intTypePromotion=1

ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ KINH TẾ QUỐC DÂN 1

Chia sẻ: Cao Thi Nhu Kieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
470
lượt xem
141
download

ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ KINH TẾ QUỐC DÂN 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ KINH TẾ QUỐC DÂN Câu 1 : Những Nội Dung Cơ Bản Môn Học LSKTQD Nghiên Cứu _ Lịch sử : là bản thân sự vật trải qua trên cơ sở các sự kiện, hiện tượng và quá trình được con người quan sát, ghi chép lại theo sự phát triển của thời gian thành tư liệu làm cơ sở cho việc nghiên cứu các khoa học. _ Xã hội loài người : là nơi những con người hội tụ để lao động và phát triển tư duy trong 1 giai đoạn nhất định của lịch sử...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ KINH TẾ QUỐC DÂN 1

  1. ÑEÀ CÖÔNG LÒCH SÖÛ KINH TEÁ QUOÁC DAÂN Caâu 1 : Nhöõng Noäi Dung Cô Baûn Moân Hoïc LSKTQD Nghieân Cöùu _ Lòch söû : laø baûn thaân söï vaät traûi qua treân cô sôû caùc söï kieän, hieän töôïng vaø quaù trình ñöôïc con ngöôøi quan saùt, ghi cheùp laïi theo söï phaùt trieån cuûa thôøi gian thaønh tö lieäu laøm cô sôû cho vieäc nghieân cöùu caùc khoa hoïc. _ Xaõ hoäi loaøi ngöôøi : laø nôi nhöõng con ngöôøi hoäi tuï ñeå lao ñoäng vaø phaùt trieån tö duy trong 1 giai ñoaïn nhaát ñònh cuûa lòch söû töông öùng vôùi 1 hình thaùi kinh teá – xaõ hoäi nhaát ñònh. _ Kinh teá laø toång theå caùc yeáu toá tham gia quaù trình saûn xuaát saûn phaåm vôùi giaù trò söû duïng cuûa noù, taøi saûn vaät chaát cuûa con ngöôøi, taäp ñoaøn ngöôøi vôùi caùc yeáu toá saûn xuaát treân cô sôû : saûn xuaát trao ñoåi – tieâu duøng. Trong ñoù coù hai vaán ñeà maáu choát laø : quan heä sôû höõu vaø quan heä lôïi ích. _ Kinh teá quoác daân : laø toång theå kinh teá cuûa daân cö treân 1 laõnh thoå quoác gia.
  2. Caâu 2 : Chöùc Naêng Nghieân Cöùu Cuûa Moân Hoïc Lòch Söû Kinh Teá Quoác Daân Coù chöùc naêng cô baûn : _ Chöùc naêng nhaän thöùc bieåu hieän ôû 3 khía caïnh : + Nhaän thöùc ñuùng noäi dung kinh teá ñaõ traûi qua caùc thôøi ñaïi trong lòch söû. + Nhaän thöùc ñöôïc caùc baøi hoïc kinh nghieäm ñaõ traûi qua veà lónh vöïc kinh teá, hoaït ñoäng kinh teá cuûa con ngöôøi trong lòch söû. + Nhaän thöùc phöông phaùp luaän khi nghieân cöùu nhöõng vaán ñeà kinh teá ñaõ traûi qua ñoøi hoûi phaûi quaùn trieät quan ñieåm lòch söû toaøn dieän vaø quan ñieåm phaùt trieån khi ñeà caäp nghieân cöùu nhöõng vaán ñeà ñaõ qua. _ Chöùc naêng tö töôûng : oân cuõ – tri môùi.
