intTypePromotion=3

Đề cương chi tiết học phần Kinh tế xây dựng - Trường ĐHXD Miền Tây

Chia sẻ: Codon_08 Codon_08 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
92
lượt xem
14
download

Đề cương chi tiết học phần Kinh tế xây dựng - Trường ĐHXD Miền Tây

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Kinh tế xây dựng - Trường ĐHXD Miền Tây với mục tiêu cung cấp kiến thức cơ bản về quản lý công tác xây dựng cơ bản; vấn đề đầu tư trong xây dựng cơ bản; xác định và đánh giá các chỉ tiêu kinh tế trong quản lý dự án;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần Kinh tế xây dựng - Trường ĐHXD Miền Tây

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Ngành đào tạo: Kế toán Doanh nghiệp Mã ngành: 1. Tên học phần: KINH TẾ XÂY DỰNG 2. Mã học phần: 3. Dạng học phần: Lý thuyết 4. Số tín chỉ: 2.0 5. Bộ môn đảm trách: Bộ môn Kế toán 6. Phân bổ thời gian: 15 tuần (30 tiết), mỗi tuần 1 buổi (2 tiết), gồm: - Lên lớp: 30 tiết + Lý thuyết: 30 tiết 7. Điều kiện tiên quyết: - Môn học trước: - Toán cao cấp, - Kinh tế chính trị - Môn học song hành: 8. Mục tiêu học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các vấn đề:  Kiến thức cơ bản về quản lý công tác xây dựng cơ bản.  Vấn đề đầu tư trong xây dựng cơ bản  Xác định và đánh giá các chỉ tiêu kinh tế trong quản lý dự án.  Tổ chức quản lý doanh nghiệp xây dựng.  Tổ chức quản lý lao động tiền lương trong xây dựng  Vốn sản xuất và kinh doanh trong xây dựng. 9. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: - Chương 1: Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản - Chương 2: Một số vấn đề cơ bản về đầu tư và hiệu quả kinh tế đầu tư trông xây dựng - Chương 3: Tổ chức quản lý doanh nghiệp xây dựng - Chương 4: Tổ chức quản lý lao động tiền lương trong xây dựng - Chương 5: Vốn sản xuất và kinh doanh trong xây dựng 10. Nhiệm vụ của sinh viên: - Tham gia học tập trên lớp trên 80% tổng số tiết học quy định. - Tham khảo tài liệu trước khi đến lớp. - Làm đầy đủ bài tập về nhà và bài tập tại lớp. - Tích cực phát biểu xây dựng bài và đóng góp ý kiến trong các buổi thảo luận. 1
  2. 11. Tài liệu học tập: 11.1. Tài liệu chính: [1] Tài liệu môn học do Tổ môn Kế toán biên soạn [2] Bài tập do giảng viên giảng dạy cung cấp 11.2. Tài liệu tham khảo: [1] Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Mai, Gíao trình, kinh tế xây dựng, NXB Xây dựng Hà Nội, 2003. [2] Nguyễn Văn Chọn, Phương pháp lập dự án đầu tư trong ngành xây dựng, NXB Xây dựng, Hà Nội, 1998. 12. Tiêu chuẩn đánh giá: 12.1 . Điểm thứ 2: 30% Điểm kiểm tra 12.2. Điểm thứ 3: 70% Điểm thi cuối kỳ. 13. Thang điểm: 10 điểm, và được quy đổi về A, B, C, D, F (theo hệ thống tín chỉ). 14. Nội dung chi tiết học phần: Đồ án, Lý TH, TT, Tài liệu đọc Nhiệm vụ của Tuần Nội dung giảng dạy thuyết TN, ... trước sinh viên (tiết) (tiết Chương mở đầu 1 Chương 1: Tổ chức quản lý xây dựng 1.1 Vai trò của công nghiệp xây dựng trong nền kinh tế Chuẩn bị và đọc quốc dân trước: Nội dung [1]Chương 1 1.2 Đặc điểm kinh tế kỹ thuật 3 bài học trong giáo [2] của nghành xây dựng trình chính. Tham 1.3 Quản lý nhà nước về đầu khảo thêm tài liệu. tư xây dựng Chương 2: Một số vấn đề cơ bản về đầu tư và hiệu quả kinh tế trong ĐTXD 2.1. Một số vấn đề cơ bản về đầu tư Chuẩn bị và đọc 2.2. Hiệu quả kinh tế đầu tư trước: Nội dung [1]Chương 2 trong xây dựng 12 bài học trong giáo 2.3. Phân tích tài chính dự án trình chính. Tham 2.4. Bài tập minh họa khảo thêm tài liệu 2.5 Ứng dụng MS excel để tính toán NPV và IRR Chương 3: Tổ chức quản lý [1]Chương 3 Chuẩn bị và đọc 4 doanh nghiệp xây dựng [2] trước: Nội dung 2
