intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương - Luật Hành chính

Chia sẻ: Minhanh Minhanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

2.186
lượt xem
394
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương pháp hành chính: Là những phương thức tác động trực tiếp đến hoạt động của đối tượng quản lý như doanh nghiệp. Tổ chức đến hành vi của cá nhân, tập thể thông qua những qđịnh trực tiếp nghĩa vụ của họ, những mệnh lệnh dựa trên quyền lực NN và sự phục tùng. Việc sử dụng p2 này là cần thiết ở bất kì lĩnh vực quản lí NN nào, nó là thuộc tính của quản lý NN vì bất kì cơ quan NN hoặc ng` có chức vụ nào cũng......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương - Luật Hành chính

 1. C©u 1: Kh¸i niÖm LHC VN? §èi tîng ®iÒu chØnh vµ ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh LHC VN 1. kh¸i niÖm LHC - HC=qlý NN -> LHC = L. vÒ qu¶n lÝ NN ( ho¹t ®éng chÊp hµnh-®iÒu hµnh) - tiÕng la tinh: administratio gåm nhiÒu nghÜa, n nghÜa th«ng dông: ho¹t ®äng qlý. - B¶n chÊt h®éng lµ ®ång nhÊt ( ®Òu lµ h®éng chÊp-®iÒu hµnh) - Ph¹m vi : gÇn nh ®ång nhÊt víi “hµnh ph¸p”  cã nghÜa nh 1 nh¸nh quyÒn lùc  h®éng chÊp hµnh luËt do QH ban hµnh  LHC lµ 1 ngµnh luËt vÒ “qlý NN” – h®éng chÊp hµnh-®iÒu hµnh cña cq NN ( hoÆc c¸c tchøc XH ®c NN trao quyÒn)  Ngµnh LHC VN lµ tæng thÓ ~ QPPL ®iÒu chØnh ~ mqhÖ ph¸t sinh, ptriÓn trong lÜnh vùc qlÝ NN ( qtr×nh tchøc vµ thùc hiÖn h®éng chÊp hµnh-®iÒu hµnh) 2. §èi tîng ®iÒu chØnh LHC Lµ ~ mqhÖ ph¸t sinh trong lvùc qlÝ NN - QhÖ ph¸t sinh trong ho¹t ®éng chÊp hµnh-®iÒu hµnh cña c¸c cq HC NN : CP, Bé, UBND c¸c cÊp, së, phßng, ban ( c¬ b¶n nhÊt, lín nhÊt)  h®éng c¸c cq nµy k ph¶i lóc nµo còng lµ h®éng hµnh chÝnh, nhng chØ xtÐ trong h®éng chÊp hµnh-®iÒu hµnh  Chia theo lÜnh vùc, but qh¹n k thÓ râ rµng: • lý ®Êt ®ai • qlý kinh tÕ • ... - QhÖ ph¸t sinh trong ho¹t ®éng chÊp hµnh-®iÒu hµnh cña cq hµnh ph¸p, ph¸t sinh trong h®éng x©y dùng vµ tæ chøc c«ng t¸c néi bé cña c¸c cq NN kh¸c( k thuéc hÖ thèng c¸c cq HC ( QH, H§ND, TA...)  TA, VKS: ®iÒu xe, v¨n th,..(h®éng tchøc néi bé  Trong cq QH: chuÈn bÞ QH häp ( ND häp,®¹i biÓu,...)-vd VPhßng QH  H§ND c¸c cÊp - QhÖ ph¸t sinh trong ho¹t ®éng chÊp hµnh-®iÒu hµnh cña c¸c cq NN kh¸c hoÆc c¸c tæ chøc XH ®îc NN trao quyÒn  TA: chøc n¨ng xÐt xö, nhng ®c trao 1 sè quyÒn qlÝ HC: ThÈm ph¸n cã quyÒn xö ph¹t HC ng` vi ph¹m ngay trg toµ, khi ®ang xÐt xö  QH: Th«ng qua c¸c sù an¸, c«ng tr×nh -> h®éng HC  H§ND c¸c cÊp: phª duyÖt kho¹ch chung, ra q®Þnh cô thÓ ho¸ VB of TW-> h® HC  C¸c tchøc XH: quyÒn ®×nh chØ, ra lÖnh thi c«ng,...(rare) – xph¸t tõ 1 quan ®iÓm l©u ®êi: dÇn dÇn c«ng viÖc NN nªn san sÎ cho c¸c tchøc XH kh¸c( q` ¸p chÕ,.. liªn quan ®Õn quyÒn uy, cìng chÕ all thuéc vÒ ND) 3. Ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh LHC - MÖnh lÖnh – phôc tïng (c¬ b¶n)  C¸c quy f¹m LHC liÖt kª c¸c ®iÒu kho¶n, buéc ®èi tîng ph¶i tu©n theo  vd vÊn ®Ò ®Òn bï gi¶i to¶: NN ¸p gi¸, c¸c hé g® buéc tu©n theo - B×nh ®¼ng – tho¶ thuËn  Trg 1sè trg` hîp q®Þnh sù tho¶ thuËn : gi÷a c¸c bé (rare)-> sau ®ã l¹i lµ tiÒn ®Ò ®a ra q®Þnh mÖnh lÖnh – phôc tïng tiÕp sau ®ã  vd t¨ng l¬ng cho GV: bé GD tho¶ thuËn bé Tµi chÝnh C©u 2: Mèi quan hÖ gi÷a LHC víi a.LuËt HiÕn Ph¸p 2 ngµnh luËt nµy cã liªn quan mËt thiÕt ®Õn nhau.Trong 1 sè trêng hîp ko ph©n biÖt ®c ranh giíi gi÷a chóng nhng chóng cã ranh giíi. §èi tîng ®iÒu chØnh cña LuËt HP lµ vÒ nguyªn t¾c tæ chøc vµ thÈm quyÒn cña nhµ níc, c¸c mèi quan hÖ quan träng nhÊt trong x· héi.Nh vËy ®èi tîng ®c cña LHP réng h¬n LHC.LHC chi tiÕt hãa, cô thÓ hãa vµ bæ sung c¸c quy ®Þnh cña HP, ®Æt ra c¬ chÕ ®¶m b¶o thùc hiÖn chóng. b.LuËt H×nh sù LHC liªn quan chÆt chÏ víi LHSù, cã nhiÒu chç “ giao tiÕp “ víi LHSù v× c¶ 2 ngµnh luËt ®Òu quy ®Þnh vÒ vi ph¹m ph¸p luËt vµ c¸ch xö lý ®èi víi chóng, chØ kh¸c nhau ë møc ®é nguy hiÓm cña 2 lo¹i vi ph¹m vµ do ®ã h×nh thøc vµ c¬ quan xö lý ®èi víi tõng lo¹i vi ph¹m còng kh¸c nhau.
