intTypePromotion=1

ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ KINH TẾ QUỐC DÂN 2

Chia sẻ: Cao Thi Nhu Kieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
201
lượt xem
83
download

ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ KINH TẾ QUỐC DÂN 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 7: Cơ Sở Và Điều Kiện Lịch Sử Chuyển Từ Thời Trung Đại Sang Thời Kỳ Cận Đại Tư Bản. _ Cơ sở + Phát kiến địa lý đã giúp người Châu Âu hiểu rõ về bề mặt hành tinh là cơ sở thị trường rộng lớn cho các thương nhân. + Phát kiến địa lý đã làm thay đổi các con đường hàng hải ở Tây Âu đã chuyển sang các nước vùng duyên hải đại tây dương. + Phát kiến địa lý dẫn đến cuộc cách mạng giá cả nguồn vàng, bạc ở các lục địa đổ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ KINH TẾ QUỐC DÂN 2

  1. Caâu 7: Cô Sôû Vaø Ñieàu Kieän Lòch Söû Chuyeån Töø Thôøi Trung Ñaïi Sang Thôøi Kyø Caän Ñaïi Tö Baûn. _ Cô sôû + Phaùt kieán ñòa lyù ñaõ giuùp ngöôøi Chaâu AÂu hieåu roõ veà beà maët haønh tinh laø cô sôû thò tröôøng roäng lôùn cho caùc thöông nhaân. + Phaùt kieán ñòa lyù ñaõ laøm thay ñoåi caùc con ñöôøng haøng haûi ôû Taây AÂu ñaõ chuyeån sang caùc nöôùc vuøng duyeân haûi ñaïi taây döông. + Phaùt kieán ñòa lyù daãn ñeán cuoäc caùch maïng giaù caû nguoàn vaøng, baïc ôû caùc luïc ñòa ñoå veà Taây AÂu -> giaù caû tieâu duøng caàn thieát taêng leân töø 3 -> 5 laàn. _ Ñaõ thuùc ñaåy maïnh neàn saûn xuaát haøng hoùa thuùc ñaåy nhanh söï tan raõ cuûa phöông thöùc saûn xuaát phong kieán. _ Ñieàu kieän : + Phöông thöùc saûn xuaát tö baûn khoâng chæ laø phöông thöùc saûn xuaát haøng hoaù maø coøn laø phöông thöùc saûn xuaát ra giaù trò thaëng dö. Taïo laäp thò tröôøng haøng hoaù söùc lao ñoäng, haøng hoaù söùc lao ñoäng ñöôïc taïo ra trong lòch söû thoâng qua quaù trình tích luyõ lao ñoäng maø coøn goïi laø tích luõy nguyeân thuyû (haøng hoaù söùc lao ñoäng khoâng phaûi laø saûn xuaát tö baûn naûy sinh ra ) . Quaù trình tích luõy ban ñaàu ñöôïc hình thaønh taäp trung chuû yeáu ôû nöôùc Anh, quaù trình aáy ñöôïc thöïc hieän baèng baïo löïc xaõ hoäi.