  3. Đồ án, Lý TH, TT, Tài liệu đọc Nhiệm vụ của Tuần Nội dung giảng dạy thuyết TN, ... trước sinh viên (tiết) (tiết 3.1. Một số vấn đề về doanh bài học trong giáo nghiệp trình chính. Tham 3.2. Các loại hình doanh khảo thêm tài liệu. nghiệp 3.3. Quản lý sản xuất kinh doanh xây dựng Chương 4: Tổ chức quản lý lao động tiền lương trong Chuẩn bị và đọc xây dựng trước: Nội dung 4.1. Định mức sử dụng lao [1]Chương 4 bài học trong giáo 5 trình chính. Tham động và năng suất lao đông [2] 4.2. Tổ chức tiền lương trong khảo thêm tài liệu. xây dựng Chương 5: Vốn sản xuất và Chuẩn bị và đọc kinh doanh trong xây dựng trước: Nội dung bài học trong giáo 5 [1]Chương 5 trình chính. Tham 5.1. Khái niệm chung 5.2. Vốn cố định [2] khảo thêm tài liệu. 5.3. Vốn lưu động Làm bài tập về nhà TỔNG CỘNG 30 15. Lịch trình giảng dạy: Phương pháp Dạy - Học Tuần Nội dung giảng dạy Nhiệm vụ của sinh viên và đánh giá Giới thiệu môn học - Giảng viên trình bày, - Sinh viên đọc trước tài tóm tắt nội dung trong liệu trước khi lên lớp; 1 Đề cương, lịch trình giảng trong tài liệu; - Tích cực trao đổi, trả dạy (2 tiết) - Đánh giá khả năng tiếp lời các câu hỏi. Chương mở đầu thu của sinh viên qua Chương 1:Tổ chức quản lý các câu hỏi có liên quan 3
  4. Phương pháp Dạy - Học Tuần Nội dung giảng dạy Nhiệm vụ của sinh viên và đánh giá xây dựng đến nội dung bài giảng. 1.1 Vai trò của công nghiệp xây dựng trong nền kinh tế quốc dân Chương 1: (tt) Tổ chức quản lý xây dựng - Giảng viên trình bày, - Sinh viên đọc trước tài 1.2 Đặc điểm kinh tế kỹ thuật tóm tắt nội dung trong liệu trước khi lên lớp. của nghành xây dựng trong tài liệu, đặt câu 2 1.3 Quản lý nhà nước về đầu - Trả lời các câu hỏi mà hỏi, tình huống. GV đưa ra (2 tiết) tư xây dựng - Đánh giá khả năng tiếp - Mạnh dạn đưa ra thu của sinh viên và giải những câu hỏi cho GV đáp câu trả lời SV nếu có thắc mắc. Chương 2 : Một số vấn đề - Giảng viên trình bày, cơ bản về đầu tư và hiệu - Sinh viên đọc trước tóm tắt nội dung trong quả kinh tế trong ĐTXD giáo trình trước khi lên trong tài liệu; 2.1. Một số vấn đề cơ bản về lớp; đầu tư - Đặt câu hỏi 3 - Mạnh dạn đưa ra 2.2. Hiệu quả kinh tế đầu tư - Đánh giá khả năng tiếp những câu hỏi cho GV (2tiết) trong xây dựng thu của sinh viên qua nếu có thắc mắc. các câu hỏi có liên quan đến nội dung bài giảng - Sinh viên đọc trước - Giảng viên trình bày Chương2:(tt) giáo trình trước khi lên nội dung trong trong tài 2.2. Hiệu quả kinh tế đầu tư lớp; 4 liệu; trong xây dựng - SV trả lời các câu hỏi (2 tiết) 2.3. Phân tích tài chính dự án - Đặt câu hỏi cho SV để hiểu rõ bài giảng. - Sinh viên đọc trước Chương2:(tt) - Giảng viên trình bày giáo trình, tài liệu trước 5 nội dung trong tài liệu khi lên lớp; 2.3. Phân tích tài chính dự án (2 tiết) - Đánh giá khả năng tiếp - Sinh viên nghiêm túc thu của SV. làm bài Chương2:(tt) - Giảng viên trình bày 6 nội dung trong tài liệu - Sinh viên đọc trước 2.3. Phân tích tài chính dự án 4