 2. LHSù x¸c ®Þnh nh÷ng hµnh vi nµo lµ téi ph¹m cßn LHC quy ®Þnh vÒ c¸c quy t¾c b¾t buéc chung mµ nÕu vi ph¹m c¸c quy t¾c Êy trong 1 sè trêng hîp cã thÓ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, nÕu ko th× ®c coi lµ vi ph¹m hµnh chÝnh. Téi ph¹m quy ®Þnh trong LHSù kh¸c víi vi ph¹m hµnh chÝnh ë møc ®é g©y nguy hiÓm cho x· héi cña hµnh vi do ®ã h×nh ph¹t ¸p dông víi téi ph¹m h×nh sù còng cao h¬n, tr×nh tù xö lý vµ thÈm quyÒn xö lÝ còng kh¸c nhau. c.LuËt d©n sù Víi LDSù, LHC còng cã mqh chÆt chÏ v× nhiÒu khi LHC còng ®iÒu chØnh quan hÖ tµi s¶n nh LDSù.tuy nhiªn 2 ngµnh luËt ®iÒu chØnh qhÖ tµi s¶n b»ng nh÷ng ph¬ng ph¸p kh¸c nhau, 1 bªn lµ ph¬ng ph¸p quyÒn lùc phôc tïng cßn bªn kia lµ tháa thuËn ®Æc trng bëi sù b×nh ®¼ng vÒ ý chÝ gi÷a c¸c bªn. Trong nhiÒu trêng hîp c¸c cq qu¶n lý nhµ níc còng tham gia trùc tiÕp vµo qhÖ pluËt d©n sù nhng ko ph¶i díi danh nghÜa lµ chñ thÓ cña ho¹t ®éng chÊp hµnh vµ ®iÒu hµnh mµ víi t c¸ch 1 ph¸p nh©n, chñ thÓ cña pluËt d©n sù. d.LuËt ®Êt ®ai LHC còng”giao kÕt” víi LuËt ®Êt ®ai-ngµnh luËt ®iÒu chØnh qhÖ gi÷a nhµ nc vµ ng` sö dông ®Êt ®ai.Trong qhÖ LuËt §Êt ®ai, nhµ níc cã t c¸ch lµ chñ së h÷u duy nhÊt ®èi víi ®Êt ®ai vµ cßn lµ ng` thùc hiÖn c«ng quyÒn< gi¸m s¸t viÖc sö dông ®Êt ®ai ®óng môc ®Ých hay ko>.Quan hÖ ®Êt ®ai chØ xuÊt hiÖn, thay ®æi vµ chÊm døt khi cã q®Þnh cña cq qu¶n lý NN giao ®Êt cho ng` sö dông. Nh vËt LHC lµ ph¬ng tiÖn thùc hiÖn luËt ®Êt ®ai. C©u 3: Nh÷ng chÕ ®Þnh c¬ b¶n cña LHC VN? Nªu vd vµ ph©n biÖt phÇn riªng, phÇn chung cña LHC VN 1. Nh÷ng chÕ ®Þnh c¬ b¶n cña LHC VN - LHC chia lµm c¸c chÕ ®Þnh: lµ quy ph¹m ®iÒu chØnh ~ qhÖ PL HC cïng lo¹i  C¸c chÕ ®Þnh vÒ chñ thÓ qu¶n lý  C¸c chÕ ®Þnh vÒ Tr¸ch nhiÖm HC  ... - Mçi chÕ ®Þnh nh vËy cã thÎ bao gåm ~ quy ph¹m n»m ë PhÇn Chung vµ PhÇn Riªng 2. Ph©n biÖt PhÇn Chung - Tæng hîp nh÷ng QP LHC liªn quan ®Õn tÊt c¶ c¸c ngµnh vµ lÜnh vùc qu¶n lý NN - Bao gåm c¸c chÕ ®Þnh  C¸c nguyªn t¾c qu¶n lý NN  §Þa vÞ ph¸p lý c¸c CQ QL NN, ®Æc biÖt lµ h×nh thøc ban hµnh quyÕt ®Þnh qlý NN vµ c¸c quyÒn kh¸c  ChÕ ®é phôc vô, c«ng vô NN  §Þa vÞ ph¸p lý cña c¸c ®èi tîng bÞ qu¶n lý ( XN, CQ, Tchøc NN ë c¬ së)  §Þa vÞ ph¸p lý c¸c tchøc xh vµ cq xh  §Þa vÞ ph¸p lý CD  C¸c biÖn ph¸p thuyÕt phôc – cìng chÕ trg qlý NN, ®biÖt lµ Tr¸ch nhiÖm HC  C¸c ph¬ng thøc b¶o ®¶m ph¸p chÕ vµ kû luËt trg qlý NN PhÇn Riªng - Tæng hîp nh÷ng QP LHC chØ ®iÒu chØnh nh÷ng ngµnh vµ lÜnh vùc qu¶n lý NN nhÊt ®Þnh hoÆc ~ vÊn ®Ò cô thÓ trong mét ngµnh hoÆc lÜnh vùc nµo ®ã - Bao gåm c¸c chÕ ®Þnh  C¸c nhãm quy ph¹m ®iÒu chØnh h®éng qlý NN ®èi víi c¸c lvùc qlý liªn ngµnh • kÕ ho¹ch ho¸ • gi¸ c¶ • tµi chÝnh • tÝn dông • thèng kª • ...  C¸c nhãm quy ph¹m ®iÒu chØnh ho¹t ®éng qu¶n lý ®èi • ngµnh ktÕ quèc d©n ( CN, NN, Th¬ng m¹i, giao th«ng vËn t¶i...) • v¨n ho¸ - xh ( vh, thÓ thao,gi¸o dôc, lao ®«ng, b¶o ®¶m xh,...) • hµnh chÝnh – chÝnh trÞ ( quèc phßng, néi vô, t ph¸p,...)
 3. C©u 4:Ph¬ng ph¸p hµnh chÝnh vµ ph¬ng ph¸p ktÕ, mqhÖ?VD minh häa A.Ph¬ng ph¸p hµnh chÝnh Lµ nh÷ng ph¬ng thøc t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng cña ®èi tîng qu¶n lý nh doanh nghiÖp. Tæ chøc ®Õn hµnh vi cña c¸ nh©n, tËp thÓ th«ng qua nh÷ng q®Þnh trùc tiÕp nghÜa vô cña hä, nh÷ng mÖnh lÖnh dùa trªn quyÒn lùc NN vµ sù phôc tïng. ViÖc sö dông p2 nµy lµ cÇn thiÕt ë bÊt k× lÜnh vùc qu¶n lÝ NN nµo, nã lµ thuéc tÝnh cña qu¶n lý NN v× bÊt k× c¬ quan NN hoÆc ng` cã chøc vô nµo còng ph¶i ¸p dông quyÒn h¹n ®c trao ®Ó qlý, phèi hîp ho¹t ®éng cña c¸c c¸ thÓ, thiÕt lËp trËt tù trong qu¶n lÝ. B,Ph¬ng ph¸p kinh tÕ Lµ nh÷ng pthøc t¸c ®éng gi¸n tiÕp ®Õn hµnh vi cña tËp thÓ, ng` cã chøc vô, c«ng d©n th«ng qua viÖc sö dông nh÷ng ®ßn bÈy ktÕ t¸c ®éng ®Õn lîi Ých cña con ng`, kÝch thÝch sù quan t©m cña hä ®Õn kÕt qu¶ cuèi cïng cña lao ®éng, nhê ®ã mµ ®¹t ®c hiÖu qu¶ qu¶n lý cao. ViÖc ¸p dông p2 nµy cã nghÜa lµ t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn vËt chÊt, khuyÕn khÝch vËt chÊt lµm kh¬i dËy lßng nhiÖt t×nh, h¨ng say cña con ng`.Trong ®iÒu kiÖn ktÕ ®æi míi hiªnh nay, p2 nµy ngµy cµng cã vai trß quan träng vµ ®ang ph¸t huy t¸c dông cña m×nh C.Mqh gi÷a 2 p2 vµ vÝ dô minh häa trong thùc tiÔn ViÖc sö dông p2 hchÝnh hiÖn nay còng cã giíi h¹n cña nã nªn viÖc kÕt hîp 2 p2 nµy voÝ nhau cã tÇm quan träng ®Æc biÖt.Chóng cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau.P2 hchÝnh lµ ph¬ng tiÖn ®a p2 ktÕ vµo cuéc sèng v× 1 chÝnh s¸ch ®ßn bÇy ktÕ chØ cã thÓ ®c ¸p dông chung díi h×nh thøc v¨n b¶n cña luËt hµnh chÝnh. VD thùc tiÔn: ®Ó c¸c gi¸o viªn cã thÓ dèc hÕt nhiÖt t×nh vµo viÖc truyÒn thô kiÕn thøc cho häc sinh sinh viªn, nhµ níc ®· quyÕt ®Þnh t¨ng c¸c bËc l¬ng cho gi¸o viªn, gi¶ng viªn< bé trëng bé gi¸o dôc Ng~ thiÖn Nh©n tr¶ lêi chÊt vÊn ngµy 27-11/2006>.