  2. Caâu 8 : Noäi Dung Caùch Maïng Coâng Nghieäp Cô Khí Hoaù Neàn Saûn Xuaát Vaø Trao Ñoåi Tö Baûn. Nhöõng Taùc Ñoäng Cuûa Caùch Maïng Coâng Nghieäp Cô Khí Hoaù. _ Sau thaéng lôïi cuûa cuoäc caùch maïng xaõ hoäi, xaõ hoäi tö saûn muoán chieán thaéng xaõ hoäi phong kieán thì phaûi taïo ra naêng suaát lao ñoäng cao hôn caû thôøi kì phong kieán -> phaûi bieán ñoåi lao ñoäng thuû coâng thaønh lao ñoäng maùy moùc -> thay ñoåi coâng tröôøng thuû coâng thaønh nhaø maùy. Caùch maïng coâng nghieäp muoán noå ra phaûi coù nhöõng ñieàu kieän lòch söû nhaát ñònh. Nöôùc Anh vaøo theá kyû 18 ñaõ taäp trung ñaày ñuû caùc ñieàu kieän ñeå caùch maïng coâng nghieäp noå ra vaø giaønh thaéng lôïi -> nöôùc Anh trôû thaønh queâ höông cuûa caùch maïng coâng nghieäp cô khí hoaù. Caùch maïng coâng nghieäp Anh baét ñaàu töø maùy coâng cuï trong 2 laõnh vöïc : coâng nghieäp môùi : deät + sôïi. _ Naêm 1733 xuaát hieän thoi bay trong lónh vöïc coâng nghieäp deät : Gioân-caây. 1764 – 1767 maùy keùo sôïi ñöôïc saùng cheá bôûi Gieâm-Hac-Gri-Vô ñaët teân laø Jeny. _1735 Ñecbi ñaõ coâng boá nguoàn naêng löïc môùi : naêng löôïng than ñaù. _ 1784 Gieâm-Oaùt ñaõ coâng boá ñoäng cô chaïy baèng hôi nöôùc. Ñoäng cô hôi nöôùc laøm cho cô sôû moät soá ngaønh coâng nghieäp môùi xuaát hieän : coâng nghieäp cô khí cheá taïo maùy, vôùi caùc maùy moùc ñaõ taïo ra -> naêng suaát taêng voït -> cuoäc caùch maïng trong giao thoâng vaän taûi. _ 1805 taøu thuyû xuaát hieän. _ 1825 nöôùc Anh thöû nghieäm giao thoâng vaän taûi ñöôøng saét ñaõ taïo ra 1 kyû nguyeân môùi phaùt trieån giao thoâng ñöôøng saét treân theá giôùi. _ Nhöõng taùc ñoäng : + Taïo ra caùc trung taâm coâng nghieäp lôùn, phaùt hieän ra caùc loaïi nguyeân lieäu môùi. + Taïo ra caùc quy luaät tuyeät ñoái cuûa phöông thöùc saûn xuaát tö baûn coâng nghieäp laø saûn xuaát ra giaù trò thaëng dö hay tieàn lôøi chi phoái toaøn xaõ hoäi,kyõ thuaät saûn xuaát phaùt trieån thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa caùc ngaønh khoa hoïc khaùc.
  3. Caâu 9 : Nhöõng Ñaëc Tröng Cô Baûn Cuûa Caùch Maïng Khoa Hoïc Kyõ Thuaät Nöûa Cuoái TK19 _ Tö baûn muoán toàn taïi thì tö baûn khoâng theå khoâng saûn xuaát. Do vaäy 30 naêm cuoái cuûa TK19 ñaây laø giai ñoaïn ñaàu cuûa cuoäc caùch maïng môùi veà kyõ thuaät saûn xuaát : caùch maïng khoa hoïc kyõ thuaät, caùch maïng khoa hoïc kinh teá , noåi leân caùc ñaëc tröng : + Cô sôû saûn xuaát kinh teá môùi döïa treân neàn taûng khoa hoïc vaät lyù, hoaù hoïc (töø TK19 khoa hoïc tieán raát nhanh) + Naêng löôïng môùi : ñoäng cô ñoát trong, ñoäng cô ñieän, tua bin, ñoäng cô Diesel… + Phöông phaùp luyeän theùp môùi cuûa Beùtxma vôùi loø naáu kim loaïi Maùc tanh. + Naêng löôïng môùi : ñieän naêng 1868, nhieân lieäu loûng, nguyeân lieäu daàu löûa 1870, thuyû ñieän 1897. + Ñaát roäng lôùn. + Phöông tieän vaän taûi môùi : xe hôi khoaûng 1897. + Phöông phaùp toå chöùc saûn xuaát theo khoa hoïc cuûa Tay-lor.