  3. Caâu 3 : Nhöõng Noäi Dung Cô Baûn Cuûa Phöông Thöùc Saûn Xuaát Chaâu AÙ _ Ñôn vò kinh teá xaõ hoäi : coâng xaõ noâng thoân vôùi phöông thöùc saûn xuaát “töï saûn töï tieâu” 3 yeáu toá cô baûn tham gia vaøo quaù trình saûn xuaát laø : + Lao ñoäng cuûa ñoâng ñaûo cö daân coâng xaõ, naêng löïc saûn xuaát lao ñoäng caù nhaân chöa tröôûng thaønh vôùi muïc ñích lao ñoäng saûn xuaát vôùi giaù trò söû duïng. + Tö lieäu lao ñoäng laø caùc coâng cuï lao ñoäng thuû coâng ñöôïc cheá taïo baèng chaát lieäu kim loaïi cuøng vôùi söùc cô baép cuûa traâu, boø, ngöïa, voi…ñaõ ñöôïc lao ñoäng trong quaù khöù thuaàn hoùa vaø choïn loïc töï nhieân. + Ñoái töôïng lao ñoäng laø caùc vaät nuoâi, caây troàng cuøng vôùi nguyeân lieäu ñaõ traûi qua lao ñoäng trong quaù khöù gaén lieàn vôùi moâi tröôøng sinh tröôûng laø ruoäng ñaát, ôû phöông ñoâng thôøi coå ñaïi; caùc coâng xaõ ñeàu ñònh cö ôû caùc vuøng coù ñoä phì nhieâu cao, ñaây chính laø cô sôû töï nhieân quyeát ñònh naêng suaát lao ñoäng ôû ñòa phöông trong ñieàu kieän söùc lao ñoäng chöa taêng tröôûng * Söï keát hôïp 3 yeáu toá noùi treân ñaõ taïo ra 1 löôïng lôùn saûn phaåm töông ñoái lôùn, löôïng saûn phaåm saûn xuaát ra vöôït ra khoûi nhu caàu söû duïng . Moái quan heä lôïi ích vaät chaát ñöôïc xaây döïng treân cô sôû quan heä sôû höõu ruoäng ñaát thuoäc coäng ñoàng cuûa cö daân coâng xaõ vaø moái quan heä veà ñòa vò cuûa con ngöôøi trong xaõ hoäi, phaàn saûn phaåm thieát yeáu thuoäc lôïi ích vaät chaát cuûa con ngöôøi lao ñoäng thoûa maõn nhöõng nhu caàu. Phaàn saûn phaåm thaëng dö cuûa ngöôøi daân trong xaõ hoäi coù nghóa vuï ñaøi thoï cho caùc ñaúng caáp treân ñeå tieâu duøng. Moät phaàn saûn phaåm thaëng dö bieán thaønh haøng hoùa.
  4. Caâu 4 : Noäi Dung Cô Baûn Cuûa Phöông Thöùc Saûn Xuaát Chieám Höõu Noâ Leä La Maõ Thôøi Coå Ñaïi. _ Ñôn vò kinh teá xaõ hoäi ôû caùc nöôùc phöông Taây thôøi coå ñaïi laø heä thoáng ñoàn ñieàn treân cô sôû lao ñoäng cuûa noâ leä, quaù trình saûn xuaát trong xaõ hoäi qui tuï 3 yeáu toá : + Lao ñoäng ñoâng ñaûo cuûa noâ leä vôùi naêng löïc caù nhaân chöa tröôûng thaønh vôùi muïc ñích lao ñoäng taïo ra saûn phaåm vôùi chaát löôïng cao vaø giaù trò söû duïng cho taàng lôùp quí toäc. + Tö lieäu lao ñoäng laø caùc coâng cuï lao ñoäng thuû coâng baèng kim loaïi ñöôïc cheá taïo naëng neà thoâ keäch cuøng vôùi söùc löïc cuûa löøa, la. + Ñoái töôïng lao ñoäng laø nhöõng vaät nuoâi caây troàng vôùi nguoàn nguyeân lieäu ñaõ traûi qua tröôùc noù, taát caû ñeàu gaén lieàn vôùi moâi tröôøng laø ruoäng ñaát. ÔÛ thôøi coå ñaïi ñoä phì nhieâu cuûa ñaát raát thaáp naêng suaát thaáp. söï keát hôïp 3 yeáu toá treân laø cô sôû taïo ra caùc saûn phaåm vôùi giaù trò söû duïng cho quùi toäc, treân cô sôû taàng lôùp quùi toäc chieám höõu vaø sôû höõu 3 yeáu toá cuûa quaù trình lao ñoäng, saûn xuaát cuøng vôùi ñòa vò thoáng trò veà moïi maët neân caùc taàng lôùp quùi toäc coù toaøn quyeàn sôû höõu toaøn boä saûn phaåm do lao ñoäng taïo ra.