§Ó chÝnh s¸ch t¨ng l¬ng nµy cã thÓ ®c ¸p dông chung trong c¶ níc th× c¸c cq hµnh chÝnh thuéc hÖ thèng gi¸o dôc ph¶i ra v¨n b¶n chØ ®¹o tõ cao xuèng thÊp, tõ trung ¬ng ®Õn tõng trêng häc cña tõng ®Þa ph¬ng. C©u 5: Kh¸i niÖm Nguån LHC VN? Nªu c¸c lo¹i nguån c¬ b¶n 1. Nguån LHC VN - Lµ nh÷ng h×nh thøc biÓu hiÖn bªn ngoµi cña LHC, hay nãi c¸ch kh¸c, lµ nh÷ng quyÕt ®Þnh PL chøa c¸c QPPL HC - H®éng chÊp hµnh - ®iÒu hµnh ®a d¹ng, phøc t¹p -> c¸c quy ®Þnh LHC n»m trong nhiÒu VB cña nhiÒu cq NN  quyÕt ®Þnh PL ( d¹ng VB) cña cq quyÒn lùc vµ qu¶n lý NN  vb¶n liªn tÞch gi÷a cq qlý ( Bé, CP) vµ cq tchøc xh ( c«ng ®oµn)  vb¶n cña b¶n th©n cq cña tchøc xh ban hµnh ®Ó thùc hiÖn CN qlý NN vÒ nh÷ng lvùc ®îc giao ( VB cña c«ng ®oµn tríc ®©y vÒ tchøc qlý b¶o hiÓm xh vµ gi¸m s¸t b¶o hé lao ®éng) -> c¸c VB trªn cã VB chØ chøa QPPL HC cã Vb chøa QPPL HC vµ luËt kh¸c !!!- Nguån LHC: chØ ~ VB cã chøa c¸c QPPL HC nh»m ®iÒu chØnh c¸c qhÖ xh trong lvùc qlý NN - Ph¹m vi hiÖu lùc nguån LHC: phô thuéc ND tõng Vb  giíi h¹n tg  l·nh thæ  ®èi tîng thi hµnh 2. C¸c lo¹i nguån c¬ b¶n - Theo chñ thÓ ban hµnh VB  Vb c¸c cq qlùc NN  Vb c¸c cq qlý NN  Vb TAND tèi cao vÒ xÐt xö c¸c vô ¸n HC ( ngo¹i lÖ v× lµ cq t ph¸p, k can thiÖp h®éng hµnh ph¸p, nhng ®óng víi Toµ HC)  Vb c¸c cq tchøc xh ban hµnh thùc hiÖn CN qlý NN ®îc giao  Vb liªn tÞch gi÷a c¸c cq NN víi nhau, cq NN víi cq tchøc xh... - Theo ph¹m vi hiÖu lùc  Vb c¸c cq NN TW  Vb c¸c cq NN ®Þa ph¬ng - Theo cÊp ®é hiÖu lùc plý  Vb LuËt
 4.  Vb díi luËt - Theo tªn Vb vµ vÞ trÝ cq ban hµnh ( ph¶n ¶nh cÊp ®é hiÖu lùc plý)  HiÕn ph¸p, luËt, bé luËt, nghÞ quyÕt QH  Ph¸p lÖnh, nghÞ quyÕt UBTVQH  LÖnh, quyÕt ®Þnh chñ tÞch níc  Vb CP, Thñ tíng CP  Vb cña bé trëng, thr trëng cq ngang bé vs cq trùc thuéc CP ®îc giao qlý NN  Vb cña H§NS, UBND c¸c cÊp, cq chuyªn m«n thuéc UBND  VB ban l·nh ®¹o c¸c cq, tchøc, ®vÞ hµnh chÝnh-sù nghiÖp, ktÕ NN ban hµnh thùc hiÖn chøc n¨ng qlý néi bé XÐt cô thÓ:  HiÕn ph¸p • nguån c¬ b¶n LHC CN • nhiÒu QP HP lµ c¬ së, nÒn t¶ng, quy ph¹m gèc LHC : c¸c quy ®Þnh HP ®ång thêi lµ QP luËt NN, ®îc cô thÓ ho¸, chi tiÕt ho¸ vµ bsung trong c¸c Vb LHC  LuËt tæ chøc CP ( 25/11/2001 cïng HP 92 söa ®æi)quy ®Þnh • Nguyªn t¾c tchøc vµ h®éng CP • Tr×nh tù thµnh lËp, c¬ cÊu tchøc vµ yÕu tè cb¶n cña ®Þa vÞ ph¸p lý CP ( chÕ ®é tr¸ch nhiÖm vµ qhÖ b¸o c¸o, ktra gi¸m s¸t, nvô, CN, quyÒn h¹n, qhÖ,..) • NhiÖm vô, quyÒn h¹n, qhÖ c«ng t¸c bé trëng, thñ trëng cq ngang bé vµ cq kh¸c thuéc CP • thÓ chÕ ho¸ ~ nÐt cb¶n vÒ ®Þa vÞ ph¸p lý cña CP -> c¬ së tchøc vµ h®éng cña CP, all hÖ thèng cq hµnh ph¸p VN  LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND ( 11/2003) • UBND: nvô, CN, quyÒn h¹n, c¬ cÊu tchø, chÕ ®é lµm viÖc, qhÖ c«ng t¸c, cq chuyªn m«n trùc thuéc UBND  C¸c bé luËt, ®¹o luËt vÒ qlý c¸c ngµnh, lvùc vµ vÒ tchøc xh vµ tchøc NN kh¸c • sè lîng lín : L. hµng h¶i, L. khiÕu n¹i-tè c¸o, L.b¸o chÝ, L.xuÊt b¶n, L.biªn giíi quèc gi¸,L.m«i trêng, L. MÆt trËn TQ VN, L. c«ng ®oµn.... • slg ngµy 1 nhiÒu v× qtr×nh n©ng cao vtrß luËt trg qlý c¸c mÆt ®sèng NN vµ xh ( n` lÜnh vùc chØ qlý b»ng ph¸p lÖnh, vb CP, vb cÊp bé,.. ®¸ng ra ph¶i n©ng lªn thµnh luËt : h¶i quan, vi ph¹m HC, tnguyªn kh.s¶n, biªn giíi QG..) • trg c¸c luËt, bé luËt nµy: ngoµi quy ®Þnh luËt dsù cßn nhiÒu QP LHC)  NghÞ quyÕt QH • NQ vÒ t¨ng cêng c«ng t¸c bvÖ trËt tù an toµn xh • NQ vÒ kÕ ho¹ch ptriÓn ktÕ-xh 5 n¨m vµ hµng n¨m • ...  phª chuÈn c¸c dù ¸n vÒ ph¬ng híng, nvô, môc tiªu,bp cña kÕ ho¹ch ptriÓn ktÕ-xh do CP chuÈn bÞ  quyÕt ®Þnh mét sè chØ tiªu chñ yÕu c¸c cq lý NN ph¶i phÊn ®Êu tchøc thùc hiÖn  Ph¸p lÖnh – NghÞ quyÕt UBTVQH / LÖnh – q®Þnh cña Chñ tÞch níc • PLÖnh qträng nhÊt • Pl quy ®Þnh vtrß ®chØnh c¸c lvùc qlý NN chñ yÕu do c¸c vb UBTV QH vµ CP thùc hiÖn =plÖnh vÒ qlý c¸c ngµnh vµ lvùc  PL xö lÝ VPHC  PL vÒ c¸n bé c«ng chøc  PL vÌ thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n HC  ...  