  4. Caâu 10 : Nhöõng Nguyeân Nhaân Phaùt Trieån Ñaëc Bieät Neàn Kinh Teá Myõ Sau Cuoäc Noäi Chieán 1861 – 1865. _ Söï phaùt trieån nhanh cuûa neàn kinh teá Myõ trong giai ñoaïn naøy laø do nhöõng nguyeân nhaân sau ñaây : + Cuoäc noäi chieán ôû nöôùc Myõ thöïc chaát laø cuoäc caùch maïng daân chuû, tö saûn noù ñaõ thuû tieâu moïi quan heä saûn xuaát tieàn tö baûn môû ñöôøng cho phong traøo di daân sang caùc vuøng ñaát roäng lôùn phì nhieâu ôû mieàn Taây ñeå tieán haønh kinh doanh trang traïi theo kieåu tö baûn, môû ñöôøng cho LLSX phaùt trieån. + Nöôùc Myõ coù moät cô sôû nguyeân lieäu raát to lôùn vôùi nguoàn khoaùng saûn to lôùn & caùc ñieàu kieän töï nhieân thuaän lôïi ñaõ aûnh höôûng raát lôùn ñeán söï phaùt trieån nhanh cuûa neàn kinh teá nöôùc Myõ. + Nöôùc Myõ phaùt trieån neàn kinh teá tö baûn sau Anh, Phaùp vì vaäy caùc nhaø tö baûn ñaõ bieát söû duïng kinh nghieäm & caùc thaønh töïu KH-KT cuûa caùc nöôùc ñi tröôùc, hoï ñaõ xaây döïng nhieàu nhöõng xí nghieäp cuûa mình treân cô sôû tieân tieán nhaát. + Nöôùc Myõ ñaõ thu huùt ñöôïc nguoàn lao ñoäng coù naêng löïc & coù khaû naêng nhaát ôû Chaâu AÂu di cö sang, taïo ñieàu kieän môùi cho neàn kinh teá phaùt trieån. Baøi hoïc kinh nghieäm nöôùc ta coù theå hoïc hoûi ñeå khaéc phuïc nguy cô tuït haäu phaùt trieån kinh teá. _ Vôùi nhöõng ñieàu kieän thöïc teá vaø hoaøn caûnh kinh teá cuûa nöôùc ta vaøo giai ñoaïn hieän nay thì ñieàu caàn thieát maø chuùng ta caàn phaûi laøm laø hoïc hoûi kinh nghieäm cuûa caùc nöôùc ñi tröôùc vaø tieáp thu neàn KH-KT cuûa theá giôùi hieän taïi ñeå aùp duïng vaøo vieäc phaùt trieån neàn kinh teá cuûa quoác gia ñeå ruùt ngaén khoaûng caùch vôùi caùc nöôùc khaùc treân theá giôùi.
