intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đề chương Hiến pháp

Chia sẻ: Minhanh Minhanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

458
lượt xem
69
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 20: Nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của bộ máy NN ta -Tập trung = dấu hiện cần thiết nhưng phụ thuộc chế độ xã hội, có nội dung khác nhau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề chương Hiến pháp

 1. C©u 20: Nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ trong tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña bé m¸y NN ta -TËp trung = dÊu hiÖn cÇn thiÕt nhng phô thuéc chÕ ®é x· h«ik, cã néi dung kh¸c nhau TBCN: TËp trung NN = quan liªu, thÓ hiÖn quyÒn lîi sè Ýt thèng trÞ CNXH: TËp trung NN = d©n chñ, thÓ hiÖn quyÒn lîi ®a sè d©n -B¶n chÊt: - thÓ hiÖn sù thèng nhÊt biÖn chøng giøa chÕ ®é tËp trung lîi Ých cña NN, sù trùc thuéc, phôc tïng cña c¸c c¬ quan cÊp díi víi c¸c c¬ quan cÊp trªn - chÕ ®é d©n chñ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ph¸t triÓn s¸ng t¹o, chñ ®éng vµ quyÒn tù qu¶n cña c¸c cq NN -Trong tæ chøc vµ ho¹t ®éng: thÓ hiÖn ë nhiÒu lÜnh vùc - c¸ch tæ chøc vµ ph©n c«ng quyÒn lùc gi÷a c¸c cq cÊp cao cña NN ( tËp trung cao max) - ph©n cÊp gi÷a chÝnh quyÒn TW vs ®Þa ph¬ng - chÕ ®é giao quyÒn tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sx kinh doanh gi÷a cq NN víi c¸c tchøc ktÕ - Néi dung - c¸c cq NN ®îc thµnh lËp b»ng bÇu cö, b»ng bæ nhiÖm - Trg ho¹t ®éng: chÕ ®é bµn b¹c tËp thÓ, c¸c nh©n chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ phÇn viÖc ®îc giao - QuyÕt ®Þnh cq NN cÊp trªn b¾t buéc thi hµnh ®èi víi cq NN cÊp díi - Khi ra quyÕt ®Þnh, cq NN cÊp trªn ph¶i nghÜ ®Õn lîi Ých cq NN cÊp díi - Trg ph¹m vi quyÒn h¹n, c¸c cq NN cã quyÒn quyÕt ®Þnh, k phô thuéc cq NN cÊp díi Sù vËn dông nh÷ng dÊu hiÖu tËp trung d©n chñ phô thuéc vµo nhiÖm vô, chøc n¨ng tõng cq - Quèc héi_ cq quyÒn lùc vs H§ND c¸c cÊp ph¶i do d©n trùc tiÕp bÇu ra va ho¹t ®éng theo chÕ ®é tËp thÓ. Mçi quyÕt ®Þnh ph¶i ®îc bµn b¹c d©n chñ vµ quyÕt ®Þnh thÐp ®a sè - C¸c cq chÊp hµnh, hµnh chÝnh NN do c¸c cq quyÒn lùc NN bÇu ra - H®éng cña TA: thùc hiÖn chÕ ®é thÈm ph¸n bæ nhiÖm vµ bÇu Héi thÈm nh©n d©n, xÐt xö ®éc lËp vµ chØ tu©n thñ theo ph¸p luËt thùc hiÖn nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ phô thuéc nhiÒu vµo tr×nh ®é qu¶n lÝ, d©n trÝ, ngµnh, cÊp, cq... C©u 21: Ph©n biÖt quyÒn ®¹i x¸-®Æc x¸-©n x¸ 1. §¹i x¸ - ThÈm quyÒn: QH ra quyÕt ®Þnh - Trc’ -> nay: 1 lÇn ra lÖnh ®¹i x¸ n¨m 46 ( sau thèng nhÊt §N) - tr¶ tù do cho ngêi ph¹m 1 lo¹i téi hoÆc 1 sè téi nhÊt ®Þnh  k truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù  hoÆc miÔn truy cøu TNHS • vd: ra quyÕt ®Þnh ®¹i x¸ cho téi giÕt ngêi ngµy 1/7/46 ( ngêi ph¹m téi giÕt ngêi trc 1/7 /46 ai cha bÞ truy cøu TNHS th× k bÞ truy cøu n÷a, ai ®· truy cøu TNHS th× ®îc miÔn téi / sau 1/7/46 : bÞ truy cøu) 2. §Æc x¸ - ThÈm quyÒn: Chñ tÞch níc - Tr¶ tù do - Thêi gian : 1-2 lÇn / 1 n¨m - Néi dung: k phiªn biÖt téi ph¹m, cø ®¹t ®iÒu kiªn ®Ò ra th× ®c tr¶ tù do  vd: Téi bu«n b¸n ma tuý hoÆc trÎ em ®¹t §K c¶i t¹o tèt ®· thi hµnh ¸n 1 thêi h¹n nhÊt ®Þnh => ®Æc x¸ 3. ¢n x¸ - ThÈm quyÒn: Chñ tÞch níc - Xin ©n x¸ b»ng 2 h×nh thøc: §¹i x¸ hoÆc §Æc x¸ - Thêng ngêi ph¹m téi xin ©n gi¶m : gi¶m ¸n tö h×nh -> tï chung th©n hoÆc gi¶m nhÑ téi - H×nh thøc miÔn gi¶m téi, xin gi¶m nhÑ téi C©u 22: ChÕ ®é chÝnh trÞ trong HP 92 víi t c¸ch 1 chÕ ®Þng cña ngµnh luËt HP - LLC: ChÕ ®é ctrÞ lµ tæng c¸c ph¬ng ph¸p gcÊp thèng trÞ dïng ®Ó cai trÞ xh/ chÝnh thÓ, m« h×nh tchøc qlùc mçi quèc gia - ChÕ ®Þnh L.HP: lµ tæng thÓ c¸c quy ®Þnh hîp thµnh mét chÕ ®Þnh cña L.HP ®îc q®Þnh t¹i ch¬ng I HP  ChÝnh thÓ NN CHXHCN VN  B¶n chÊt-nguån gèc NN  Nguyªn t¾c c¬ b¶n viÖc tchøc qlùc NN - cô thÓ: ch¬ng I HP 92 ( 14 ®iÒu) T.T
 2. C©u 24: ChÝnh thÓ NN VN theo HP 46 – 59 – 80 – 92 - CHÝnh thÓ: h×nh thøc tæ chøc NN th«gn qua c¸ch thøc thµnh lËp c¸c cq NN  Nguyªn thñ quèc gia  mèi quan hÖ gi÷a c¸c cq NN víi nhau  møc ®é tham gia cña ND vµo nh÷ng c«ng viÖc tchøc quyÒn lùc NN - trg lsö, 2 h×nh thøc tchøc NN: CH vµ Qchñ - Níc ta: tõ 46- nay: mang nhiÒu dÊó©n CH ®¹i nghÞ  HP46: VN DC CH : lo¹i h×nh NN cã t/c chung cho mäi XH tõ TD©n PK-> TS NhiÒu dÊu Ên CH ®¹i nghÞ: • Quèc héi : NghÞ viÖn ND: cq NN cao nhÊt • CP thµnh lËp dùa trªn cq NN cao nhÊt: chÞu tr¸ch nhiÖm tríc QH, chØ h®éng khi Qh cßn tÝn nhiÖm • Kh¸c CH §N: cã chÕ ®Þnh q®Þnh vÒ Nguyªn Thñ QG víi quyÒn n¨ng lín as mét thæng thèng trong chÝnh thÓ CH tæng thèng ( Chñ tÞch níc: ng` ®øng ®Çu bé m¸y hµnh ph¸p, k chÞu tr¸ch nhiÖm truíc NghÞ viÖn dï do NghÞ viÖn bÇu ra)  ChÝnh thÓ nc ta trg HP46 gÇn gièng chÝnh thÓ CH lg tÝnh as CH Ph¸p  HP59: VNDCCH , nh÷ng phÇn gièng ®® CH tæng thèng bít ®i • Nguyªn thñ quèc gia (chñ tÞch níc) k cßn trùc tiÕp ®øng ®Çu bé m¸y hµnh ph¸p mµ nghiªng vÒ cn¨ng tîng trng cho bÒn v÷ng, thèng nhÊt cña DT/ ChÝnh thøc ho¸ quyÕt ®Þnh QH, UBTVQH, H§ångCP • §iÒu 63 HP59 -> ChÝnh thÓ VNDCCH kh¸c CH§N vµ QC§N: .viÖc tchøc qlùc NN díi sù l®¹o cña § Lao®éng VN (nay lµ §CS). .tchøc qlùc k theo ngt¾c pchia qlùc nh c¸c chÝnh thÓ TS mµ theo ngt¾c TËp quyÒn XHCN vµ tËp trung dchñ : All qlùc thuéc ND, ND sdông quyÒn th«gn qua QH vµ H§ND c¸c cÊp, do d©n bÇu vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc d©n  HP 80: CHXHCNVN : gièng chÝnh thÓ DCCH HP59, kh¸c: • L·nh ®¹o cña §CS quy ®Þnh râ rµng • T tëng lµm chñ tËp thÓ ®îc HP thÓ chÕ ho¸ b»ng nhiÒu quy ®Þnh cha trg c¸c ®kho¶n cña m×nh  “ ctÞch níc-NTQG c¸ nh©n” -> “H§NN-NTQG tËp thÓ  vdô kh¸c: HP  HP 92: CHXHCNVN: chuyÓn c®é tËp thÓ sang chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n • H§NN-> Chñ tÞch níc + UBTVQH ( cq thêng trùc QH) • H§bé trëng -> CP • Chñ tÞch H§ bé truëng -> Thñ tíng CP ( ®øng ®Çu CP ) C©u 25: C¸c h×nh thøc gi¸m s¸t cña Quèc héi - Xem xÐt b¸o c¸o ho¹t ®éng cña Chñ tÞch níc, UBTVQH, CP, TANDTC,VKSNDTC - QH xem xÐt, th¶o luËn b¸o c¸o c«ng t¸c tríc UBTVQH,CP,TANDTC,VKSNDTC (kú häp cuèi n¨m) - C¸c cq nµy göi b¸o c¸o c«ng t¸c ®Õn c¸c ®¹i biÓu QH, khi cÇn thiÕt QH xem xÐt, th¶o luËn ( kú häp gi÷a n¨m) - ViÖc xem xÐt, th¶o luËn theo tr×nh tù chÆt chÏ do luËt ®Þnh( cã thÈm tra, ph¶n biÖn, th¶o luËn, tranh luËn cña c¸c cq cña QH vs ®biÓu QH ®èi víi c¸c ®èi tîng thuéc thÈm quyÒn gi¸m s¸t tèi cao cña QH : + Ngêi ®øng ®Çu c¸c c¬ quan bÞ gi¸m s¸t tr×nh bµy b¸o c¸o + Chñ tich H§DT hoÆc CHñ tÞch UBQH tr×nh bµy b¸o c¸o thÈm tra + QH th¶o luËn + Ngêi ®øg ®Çu cq bÞ gi¸m s¸t tr×nh bµy b¸o c¸o cã thÓ trinhg bµy thªm v®Ò liªn quan mµ ®¹i biÓu QH quan t©m + QH ra quyÕt ®Þnh vÒ c«ng t¸c cña cq ®· b¸o c¸o - B¸o c¸o cña c¸c ®èi twongj gi¸m s¸t ®îc chuyÓn cho UB cña QH thÈm tra, nghiªn cøu tríc--> UB chuÈn bÞ b¸o c¸o thuyÕt tr×nh thÈm tra tríc QH ( trªn c¬ së c¸c thµnh viªn tham gia ý kiÕn, th¶o luËn b¸o c¸o)
 3. - ý nghÜa: QH kiÓm so¸t ®c t×nh h×nh thùc thi HP vs PL trong thùc tiÔn cña ®êi sèng XH, t¨ng cêng tr¸ch nhiÖm c¸c nh©n cña nh÷ng ngêi ®øng ®Çu CP vµ c¸c ngµnh vÒ cviÖc tríc QH / bæ sung, söa ®æi mét sè ®iÒu luËt or nghÞ quyÕt nh»m kh¾c phôc lç hæng vÒ mÆt ph¸p lÝ -> gi¶i quyÕt nh÷ng sai sãt do NN g©y ra - Xem xÐt VBQPPL cña c¸c ®èi tîng gi¸m s¸t: Chñ tÞch níc, UBTVQH, CP, TANDTC,VKSNDTC cã dÊu hiÖu tr¸i HP, PL, nghÞ quyÕt QH - c«ng cô b¶o hiÕn ®c hµnh xö bëi QH (QH lµ cq cã thÈm quyÒn b¶o vÖ HP tèi cao) - UBTVQH,H§DT, c¸c UB cña QH, vµ ®¹i biÓu QH gi÷a 2 k× häp ph¶i thêng xuyªn thùc hiÖn quyÒn gi¸m s¸t c¸c vb¶n thuéc thÈm quyÒn -> kÞp thêi kiÕn nghÞ taik k× häp - C¸c bíc ®Ó QH tiÕn hµnh xem xÐt c¸c VB: + UBTVQH tr×nh QH xem VBQPPL cã dÊu hiÖu bÊt hîp hiÕn,bÊt hîp ph¸p + QH th¶o luËn ( ngêi ®øng ®Çu cq ban hµnh VBQPPL cã thÓ tr×nh bµy, bæ sung nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan mà QH quan t©m) + hËu qu¶ ph¸p lÝ cña viÖc QH gi¸m s¸t: 1 NghÞ quyÕt b·i bá 1 phÇn hoÆc toµn bé VBQPPL tr¸i HP , PL ( NghÞ quyÕt k bÊt hîp hiÕn, bÊt hîp ph¸p nÕu VBQPPL nh vËy) C©u 27: K× häp QH - Lµ +h×nh thøc ho¹t ®éng chñ yÕu cña QH +n¬i biÓu hiÖn trùc tiÕp vs tËp trung nhÊt quyÒn lùc NN cña cq quyÒn lùc NN-QH trÝ tuÖ cña tËp thÓ ®¹i biÓu Qh quyÒn gi¸m s¸t cña QH ®èi víi h®éng cña c¸c cq NN - Mét n¨m 2 kú: gi÷a vµ cuèi n¨m ( häp bÊt thêng theo ycÇu cña CP or Ýt nhÊt 1/3 tæng ®¹i biÓu QH) - ý nghÜa: + QH th«ng qua nh÷ng quyÕt ®Þnh chÝnh thøc cña m×nh (vb PL, HP, NQuyÕt + Trong c¸c k× häp, quyÒn lùc Qh thÓ hiÖn ®Çy ®ñ nhÊt: mäi quyÕt ®Þnh, v®Ò quan träng nhÊt chØ ®îc QH th¶o luËn vµ chÝnh thøc quyÕt ®Þnh t¹i c¸c kú häp) -Tr×nh tù b¾t buéc (tiÕn nhµnh theo quy ®Þnh PL), 3 giai ®o¹n + ChuÈn bÞ k× häp + Th¶o luËn + Th«ng qua c¸c dù ¸n 1. chuÈn bÞ vµ triÖu tËp k× häp - bao gåm nhiÒu h®éng kh¸c nhau, nhiÒu cq ®¶m nhiÖm: + xdùng dù ¸n tr×nh QH + nghiªn cøu + thu thËp t×nh h×nh thùc tÕ vµ ý kiÕn ngêi d©n - tríc khi triÖu tËp k× häp, UBTVQH dù kiÕn ctr×nh lµm viÖc cña k× häp, xem xÐt viÖc chuÈn bÞc ¸c dù ¸n vµ rµ so¸t c¸c kh©u chuÈn bÞ ( göi ®Õn c¸c ®¹i biÓu trwocs 1 th¸ng ®Ó nghiªn cøu vµ gãp ý) + triÖu tËp häp thêng lÖ: quyÕt ®Þnh vµ th«ng b¸o chËm nhÊt 20 ngµy tríc khi häp + triÖu tËp häp bÊt thêng: 5ngµy tríc khi häp + dù kiÕn ctr k× häp thêng lÖ th«ng b¸o trªn c¸c fg tiÖn th«ng tin ®¹i chóng trc 15 ngµy 2. tr×nh xem xÐt vµ th«ng qua dù ¸n - Tr×nh bµy dù ¸n tríc QH: lµm râ yªu cÇu dù ¸n, c¸c bíc tiÕn hµnh, t¹i liÖu.... - ThuyÕt phôc viÖc thÈm tra dù ¸n: QH nghe thuyÕt tr×nh viªn cña H§ång QH hoÆc UB cña QH ®îc giao thÈm tra dù ¸n ( ý kiÕn vÒ dù ¸n ®ã, cã chÊp nhËn ®c or no, kh¾c phôc?) - Th¶o luËn dù ¸n: xem xÐt hoÆc th¶o luËn ë tæ hoÆc tËp trung t¹i héi trêng: n¬i va ch¹m c¸c quan ®iÓm gi÷a quyÒn lîi côc bé vµ toµn côc-> phong ¸n ®îc chän=®a sè - BiÓu quyÕt th«ng qua dù ¸n: c¸ch chÊm døt viÖc th¶o luËn ( vÊn ®Ò c©n biÓu quyÕt do Qh quy ®inh) + LuËt – NghÞ quyÕt cña QH: qu¸ nöa tæng sè ®¹i biÓu biÓu quyÕt t¸n thµnh ( trõ viÖc b·i nhiÖm ®¹i biÓu QH) +viÖc kÐo dµi or rót ng¾n nhiÖm k× QH do 2/3 tæng sè t¸n thµnh -Phiªn häp ®Çu tiªn mçi kho¸ QH,bÇu ra UB thÈm tra t c¸ch ®¹i biÓu -K× häp thø mçi kho¸ QH: +QH tiÕn hµnh bÇu c¸c chøc danh l·nh ®¹o cao cÊp cña NN b»ng bá phiÕu kÝn: Chñ tich nøoc, Phã chñ tÞch níc, chñ tich QH, thñ tíng CP + QH phª chuÈn bæ nhiÖm Phã Thñ tíng vµ c¸c thµnh viªn CP, chñ tÞch, phso chñ tÞch, th kÝ H§DT, chñ nhiÖm cña UBthêng trùc QH, uû viªn H§DT, thµnh viªn QH, ch¸nh ¸n TANHDTC, viÖn tr- ëng VKSNDTC 3. ChÊt vÊn vµ tr¶ lêi chÊt vÊn