NghÞ quyÕt – nghÞ ®Þnh CP / q®Þnh – chØ thÞ Thñ tg CP • Nghi ®Þnh (qträng max) quy ®Þnh c¸c nÐt c¬ b¶n nhÊt vÒ thÈm quyÒn c¸c bé, cq ngang bé  N§ q®Þnh ~ nÐt cb¶n max vÒ thÈm quyÒn c¸c bé, cq ngang bé  N§ vÒ quy chÕ lµm viÖc cña CP  N§ vÒ cq thuéc CP • NghÞ ®inh, quyÕt ®Þnh vÒ thµnh lËp, tchøc, cn, nvô, qh¹n tõng Bé, UB NN, cq kh¸c thuéc CP, cña UBND c¸c cÊp vµ hÖ thèng c¸c cq chuyªn m«n
 5. • NghÞ ®Þnh, q®Þnh vÒ tchøc vµ h®éng DN, tæng c«ng ty, chÝnh s¸ch víi ktÕ c¸ thÓ, ktÕ gia ®×nh • C¸c Vb qlý trËt tù an toµn xh • NghÞ ®Þnh vÒ VPHC trong c¸c lvùc cô thÓ ( VPHC, hthøc xö ph¹t, ®k ¸p dông...)  QuyÕt ®Þnh, chØ thÞ, th«ng t cña Bé trg, thñ trg cq ngang bé / QuyÕt ®Þnh, chØ thÞ cña thñ trg c¸c cq kh¸c thuéc CP • c«ng cô thùc hiÖn nvô tchøc vµ chØ ®¹o thèng nhÊt c¸c ngµnh vµ lvùc qlý NN • hiÖu lùc trong ph¹m vi ngµnh hoÆc lvùc trªn c¶ níc • Cã Vb mang tÝnh liªn ngµnh  Vb liªn tÞch: 3 loai • Th«ng t liªn bé : c¸c bé trëng víi nhau • Th«ng tö liªn ngµnh : bé trg víi thñ trg cq NN kh¸c (níc ta chØ thÊy th«ng t liªn ngµnh gi÷a cÊp Bé víi TANDTC vµ VKSNDTC) • NghÞ quyÕt liªn tÞch ( th«ng t liªn ngµnh) : bé trg vµ cq TW cña c¸c tchøc xh lín ( MTTQVN, Tæng L§L§VN, Héi LHPNVN, héi NDVN) -> ban hµnh cÊp TW, cã thÓ ®îc ë ®Þa ph¬ng ®Ó ®chØnh ~ v®Ò qlý NN trong ph¹m vi ®Þa ph¬ng nhng k phæ biÕn  NghÞ quyÕt cña H§ND c¸c cÊp QuyÕt ®Þnh, chØ thÞ cña UB, chñ tÞch UBND c¸c cÊp QuyÕt ®Þnh, chØ thÞ cña g® XN qdoanh, thñ trëng c¸c cq chuyªn m«n, ®vÞ sù nghiÖp vµ c¸c tchøc csë kh¸c cña NN  Vb cña tchøc xh ®îc NN trao quyÒn  Vb cña c¸c cq §n¶g C©u 6:KN h×nh thøc qu¶n lý NN?Mqh víi p2 qu¶n lý A.Kh¸i niÖm H×nh thøc qu¶n lý lµ sù biÓu hiÖn ra bªn ngoµi cña nh÷ng ho¹t ®éng qu¶n lý cïng lo¹i vÒ néi dung, tÝnh chÊt vµ ph¬ng thøc t¸c ®éng cña chñ thÓ lªn kh¸ch thÓ qu¶n lý. B.Mqh víi p2 qu¶n lý H×nh thøc qu¶n lý vµ ph¬ng ph¸p qlý cã qhÖ chÆt chÏ víi nhau.P2 thuéc vÒ ph¹m trï néi dung cña qu¶n lý, v× vËy c¸c p2 qlý ®c thÓ hiÖn qua c¸c hthøc qu¶n lý.Ngîc l¹i, viÖc ¸p dông hthøc qlý nµo thÓ hiÖn chñ thÓ qu¶n lý ®ã ®· ¸p dông p2 nµo.VD viÖc ban hµnh réng r·i c¸c v¨n b¶n c¸ biÖt hoÆc quy ph¹m cã tÝnh mÖnh lÖnh lµ biÓu hiÖn cña p2 cìng chÕ, p2 hµnh chÝnh.NÕu sd chñ yÕu c¸c hthøc tæ chøc, gthÝch th× lµ p2 thuyÕt phôc. C©u 8:C¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh A.ý nghÜa Thùc tiÔn hiÖn nay cho thÊy viÖc thñ tôc hµnh chÝnh qu¸ rêm rµ chÝnh lµ lý do g©y ra mÊt thêi gian, t¨ng chi phÝ vµ lµm mÊt lßng d©n.V× vËy viÖc c¶i c¸ch hµnh chÝnh cã ý nghÜa quan träng trong viÖc lµm t¨ng thªm sù h- ëng øng cña d©n víi ho¹t ®éng cña NN, tiÕt kiÖm vÒ mÆt chi phÝ vµ tgian. C¶i c¸ch hµnh chÝnh lµ 1 kh©u trong bíc ®ét ph¸ vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ, t¨ng trëng vµ t¨ng quyÒn d©n chñ cho nh©n d©n. Nã cßn gióp gi¶m bít vµ ®Èy lïi n¹n tham nhòng, l·ng phÝ. B.Thùc tiÔn tiÕn hµnh Thñ tíng chÝnh phñ ®· cho ban hµnh quy chÕ lµm viÖc mÉu cña UBND c¸c cÊp nh»m c«ng khai ho¹t ®éng, thèng nhÊt vÒ nguyªn t¾c vµ thñ tôc gi¶i quyÕt c«ng viÖc trong bé m¸y hchÝnh NN, q®Þnh râ tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n cña l·nh ®¹o nÕu ®Ó x¶y ra vi ph¹m ë ®¬n vÞ m×nh, xö lÝ kÞp thêi c¸c c¸n bé c«ng chøc cã hµnh vi sai ph¹m. TTg NTDòng cßn kÝ ChØ thÞ sè 32/2006/CT-TTg vÒ 1 sè biÖn ph¸p cÇn lµm ngay ®Ó chÊn chØnh kÝ luËt, kØ c¬ng hµnh chÝnh trong gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña ng` d©n vµ doanh nghiÖp nªu râ: TiÕn hµnh ngay viÖc rµ so¸t, bæ sung, söa ®æi c¸c quy ®Þnh néi bé vÒ quy tr×nh, thñ tôc hµnh chÝnh ko cßn phï hîp, g©y phiÒn hµ cho viÖc tiÕp nhËn vµ xö lý c«ng viÖc cña ng` d©n vµ doanh nghiÖp; kiªn quyÕt lo¹i bá nh÷ng kh©u trung gian, nh÷ng thñ tôc rêm rµ, chång chÐo, nh÷ng lo¹i giÊy tê ko cÇn thiÕt.Ph¶i thiÕt lËp cho ®c c¬ chÕ ktra, gs¸t thêng xuyªn, ®éc lËp, kh¸ch quan trong néi bé, kh¾c phôc t×nh tr¹ng khÐp kÝn, thiÕu c«ng khai, minh b¹ch dÔ ph¸t sinh tiªu cùc trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hchÝnh víi ng` d©n vµ doanh nghiÖp.Song song víi biÖn ph¸p trªn ph¶i c«ng bè c«ng khai c¸c sè ®iÖn tho¹i ®êng d©y nãng, ®Þa chØ hép th ®iÖn tö cña cquan, ®¬n vÞ, tæ chøc m×nh ®Ó tiÕp nhËn c¸c gãp ý vÒ quy tr×nh, thñ tôc; c¸c th«ng tin, víng m¾c cña c¸ nh©n, tæ chøc ®èi víi nh÷ng viÖc lµm sai tr¸i, s¸ch nhiÔu, tiªu cùc, g©y phiÒn hµ cña c¸n bé c«ng chøc viªc chøc.Ph©n c«ng tr¸ch