  5. Caâu 11 : Toång Khuûng Hoaûng Hình Thaùi Kinh Teá – Xaõ Hoäi Tö Baûn Nöûa Ñaàu TK20 Vôùi Nhöõng Söï Kieän Lòch Söû Lôùn Naøo ? _ Nöûa ñaàu TK 20 sau 1 giai ñoaïn phaùt trieån hình thaùi KTXHTB, hình thaùi kinh teá naøy ñaõ böôùc vaøo giai ñoaïn toång khuûng hoaûng traàm troïng veà moïi maët noù ñöôïc bieåu hieän qua 3 söï kieän lôùn : + Cuoäc ñaïi chieán theá giôùi laàn thöù nhaát (1914 – 1918) nguyeân nhaân laø do maâu thuaãn veà maët lôïi ích kinh teá taïi caùc vuøng thuoäc ñòa cuûa caùc nöôùc ñeá quoác Anh, Phaùp, Nga > < Ñöùc, AÙo, Hung, YÙ. Chieán tranh laø cô sôû taäp trung quyeàn löïc vaøo CNTB ñoäc quyeàn nhaø nöôùc. Chieán tranh laøm cho neàn kinh teá caùc nöôùc phong kieán suïp ñoã, xaõ hoäi roái loaïn, neàn DCTS suïp ñoå. • Ñöùc, AÙo, YÙ : laïm phaùt XH ñeán kinh hoaøng. • Ñöùc, YÙ treân cô sôû neàn DC giaûi theå => neàn chính trò ñoäc taøi baét ñaàu phaùt trieån. + Ñaïi khuûng hoaûng kinh teá (1929 – 1933) ñaàu tieân dieãn ra ôû Myõ : 30 trieäu lao ñoäng bò sa thaûi, DCTS bò khuûng hoaûng cao ñoä, ngöôøi lao ñoäng bò TS chieám ñoaït, daân chuùng khoâng coù khaû naêng tieâu duøng => saûn xuaát bò ngöng treä. + Cuoäc ñaïi chieán theá giôùi laàn 2 (1939 – 1945) ñaõ loâi cuoán 61 quoác gia tham döï vôùi khoaûng 1,7 tyû ngöôøi, thieät haïi khoaûng 4000 tyû USD. Keát thuùc chieán tranh neàn kinh teá tö baûn Chaâu AÂu - Nhaät suïp ñoå hoaøn toaøn, neàn kinh teá Myõ ñöôïc taêng cöôøng nhanh choùng : CN 56,5%, ngoaïi thöông treân theá giôùi 32%, ¾ löôïng vaøng TGTB. Neàn DCTS coù nguy cô bò suïp ñoå treân theá giôùi do ñoù Myõ cöùu vaõn neàn DCTS ñang treân ñaø suïp ñoå.
  6. Caâu 12 : Caùc Giai Ñoaïn Cuûa Neàn Saûn Xuaát & Trao Ñoåi Tö Baûn Treân Theá Giôùi Töø 1945 Ñeán Nay * 1946 – 1950 : Caùc nöôùc tö baûn tieán haønh khoâi phuïc kinh teá vaø chuyeån höôùng neàn kinh teá ñeå khoâi phuïc, neàn kinh teá caùc nöôùc Taây AÂu vaø Nhaät ñeàu döïa vaøo nguoàn taøi chính Myõ, döïa vaøo neàn kinh teá thò tröôøng öu ñaõi töø Myõ. Do ñoù Myõ ñaõ kieåm soaùt toaøn boä neàn kinh teá theá giôùi. * 1951 – 1970 : Ñaây laø giai ñoaïn phaùt trieån ñaït möùc ñoä cao töông ñoái oån ñònh ôû caùc nöôùc tö baûn treân theá giôùi. Toác ñoä taêng tröôûng SXCN caùc nöôùc TB phaùt trieån ñaït trung bình 5,5% haøng naêm. Saûn löôïng coâng nghieäp naêm 1970 taêng 3 laàn so vôùi naêm 1950… Nguyeân nhaân laø do taùc ñoäng cuûa CMKH-KT trong thôøi bình daãn ñeán hình thaønh neà CN hieän ñaïi ôû caùc nöôùc quaù trình coâng nghieäp hoaù cuõng dieãn ra maïnh meõ, töø ñoù ruùt ra 1 löôïng xaõ hoäi lôùn ngheà tö baûn dòch vuï. _ 1970 – 1987 : neàn kinh teá tö baûn böôùc vaøo giai ñoaïn suy thoaùi keùo daøi. _ 12-1970 nöôùc Myõ tuyeân boá giaù ñoàng USD, 1971 tuyeân boá