 4. -lµ mét néi dung ch¬ng tr×nh cña c¸c kú häp QH ( 1 thêi gian thÝch ®¸ng trong phiªn häp) - lµ quyÒn cña ®¹i biÓu QH, héi ®ång vµ c¸c uû ban QH ®ßi 1 cq, nhµ chøc tr¸ch ph¶i tr¶ lêi vÒ vÊn ®Ò lquan ®Õn h®éng cña hä - lµ 1 d¹ng c©u hái nhng nh»m môc ®Ých quy kÕt tr¸ch nhiÖm, khi ®c ®¹i biÓu ®iÒu tra, nghien cøu vµ ®· cã chñ ®Þnh quy kÕt tr¸ch nhiÖm cho cq or ng` bÞ chÊt vÊn - thñ tôc: tr¶ lêi vµ chÊt vÊn ®c quy ®Þnh trg HP, LuËt vµ c¸c VB kh¸c - TphÇn chÊt vÊn: §¹i biÓu QH, H§ång vµ cac UB QH chÊt vÊn CP, c¸c tviªn CP, ch¸nh ¸n TANHTC vµ viÖn trëng VKSNDTC - tr×nh tù: §biÓu QH göi nh÷ng chÊt vÊn ®Õn Chñ tÞch QH-> chuyÓn cho cq hoÆc ngêi bÞ chÊt vÊn -> tr¶ lêi tríc QH -> QH hoÆc UBTVQH quyÕt ®Þnh viÖc tr¶ lêi vµ tr¸ch nhiÖm cña ~ cq hoÆc ngêi bÞ chÊt vÊn 4. Tr×nh tù lËp ph¸p cña QH - chøc n¨ng c¬ b¶n cña QH - tr×nh tù ®îc quy ®Þnh trong HP, LuËt tæ chøc QH vµ néi quy kú häp QH +s¸ng kiÕn ph¸p luËt ( Chñ tich níc, UBTVQH, CP, TANDTC, VKSNDTC, mÆt trËn TQVN, c¸c tæ chøc thµnh viªn cña MÆt trËn ) tr×nh kiÕn nghÞ vÒ luËt, dù ¸n luËt tríc QH( luËt míi, hoÆc sö ®æi luËt hiÖn hµnh) + Sau khi xdùng xong dù ¸n luËt, dùa ns chuyÓn vÒ UB PL vµ c¸c UB kh¸c cã liªn quan xem xÐt, thÈm tra -> Th¶o luËn -> b¸o c¸o thÈm tra dù ¸n b»ng tå tr×nh tríc QH !! C¸c kiÕn nghÞ vÒ luËtc ña ®biÓu QH chuyÓn vÒ UBPL vµ c¸c UBkh¸c cã lquan + UBPL vµ c¸c UB lh¸c cã liªn quan lµm b¸o c¸o thÈm tra tr×nh QH, gäi lµ B¸o c¸o thuyÕt tr×nh or B¸o c¸o thÈm tra dù ¸n (nªu râ quand diÓm vÒ sù cÇn thiÕt cña dø ¸n, vÊn ®Ò qträng..) + G®o¹n tr×nh dù ¸n LuËt ®îc kÕt thóc b»ng viÖc c¸c chñ thÓ s¸ng kiÐn PL ®äc “tê tr×nh” dù ¸n tríc QH ( nªu râ sù cÇn thiÕt cña dù ¸n LuËt, ~ QPPL ®· cã ®chØnh v®Ò ®ã,...) + Sau ®ã QH nghe b¸o c¸o cña cq s¸ng quyÒn lËp ph¸p: b¸o c¸ thÈm tra cña UBPL vµ UB kh¸c cã liªn quan - LuËt, nghÞ quyÕt QH ph¶i ®îc qu¸ nöa tæng sè §B biÓu quyÕt t¸n thµnh (trõ th«ng qua, sö ®æi HP) .. cßn cã thÎ ®îc ®a ra cho d©n gãp ý kiÕn - Th«ng thêng mçi dù ¸n luat¹ ®îc thao luËn vµ th«ng qua 2 lÇn ë 2 k× häp kh¸c nhau + k× häp tríc: th¶o luËn vµ th«gn qua ngt¾c chñ ®¹o cho ®ù th¶o + k× häp sau: dù th¶o ®îc chuÈn bÞ l¹i ®îc QH th¶o luËn chi tiÕt vµ th«ng qua C©u 29 : C¬ cÊu QH - C¬ cÊu bªn trong: gióp QH thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô - X©y dùng tchøc QH ®Æt ra víi yeu cÇu b¶o ®¶m ho¹t ®éng nhng k lµm thay QH + UBTVQH: cq cao nhÊt ho¹t ®éng thêng xuyªn cña QH, ®ång thêi lµ chñ tÞch tËp thÓ cña níc CHXHCNVN ( HP 92 t¸ch H§ång NN thµnh 2 chÕ ®Þnh Chñ tich níc vµ UBTVQH) ..Chñ tÞch QH: lµm chñ tÞch UBTVQH ..c¸c Phã chñ tÞch QH: lµm c¸c Phã chñ tÞc UBTVQH (Do Qh níc ta k ho¹t ®éng thêng xuyªn-> lËp ra mét cq mang tÝnh chÊt thêng trùc QH, cã quyÒn gi¶i quyÕt nh÷ng nvô quyªn h¹n QH, kÓ c¶ Ph¸p lÖnh + Héi ®ång QH vµ c¸c UB cña QH: c¸c bé ph¹n chuyªn s©u bao gåm c¸c ®¹i biÓu cã nh÷ng chuyªn m«n nghiÖp vô ®Ó nghiªn cøu tríc c¸c dù ¸n ( ®Ó c«ng viÖc QH cã hiÖu lùc thùc tÕ cao, viÖc xem xÐt, thÈm tra dù ¸n tríc khi tr×nh QH rÊt qträng) ..UB Ph¸p LuËt ..UB kÝnh tÕ vµ ng©n s¸ch ..UB quèc phßng vµ an ninh ..UB gi¸o dôc, thanh niªn, thiÕu niªn, nhi ®ång ..UB vÊn ®Ò XH .. UB kho¸ häc, c«ng nghÖ vµ m«i trêng ..UB ®èi ngo¹i Thµnh phÇn c¸c UB gåm: ..Chñ nhiÖm (thêng trùc UB) ..Phã chñ nhiÖm (thêng trùc UB) ..uû viªn do QH bÇu ra( k× häp 1 mçi kho¸) + §oµn ®¹i biÓu QH: -®îc bÇu ra ë c¸c ®¬n vÞ bÇu cö trong TØnh hoÆc Thµnh phè trùc thuéc TW hîp thµnh ®oµn ®¹i biÓu QH -tæ chøc ho¹t ®éng cña ®¹i biÓu QH, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®¹i biÓu QH tiÕp xóc cö tri, b¸o c¸o víi cö tri vµ thu thËp ý kiÕn nguyÖn väng cña d©n -kh«ng ho¹t ®éng thay ®¹i biÓu mµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®¹i biÓu ho¹t ®éng
 5. C©u 31: C¸c UB thêng trùc cña QH - cã nhiÒu vÊn ®Ò nÕu gi¶i quyÕt b»ng c¸c tËp trung tÊt c¶ ®¹i biÓu QH sÏ tèn kÐm mµ k hiÖu qu¶ -> thµnh lËo c¸c bé phËn chuyªn s©u bao gåm c¸c ®¹i biÓu cã nh÷ng chuyªn m«n nghiÖp vô nghiªn cøu tríc c¸c dù ¸n : UB thêng trùc of QH - nghiªn cøu, thÈm tra dù ¸n luËt, dù ¸n ph¸p lÖnh vµ c¸c dù ¸n kh¸c, nh÷ng b¸o c¸o ®îc QH giao, tr×nh QH, UBTVQH, ý kiÕn vÒ ctr×nh xdùng PL,... - Cã 7 UB thêng trùc QH + UB ph¸p luËt (2) -ThÈm tra dù ¸n luËt, kiÕn nghÞ vÒ luËt, dù ¸n ph¸p lÖnh vÒ tæ chøc bé m¸y NN, h×nh sù , d©n sù, hµnh chÝnh, ch¬ng tr×nh x©y dùng Pl,ph¸p lÖnh vµ c¸c dù ¸n kh¸c ThÈm tra dù ¸n of H§DT, UB kh¸c cña QH nh»m ®¶m b¶o tÝnh hîp hiÕn, hîp ph¸p - Gi¸m s¸t thùc hiÖn luËt, ph¸p lÖnh, nghÞ quyÕt QH vÒ tchøc bé m¸y NN, h×nh, d©n sù, hchÝnh Gi¸m s¸t ban hµnh nghÞ quyÕt, nghÞ ®Þnh CP, quyÕt ®Þnh, chØ thÞ Thñ tíng CP, c¸c v¨n b¶n cña TANDTC vµ VKSNDTC, Híng dÉn viÖc ¸p dông PL trong ho¹t ®éng kiÓm s¸t, xÐt sö Gi¸m s¸t ho¹t ®éng TANDTC vµ VKSNDTC + UB Kinh tÕ vµ Ng©n s¸ch (2) - ThÈm tra dù ¸n, kiÕn nghÞ LuËt, dù ¸n ph¸p lÖnh vµ dù ¸n kh¸c thuéc qlý kinh tÕ, h®éng kinh doanh ng©n s¸ch vµ tµi chÝnh tiÒn tÖ ThÈm tra dù ¸n, kÕ ho¹n kinh tÕ v¨n ho¸-x· héi, dù to¸n ng©n s¸ch NN, ph©n bæ ng©n s¸ch NN, b¸o c¸o cña CP vÒ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ktÕ XH, ng©n s¸ch NN vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch NN - Gi¸m s¸t thùc hiÖn luËt, ph¸p lÖnh, nghÞ quyÕt QH, UBTVQH thuéc qu¶n lý ho¹t ®«ng jkinh doanh, ng©n s¸ch, tµi chÝnh vµ tiÒn tÖ Gi¸m sat ho¹t ®éng CP trong thùc hiÖn kÕ ho¹ch NN vµ ptriÓn kinh tÕ-x· héi vµ ng©n s¸ch NN +UB Quèc Phßng vµ An ninh (2) - ThÈm tra... cã liªn quan ®Õn quèc phßng vµ an ninh - Gi¸m s¸t thùc hiÖn luËt, ph¸p lÖnh nghÞ quyÕt QH,UBTVQH thuéc quèc phßg vµ an ninh + UB v¨n ho¸, gi¸o dôc, thanh niªn, thiÕuniªn vµ nhi ®ång (4) - thÈm tta...thuéc lvùc v¨n ho¸ gi¸o dôc, th«gn tin, thÓ thao vµ thanh niªn, thiÕu niªn, nhi ®ång - Gi¸m s¸t thùc hiÖn luËt,...thuéc lÜnh vùc v¨n ho¸ gi¸o dôc, th«gn tin.. Gi¸m s¸t h®«ng jCP, c¸c Bé, cq ngang Bé trong ho¹t ®éng thi hµnh chÝnh s¸ch.. - Gi¸m s¸t VB QPPL cña CP, thñ tíng CP, Bé trëng, thñ trëng