 6. nhiÖm cô thÓ trong viÖc theo dâi, ghi nhËn ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin, gãp ý, x©y dùng quy chÕ thÈm tra, x¸c minh, xö lý kÞp thêi vµ c«ng bè c«ng khai kÕt qu¶ xö lý. C.VÝ dô 1 trêng hîp C¶i c¸ch cña chÝnh phñ vÒ viÖc ph©n bæ ng©n s¸ch trung ¬ng vÒ tõng ®Þa ph¬ng.Trc ®©y ng©n s¸ch cña c¸c ®Þa ph¬ng còng ph¶i do chÝnh phñ trùc tiÕp ph©n bæ nhng hiÖn nay chÝnh phñ chØ ph©n bæ ng©n s¸ch chung vÒ c¸c ®Þa ph¬ng, c¸c ®Þa ph¬ng tù ph©n bæ ng©n s¸ch ®c cÊp cña m×nh vµ tr×nh kÕ ho¹ch vµ ho¹t ®éng lªn chÝnh phñ. ViÖc c¶i c¸ch nµy bít ®i 1 kh©u thñ tôc trong viÖc ph©n bæ, gióp cho ®Þa ph¬ng linh ®éng h¬n trong viÖc sö dông ng©n s¸ch phï hîp víi ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh riªng cña ®Þa ph¬ng m×nh. C©u 9: Mét sè m« h×nh c¶i c¸ch HC trªn ®Þa bµn Thñ ®« HN 1. C¬ chÕ 1 cöa - Lµ c¬ chÕ gq c«ng viÖc cña tchøc, CD thuéc thÈm quyÒn cña cq HC NN tõ tiÕp nhËn ycÇu, hå s¬, ®Õn tr¶ l¹i kqu¶ th«ng qua mét ®Çu mèi lµ “bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶” t¹i cq hµnh chÝnh NN - Thùc hiÖn theo nguyªn t¾c  Thñ tôc HC ®¬n gi¶n, râ rµng, ®óng PL  C«ng khai c¸c thñ tôc HC, phÝ, lÖ phÝ vµ tg gi¶i quyÕt cv cña tchøc, CD  NhËn ycÇu vµ tr¶ l¹i kqu¶ t¹i Bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶  CQ HC NN phèi hîp gi÷a c¸c bé phËn lq gi¶i quyÕt cviÖc cña tchøc, CD  §¶m b¶o gquyÕt cv nhanh chãng, thuËn tiÖn cho tchøc, CD 2. Trung t©m dÞch vô HC c«ng - Lµ ®vÞ sù nghiÖp:  cã thu tiÒn c«ng dvô HC ®¶m b¶o trang tr¶i chi phÝ h®éng  chÞu sù qlý vµ chØ ®¹o trùc tiÕp UBND ( QuËn?)  cã t c¸ch ph¸p nh©n, sö dông con dÊu riªng, më tµi kho¶n t¹i Kho b¹c NN vµ NH th¬ng m¹i theo quy ®Þnh - Chøc n¨ng  NhËn t vÊn cho tchøc, CD vÒ thñ tôc HC -> gióp hä thùc hiÖn ~ viÖc ®c PL cho fÐp  NhËn lµm dvô: gióp tchøc, CD tù nguyÖn thuª dvô trong viÖc hthiÖn c¸c thñ tôc HC, tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn gquyÕt c¸c nhu cÇu hîp ph¸p cña hä  Thùc hiÖn c¸c cv kh¸c do UBND (QuËn? ) giao - NhiÖm vô  T vÊn vµ nhËn lµm dvô trong viÖc chuÈn bÞ vµ hthiÖn c¸c thñ tôc HC, gióp tchøc-CD tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn gquyÕt c¸c cviÖc  CÊp giÊy phÐp x©y dùng c«ng tr×nh nhµ riªng lÎ  CÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng kÝ KD  Giao ®Êt, thuª ®Êt, chuyÓn môc ®Ých sd ®Êt.  ChuyÓn nhµ, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ vµ quyÒn sdông ®Êt theo q® PL  Gióp Chñ ®Çu t lËp dù ¸n ®Çu t, lËp hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt – tæng dù to¸n...  C«ng chøng, chøng thùc: lÊy nhanh, trg ngµy nghØ, tr¶ kqu¶ t¹i nhµ theo y/c C©u 10:C¬ quan hµnh chÝnh ë VN: KN, ®Æc ®iÓm A.Kh¸i niÖm C¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ nc lµ nh÷ng bé ph©n hîp thµnh cña bé m¸y qu¶n lý ®c thµnh lËp ®Ó chuyªn thùc hiÖn chøc n¨ng qlý NN. B.§Æc ®iÓm chung< lµ bé ph©n cña bé m¸y NN nªn cã ®2 chung gièng c¸c cq NN kh¸c> 1, lµ 1 tæ chøc 2,Cã tÝnh ®éc lËp t¬ng ®èi vÒ tæ chøc – c¬ cÊu 3,Cã thÈm quyÒn do ph¸p luËt quy ®Þnh C.§Æc ®iÓm riªng 1,nh×n tæng thÓ, bé m¸y qlý NN lµ bé m¸y chÊp hµnh cña c¸c cquan quyÒn lùc NN.Do ®ã chóng chÞu sù l·nh ®¹o, gi¸m s¸t vµ kiÓm tra cña c¸c cq quyÒn lùc NN t¬ng øng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o c«ng t¸c trc cq ®ã. 2.C¸c cq qlý NN chuyªn thùc hiÖn ho¹t ®éng chÊp hµnh ®iÒu hµnh tøc lµ ho¹t ®éng mang tÝnh díi luËt, tiÕn hµnh trªn c¬ së ®Ó thi hµnh luËt 3, ThÈm quyÒn cña c¸c cq qlý NN chØ giíi h¹n trogn ph¹m vi ho¹t ®éng chÊp hµnh ®iÒu hµnh vµ chñ yÕu ®c quy ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ tæ chøc bé m¸y NN hoÆc c¸c ®iÒu lÖ, quy chÕ