  5. Caâu 5 : Nhöõng Noäi Dung Cô Baûn Cuûa Phöông Thöùc Saûn Xuaát Vaø Trao Ñoåi Phong Kieán Thôøi Trung Ñaïi _ Taây AÂu : + Ñôn vò kinh teá – xaõ hoäi ôû Taây AÂu thôøi trung ñaïi laø laõnh ñòa phong kieán, moïi saûn xuaát trao ñoåi tieâu duøng ñeàu thöïc hieän trong phaïm vi caùc laõnh ñòa, 3 yeáu toá thuoäc quaù trình lao ñoäng saûn xuaát ôû laõnh ñòa laø : lao ñoäng cuûa ñoâng ñaûo noâng noâ vaø noâng daân vôùi caùc naêng löïc vaø khaû naêng lao ñoäng ñaõ tröôûng thaønh vôùi chöùc naêng ña daïng. Muïc ñích lao ñoäng laø saûn xuaát ra caùc saûn phaåm vaät chaát vôùi giaù trò söû duïng cho gia ñình vaø ñoùng toâ cho taàng lôùp laõnh chuùa phong kieán. + Tö lieäu lao ñoäng laø caùc coâng cuï, noâng cuï lao ñoäng thuû coâng ñöôïc cheá taïo baèng saét vaø ñaõ coù söï caûi tieán veà kyõ thuaät, thôï baét ñaàu duøng cöa vaø söùc keùo cuûa traâu, boø, ngöïa. + Ñoái töôïng lao ñoäng laø caùc loaïi vaät nuoâi caây troàng cuøng vôùi nhöõng saûn phaåm ñaõ traûi qua lao ñoäng tröôùc ñieàu gaén lieàn vôùi ruoäng ñaát cuûa laõnh chuùa phong kieán. vôùi söï keát hôïp 3 yeáu toá treân ñaõ taïo ra naêng suaát lao ñoäng cuûa noâng noâ khaù cao, moái quan heä lôïi ích vôùi saûn phaåm vaät chaát ñaõ taïo ra treân cô sôû quan heä tö höõu ruoäng ñaá cuûa taàng lôùp quí toäc phong kieán, moái quan heä leä thuoäc giöõa caùc lôùp ngöôøi trong xaõ hoäi toaøn boä saûn phaåm do lao ñoäng saûn xuaát ra theo 1 tæ leä nhaát ñònh, phaàn saûn phaåm thieát yeáu thuoäc veà phaàn vaät chaát cuûa noâng noâ, phaàn thaëng dö noâng noâ noäp toâ baèng hieän vaät cho laõnh chuùa. Laõnh chuùa söû duïng 1 soá ngaøy lao ñoäng cuûa noâng daân hình thaønh toâ lao dòch. Do moái quan heä thuoäc giöõa traàn tuïc vaø taêng löõ, moïi ngöôøi ñeàu phaûi noäp 1/10 saûn phaåm vaät chaát cho giaùo hoäi. _ Phöông Ñoâng : + Treân cô sôû phong töôùc vò theo baäc. Hoaøng ñeá chia kieán ñieàn cho chö haàu ñeå töï trò laáy. Ñôn vò kinh teá xaõ hoäi laø nöôùc. Daân chia laøm 4 haïng :só, noâng, coâng, thöông vaø 1 taàng lôùp noâ tyø phuïc vuï trong cung ñình vaø nhaø quyeàn quùy. + Noâng daân ñöôïc chia ñaát theo tænh, ñieàn . + Kinh teá gia ñình noâng daân xaây ñònh treân cô sôû xaùc ñònh noâng nghieäp keát hôïp lao ñoäng thuû coâng nghieäp. Saûn xuaát saûn phaåm tieâu duøng döïa vaøo lao ñoäng gia ñình vaø ñaát noâng daân coáng noäp 1 phaàn saûn phaåm vaø 1 phaàn saûn phaåm cho nhu caàu. Cô caáu saûn xuaát coäng ñoàng laø töï cung töï caáp.