cq ngang Bé, , VB liªn tÞch gi÷a c¸c cq NN cã thÈm quyÒn (víi nhau or víi c¸c tchøc ctrÞ-xh) - KiÕn nghÞ vÊn ®Ò lquan tæ chøc, ho¹t ®éng c¸c cq h÷u quan c¸c v®Ò lquan lvùc trªn + UB vÒ c¸c vÊn ®Ò XH - ThÈm tra.. thuéc lao ®éng, y tÕ, xh, t«n gi¸o vµ c¸c dù ¸n kh¸c do QH,UBTVQH giao - Gi¸m s¸t.... QH,Gi¸m s¸t...CP, Bé-cqngang bé. - Gi¸m s¸t VB QPPL cña CP,... - KiÕn nghÞ... + UB khoa häc, c«ng nghÖ vµ m«i trêng - ThÈm tra... thuéc khoa häc, c«ng nghÖ vµ b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i + c¸c dù ¸n kh¸c... - Gi¸m s¸t.... QH,Gi¸m s¸t...CP, Bé-cqngang bé. - Gi¸m s¸t VB QPPL cña CP,... - KiÕn nghÞ... + UB §èi ngo¹i - ThÈm tra... ho¹t ®éng ®èi ngo¹i cña NN, c«ng ph¸p vµ tu ph¸p quèc tÕ, b¸o c¸o CP vÒ c«ng t¸c ®åi ngo¹i tr×nh QH - Gi¸m s¸t... trong thùc hiÖn cs¸ch ®èi ngo¹i c¸c ngµnh vµ ®Þa ph¬ng Thùc hiÖn vµ gióp QH thùc hiÖn qhÖ ®èi ngo¹i víi QH c¸c níc vµ liªn minh QH thÕ giíi - KiÕn nghÞ víi QH nh÷ng vÊn ®Ò thuéc chiÕn s¸ch ®èi ngo¹i, qhÖ QH c¸c níc, liªn minh thÕ giíi vµ c¸c tchøc Quèc tÕ + Héi ®ång D©n téc – ph©n biÖt H§DT vµ UB cña QH
 6. - VN=nhµ níc nhiÒu d©n téc -> B¶o ®¶m quyÒn lîi cho all d©n téc ( trong bé m¸y quyÒn lùc NN, tõ bÇu cö ®Õn ho¹t ®éng ®Òu cã ®¹i diÖn c¸c d©n téc, nhÊt lµ d©n téc thiÓu sè) -> Héi §ång D©n Téc - ThÈm tra dù ¸n... vÊn ®Ò d©n téc - Giam s¸t... ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ptriÓn ktÕ-x· héi miÒn nói, vïng dtéc thiÓu sè - Tham gia ý kiÕn vÒ dù th¶o c¸c VBQPPL cña..., VB liªn tÞch cña.. lquan ®Õn v®Ò d©n téc vµ gi¸m s¸t thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n ®ã - KiÕn nghÞ víi QH, UBTVQH c¸c v®Ò cs¸ch dtéc NN + v®Ò tæ chøc, h®éng c¸c cña cq h÷u quan KiÕn nghÞ víi CP, TTCP, BT, TTCQNB vµ c¸c c¬ quan kh¸c ë TW vµ ®Þa ph¬ng ~ vÊn ®Ò liªn quan ®Õn d©n téc thiÓu sè (ph©n biÖt) - Nguyªn t¾c nhiÖm vô cña H§DT t¬ng tù c¸c UB thêng trùc QH -> lµ UB cña QH, nhng lÜnh vùc h®éng (d©n téc) qträng h¬n c¶ nªn tªn gäi lµ Héi ®ång. -ViÖc thµnh lËp , nhiÖm vô cña H§DT do HiÕn ®Þnh ( trong khi c¸c UB kh¸c do QH quy ®Þnh) - HP 92 cã thªm: Tríc khi CP quyÕt ®Þnh cs nµo lquan ®Õn dtéc -> th«ng qua H§DT Chñ tÞch H§DT tham dù phiªn häp CP bµn viÖc thùc hiÖn cs¸ch DT  H§ DT ho¹t ®éng trong ph¹m vi thÈm quyÒn QH, mµ cßn tham gia ho¹t ®éng CP ( khi CP quyÕt ®Þnh mét vÊn ®Ò lquan ®Õn cs¸ch DT) C©u 33: ThÈm quyÒn cña UB TVQH NhiÖm vô, quyÒn h¹n UBTVQH ®îc quy ®Þnh trong HP vµ L.tæ chøc QH, ®îc ph©n tÝch thµnh 3 lÜnh vùc: - NhiÖm vô, quyÒn h¹n lquan ®Õn chøc n¨ng th¬ng trùc tæ chøuc cho QH ho¹t ®éng: + c«ng bè vµ chñ tr× viÖc bÇu ®¹i biÓu QH + tæ chøc viÖc chuÈn bÞ, triÖu tËp vµ chñ tr× c¸c kú häp Quèc héi + chØ ®¹o, ®iÒu hoµ, phèi hîp ho¹t ®éng cña H§DT vµ c¸c UB QH + híng dÉn vµ b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cña ®biÓu QH + thùc hiÖn quan hÖ ®èi ngo¹i cña QH - NhiÖm vô, quyÒn h¹n thay QH gi¶i quyÕt nhiÖm vô QH gi÷a 2 k× häp + quyÕt ®Þnh viÖc tuyªn bè t×nh tr¹ng chiÕn tranh khi §N bÞ x©m lîc (b¸o c¸o QH xem xÐt t¹i k× häp gÇn nhÊt + xem xÐt tr¶ lêi chÊt vÊn vµ thùc hiÖn c¸c kiÕn nghÞ cña H§, c¸c UB, c¸c ®¹i biÓu QH - NhiÖm vô, quyÒn h¹n víi t c¸ch lµ 1 cq NN ®éc lËp +ban hµnh c¸c VBPL vÒ nh÷ng vÊn ®Ò ®îc QH giao ( ph¸p lÖnh ph¶i n¨m trong ch¬ng tr×nh lËp ph¸p cña QH) + quyÒn gi¸m s¸t thi hµnh HP, luËt, nghÞ quyÕt cña QH Ph¸p lÖnh, nghÞ quyÕt cña UBTVQH ho¹t ®éng CP TANDTC VKSNDTC + ®×nh chØ viÖc thi hµnh VB tr¸i HP, luËt, nghÞ quyÕt QH cña CP Thñ tíng CP TANDTC + b·i bá c¸c NghÞ quyÕt sai tr¸i cña H§ND tinht, tphè trùc thuéc TW ( khi H§ND g©y thiÖt h¹i nghiªm träng ®Õn lîi Ých ND + quyÕt ®Þnh tæng ®éng viªn, ®éng viªn côc bé + Ban bè t×nh tr¹ng khÈn cÊp trong c¶ níc hoÆc ë tõng ®Þa ph¬ng + Tæ chøc trng cÇu d©n ý theo quyÕt ®Þnh QH C©u 35: Ph©n biÖt H§DT vµ UB cña QH ( xem c©u 31) C©u 37: Ph©n biÖt quyÒn c«ng bè luËt vµ c«ng bè ph¸p lÖnh cña Chñ tÞch níc C«ng bè HP, LuËt vµ Ph¸p lÖnh lµ 1 phÇn qu¸ tr×nh lËp ph¸p - LuËt: c«ng bè ®Ó thùc hiÖn. Thêi gian c«ng bè chËm nhÊt 15 ngµy kÓ tõ ngµy th«ng qua . VB cã hiÖu lùc kÓ tõ khi c«ng bè hoÆc theo quy ®Þnh t¹i VB - Ph¸p lÖnh c«ng bè trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®îc th«ng qua
 7. ®Ò nghÞ UBTVQH xem xÐt l¹i , sau khi xem xÐt l¹i nÕu k nhÊt trÝ ->tr×nh QH quyÕt ®Þnh -> thêi h¹n c«ng bè chËm nhÊt lµ 10 ngµy kÓ tõ ngµy ®c UBTVQH xem xÐt l¹i th«ng qua hoÆc tõ khi QH quyÕt ®Þnh C©u 39: Héi ®ång quèc phßng vµ an ninh - Chñ tÞch níc thèng lÜnh c¸c lùc lîng vò trang( lùc lîng qu©n ®éi vµ d©n qu©n) -> cã thÓ ®iÒu binh khiÓn tíng trong trêng hîp chiÕn trang vµ g×n gi÷u b¶o vÖ §N - C¸c níc: Nguyªn thñ QG thêng cã Héi ®ång An ninh QG ( nguyªn thñ ®øng ®Çu) - VN: HP 80: Héi ®ång NN=chñ tÞch níc tËp thÓ -> héi ®ång quèc phßng vµ an ninh n»m trong QH ®Ó gióp QH vµ H§NN ho¹t ®éng HP 92: thµnh lËp H§ QPhßng vµ An ninh thuéc CP, do Chñ tÞch níc lµ Chñ tÞch H§, cã phã chñ tÞch vµ c¸c uû viªn ( chñ tÞch níc ®Ò cö-> QH phª chuÈn), thµnh viªn H§ kh«ng nhÊt thiÕt lµ ®¹i biÓu QH - H§ QP-AN ®éng viªn mäi lùc lîng vµ kh¶ n¨ng cña NN ®Ó bvÖ TQ - Trong trg` hîp cã chiÕn tranh: QH cã thÓ giao cho H§ nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n ®Æc biÖt, ¸p dông - Trong hoµ b×nh, H§ nµy k næi bËt, thËm chÝ k ho¹t ®éng - Lµm viÖc theo chÕ ®é tËp thÓ vµ quyÕt ®Þnh theo ®a sè C©u 41 ThÈm quyÒn cña thñ tíng CP - HiÕn ph¸p 92_§iÒu 114 trag 51 HP --> chØ râ tr¸ch nhiÖm ngêi ®øng ®Çu CP - HiÕn ph¸p 80_§iÒu 110 trag 34 HP _HiÕn ph¸p 