  5. Phương pháp Dạy - Học Tuần Nội dung giảng dạy Nhiệm vụ của sinh viên và đánh giá (2tiết) 2.4. Bài tập minh họa - Câu hỏi cho SV giáo trình, tài liệu trước - Hướng dẫn giải bài tập khi lên lớp; - Sinh viên nghiêm túc làm bài Chương2:(tt) - Hướng dẫn giải bài tập - Sinh viên làm bài tập 7 2.4. Bài tập minh họa trước khi lên lớp - Gọi sinh viên làm bài (2tiết) - Đánh giá và giải đáp - Lên bảng giải bài tập bài làm của SV Chương2:(tt) - Sv nghiêm túc làm bài, - Kiểm tra đề đóng phát huy những kiến Kiểm tra chương 2 - Giảng viên trình bày thức đã học 8 2.5 Ứng dụng MS excel để nội dung trong trong tài - Sinh viên đọc trước tính toán NPV và IRR liệu; giáo trình, tài liệu trước ( 2tiết) khi lên lớp; Chương 3: Tổ chức quản lý - Sinh viên đọc trước doanh nghiệp xây dựng - Giảng viên trình bày giáo trình, tài liệu trước 3.1. Một số vấn đề về doanh 9 nội dung trong tài liệu khi lên lớp; nghiệp (2tiết) 3.2. Các loại hình doanh - Đặt câu hỏi tình huống - lắng nghe, trả lời câu nghiệp hỏi - Sinh viên tự nghiên Chương 3: (tt) - Giảng viên trình bày cứu tài liệu trước khi lên 3.2. Các loại hình doanh nội dung trong trong tài lớp; 10 nghiệp liệu; 3.3. Quản lý sản xuất kinh - Sinh viên chia nhóm (2tiết) - Cho câu hỏi tình huống thảo luận, trả lời. doanh xây dựng - Đánh giá và giải đáp câu trả lời SV 11 Chương 4: Tổ chức quản lý - Giảng viên trình bày - Sinh viên đọc trước lao động tiền lương trong nội dung trong trong tài giáo trình, tài liệu trước (2tiết) xây dựng liệu; khi lên lớp; 5
  6. Phương pháp Dạy - Học Tuần Nội dung giảng dạy Nhiệm vụ của sinh viên và đánh giá 4.1. Định mức sử dụng lao - Hướng dẫn giải đáp - Tích cực trao đổi, làm động và năng suất lao đông các ví dụ các bài tập ví dụ 4.2. Tổ chức tiền lương trong xây dựng - Trình bày tóm tắt nội Chương 4:(tt) dung trong trong tài - SV nghiên cứu tài liêu 4.2. Tổ chức tiền lương trong liệu; trước trả lời các câu hỏi 12 xây dựng - Giảng viên hướng dẫn của giảng viên (2tiết) bài tập - Lên bảng giải bài tập Bài tập chương 4 - Đánh giá khả năng tiếp thu bài của SV - Lên bảng giải bài tập Bài tập chương 4 - Gọi sinh viên làm bài - Sinh viên tự nghiên Chương 5: Vốn sản xuất và - Giảng viên trình bày cứu tài liệu trước khi lên kinh doanh trong xây dựng nội dung trong trong tài lớp; 13 liệu; - Sinh viên chia nhóm (2tiết) 5.1. Khái niệm chung - Cho câu hỏi tình huống thảo luận, trả lời. 5.2. Vốn cố định - Đánh giá và giải đáp câu trả lời SV - Sinh viên tự nghiên - Giảng viên trình bày cứu tài liệu trước khi lên nội dung trong trong tài lớp; Chương 5:(tt) liệu; - Sinh viên tích cực trả 14 5.3. Vốn lưu động - Đặt câu hỏi tình huống lời câu hỏi (2tiết) Bài tập chương 5 - Hướng dẫn giải bài tập - Lên bảng giải bài tập - Giải đáp các thắc mắc - Nếu chưa rõ, sinh viên sinh viên cứ mạnh dạn đặt câu hỏi - Suy nghĩ, tích cực trả - Hệ thống lại kiến thức lời các câu hỏi; Ôn tập Chương 1- 5 thông qua các câu hỏi 15 - Ghi nhớ. ngắn. (2tiết) - SV tự giác, trung thực Kiểm tra hết môn - Kiểm tra đề đóng làm bài. 6
  7. Vĩnh Long, ngày 01 tháng 09 năm 2015 TRƯỞNG BỘ MÔN GIẢNG VIÊN NGUYỄN THỊ PHƯỢNG GIANG THỊ MINH DIỆU 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản