a gương c u lõm cách gương 60cm, A n m trên tr c chính, gương có bán kính 60cm. V trí và tính ch t c a nhqua gương là: A. nh th t cách gương 60 cm. B. nh o cách gương 90 cm. C. nh th t cách gương 30 cm. D. nh vô cùng. Câu 22: Th u kính có chi t su t 1,5 khi trong không khí có đ t D . Khi đ t trong nư c có chi t su t 4/3 thì đ t D1 là: A. D1= -D/4. B. D1= D/4. C. D1= -4D. D. D1= 4D. E0 Câu 23: Trong guyên t Hirđrô năng lư ng xác đ nh b i công th c En = , tr ng thái cơ b n có năng lư ng là n2 E0=-13,6eV thì bư c sóng c a v ch đ u tiên c a dãy Laiman là: A. 0,0122 m. B. 0,1826 m. C. 1,212 m. D. 0,1217 m. Câu 24: Cơ năng c a m t ch t đi m dao đ ng đi u hoà t l thu n v i A. li đ c a dao đ ng. B. bình phương biên đ dao đ ng. C. biên đ dao đ ng. D. chu kỳ dao đ ng. Câu 25: Công th c tính năng lư ng đi n t c a m ch dao đ ng LC lí tư ng? Qo2 Qo2 Qo2 Qo2 A. W = . B. W = . C. W = . D. W = . L C 2L 2C Câu 26: Chu kỳ bán rã c a 238U là 4,5109 năm (NA=6,022.1023 h t/mol). Lúc đ u có 1gam 238U nguyên ch t. S h t 92 92 238 nhân U ban đ u là: A. 1,43.1026 h t. B. 25,3.1021 h t. C. 0253.1021 h t. D. 2,53.1021 h t. GV: Lê Thanh Sơn, DĐ: 0905.930406 Trang 2/4
  3. Luy n thi tú tài - Cao đ ng và đ i h c năm 2008 - Đ 03 Câu 27: Đ có hi n tư ng quang đi n xãy ra thì bư c sóng kích thích A. nh hơn công thoát c a kim lo i làm cat t. B. l n hơn gi i h n quang đi n c a kim lo i làm cat t. C. nh hơn gi i h n quang đi n c a kim lo i làm cat t. D. nh hơn bư c sóng c a tia h ng ngo i. 3 3 Câu 28: Cho cu n dây thu n c m có đ t c m H m c n i ti p v i m t đi n tr 30 . Hi u đi n th hai đ u 10π m ch là u =120 2 sin2fπt(V), f thay đ i đư c. Khi f = 50Hz thì công su t tiêu th trên m ch là : A. 120W. B. 12W. C. 6W. D. 1,2W. Câu 29: M t ngu n sáng t i có công su t 2,5W phát ra b c x 0,489 m thì s phôtôn nó phát ra m i giây là: A. 6,151.1016. B. 6,150.1018. C. 6,151.1017. D. 6,151.1018. Câu 30: Cho m t kh i th y tinh chi t su t 1,7. Tìm góc t i gi i h n t i m t ti p xúc th y tinh - không khí đ có ph n x toàn ph n bên trong th y tinh. A. 360. B. 300. C. 420 . D. 540. Câu 31: M t đư ng dây có đi n tr 4 d n m t dòng đi n xoay chi u m t pha t nơi s n xu t đ n nơi tiêu dùng. Hi u đi n th hi u d ng ngu n đi n lúc phát ra là U = 5000V, công su t đi n là 500kW. H s công su t c a m ch đi n là cosφ = 0,8. Có bao nhiêu ph n trăm công su t b m t mát trên đư ng dây do t a nhi t? A. 8%. B. 20% . C. 12,5%. D. 16,4% . Câu 32: M ch dao đ ng đ ch n sóng c a m t máy thu thanh g m m t cu n dây có đ t c m L = 1,76mH và m t t đi n có đi n dung C = 10pF. Gi s đi n dung và đ t c m c a các ph n khác trong m ch không đáng k . M ch dao đ ng trên b t đư c sóng vô tuy n có t n s bao nhiêu? A. 0,8.106Hz. B. 1,26.10-3 Hz. C. 1,4.106Hz. D. 1,2.106Hz. Câu 33: Trong ph n ng: 4 Be + 2 H e → 01n + X H t nhân X là h t gì? 9 4 1 A. 1 H . B. 12C . 6 C. 14 7 N. D. 0 +1 e. Câu 34: V n t c truy n âm trong không khí là 330m/s, trong nư c là 1435m/s. M t âm có bư c sóng trong không khí là 50cm thì khi truy n trong nư c có bư c sóng là: A. 217,4cm. B. 11,5cm. C. 203,8cm. D. 150cm Câu 35: Cho m ch đi n không phân nhánh RLC, cu n dây thu n c m. Khi xãy ra c ng hư ng đi n trong m ch đó thì phát bi u nào sau đây là sai? A. C m kháng và dung kháng trong m ch b ng nhau. B. Hi u đi n th t c th i hai đ u đo n m ch cùng pha v i hi u đi n th t c th i hai đi n tr . C. Hi u đi n th hi u d ng hai đ u đi n tr nh hơn hi u đi n th hi u d ng hai đ u đo n m ch D. Cư ng đ dòng đi n trong m ch có giá tr hi u dung l n nh t. Câu 36: M t ngư i có m t t t (nhìn rõ v t t đi m cách m t 24cm đ n vô cùng) quan sát m t v t nh qua kính hi n vi có tiêu c v t kính và th kính l n lư t là 1cm và 5cm. Kho ng cách gi a hai kính l = O1O2 =20cm. Tính đ b i giác c a kính hi n vi trong trư