59_§iÒu 75 trag 15 HP _HiÕn ph¸p 46_ k cã C©u 43: §Þa vÞ ph¸p lý cña Thñ tíng CP - HiÕn ph¸p 92 : lµ ngêi ®øng ®Çu CP (lµ ®¹i biÓu QH), chÞu tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o c«ng t¸c víi QH, UBTVQH, chñ tÞch níc - HiÕn ph¸p 80: chñ tÞch H§ bé trëng thay mÆt cho H§ bé trëng chØ ®¹o c«ng t¸c ®Õn c¸c bé, c¸c cq kh¸c thuéc H§ bé trëng vµ UBND c¸c cÊp - HiÕn ph¸p 59: Thñ tíng CP chñ to¹ H§ CP vµ l·nh ®¹o c«ng t¸c cña H§CP C©u 49: thµnh phÇn vµ nhiÖm vô cña UBND - Thµnh phÇn: Chñ tÞch : -®¹i biÓu H§ND ( trong nhiÖm k×, nÕu khuyÕt chñ tÞch UBND, ng` ®îc giíi thiÖu ®Ó bÇu k nhÊt thiÕt ph¶i lµ ®¹i biÓu H§ND theo sù giíi thiÖu cña Chñ tÞch H§ND) -k gi÷ chøc vô qu¸ 2 nhiÖm k× Phã chñ tÞch : k nhÊt thiÕt lµ ®b H§ND, theo sù giíi thiÖu cña chñ tÞch H§ND Uû viªn : -k nhÊt thiÕt lµ ®¹i biÓu H§ND, ®îc giíi thiÖu vµ øng cö, -kÕt qña bÇu cö ph¶i ®îc Chñ tÞch UBND cÊp trªn phª chuÈn -kÕt qu¶ bÇu cö cña UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW ph¶i ®îc Thñ tíng CP phª chuÈn - sè lîng: UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW: 9-11 ng (riªng HN, Tp HCM k qu¸ 13 ng`) UBND cÊp huyÖn, quËn, thÞ x· : 7-9 ng UBND cÊp x·, phêng, thÞ trÊn: 3-5 ng - NhiÖm vô: lµ c¬ quan chÊp hµnh cña H§ND, cq hµnh chÝnh NN ®Þa f¬ng -> chÞu tr¸ch nhiÖm chÊp hµnh HP, luËt, c¸c VB cña cq NN cÊp trªn, nghÞ quyÕt H§ND trong ph¹m vi quyÒn h¹n do luËt ®Þnh, ra quyÕt ®Þnh, chØ thÞ vµ kiÓm tra viÖc thi hµnh c¸c v¨n b¶n ®ã thùc hiÖn chÕ ®oä thèng b¸o t×nh h×nh mäi mÆt cña ®Þa phong cho MTTQ vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n, l¾ng nghe ý kiÕn, kiÕn nghÞ cña c¸c tè chøc nµy vÒ x©y dùng chÝnh quyÒn vµ ph¸t triÓn kinh tÕ-xh ë ®Þa ph¬ng phèi hîp MTTQ vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n , ®éng viªn ND cïng NN thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kinh tÕ-x· héi, quèc phßng, an ninh ë ®Þa ph¬ng C©u 51: C¸c h×nh thøc ho¹t ®éng cña H§ND
 8. 1. K× häp H§ND - H×nh thøc h®éng chñ yÕu cña H§ND - Héi nghÞ ®Þnh k× gåm c¸c phiªn häp cña toµn thÓ ( ®a sè) c¸c ®¹o biÓu H§ND : bµn b¹c, quyÕt ®Þnh ~ vÊn ®Ò cña ®Þa ph¬ng nªu ra trong ch¬ng tr×nh nghÞ sù - Th«ng qua k× häp ý chÝ, nguyÖn väng cña ND chuyÓn tµhnh quyÕt ®Þnh H§ND, b¾t buéc quyÕt ®Þnh c¸c bp thi hµnh quyÕt ®Þnh, chØ thÞ, PL NN ë ®Þa ph¬ng thùc hiÖn quyÒn gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn nghÞ quyªt vs h®éng cq trùc thuéc H§ND vµ c¸c cq NN, tchøc x· héi kh¸c ë ®Þa ph¬ng - Häp thêng lÖ 2 lÇn/1n¨m c¸c k× häp chuyªn ®Ò hoÆc kú häp bÊt thêng theo ®Ò nghÞ cña Chñ tÞch H§ND, chñ tÞch UBND cïng cÊp hoÆc Ýt nhÊt 1/3 tæng sè ®¹i biÓu yªu cÇu - K× häp do thêng trùc H§ND cïng cÊp triÖu tËp +k× häp thø 1 mçi kho¸: chñ tÞch H§ND cïng cÊp kho¸ tríc triÖu tËp vµ chñ to¹ cho ®Õn khi bÇu ®îc Chñ tÞch míi +khuyÕt chñ tÞch-> phã chñ tÞch, khuyÕt c¶ 2 -> thêng trùc H§ND cÊp trªn trùc tiÕp chØ ®Þnh triÖu tËp viªn ®Î triÖu tËp vµ chñ to¹ - K× häp ®îc tiÕn hµnh khi cã Ýt nhÊt 2/3 tæng sè ®¹i biÓu H§ND tham dù - Néi dung, ®Ò ¸n tr×nh H§ND xem xÐt, quyÕt ®Þnh ( do UBND phèi hîp thêng trùc H§ND, c¸c Ban chuÈn bÞ) + quyÕt ®Þnh bÊt cø vÊn ®Ò j thuéc thÈm quyÒn cña cq quyÒn lùc NN ë ®Þa ph¬ng + ph©n giao c«ng viÖc cho c¬ cÊu cña nã: thêng trùc, UBND, c¸c Ban - Tríc ngµy häp 30 ngµy: thêng trùc H§ND häp víi UBND quyÕt ®Þnh ctr×nh, c¸c v®Ò häp ( b¸o c¸o, ®Ò ¸n, vÊn ®Ò sÏ häp do thêng trùc H§ND+UBND+Ban(tØnh, huyÖn) hoÆc chñ tÞch H§ND + thêng trùc H§ND (x·, phêng, thÞ trÊn) chuÈn bÞ - Häp c«ng khai. Khi cÇn thiÕt, häp kiÕn theo ®Ò nghÞ chñ to¹ hoÆc chñ tÞch UBND - Ngµy, n¬i, dù kiÕn ctr×nh häp ®îc th«ng b¸o cho nh©n d©n, chËm nhÊt 5 ngµy tríc ngµy c«ng khai k× häp + tµi liÖu cÇn thiÕt göi ®Õn ®¹i biÓu H§ND tríc k× häp - Chñ tÞch MTTQVN + ng` ®øng ®Çu c¸c ®oµn thÓ ND ë ®Þa ph¬ng ( chñ tÞch liªn ®oµn lao ®éng, chñ tÞch Héi n«ng d©n...) vµ ®¹i biÓu cö tri ®ùoc mêi tham dù, ph¸t biÓu nhng k biÓu quyÕt - Néi dung: phô thuéc tchÊt k× häp + k× häp ®Çu kho¸: c«ng t¸c tchøc, xdùng bé m¸y + k× häp ®Çu n¨m: th¶o luËn, quyÕt ®Þnh kÕ ho¹ch vµ dù to¸n ng©n s¸ch, ctr×nh h®éng n¨m, vÊn ®Ò vÒ thiÕt thùc vÒ kinh tÕ, v¨n ho¸, an ninh, quèc phßng.. + k× häp cuèi n¨m: H§ND nghe vµ th¶o luËn b¸o c¸o kiÎm ®iÓm c«ng t¸c thêng trùc, UBND, ch¸nh ¸n TANDTC, VKSNDTC, c¸c ngµnh ktÕ-xh + k× häp cuèi nhiÖm kú: H§ND, thêng trùc H§ND vµ UBND kiÓm ®iÓm nhiÖm kú h®éng cña m×nh - Chñ to¹ c¸c kú häp: Thêng trùc H§ND cïng cÊp + K× häp 1 mçi kho¸, chñ to¹ lµ CHñ tÞch H§ND kho¸ tríc ( khuyÕt chñtÞch-> phã chñ tÞch, khuyÕt c¶ 2-> triÖu tËp tµng viªn do thêng trùc H§ND cÊp tren chØ ®Þnh) + chñ t¹o ®iÒu khiÎn c¸c phiªn häp theo ch¬ng tr×nh H§ND th«ng qua tæ chøc th¶o luËn, lÊy biÓu quyÕt vÒ c¸c v®Ò nªu ra xem xÐt l¹i c¸c NQuyÕt vµ bien b¶n tríc khi ctÞch H§ND ký chøng thùc - Thùc hiÖn quyÒn chÊt vÊn ®¹i biÓu HDND ®èi víi UBND, c¸c thµnh viªn cña UBND, Thñ trëng c¸c cq chuyªn m«n thuéc UBND, ch¸nh ¸n toµ ¸n ND vµ viÖn trëng VKSND cïng cÊp + Qua chÊt vÊn, H§ND gi¸m s¸t h®éng c¸c quan, tchøc + ®¹i biÓu H§ cã thÓ chÊt vÊn bÊt cø vdÒ j thuéc thÈm quyÒn xem cÐt cña H§ND + k ph¶i c©u hái th«ng thêng mais quy kÕt tr¸ch nhiÖm + b»ng miÖng hoÆc viÕt tay, cña mét hay nhiÒu ®¹i biÓu + Thñ trëng c¸c cquan hoÆc c¸ nh©n bÞ trÊt vÊn tr¶ lêi nghiªm tóc ngayt¹i k× häp + gi÷a 2 k× häp , göi chÊtvÊn ®Õn Thêng trùc H§ND hoÆc cq ng` bÞ trÊt vÊn - KÕt qu¶ k× häp: th«ng qua c¸c quyÕt ®Þnh díi h×nh thøc c¸c NghÞ quyÕt + NghÞ quyÕt th«gn qua khi qu¸ nöa t¸n thµnh (2/3 víi viÖc b·i miÔn) + ND c¸c NghÞ quyÕt: chñ tr¬ng, bp, tg thùc hiÖn vµ tr¸ch nhiÖm c¸c cq thùc hiÖn + NQuyÕt ®îc göi ®Õn cq h÷u quan ®Ó thùc hiÖn, c«ng bè trªn ptiÖn ttin ®chóng, chuyÓn lªn cquyÒn cÊp trªn theo dâi vµ gi¸m s¸t + cã hiÖu lùc ngay sau khi ®îc c¸c cq NN cÊp trªn phª chuÈn, hÕt hiÖu lùc khi thùc hiÖn xong hoÆc cÊp trªn b·i bá 2. Ho¹t ®éng cña c¸c c¬ cÊu H§ND - Ho¹t ®éng cña Thêng trùc H§ND vµ c¸c Ban cña H§ND