 7. 4.TÊt c¶ c¸c cq qlý NN cã mqh chÆt chÏ víi nhau< qhÖ trùc thuéc trªn-díi, trùc thuéc ngang, qhÖ chÐo> t¹p thµnh 1 hÖ thèng thèng nhÊt cã trung t©m chØ ®¹o lµ cphñ b¶o ®¶m thùc hiÖn nhiÖm vô chÊp hµnh ®iÒu hµnh 1 c¸ch mau lÑ, nhÊt qu¸n vµ hiÖu qu¶. 5,Ho¹t ®éng chÊp hµnh ®iÒu hµnh cña b«h m¸y qu¶n lý hoµn toµn kh¸c víi ho¹t ®éng kiÓm s¸t cña VKS vµ hd xÐt xö cña Toµ ¸n.Tuy nhiªn chóng cã qhÖ chÆt chÏ víi nhau. C©u 11: Ph©n lo¹i c¸c CQ HC? ThÕ nµo lµ CQ HC cã thÈm quyÒn chung, thÈm quyÒn riªng, thÈm quyÒn néi bé? - Theo c¬ së ph¸p lý thµnh lËp CQ  CQ hiÕn ®Þnh ( do HP quy ®Þnh vÒ thµnh lËp cq ®ã) • CP • Bé – cq ngang Bé • UBND c¸c cÊp -> VÞ trÝ, quy chÕ æn ®Þnh phï hîp sù æn ®Þnh HP  CQ ph¸p ®Þnh ( trªn c¬ së c¸c ®¹o luËt vµ Vb díi luËt) • Tæng côc • Côc • Vô • Së – phßng – ban • Ban l·nh ®¹o c¸c cq • DN NN, cq, tchøc, ®vÞ t¬ng ®ong ->VÞ trÝ, quy chÕ Ýt æn ®Þnh h¬n v× thµnh lËp trªn c¬ së luËt vµ Vb díi luËt - Theo tr×nh tù thµnh lËp cq  Cq ®îc bÇu ra ( UBND c¸c cÊp)  CQ bæ nhiÖm • thñ trëng c¸c cq chuyªn m«n thuéc UBND c¸c cÊp • thñ trëng, ban l·nh ®¹o c¸c DN, tchøc, ®vÞ NN  cq ®îc lËp • CP • Bé – cq ngang Bé  K lÖ thuéc tr×nh tù trªn, cã ~ cq b¾t buéc thµnh lËp : CP, UBND CQ thµnh lËp tuú theo y/c cô thÓ : c¸c Tæng côc  all cq qlý NN ®Ò thµnh lËp trªn c¬ së Vb c¸c cq NN cã thÈm quyÒn ND k trùc tiÕp thµnh lËp cq qlý NN ( bæ nhiÖm cña CQ NN cã thÈm quyÒn sau xem xÐt kq bÇu cö )  CQ do c¸c cq quyÒn lùc NN trùc tiÕp thµnh lËp: CP, Bé – cq ngang Bé, UBND CQ do CP thµnh lËp: mét sè tæng côc, viÖn CQ do c¸c bé-cq ngang bé, cq khc thuéc CP tlËp: cq ®ãng ë ®Þa ph¬ng hoÆc viªn, thêng trùc bé) CQ do UBND thµnh lËp : së, phßng, ban, ban l·nh ®¹o 1 sè DN, ®vÞ sù nghiÖp - Theo vÞ trÝ trÝ trong hÖ thèng bé m¸y qu¶n lý  CQ qu¶n lý NN cao nhÊt: CP  CQ qu¶n lý NN ë TW : Bé – cq ngang Bé , cq kh¸c thuéc CP  CQ qu¶n lý NN ë ®Þa ph¬ng: UBND, Së, Phßng, Ban thuéc UBND, ban l·nh ®¹o c¸c cq, DN, ®vÞ sù nghiÖp ë ®Þa ph¬ng )  CQ qu¶n lý TW: qu¶n lý c¸c ngµnh vµ lvùc trong ph¹m vi c¶ níc CQ qu¶n lý ®Þa ph¬ng: qlý ngµnh vµ lvùc ë ®Þa ph¬ng - Theo tchÊt thÈm quyÒn  CQ qu¶n lý thÈm quyÒn chung: quyÒn h¹n k bã hÑp trg ph¹m vi ngµnh, lvùc h®éng nµo mµ cã hiÖu lùc all ngµnh, lvùc, mäi ®èi tîng t¬ng øng trong ph¹m vi c¶ níc hoÆc tõng ®Þa ph¬ng • TW: CP ( kÓ c¶ thñ tíng) • §P: UBND ( kÓ c¶ chñ tÞch UB)  CQ qu¶n lý thÈm quyÒn riªng: quyÒn h¹n cã hiªu lùc trg ph¹m vi • ngµnh ( víi cq qlý ngµnh : Bé, së, phßng NN, CN nÆng, Nlîng) • liªn ngµnh ( víi cq qlý lngµnh: bé kho¹ch vµ ®t, bé tachÝnh, c¸c së, phßng trùc thuéc cña chóng t¹i ®Þa ph¬ng)  CQ qu¶n lý thÈm quyÒn néi bé: quyÒn h¹n chØ cã hiÖu lùc trong ph¹m vi c¸c tæ chøc, ®vÞ : • Ban l·nh ®¹o c¸c DN, tËp ®oµn, cty, tchøc, ®vÞ sù nghiÖp NN - Theo nguyªn t¾c tæ chøc vµ gi¶i quyÕt cviÖc
 8.  CQ qlý NN tchøc vµ h®éng theo ngt¾c l·nh ®¹o, thñ trëng • H§ bé trg, UBND (HP80)  CQ qlý NN tchøc vµ h®éng theo ngt¾c kÕt hîp chÕ ®é tËp thÓ l·nh ®¹o vµ c®é thñ trg • CP, UBND ( HP 92) • CP, UBND : tchøc kÕt hîp c¸ch lµm viÖc cña tËp thÓ CP, UB víi t¨ng cêng qh¹n, tr¸ch nhiÖm Thñ tíng, chñ tÞch UB  tËp thÓ l·nh ®¹o: th¶o luËn t¹p thÓ, quyÕt ®Þnh ®a sè  chÕ ®é thñ trëng: ¸p dông cq ®ßi hái sù gquyÕt nhanh chãng mäi v®Ò thuéc nvô, CN cña nã + chÕ ®é tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n : Bé – tæng côc – Së – Phßng – Ban – Ban l·nh ®¹o... - Theo c¬ së tµi chÝnh  CQ qlý NN h®éng trªn c¬ së Ng©n s¸ch NN • CP • Bé • UBND • Së – phßng – ban  CQ qlý NN h®éng trªn c¬ së h¹ch to¸n ktÕ • c¸c cq kinh tÕ  CQ qlý NN h®ég trªn c¬ së NgÊn s¸ch NN vµ h¹ch to¸n ktÕ • ViÖn, trêng • Tchøc NN kh¸c ( “ tchøc sù nghiÖp cã thu” ) C©u 12: NhËn ®Þnh:”Chñ thÓ cña ho¹t ®éng hµnh chÝnh cã thÓ lµ c¬ quan hµnh chÝnh vµ ngêi cã thÈm quyÒn trong c¸c c¬ quan ®ã” lµ ®óng. §©y lµ 1 trong 4 chñ thÓ c¬ ban cña ho¹t ®éng hµnh chÝnh C©u 13: UBND c¸c cÊp: ®Þa vÞ plý, c¬ cÊu tc, hthøc h®éng, thÈm quyÒn vµ nhiÖm vô? Nh÷ng nÐt ®æi míi trong L.tchøc H§ND vµ UBND 2003? A.UBND c¸c cÊp 1. §Þa vÞ ph¸p lý - CQ chÊp hµnh cña H§ND, CQ HC NN ë ®Þa ph¬ng ( do H§ND bÇu -> cã thÓ bÞ b·i miÔn) - ChÞu tr¸ch nhiÖm chÊp hµnh HP, luËt, c¸c Vb cña c¸c cq NN cÊp trªn, NghÞ quyÕt H§ND - HP 92 ®æi míi ë c¸ch quy ®Þnh vÒ chÕ ®é tr¸ch nhiÖm: Tr¸ch nhiÖm chÊp hµnh PL ( Trøoc chÞu tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o c«ng t¸c H§ND vµ cq qu¶n lÝ NN cÊp trªn)-> L.tchøc H§ND