ng h p ng m ch ng vô c c. A. 67,2. B. 72,6. C. 58,5. D. 61,8. Câu 37: Phát bi u nào sau đây sai khi nói v tia bêta? A. Trong s phóng x tia bêta phóng ra v i v n t c r t l n g n b ng v n t c c a ánh sáng. B. Tia bêta không mang đi n. C. Có hai lo i tia bêta: tia β+ và tia β-. D. Tia bêta b l ch trong đi n trư ng và t trư ng. Câu 38: Cư ng đ dòng đi n ch y trong m ch dao đi n có bi u th c i = 0,05sin2000tA. T đi n c a m ch có đi n dung 5 F thì cu n c m có đ t c m là: A. 50H. B. 5mH. C. 5H. D. 50mH. Câu 39: Trong thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng, các khe sáng đư c chi u b ng ánh sáng đơn s c. Kho ng cách gi a hai khe là 2mm, kho ng cách t hai khe đ n màn là 4m. Kho ng cách gi a 5 vân sáng liên ti p đo đư c là 4,8mm. To đ c a vân sáng b c 4 là: A. ± 3,6mm. B. ± 4,8mm. C. ± 6mm . D. ± 2,4mm. GV: Lê Thanh Sơn, DĐ: 0905.930406 Trang 3/4
  4. Luy n thi tú tài - Cao đ ng và đ i h c năm 2008 - Đ 03 Câu 40: M t m ch đi n AB g m m t đi n tr R, m t cu n dây L = 0,318H, m t t đi n C = 15,9. F. Hi u đi n th gi a hai đ u đo n m ch là u = 200sin(100πt)(V). Cư ng đ dòng đi n trong m ch l ch pha hơn hi u đi n th hai đ u π m ch m t góc . Tìm giá tr c a R. 4 A. 100 . B. 200 . C. 150 . D. 140 . 0 Câu 41: M t con l c đơn dao đ ng đúng t i m t đ t nhi t đ 30 C, dây treo làm b ng kim lo i có h s n dài 2.10-5K-1, bán kính trái đ t 6400km. Khi nhi t đưa con l c lên đ cao h đó nhi t đ là 200C đ con l c dao đ ng đúng thì h là: A. 640m. B. 64km. C. 64m. D. 6,4km. Câu 42: M t v t th c hi n đ ng th i hai dao đ ng đi u hòa cùng phương có các phương trình dao đ ng π x1=10sin(10πt)(cm), x2 =10sin(10πt+ )(cm). Phương trình dao đ ng t ng h p c a v t là 3 π π π π A. x =10 3 sin(10πt + )cm. B. x =10 3 sin(10πt + )cm. C. x =10sin(10πt + )cm.D. x =10sin(10πt + )cm. 6 4 6 2 210 23 Câu 43: Ch t phóng x Pôlôni ( 84 pO ) có chu kì bán rã là 140 ngày đêm. Ban đ u có 42mg(NA=6,022.10 h t/mol) thì đ phóng x ban đ u s là: A. 1,87.105Ci B. 186,56 Ci. C. 186,47 Ci D. 186,53 Ci. π Câu 44: Hai đ u đi n tr R = 50 có bi u th c hi u đi n xoay chi u là u = 100sin(100πt+ )V thì bi u th c cư ng 3 đ dòng đi n ch y qua R là : π π A. i = 2sin(100πt+ )A. B. i =sin(100πt+ )A. 3 3 C. i = 2 2 sin(100πt)A. D. i = 2sin100πtA. Câu 45: Phát bi u nào sau đây v c u t o c a máy phát đi n xoay chi u ba pha là sai? A. Rôto là ph n c m. B. Stato là ph n ng g m 3 cu n dây đ t l ch nhau 1/3 vòng tròn trên Stato. C. Rôto là ph n ng, Stato là ph n c m. D. Hai đ u m i cu n dây c a ph n ng là m t pha đi n. Câu 46: Uranium phân h ch theo p n ng: 235U + n → 140Ce + 41 Nb + xn + ye − . S notron và electron t o thành là: 92 58 93 A. x = 3 và y =7. B. x = 3 và y =8. C. x = 7 và y =3. D. x = 2 và y =6. Câu 47: Ch n phát bi u sai v tính ch t c a tia Rơnghen: A. Tia Rơnghen có kh năng đâm xuyên m nh. B. Tia Rơnghen không có kh năng iôn hoá không khí. C. Tia Rơnghen có tác d ng sinh lí. D. Tia Rơnghen tác d ng m nh lên kính nh, làm phát quang m t s ch t. Câu 48: Đ ng năng c c đ i ban đ u c a các quang electron không ph thu c vào A. cư ng đ c a chùm sáng kích thích. B. bư c sóng c a ánh sáng kích thích và b n ch t c a lim lo i dùng làm cat t. C. b n ch t c a lim lo i làm cat t. D. bư c sóng c a ánh sáng kích thích. Câu 49: M t ngư i vi n th đeo sát m t kính có đ t 2đi p nhìn rõ v t cách m t 25cm. Khi không đeo kính ngư i y nhìn th y v t g n m t m t đo n: A. OCc = 80cm. B. OCc = 16,7cm. C. OCc = 30cm. D. OCc = 50cm. Câu 50: M t con l c lò xo có đ c ng 500N/m, v t có kh i lư ng 200g. Con l c dao đ ng đi u hoà v i t n s góc và chu kỳ là : A. 50rad/s và 7,96s. B. 0,02rad/s và 100π s. C. 50rad/s và 0,13s. D. 2,5 rad/s và 3,97s. ---------------------H t------------------------- GV: Lê Thanh Sơn, DĐ: 0905.930406 Trang 4/4
Đồng bộ tài khoản