Đề cương chi tiết học phần: Kỹ thuật truyền hình

Chia sẻ: Nguyentien Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
453
lượt xem
150
download

Đề cương chi tiết học phần: Kỹ thuật truyền hình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp cho sinh viên có cái nhìn một cách tổng quát về sự hình thành và phát triển của kỹ thuật truyền hình; các phương pháp xử lý tín hiệu, truyền dẫn tín hiệu; các tiêu chuẩn truyền hình thông dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Kỹ thuật truyền hình

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O CƯƠNG CHI TI T H C PH N TRƯ NG I H C C N THƠ H c ph n: K THU T TRUY N HÌNH (Television Technology) - Mã s : CT387 - S Tín ch : 2 + Gi lý thuy t: 25 + Gi th c hành/bài t p/ án: 0/5/0 Giúp cho sinh viên có cái nhìn m t cách t ng quát v s hình thành và phát tri n c a k thu t truy n hình; các phương pháp x lý tín hi u, truy n d n tín hi u (cáp, v tinh, m t t); các tiêu chu n truy n hình thông d ng. K năng: có th thao tác, b o trì các thi t b hình nh 1. Thông tin gi ng viên Tên gi ng viên: GV-KS. Trương văn Tám Tên ngư i cùng tham gia gi ng d y: GV-THS. oàn Hòa Minh GV-KS. Ph m Duy Nghi p ơn v : Khoa Công ngh Thông tin & Truy n thông, i h c C n Thơ i n tho i: +84 71 831301 (ext. 262) E-mail: tvtam@cit.ctu.edu.vn dhminh@cit.ctu.edu.vn pdnghiep@cit.ctu.edu.vn 2. H c ph n tiên quy t: K thu t Audio – Video (CT364) 3. N i dung 3.1. M c tiêu: Môn h c này nh m trang b cho sinh viên Ki n th c: - Có cái nhìn m t cách t ng quát v s hình thành và phát tri n c a k thu t truy n hình. - Các phương pháp x lý tín hi u, truy n d n tín hi u (cáp, v tinh, m t t). - Các tiêu chu n truy n hình thông d ng. K năng: - Có th thao tác, b o trì các thi t b hình nh 3.2. Phương pháp gi ng d y: Lý thuy t: 85%. Bài t p: 15% 3.3. ánh giá môn h c: - Bài t p - ki m tra gi a kỳ: 30% - Thi k t thúc: 70% 4. cương chi ti t: N i dung Ti t – bu i Chương 1: Nguyên lý chung c a vô tuy n truy n hình 8t – 4b
  2. 1.1 Nh ng khái ni m cơ b n 1.1.1 Ph n t nh 1.1.2 Phương pháp thu – phát tín hi u hình 1.1.3 Quét tia i n t 1.1.4 nh chuy n ng 1.1.5 T n s nh và bán nh 1.1.6 T n s quét d c và quét ngang 1.1.7 ng b tín hi u quét 1.1.8 Ch t lư ng hình nh 1.1.9 D i thông c a tín hi u 1.1.10 Âm thanh trong k th ut truy n hình 1.1.11 Tiêu chu n truy n hình 1.2 Nguyên t c quét và ng b 1.2.1 D ng sóng răng cưa trong h th ng quét tuy n tính 1.2.2 Phương pháp quét 1.2.3 Hi n tư ng nh p nháy 1.2.4 Hi n tư ng bi n d ng khung sáng 1.2.5 Xung ng b 1.3 Tín hi u hình toàn ph n (t ng h p) 1.3.1 c i m c a tín hi u hình t ng h p 1.3.2 Hình nh trong tín hi u t ng h p 1.3.3 T n s tín hi u hình 1.3.5 S lư ng ph n t nh 1.3.6 Thành ph n m t chi u trong tín hi u hình 1.4 Sóng mang hình 1.4.1 Phương pháp bi n i u âm 1.4.2 Phương pháp bi n t n c t 1.4.3 Ph t n s kênh hình và ti ng 1.5 Máy thu hình tr ng en Chương 2: Nguyên lý truy n hình màu 8t – 4b 2.1 Ánh sáng và màu s c 2.1.1 Ánh sáng 2.1.2 C m nh n c a m t ngư i 2.1.3 S tr n màu 2.1.4 Xác nh m t màu b ng ý nghĩa v t lý 2.2 Nguyên lý chung c a truy n hình màu 2.2.1 Nguyên t c truy n 3 màu chính 2.2.2 Mã hóa và gi i mã 2.2.3 Tín hi u chói 2.2.4 Tín hi u s c 2.2.5 T a màu 2.3 H màu NTSC 2.3.1 Các nh nghĩa 2.3.2 i u biên nén 2.3.3 i u ch vuông góc 2.3.4 Mã hóa tín hi u NTSC 2.3.5 V n ch n sóng mang ph 2.3.6 Gi i mã NTSC 2.4 H màu SECAM 2.4.1 H màu Secam căn b n 2.4.2 H màu Secsm IIIB 2