UBND 2003 l¹i trë l¹i c«ng thøc HP 80 ^^ - L.89: bá chøc n¨ng thêng trùc cña UBND ( v× H§ND cã thêng trùc H§ND) 2. Tchøc – c¬ cÊu - HP 92: k quy ®Þnh thµnh phÇn UBND vµ chøc danh uû viªn th kÝ UBND - L.89: ngoµi chñ tÞch UBND c¸c thviªn kh¸c k nhÊt thiÕt ph¶i lµ ®¹i biÓu H§ND ( L.83: all ph¶i lµ ®¹i biÎu H§ND) - BÇu UBND : tiªn shµnh b»ng c¸ch bá phiÐu kÝn trg k× häp ®Çu tiªn cña mçi kho¸ H§ND theo danh s¸ch ®Ò cö chøc vô tõng ngêi do thêng trùc H§NS - ®oµn chñ tÞch k× häp, vµ c¸c tæ ®¹i biÓu giíi thiÖu chung, theo L.2003  T¹i k× häp 1er mçi kho¸, H§ND bÇu: • Chñ tÞch UBND trong sè ®b H§ND theo gi¬i thiÖu chñ tÞch H§ND • Phã chñ tÞch UBND vµ c¸c thµnh viªn kh¸c cña UBND theo sù giíi thiÖu cña chñ tÞch UBND  §B H§ND cã quyÒn giíi thiÖu vµ øng cö vµo c¸c chøc vô, viÖc bÇu cö c¸c chøc vô nµy ®c tiÕn hµnh b»ng c¸ch bá phiÕu kÝn theo ds¸ch ®Ò cö chøc vô tõng ngêi - KÕt qu¶ bÇu cö do chñ tich UBND cÊp trªn phª chuÈn (cÊp tØnh do Thñ tíng CP)
 9. - Chñ tÞch UBND cã quyÒn ®iÒu ®éng, ®×nh chØ c«ng t¸c, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc chñ tÞch, phã chñ tÞch UBND cÊp díi trùc tiÕp ( Thñ tíng CP ®èi víi c¸c UBND cÊp tØnh) 3. H×nh thøc ho¹t ®éng - Nguyªn t¾c h®éng: TËp trung d©n chñ  Khi quyÕt ®Þnh ~ vÊn ®Ò qträng ë ®Þa ph¬ng, UBND ph¶i th¶o luËn tËp thÓ vs quyÕt ®Þnh theo ®a sè  Tr¸ch nhiÖm UBND tríc H§ND, lµ tr¸ch nhiÖm tËp thÓ, thùc hiÖn chÕ ®é th«ng b¸o cña chÝnh quyÒn ®¹i ph¬ng víi ND, MTTQVN vµ c¸c ®oµn thÓ ND vÒ mäi mÆt 4. NhiÖm vô, chøc n¨ng, thÈm quyÒn - NhiÖm vô: chÞu tr¸ch nhiÖm chÊp hµnh HP, luËt, c¸c VB cña cq NN cÊp trªn, nghÞ quyÕt H§ND trong ph¹m vi quyÒn h¹n do luËt ®Þnh, ra quyÕt ®Þnh, chØ thÞ vµ kiÓm tra viÖc thi hµnh c¸c v¨n b¶n ®ã thùc hiÖn chÕ ®oä thèng b¸o t×nh h×nh mäi mÆt cña ®Þa phong cho MTTQ vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n, l¾ng nghe ý kiÕn, kiÕn nghÞ cña c¸c tè chøc nµy vÒ x©y dùng chÝnh quyÒn vµ ph¸t triÓn kinh tÕ-xh ë ®Þa ph¬ng phèi hîp MTTQ vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n , ®éng viªn ND cïng NN thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kinh tÕ-x· héi, quèc phßng, an ninh ë ®Þa ph¬ng - Chøc n¨ng  Qu¶n lý tæng thÓ theo l·nh thæ ®èi víi mäi ngµnh, lÜnh vùc trùc thuéc ®Þa ph¬ng m×nh  B¶o ®¶m thi hµnh PL cña c¸c cq cÊp trªn ®ãng ë ®¹i ph¬ng trg ph¹m vi ~ vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn qlý theo l·nh thæ  Cñng cè ph¸p chÕ, b¶o vÖ lîi Þch NN, quyÒn tù do vµ lîi Þch hîp ph¸p CD, cq, tchøc - ThÈm quyÒn  Trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n do PL quy ®Þnh, ra quyÕt ®Þnh, chØ thÞ vµ kiÓm tra viÖc thi hµnh ~ Vb ®ã  Chñ tÞch UBND l·nh ®¹o, ®iÒu hµnh h®éng cña UBND  Khi quyÕt ®Þnh ~ v®Ò qträng cña ®¹i ph¬ng -> th¶o luËn vs quyÕt ®Þnh tËp thÓ  Chñ tÞch UBND cã quyÒn ®×nh chØ viÖc thi hµnh hoÆc b·i bá ~ Vb sai tr¸i cña c¸c cq thuéc UBND, UBND cÊp díi / ®×nh chØ thi hµnh q®Þnh sai tr¸i cña H§ND cÊp síi, ®Ò nghÞ H§ND cÊp m×nh b·i bá ~ quyÕt ®Þnh sai 5. Nh÷ng nÐt ®æi míi trong L. tæ chøc H§ND vµ UBND 2003 - UBND kh«ng nh÷ng chÞu tr¸ch nhiÖm chÊp hµnh Pl, mµ cßn chÞu tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o c«ng t¸c víi H§ND vµ cq qlý NN cÊp trªn - Quy ®Þnh râ rµng vÒ thµnh phÇn UBND vµ chøc danh uû viªn th ký cña UB - §iÒu 51:  T¹i k× häp 1er mçi kho¸, H§ND bÇu: • Chñ tÞch UBND trong sè ®b H§ND theo gi¬i thiÖu chñ tÞch H§ND • Phã chñ tÞch UBND vµ c¸c thµnh viªn kh¸c cña UBND theo sù giíi thiÖu cña chñ tÞch UBND  §B H§ND cã quyÒn giíi thiÖu vµ øng cö vµo c¸c chøc vô, viÖc bÇu cö c¸c chøc vô nµy ®c tiÕn hµnh b»ng c¸ch bá phiÕu kÝn theo ds¸ch ®Ò cö chøc vô tõng ngêi - KÕt qu¶ bÇu cö do chñ tich UBND cÊp trªn phª chuÈn (cÊp tØnh do Thñ tíng CP) - cô thÓ ho¸ vµ bæ sung: chñ tÞch UBND cã quyÒn ®×nh chØ viÖc thi hµnh hoÆc b·i bá ~ Vb sai tr¸i cña c¸c cq thuéc UBND, UBND cÊp díi / ®×nh chØ thi hµnh q®Þnh sai tr¸i cña H§ND cÊp síi, ®Ò nghÞ H§ND cÊp m×nh b·i bá ~ quyÕt ®Þnh sai - Nguyªn t¾c tËp thÓ l·nh ®¹o -> TËp trung dchñ - Chñ tÞch UB ra quyÕt ®Þnh, chØ thÞ ®Ó thùc hiÖn quyÒn h¹n, nhiÖm vô cña m×nh (trc’: Vb-> k cô thÓ) C©u 14:C¸c c¬ quan chuyªn m«n trùc thuéc UBND c¸c cÊp A.