 9. 3. Ho¹t ®éng cña ®¹i biÓu H§ND - §B H§ND k ph¶i lµ 1 c¬ cÊu ®Æc biÖt cña H§ND - NhiÒu §B tham gia Thêng trùc H§ND, UBND, c¸c ban cña H§ND - H®éng cña §B tËp hîp trªn 2 mÆt + H®éng t¹i k× häp vµ trg c¬ cÊu H§ND: ®Ò nghÞ ~ v®Ò cÇn thiÕt, q®Þnh, th¶o luËn, ph¸t biÓu, biÓu quyÕt, chÊt vÊn ( §B H§ND cã quyÒn tgia häp H§ND cÊp díi, k bquyÕt) + H®éng cña §B t¹i ®vÞ bÇu cö, lhÖ chÆt chÏ víi cö tri, chÞu gi¸m s¸t cö tri, b¸o c¶o cö tri h®éng cña m×nh vµ H§ND, tiÕp d©n theo lÞch - H®éng §B k mang tÝnh riªng lÎ mais tËp thÓ + Tæ §B ( §B H§ND ë 1 hay nhiÒu ®¬n vÞ bÇu cö) -> h×nh thøc sho¹t tËp thÓ cña §B ®Ó nghiªn cøu tµi liÖu chuÈn bÞ ®ãnggãp ý kiÕn hco kú häp + Tæ §B th¶ luËn, ®ãng gãp ý kiÕn vÒ c¸c v®Ò nghi sù cña k× häp + Tæ §B tËp hîp ýkiÕn §B ph¶n ¸nh víi th kÝ kú häp + Tæ §B phèi hîp víi MTTQVN, thêng trùc H§ND, UBND ë ®¬n vÞ mµ §B øng cö - §B H§ND ®îc ®¶m b¶o vÒ viÖc lµm, th©n thÓ. Trg tg häp ®îc tho¸t ly c«ng t¸c chuyªn m«n - K ®îc b¾t gi÷ §B trg tg häp nÕu k cã sù ®ång ý cña chñ to¹ ( trõ trêng hîp khÈn cÊp hoÆc b¾t qu¶ tang b¸o c¸o víi chñ to¹). B¸o c¸o víi Chñ tÞch H§ND cïng cÊp nÕu b¾t gi÷ khi k häp - §B cã thÓ xin th«i nhiÖm vô , H§ND cïng cÊp xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh - §B k xøng ®¸ng, tuú sai ph¹m, H§ND b·i nhiÖm. or theo ®Ò nghÞ UB MTTQVN C©u 53: ChÕ ®Þnh Chñ tÞch UBND -®iÒu 126-127 Môc 4 ch¬ng IV LuËt tæ chøc H§ND-UBND C©u 55: Quan hÖ gi÷a UBND vµ c¸c c¬ quan NN cÊp trªn C©u 57: C¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña TA - theo nh÷ng nguyªn t¾c chung cña viÖc tchøc vµ h®éng bé m¸y NN - nguyªn t¾c riªng 1. Nguyªn t¾c ®éc lËp TA - quan träng nhÊt - b¾t ®Çu vµ nh lµ mét phÇn biÓu hiÖn cña häc thuyÕt ph©n quyÒn trong viÖc tchøc cña NN dchñ ts¶n ( Montesquieu vÒ “Tam quyÒn ph©n lËp” trong tp “ Tinh thÇn PL” - PL vµ h®éng NN ngµy cµng can thiÖp s©u ®sèng xh-> tranh chÊp PL më réng all lÜnh vùc -> ph¶i cã TA h×nh sù, d©n s, th¬ng mÞa, tµi chÝnh, hµnh chÝnh, ... ( k chØ xÐt xö VPPL mais ph¸n quyÕt tranh chÊp) - Tchøc NN theo ®¹i nghÞ hay tæng thèng céng hoµ -> lËp ph¸p vµ hµnh ph¸p vÉn phèi hîp víi nhau nhng t php¸ ph¶i ®éc lËp ( bé phËn ®øng ra ph¸n xÐt sù ®óng sai: chøc n¨ng xÐt xö) - Mäi cè g¾ng ®Èy m¹nh h®éng t ph¸p ®Òu ph¶i tËp trung vµo viÖc t¨ng cêng ngt¾c ®lËp of TA - nguyªn t¾c nµy chØ tu©n theo PL ë c«ng ®o¹n cuèi cïng cña h®éng tè tông – khi xÐt xö 2. Nguyªn t¾c bæ nhiÖm thÈm ph¸n - 1960 ®Õn trøoc HP92: chÕ ®é bÇu cö thÈm ph¸n ®c thùc hiÖn ë c¸c cÊp TAND, u ®iÓm: ®¶m b¶o cho ND L§ trùc tiÕp thùc hiÖn quyÒn d©n chñ trong viÑc chän ng` cã tr×nh ®é chuyªn m«n, ph¸p lý, ®¹o ®øc. Nhng cßn nhiÒu nhîc ®iÓm: viÖc bÇu cö nhiÒu h×nh thiøc, k tÝnh ®Õn tr×nh ®é,... - HP92 thay nguyªn t¾c nµy thµnh bæ nhiÖm thÈm ph¸n-> ®¶m b¶o NNc hän ®ùoc ng` cã ®ñ ®k b»ng cÊp 3. Nguyªn t¾c khi xÐt sö s¬ thÈm cã héi thÈm tham gia vµ héi thÈm ngang quyÒn thÈm ph¸n - Héi thÈm ND vµ Héi thÈm qu©n nh©n: ~ ngêi lao ®éng hoÆc ®ang ë qu©n ngò thay mÆt ND, qu©n nh©n vµo h®éng xÐt xö -> ®¶m b¶o quyÕt ®Þnh TA ®óng PL, phï hîp nguyÖn väng ND, hîp lÝ, hîp t×nh vµ cã tÝnh gi¸o dôc cao - ThÈm ph¸n vµ Héi thÈm ND ngang quyÒn nhau, cïng th¶o luËn, bµn b¹c, quyÕt ®Þnh thay ®æi thµnh viªn H§ xÐt xö, kiÓm s¸t viªn, ng` gi¸m ®Þnh, th kÝ phiªn toµ; quyÕt ®Þnh chuyÓn vô ¸n, ®iÒu tra bæ sung, thu thËp vµ ®¸nh gi¸ chøng cø; c¸c quyÕt ®Þnh kh¸c 4. Khi xÐt xö, thÈm ph¸n vµ Héi thÈm ®éc lËp, chØ tu©n theo PL - sù ®éc lËp cña TA chØ ®îc ®¶m b¶o trong qu¸ tr×nh xÐt xö, thÈm ph¸n, héi thÈm kh«ng bÞ rµn buéc bëi ý kiÕn cña bÊt kú c¬ quan hoÆc c¸ nh©n nµo -> ¸p dông luËt ®Ó xö ¸n ra quyÕt ®Þnh b¶n ¸n - qhÖ gi÷a c¸c cÊp TA lµ quhÖ tè tông-> TA cÊp trªn k dïng mÖnh lÖnh hchÝnh víi TA cÊp díi - §¶ng båi dìng ®éi ngò c¸n bé TA, l·nh ®¹o TA nhng k lµm thay TA, k can thiÖp gi¶i quyÕt vô ¸n cô thÓ - c¸c cq qu¶n lý, ®¹i diÖn NN k can thiÖp vµo viÖc xÐt xö cña TA, TA k lÖ thuéc vµo ý kiÕn c¸c cq ®iÒu tra, VKS mµ ph¶i cã kluËn riªng 5. XÐt xö tËp thÓ vµ q®Þnh theo ®a sè
 10. -XÐt xö ph¶i thËn träng, q®Þnh ®óng ®¾n -> thµnh lËp H§ xÐt xö: thÈm ph¸n + héi thÈm ND; hoÆc thÈm ph¸nk cã héi thÈm ND ( Ýt nhÊt 3 ngêi or sè lÎ, ch¸nh ¸n quyÕt ®inh) - H§ xÐt xö lµm viÖc tËp thÓ, cïng ngcøu, thÈm vÊn, chÞu tr¸ch nhiÖm 6. Toµ ¸n xÐt xö c«ng khai - thu hót ®«ng ®¶o ND thgia, ®¶m b¶o gi¸m s¸tc ña ND ®èi víi viÖc xÐt xö cña TA, t¸c dông gi¸o dôc, phßng ngõa cña h®éng xÐt xö - th«ng b¸o cho bÞ c¸o, ngêi bÞ h¹i, c¸c ®¬ng sù, nh÷ng ng` lquan ®Õn vô ¸n biÕt ®Þa ®iÓm, tg xÐt xö; th«ng b¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®chóng ®Ó ND biÕt ( vô ¸n ®iÓn h×nh) - cã thÓ xö kÝn ~ vô ¸n theo luËt ®Þnh: lq ®Õn bÝ mËt quèc gia, bÝ mËt qu©n sù or t×nh dôc mµ t×nh tiÕt k cã lîi cho ngêi bÞ h¹i -> q®Þnh c«ng khai khi tuyªn ¸n cho mäi ngêi ®îc biÕt 7. Nguyªn t¾c mäi c«ng d©n ®Òu b×nh ®¼ng tríc PL - TA t«n träng ngt¾c nµy ®¶m b¶o cho vô ¸n ®c xÐt xö k¸hch quan, toµn diÖn, ®Çy ®ñ - Nd ®îc thÓ hiÖn + Mäi hvi ph¹m téi, tranh chÊp plý do bÊt cø ai thùc hiÖn ®Òu ®îc TA xÐt xö nghiªm minh, c«ng b»ng , k thiªn vÞ + BÊt cø ai tè tông còng ®c hëng quyÒn vµ thùc hiÖn nghÜa vô 8. Khi xÐt xö ph¶i ®¶m b¶o quúªb vµo ch÷a cña bÞ c¸o, bÞ can - BÞ c¸o cã quyÒn tù bµo ch÷a hoÆc nhê ng` bµo ch÷a cho m×nh - TA cã tr¸ch nhiÖm mêi ngêi bµo ch÷a cho bÞ c¸o trg 1 sè trg` hîp do luËt ®Þnh ( bÞ can, bÞ c¸o cha ®Õn tuæi thµnh niªn, ngêi cã nhîc ®iÓm vÒ thÓ chÊt hoÆc t©m thÇn-> kh¸ch quan vµ toµn diÖn - QuyÒn bµo ch÷a lµ quyÒn c¬ b¶n cña CD. Khi tù bµo ch÷a, ph¶i vËn dông méi quyÒn mµ PL cho phÐp chøng minh k cã téi hoÆc lµm gi¶m nhÑ téi cho m×nh 9. TA b¶o ®¶m cho CD thuéc c¸c dtéc ®îc dïng tiÕng nãi, ch÷ viÕt cña DT m×nh tríc toµ - Giai ®o¹n thÈm vÊn cã ý nghÜa qträng-> x¸c ®Þnh chøng cø lµm c¬ së cho viÖc nghÞ ¸n - C.hái TA ph¶i râ rµng nh»m lµm s¸ng tá bchÊt v®Ò -> c©u tr¶ lêi ph¶i chÝnh x¸c, ®óng sù thËt -Ng` bÞ h¹i, bÞ c¸o, ®¬ng sù diÔn ®atj b»ng tiÕng nãi, ch÷ viÕt cña DT m×nh, k nhÊt thiÕt b»ng tiÕng phæ th«ng -> TA ®Þnh nge phiªn dÞch C©u 59: VÞ trÝ VKS trong bé m¸y NN - VKS ND lµ hÖ thèng cña hÖ thèng c¸c cq t ph¸p trong hÖ thèng chung cac cq thuéc bé m¸y NN VN - ®iÒu 137 HP: “ VKS ND TC thùc hiÖn quyÒn c«ng tè vµ kiÓm s¸t c¸c h®éng t ph¸p, gãp phÇn ®¶m b¶o cho PL ®îc chÊp hµnh nghiªm chØnh vµ thèng nhÊt - HP 92 söa ®æi bá chøc n¨ng kiÓm s¸t chung-> tËp trung søc lùc vµo chøc n¨ng buéc téi – c«ng tè vµ kiÓm s¸t c¸c ho¹t ®éng t ph¸p -> b¶o ®¶m cho PL ®îc chÊp hµnh nghiªm chØnh vµ thèng nhÊt - VKS thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô:  Thùc hiÖn quyÒn c«ng tè vµ kiÓm s¸t viÖc tuan theo PL trong viÖc ktra c¸c vô ¸n h×nh sù cña c¸c cq NN ®c giao  §iÒu tra 1 sè lo¹i téi x©m ph¹m h®éng t ph¸p  Thùc hiÖn quúen c«ng tè vµ kiÓm s¸t viÖc tuan thñ theo PL trong h®éng xÐt xö c¸c vô ¸n h×nh sù  KiÓm s¸t viÖc tu©n theo PL trong viÖc t¹m gi÷, t¹m giam, qu¶n lý vµ gi¸o dôc ng` chÊp hµnh ¸n ph¹t tï C©u 63: QuyÒn vµ nghÜa vô c¬ b¶n CD trong lÜnh vùc tù do ho¸ c¸ nh©n - QuyÒn ®îc th«ng tin + QuyÒn ®îc nhËn tin vµ truyÒn tin theo q®Þnh cña PL ( th«ng tin lµ yÕu tè v« cïng qträng trong all lvùc) - QuyÒn tù do tÝn ngìng + cho ph¸o CD ®ùoc tù do theo hoÆc k theo 1 t«n gi¸o nµo. + C¸c t«n gi¸o ®Òu b×nh ®¼ng tríc PL + TÝn ngìngvµ t«n gi¸o lµ 2kh¸i niÖm kh¸c nhau
 11. - TÝn ngìng chØ trë thanµh t«n gi¸o khic ã gi¸o lý, gi¸o luat¹, gi¸o héi. ViÖc thê cóng tæ tiªn trg nhµ, lËp ®Òn thê, ®Òn miÕu ®Ó thõo cóng-> tÝn ngìng + K ai x©m ph¹m tù do tÝn ngìng, k lîi dông tô do tÝn ngìng, t«n gi¸o lµm tr¸i PL - QuyÒn bÊt kh¶ x©m ph¹m vÒ th©n thÓ + CD ®îc Pl b¶o vÖ vÒ tÝnh m¹ng, søc khoÎ, danh dù vµ nh©n phÈm + K ai bÞ b¾t bÕu k cã q®Þnh cña TAND; q®Þnh/phª chuÈn cña VKS ( -trg hîp qu¶ tang) + ViÖc b¾t vµ giam gi÷ ph¶i ®óng luËt + CÊm mäi h×nh thøc truy bøc, nhôc h×nh, xóc ph¹m danh dù, nh©m phÈm CD + k ai bÞ coi lµ cã téi khi cha cã b¶n ¸n kÕt téi cña TA cã hiÖu lùc PL - QuyÒn bÊt k¶h x©m ph¹m vÒ chç ë + k ai ®îc tù ý vµo chç ë cña ngêi kh¸c nÕu k cã sù ®ång ý, trõ trg` hîp PL cho phÐp + Kh¸m xÐt ph¶i do ®¹i diªn cq NN cã thÈm quyÒn, tiÕn hµnh theo PL - QuyÒn bÝ mËt th tÝn + K ai ®îc tù ý kh¸m xÐt, bãc më, thu gi÷, kiÓm so¸t th tÝn, ®iÖn tÝn, ®iÖn tho¹i CD + HoÆc do ngêi cã thÈm quyÒn tiÕn hµnh ( theo quy ®Þnh PL) - QuyÒn tù do ®i l¹i vµ c tró: + CDVN cã quyÒn tù do ®i l¹i, c tró trg nc’, ra nc’ ngoµi, vÒ nc’ theo q®Þnh OL + ~ HP tríc, k q®Þnh râ rµng-> t¹o ®k co quan liªu cöa quyÒn, h¸ch dÞch -> fiÒn nhiÔu - QuyÒn suy ®o¸n v« téi + ViÖc tíc ®i quyÒn sèng, tù do, tµi s¶n con ngêi theo q®Þnh nµy cña HP ph¶i tu©n theo nh÷ung thñ tôc ph¸p lý nghiªm ngÆt, ®îc quy ®Þnh trong luËt tè tông Hsù râ rµng vµ ®óng ®¾n C©u 65: Nh÷ng ®iÓm míi cña quyÒn, nghÜa vô CD trong lÜnh vùc KtÕ - QuyÒn së h÷u t nh©n vµ quyÒn tµi s¶n + HP 59, 80: c¬ chÕ t©ph trung quan liªu bao cÊp: k quy ®Þng CS cã quyÒn th÷u, vµ quyÒn tµi s¶n -> nguyªn nh©n khñng ho¶ng kinh tÕ vµo cuèi thËp kØ 80 + HP92: c¶i c¸ch, ®æi míi: ghi nhËn quyÒn së h÷u t nh©n vµ quyÒn tµi s¶n -> Ts¶n hîp ph¸p cña DN ®c NN b¶o hé, c¸c DN thuéc thµnh phÇn kinh tÕ b×nh ®¼ng tríc PL CD cã quyÒn së h÷u thu nhËp hîp ph¸p, cña c¶i ®Ó dµnh, nhµ ë, t liÖu s.ho¹t, TLSX, vèn, TS kh¸c trog DN or trg c¸c tchøc ktÕ kh¸c NN b¶o hé quyÒn së h÷u hîp ph¸p vµ quyÒn thõa kÕ cña CD NN b¶o hé quyÒn së h÷u hîp ph¸p víi vèn, TS, c¸c quyÒn lîi kh¸c cña c¸c cthøc, c¸ nh©n níc ngoµi DN cã vèn ®Çu t nc ngoµi k bÞ quèc h÷u ho¸ TS hîp ph¸p cña c¸ nh©n, tchøc k bÞ quèc h÷u ho¸ NN trng thu, trng mua cã båi thêng Ts c¸ nh©n, tchøc trg trg` hîp thËt cÇn thiÕt v× lý do quèc phßng - QuyÒn tù do kinh doanh theo quy ®Þnh cña PL + quy ®Þnh míi so víi c¸c HP trøoc ( g¾n liÒn chuyÓn ktÕ hµng ho¸ thÞ trêng) + CD cã quyÒn kinh doanh SX, së h÷u ~ thu nhËp hîp ph¸p, cña c¶i ®Ó dµnh, TL sinh ho¹t, TLSX, vèn, TS kh¸c trong DN hoÆc c¸c tchøc KtÕ kh¸c Ngêi L§ cã thÓ gãp vèn, gãp søc hîp t¸c SXKD trong c¸c tchøc ktÕ tËp thÓ díi nhiÒu hthøc, quy m«, møc ®é tËp thÓ ho¸ thÝch hîp Kinh tÕ c¸ thÓ ho¹t ®éng trong c¸c ngµnh nghÒ theo quy ®Þnh cña PL Kinh tÕ gia ®×nh khuyÕn khÝch ptriÓn Kinh tÕ TB t nh©n ®îc phÐp ptriÓn trong c¸c ngµnh cã lîi cho quèc kÕ d©n sinh (Pl quy ®Þnh, cã thÓ lkÕt c¸c tchøc ktÕ kh¸c, DN NN nhiÒu h×nh thøc) Tchøc c¸ nh©n cã quyÒn thµnh lËp DN k h¹n chÕ vÒ quy m«, ®Þa bµn h®éng DN thuéc mäi tphÇn ktÕ liªn doanh víi c¸ nh©n, tchøc ktÕ nc ngoµi theo q®Þnh PL C©u 67 : Kh¸i niÖm chÕ ®é bÇu cö - 2 h×nh thøc c¬ b¶n ND thùc hiÖn quyÒn lùc NN thuéc vÒ m×nh:  D©n chñ trùc tiÕp: ®¹i diÖn trùc tiÕp thùc thi b»ng bá phiÕu phóc kiÕn  D©n chñ ®¹i diÖn: bá phiÕu bÇu ra ng` ®¹i diÖn - BÇu cö ®c sö dông réng r·i nh 1 c¸ch NN trao qlùc NN cho c¸c cq NN -> trë thµnh 1 chÕ ®é