  6. Caâu 6 : Nhöõng Yeáu Toá Hình Thaønh Phöông Thöùc Saûn Xuaát Vaø Trao Ñoåi Tö Baûn. _ Vôùi nhöõng maët tieán boä cuûa phöông thöùc saûn xuaát phong kieán töø TK11 trôû ñi phöông thöùc saûn xuaát phong kieán böôùc vaøo giai ñoaïn phaùt trieån trong loøng xaõ hoäi phong kieán ñaõ ñònh hình nhöõng tö lieäu saûn xuaát vaø phöông tieän trao ñoåi môùi laø cô sôû cho vieäc hình thaønh phöông thöùc saûn xuaát tö baûn. Phöông thöùc saûn xuaát trao ñoåi ôû Taây AÂu treân cô sôû 3 yeáu toá vaø quaù trình kinh teá : + Söï phaùt trieån töï nhieân, söï phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi löïc löôïng coâng nghieäp thuû coâng taùch ra khoûi noâng nghieäp hình thaønh moät lónh vöïc kinh teá ñoäc laäp 3 ñieàu kieän caàn thieát _ Neàn saûn xuaát cuûa noâng daân ñaõ phaùt trieån ñeán möùc ñoä nhaát ñònh, xaõ hoäi ñaõ luoân coù 1 saûn phaåm dö. _ Yeáu toá töï nhieân cuûa neàn noâng nghieäp ñaõ ñöôïc khai thaùc caïn veà beà roäng (khoâng gì ngoaøi ruoäng ñaát, ruoäng ñaát khoâng ñöôïc môû roäng bình quaân ñaát treân ñaàu ngöôøi giaûm phaùt trieån theo chieàu saâu söï phaân coâng lao ñoäng ). _ Maâu thuaãn veà lôïi ích cuûa noâng noâ vaø quí toäc, ñeå laøm giaûm maâu thuaãn chuû phong kieán cho pheùp 1 löôïng noâng noâ thoaùt li khoûi laõnh ñòa taäp trung saûn xuaát thuû coâng nghieäp + Thaønh thò taùi laäp vaø phaùt trieån , vôùi nhöõng ñaëc ñieåm cuûa thaønh thò, thaønh thò taùc ñoäng trôû laïi laøm cho phaân coâng lao ñoäng phaùt trieån ngaøy caøng cao, saâu saéc thaønh thò noåi leân 3 ñieåm : _ Nôi taäp trung ñoâng ngöôøi treân cô sôû phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi phaùt trieån qua vieäc trao ñoåi phaùt trieån caùc saûn phaåm haøng hoùa khaùc. _ Cô sôû kinh teá cuûa thaønh thò laø caùc ngaønh ngheà saûn xuaát coâng nghieäp thuû coâng cuøng vôùi lónh vöïc buoân baùn. _ Thaønh thò Taây AÂu thôøi trung coå ñaõ giaønh ñöôïc quyeàn quaûn lyù töø maët chính trò ñeán vôùi 3 ñaëc ñieåm khaùc nhau laõnh ñòa töø phaân coâng lao ñoäng chung thaønh thò ñaõ phaùt trieån phaân coâng lao ñoäng ñaëc thuø. Töø ñaëc thuø phaùt trieån leân phaân coâng chi tieát töùc laø phaân coâng lao ñoäng theo töøng coâng vieäc nhaèm taïo ra saûn phaåm ñeå baùn treân thò tröôøng.
  7. _ Treân cô sôû phaân coâng lao ñoäng chi tieát caán phaûi coù söï toå chöùc lao ñoäng caù nhaân thaønh lao ñoäng toång theå chính vì vaäy ñaõ xuaát hieän nhöõng thaønh vieân ñaàu tieân cuûa giai caáp tö saûn vôùi saûn nghieäp laø caùc coâng tröôøng thuû coâng döïa treân cô sôû tö baûn, ñaây chính laø hình thöùc ban ñaàu cuûa phöông thöùc saûn xuaát tö baûn. + Söï phaùt trieån quan heä trao ñoåi treân cô sôû tuyeán haøng haûi vuøng bieån ñòa trung haûi, ban tích, baéc baêng döông. Thöông nghieäp haøng haûi ñaõ noái lieàn trao ñoåi giöõa phöông Ñoâng vaø Taây AÂu trong quan heä thöông maïi Ñoâng – Taây thôøi trung ñaïi. Taây AÂu luoân nhaäp sieâu haøng hoùa cuûa phöông Ñoâng. + Söï khuûng hoaûng phöông tieän trao ñoåi -> söï phaùt trieån thöông nghieäp haøng haûi laø cô sôû hình thaønh caùc thaønh phoá thöông maïi trong lòch söû nhö Vôni, Lubek, B.Ruy, töø caùc thaønh phoá thöông maïi hình thaønh caùc nghieäp vuï trong löu thoâng. + Kì hieáu -> naûy sinh tín duïng thöông maïi -> hình thaønh heä thoáng caùc ngaân haøng ôû caùc nöôùc phöông Taây, thöông maïi laø ñieàu kieän cho söï xuaát hieän tö baûn thöông nghieäp, laø tieàn ñeà lòch söû cho söï phaùt trieån phöông thöùc saûn xuaát trao ñoåi tö baûn. _ Cho ñeán cuoái TK 15 phöông thöùc saûn xuaát tö baûn ñaõ ñònh hình taïi thaønh phoá Floren (YÙ) laø queâ höông cuûa tö baûn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2