chuyeån sang tyû giaù hoái ñoaùi cuûa ñoàng USD -> khuûng hoaûng kinh teá 1970 – 1971. _ 1973 noå ra cuoäc khuûng hoaûng daàu moû treân theá giôùi laàn 1 -> cuoäc ñaïi suy thoaùi 1974 – 1975, khaùc cuoäc khuûng hoaûng 1929 – 1930. _ 1979 khuûng hoaûng daàu moû laàn 2 : 35 USD/ thuøng -> khuûng hoaûng kinh teá 1981 – 1982. _ 10-1987 noå ra cuoäc khuûng hoaûng treân thò tröôøng chöùng khoaùng theá giôùi xu höôùng phaùt trieån kinh teá tö baûn töø sau ñaïi suy thoaùi kinh teá 1974 – 1975. _ Sau ñaïi suy thoaùi chuû nghóa tö baûn tieáp tuïc toàn taïi thì buoäc thay ñoåi ñeå thích öùng. Söï thay ñoåi cuûa chuû nghóa tö baûn treân cô sôû phaùt trieån cao cuûa caùch maïng khoa hoïc kyõ thuaät chuyeån sang 1 cuoäc caùch maïng môùi thöôøng goïi laø caùch maïng khoa hoïc coâng nghieäp. Töø nhöõng phaùt minh khoa hoïc con ngöôøi ñi saâu vaøo khaùm phaù vaät chaát vaø söï soáng. Coù ñaëc tröng cô sôû khoa hoïc bieán thaønh coâng ngheä saûn xuaát môùi thôøi gian ruùt ngaén tuyeät ñoái. _ Neàn coâng ngheä töï ñoäng hoaù cao keát hôïp vôùi tin hoïc ñaõ giaûi quyeát ñöôïc chöùc naêng ñieàu khieån cuûa maùy moùc thay cho boä oùc cuûa con ngöôøi. _ Coâng ngheä sinh hoïc phaùt trieån baèng nhöõng phöông thöùc nhaân taïo ñaõ taïo ra nhieàu ñoái töôïng lao ñoäng môùi, nhöõng ñoái töôïng naøy khoâng coù trong theá giôùi töï nhieân tröôùc ñaây.
  7. _ Tin hoïc phaùt trieån cöïc maïnh töø naêm 1989 trôû ñi con ngöôøi ñaõ chuyeån sang lónh vöïc tin hoïc internet. Söï ñaûm baûo tö lieäu saûn xuaát ñoøi hoûi phaûi ñaûm baûo söùc lao ñoäng trong vaø ngoaøi xaõ hoäi, noù theo 2 xu höôùng. _ Tæ troïng trí thöùc con ngöôøi ngaøy moät cao hôn. _ Neàn taûng lao ñoäng trong xaõ hoäi ngaøy moät môû roäng ngoaøi caùc nhaø tö baûn hoaït ñoäng trong thò tröôøng chöùng khoaùng caùc nhaø tö baûn coøn laïi ñeàu trôû thaønh neàn taûng xaõ hoäi thôøi ñaïi hieän nay. _ Söï thay ñoåi veà löïc löôïng saûn xuaát trong xaõ hoäi ñaõ ñoøi hoûi söï thay ñoåi quan heä saûn xuaát. Quan heä saûn xuaát thay ñoåi theo höôùng phaùt trieån maïnh meõ cuûa caùc coâng ty coå phaàn cho ñeán giai ñoaïn hieän nay hoaït ñoäng tö baûn treân theá giôùi vôùi soá löôïng nhö sau : toång giao dòch treân thò tröôøng theá giôùi laø 52 ngaøn tyû USD, hieän nay theá giôùi coù khoaûng 53 ngaøn coâng ty coå phaàn lieân quoác gia ñang hoaït ñoäng. Giaù trò trao ñoåi haøng hoaù vaø dòch vuï treân theá giôùi khoaûng treân 5000 tyû USD. _ Sau haøng TK phaùt trieån neàn saûn xuaát trao ñoåi tieâu duøng ngaøy nay ñaõ mang tính chaát toaøn caàu hoaù, ñaây laø böôùc chuaån bò cô sôû vaät chaát ñaày ñuû nhaát cho söï hình thaønh 1 hình thaùi kinh teá xaõ hoäi môùi toát ñeïp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2