 12. - §N: trang 300 gi¸o tr×nh - BÇu cö lµ ph¬ng ph¸p thµnh lËp nªn c¸c c¬ cÊu cña bé m¸y NN -> ph¬ng ph¸p d©n chñ thÓ hiÖn quyÒn lùc NN thuéc vÒ ND-> chÝnh quyÒn ®c tchøc ra lµ chÝnh quyÒn hîp ph¸p! - Ph¬ng diÖn PL: ChÕ ®é bÇu cö lµ mét chÕ ®Þnh qträng n»m trong hÖ thèng ngµnh luËt, gåm c¸c quy ®Þnh cña PL ®iÒu chØnh c¸c mqhÖ XH liªn quan ®Õn bÇu cö, quyÒn øng cö vµ c¸c quy trinhg tiÕn hµnh bÇu cö - Dï Cp cã h®éng hiÖu qu¶ vs chÆt chÏ ®Õn ®©u mµ k do bÇu cö-> chÕ ®é phi d©n chñ C©u 69: C¸c nguyªn t¾c bÇu cö - Nguyªn t¾c phæ th«ng ®Çu phiÕu + NN t¹o ®iÒu kiÖn cho CD cã quyÒn tham gia bÇu cö + thÓ hiÖn tÝnh c«ng khai, dchñ réng r·i, b¶o ®¶m CD thùc hiÖn quyÒn bÇu cö vs øng cö + thÓ hiÖn tÝnh toµn d©n vµ toµn diÖn cña BÇu cö + Qu©n nh©n trong qu©n ®éi còng cã quyÒn bÇu cö vµ øng cö (kh¸c TB) + ViÖc lËp ds¸ch cö tri cã ý nghÜa qträng x¸c nhËn mÆt ph¸p lý quyÒn bÇu cö cña CD + Ds¸ch cö tri niªm yÕt ë n¬i ë, n¬i c«ng t¸c/ trog trg` hîp k cã tªn, sai tªn, cö tri cã quyÒn khiÕu n¹i lªn chÝnh cq lËp ds¸ch ( -> TA ND huyÖn nÕu k ®ång ý c¸ch gquyÕt cq trªn) - Nguyªn t¾c b×nh ®¼ng +Mçi cö tru cã sè lÇn bá phiÕu nh nhau: mçi cö tri cã mét l¸ phiÕu, chØ ®îc ghi tªn trg 1 danh s¸ch cña mét cuéc bÇu cö + §¶m b¶o mäi CD cã kh¶ n¨ng nh nhau tham gia bÇu cö ( nghiªm cÊm sù ph©n biÖt) + NN cã c¸c bp ®¶m b¶o ®Ó ®ång bµo d©n téc , phô n÷ cã sè ®¹i biÓu thÝch ®¸ng trg QH, H§ND c¸c cÊp - Nguyªn t¾c bÇu cö trùc tiÕp + b¶o ®¶m cö tri trùc tiÕp lùa chän ngêi ®ñ tÝn nhiÖm vµo c¬ quan quyÒn lùc NN b»ng l¸ phiÕu cña m×nh th«ng qua kh©u trung gian + NhiÒu nøoc bÇu cö gi¸n tiÕp or nhiÒu cÊp + ®¶m b¶o cö tri trùc tiÕp thÓ hiÖn nguyÖn väng cña m×nh: cö tri tù m×nh ®i bÇu, tù tay bá phiÕu vµo thïng phiÕu; k nhê ngêi kh¸c bÇu, k bÇu b»ng göi th - Nguyªn t¾c bá phiÕu kÝn + §¶m b¶o cö tri tù do lùa chän, sù lùa chän k bÞ ¶nh hëng ~ ®kiÖn vµ yÕu tè bªn ngoµi-> quy ®Þnh râ viÖc bè trÝ n¬i viÕt phiÕu ph¶i kÝn, k ai ®îc ®Õn xem cö tri viÕt phiÕu C©u 71: §¬n vÞ bÇu cö 1.Håi ®ång bÇu cö: - phô tr¸ch bÇu cö §B QH trg ph¹m vi c¶ níc (15-21 ngêi : MTTQ, UBTVQH,CP) - chËm nhÊt 90 ngµy tríc bÇu cö, UBTVQH thµnh lËp H§ bÇu cö - NhiÖm vô - quyÒn h¹n  L·nh ®¹o tchøc bÇu cö trg níc, ktra ®on ®ãc thi hµnh c¸c q®Þnh PL vÒ bÇu cö QH  C«ng bè ds¸ch ~ ng` øng cö §B QH theo tr×nh tù bÇu cö trg c¶ níc  XÐt vµ gq khiÕu n¹i vÒ c«ng t¸c UB bÇu cö, Ban-Tæ bÇu cö  TiÕp nhËn, kiÓm tra biªn b¶n bÇu cö do UB bÇu cö hoÆc ban bÇu cö göi ®Õn  Lµm biªn b¶n tæng kÕt bÇu cö trong c¶ níc, hå s¬, tµi liÖu vÒ bcö-> tr×nh QH  XÐt vµ quyÕt ®Þnh viÖc bÇu l¹i, bÇu thªm hoÆc huû bá kq c¸c ®¬n vÞ ®ã  Tuyªn bè kq bÇu cö trg c¶ níc  CÊp giÊy chøng nhËn cho ®¹i biÓu tróng cö 2.UB bÇu cö - phô tr¸ch bÇu cö DBQH trªn ®Þa bµn tØnh, tp trùc thuéc TW (7-9 ng` : MTTQ, cq` cïng cÊp) - nhiÖm vô – quyÒn h¹n  ChØ ®¹o chuÈn bÞ, tæ chøc bÇuc ö ë ®vÞ bµu cö; in thÎ cö tri vµ phiÕu bÇu theo mÉu  Ktra, ®«n ®èc chÊp hµnh ~ quy ®Þnh cña PL vÒ bÇu cö §B QH cña Ban-Tæ bÇu cö  NhËn ®¬n vµ hå s¬ cña nh÷ng ngêi øng cö  LËp danh s¸ch ~ ngêi øng cö theo ®¬n vÞ bÇu cö – b¸o c¸o H§ bÇu cö q®Þnh  XÐt vµ gq khiÕu n¹i vÒ bÇu cö, h®éng cña Ban bÇu cö hoÆc Ban bÇu cö göi ®Õn  NhËn vµ kiÓm tra kÕt qu¶ bÇu cö chung ë ®Þa ph¬ng  B¸o c¸o t×nh h×nh tchøc vµ tiÕn hµnh bÇu cö theo quy ®Þnh cña H§ bÇu cö
 13.  ChuyÓn hå s¬ biªn b¶n bÇu cö lªn H§ bÇu cö  Tchøc bÇu l¹i, bÇu thªm theo q®Þnh H§ bÇu cö 3.Ban bÇu cö - ChËm nhÊt 60 ngµy tríc ngµy bÇu cö ®c thµnh lËp - UNBD + thêng trùc H§ND cïng cÊp thµnh lËp mçi ®¬n vÞ bÇu cö 1 Ban bÇu cö gåm 9-15 ngêi ( MTTQ, §B chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng) - nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n  kiÓm tra viÖc thi hµnh c¸c quyÕt ®ÞnhPL vÒ bÇu cö §b QH cña c¸c Tæ bÇu cö  Ktra, ®«n ®èc viÖc bè trÝ c¸c bµn phiÕu  XÐt vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ c«ng t¸c cña c¸c Tæ bÇu cö  Ph©n phèi phiÕu bÇu cho c¸c tæ bÇu cö, chËm nh¸t lµ 5 ngµy tríc ngµy bÇu cö  Ktra viÖc lËp vµ niªm yÕt ds¸ch cö tri  Niªm yÕt ds¸ch ngêi øng cö trong ®¬n vÞ bÇu cö  XÐt vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ ngêi øng cö  KiÓm tra trong viÖc bÇu cö t¹i c¸c phßng bá phiÕu  TiÕp nhËn, ktra biªn b¶n kiÓm phiÕu do c¸c tæ bÇu cö gøi ®Õn  lµm biªn b¶n x¸c ®Þnh kqu¶ bÇu cö trong ®vÞ vµ göi lªn H§ bÇu cö vµ tuyªn bè kq  B¸o c¸o t×nh h×nh tchøc vµ tiÕn hµnh bÇu cö theo q®Þnh cña H§ bÇu cö  Giao hå s¬, tµi liÖu vÒ bÇu cö cho UBND tØnh, tphão trwcj thuéc TW  tchøc bÇu l¹i, bÇu thªm theo q®Þnh LuËt bÇu cö §b QH  ®îc tchøc víi thµnh phÇn vµ nhiÖm vô t¬ng tù c¸c ®vÞ bÇu cö 4. Tæ bÇu cö - ChËm nhÊt 20 ngµy tríc ngµy bÇu cö - UBND x·, phêng, thÞ trÊn thµnh lËp ë mçi kvùc bá phiÕu 1 tæ bÇu cö 5-11 ng` (MTTQ- ®¹i diÖn cq` ®Þa ph¬ng C¸c ®¬n vÞ lùc lîng vò trang ND thµnh lËp ë mçi kvùc bá phiÕu cña m×nh mét tæ bÇu cö 5-9 ng ®¹i diÖn ®vÞ bÇu cö - thµnh phÇn:  Tæ trëng  Phã tæ trëng  Th kÝ  c¸c thµnh viªn - NhiÖm vô – quyÒn h¹n  tchøc cuéc bá phiÕu kvùc bá phiÕu ( phßng, hßm, ph¸t phiÕu cã dÊu cña Tæ)  B¶o ®¶m trËt tù  KiÓm phiÕu  Giao biªn b¶n kiÓm phiÕu cho UBND x·, phêng, thÞ trÊn  b¸o c¸o t×nh h×nh tchøc vµ tiÕn hµnh bÇu cö theo quy ®Þnh cÊp trªn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2