  3. 2.4.2.1 Tín hi u s c 2.4.2.1 Ti n nâng biên 2.4.2.1 L c chuông 2.4.2.1 Ch n sóng mang ph 2.4.2.1 Mã hóa 2.4.2.1 V n nh n d ng 2.4.2.1 Gi i mã 2.5 H màu PAL 2.5.1 Các nh nghĩa 2.5.2 Mã hóa 2.5.3 T ng s a sai pha máy thu 2.5.4 Gi i mã 2.6 Máy thu hình màu 2.6.1 Sơ ch c năng 2.6.2 èn hình màu Chương 3: S hóa tín hi u truy n hình 8t – 4b 3.1 Khái ni m v truy n hình s 3.2 Bi n i A/D và D/A 3.2.1 L y m u tín hi i Video 3.2.2 Lư ng t hóa 3.3.3 Mã hóa 3.3.4 Bi n i D/A 3.3.5 T a màu 3.3 Tín hi u Video s t ng h p tiêu chu n 4fsc NTSC 3.3.1 Gi i thi u chung 3.3.2 Các tham s cơ b n 3.3.3 C u trúc l y m u 3.3.4 Thang lư ng t 3.3.5 C u trúc màu s 3.4 Tín hi u Video s t ng h p tiêu chu n 4fsc PAL 3.4.1 Gi i thi u chung 3.4.2 Các tham s cơ b n 3.4.3C u trúc l y m u 3.4.4 Thang lư ng t 3.5 Tín hi u Video s thành ph n 3.4.1 Gi i thi u chung 3.5.2 Các chu n l y m u 3.5.3 Các tín hi u mã hóa và t n s l y m u 3.5.4 Thang lư ng t và m c lư ng t 3.5.5 C u trúc l y m u 3.6 Ghép kênh tín hi u Video s thành ph n 3.6.1 Ghép dòng tín hi u Video s theo th i gian 3.6.2 Tín hi u chu n th i gian 3.6.3 D li u ph 3.7 K thu t nén Video – Audio s 3.7.1 Nén Video 3.7.2 Nén Audio 3.8 CCIR601 – Tiêu chu n truy n hình s cơ b n Chương 4: Truy n d n tín hi u truy n hình s 6t – 3b 3
  4. 4.1 H th ng ghép kênh và truy n t i 4.1.1 H th ng tuy n t i MPEG-2 4.2.2 C u trúc dòng cơ s 4.2.3Mã hóa h th ng 4.2 K thu t i u ch và gi i i u ch M-PSK và M-QAM 4.2.1 Gi i thi u 4.2.2 M-PSK 4.2.3 M-QAM 4.2.4 So sánh tính năng c a các k thu t i u ch 4.3 Các phương th c truy n d n tín hi u truy n hình s 4.3.1 Truy n hình cap 4.3.2 Truy n hình s m t t 4.3.3 Truy n hình v tinh 4.4 Truy n hình s m t t 4.4.1 Tiêu chu n DVB 4.4.2 Tiêu chu n ATSC 4.4.3 Tiêu chu n DIBEG 4.5 Máy thu hình s 5. Tài li u c a h c ph n: [1] Digital Television Fundamentals Michel Robin & Michel Poulin – Mc Graw Hill – 2000. [2] Nh p môn k thu t truy n hình Ph n 1 – Camera & các d ng th c video Phan Văn H ng – NXB TP.HCM - 2001 [3] Giáo trình truy n hình. Hoàng Ti n – Vũ c Lý – NXB KHKT – 2001 [4] Truy n hình s có nén và Multimedia Nguy n Kim Sách – NXB KHKT – 2000 [5] Audio và Video s Hoàng Ti n - – NXB KHKT – 2002 [6] Truy n hình s và HDTV Nguy n Kim Sách – NXB KHKT – 1995 [7] Thu truy n hình tr c ti p t v tinh Nguy n Kim Sách – NXB KHKT – 1991 [8] Truy n hình s Ngô Thái Tr - NXB HQG HN – 2004 [9] Truy n hình k thu t s Hoàng Ti n – Dương Thanh Phương – NXB KHKT – 2004 [10] K thu t Audio – Video Nguy n Thanh Trà – Thái Vĩnh Hi n – NXB GD - 2003 Ngày 28 tháng 09 năm 2007 Duy t c a ơn v Ngư i biên so n 4
  5. KS. TRƯƠNG VĂN TÁM 5
Đồng bộ tài khoản