§Þa vÞ ph¸p lý Lµ bé m¸y gióp viÖc cho UBND, ko ph¶i lµ c¬ quan hiÕn ®Þnh < quy ®Þnh trong HiÕn ph¸p >. Theo luËt, c¸c c¬ quan chuyªn m«n ®c gäi lµ thuéc UBND cïng cÊp nhng thùc tÕ ®a phÇn trong sè nµy ®c tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c 2 chiÒu trùc thuéc. Theo chiÒu ngang, cq chuyªn m«n gióp UBND cïng cÊp thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý NN ë ®Þa ph ¬ng vµ ®¶m b¶o sù thèng nhÊt qu¶n lý cña ngµnh hoÆc lÜnh vùc c«ng t¸c tõ T¦ ®Õn c¬ së theo sù ñy quyÒn cña UBND.Cq chuyªn m«n chÞu sù chØ ®¹o vµ qu¶n lý vÒ tæ chøc, biªn chÕ vµ c«ng t¸c cña UBND cÊp m×nh.Thñ tr- ëng c¬ quan chuyªn m«n chÞu tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o c«ng t¸c trc UBND vµ khi cÇn thiÕt cßn ph¶i b¸o c¸o c«ng t¸c trc H§ND.< chiÒu trùc thuéc c¬ b¶n >
 10. Theo chiÒu däc, cq chuyªn m«n chÞu sù chØ ®¹o vÒ nghiÖp vô ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm vµ b¸o c¸o c«ng t¸c trc cq chuyªn m«n cÊp trªn.Tuy nhiªn trªn thùc tÕ 1 sè cq vÉn chÞu sù l·nh ®¹o nhÊt ®Þnh cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng. B.C¬ cÊu tæ chøc Cq chuyªn m«n tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c thñ trëng.Trc ®©y, viÖc bæ nhiÖm thñ trëng c¸c cq nµy ®c thùc hiÖn theo tr×nh tù phèi hîp kh¸ phøc t¹p gi÷a UBND vµ cq chuyªn m«n cÊp trªn hoÆc bé.HiÖn nay, quyÒn h¹n nµy ®· ®c giao chñ yÕu cho chñ tÞch UBND. Trogn cÊp së cã c¸c phßng, trong phßng ë cÊp huyÖn vµc¶ cÊp së cã thÓ tæ chøc ra c¸c tæ , ®éi… C¸c cq chuyªn m«n, nhÊt lµ cÊp së thêng cã c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc nh c¸c doanh nghiÖp NN, trêng häc, bÖnh viÖn…Tuy nhiªn theo xu híng ®æi míi, sè ®¬n vÞ trùc thuéc së. Phßng sÏ gi¶m nhanh, trc hÕt lµ trong lÜnh vùc kinh tÕ. C.H×nh thøc ho¹t ®éng vµ thÈm quyÒn §Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng , nhiÖm vô cña m×nh, c¸c cq chuyªn m«n cã quyÒn ra quyÕt ®Þnh mang tÝnh ph¸p lý. D.§æi míi vÒ quy ®Þnh ®èi víi c¬ quan chuyªn m«n trong LuËt tæ chøc H§ND UBND 2003 -ChÝnh phñ cã quyÒn quy ®Þnh vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c cq chuyªn m«n thuéc UBND -Cq chuyªn m«n ho¹t ®éng theo sù ñy quyÒn cña UBND< ®iÒu 128> -Cq chuyªn m«n chÞu sù chØ ®¹o vÒ nghiÖp vô ®ång thêi cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o c«ng t¸c víi cq chuyªn m«n cÊp trªn -Trëng ban cña H§ND ko thÓ ®ång thêi lµ thñ trëng c¬ quan chuyªn m«n thuéc UBND -H§ND tØnh cã quyÒn phª chuÈn c¬ cÊu cq chuyªn m«n thuéc UBND cÊp tØnh, cÊp huyÖn; quyÕt ®Þnh thµnh lËp, s¸t nhËp, gi¶i thÓ 1 sè cq chuyªn m«n thuéc UBND cïng cÊp theo híng dÉn cña CPhñ C©u 16:Ph©n biÖt c«ng chøc vµ viªn chøc A.C«ng chøc lµ c«ng d©n VN trong biªn chÕ vµ hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch NN , lµ viÖc trong c¸c cq NN, lùc lîng vò trang, tæ chøc chÝnh trÞ , tæ chøc chÝnh tri-x· héi sau: 1.V¨n phßng Quèc Héi 2.V¨n phßng Chñ tÞch níc 3.C¸c c¬ quan hµnh chÝnh NN ë TW, cÊp tØnh, cÊp huyÖn 4.Tßa ¸n nh©n d©n, VKS ND c¸c cÊp 5.C¬ quan ®¹i diÖn nc CHXHCNVN 6.§¬n vÞ thuéc Qu©n ®éi nh©n d©n vµ C«ng an nh©n d©n 7.Bé m¸y gióp viÖc thuéc tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ-x· héi ë TW, cÊp tØnh, cÊp huyÖn. B.Viªn chøc lµ c«ng d©n VN trong biªn chÕ, ®c tuyÓn dông, bæ nhiÖm vµo 1 ng¹ch viªn chøc hoÆc giao gi÷ 1 nhiÖm vô thêng xuyªn trong ®¬n vÞ sù nghiÖp cña NN tæ chøc ctrÞ, tæ chøc ctrÞ-x· héi, hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch NN vµ c¸c nguån thu sù nghiÖp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C©u 17: C¸n bé c«ng chøc X· bao gåm nh÷ng ai? - §iÓm g, vµ h kho¶n 1 ®iÒu 1 cña PL c¸n bé c«ng chøc, lµm viÖc t¹i H§ND, UBND, tchøc cttrÞ, ctrÞ – xh cña cÊp x· , bao gåm  Nhøng ngêi do bÇu cö ®Ó ®¶m nhiÖm chøc vô theo nhiÖm kú ( c¸n bé chuyªn tr¸ch cÊp x·) • BÝ th, Phso bÝ th ®¶ng uû, Thêng trùc ®¶ng uû ( n¬i k cã Phã bÝ th chuyªn tr¸ch c«ng t¸c §¶ng), BÝ th, Phã bÝ th chi bé ( níi ch thµnh lËp ®¶ng uû cÊp x·) • Chñ tÞch, Phã chñ tÞch H§ND • Chñ tÞch UB MTTQ, BÝ th ®oµn TNCSHCM, chñ tÞch HLHPN, chr tÞch HND, vµ chñ tÞch H chiÕn binh  Nhøng ngêi ®îc tuyÓn dông, giao gi÷ m«th chøc danh chuyªn m«n, nghiÖp vô thuéc UBND cÊp x· ( c«ng chøc cÊp x·) • Trëng CA ( n¬i bè trÝ lùc lîng CA chÝnh quy) • ChØ huy trëng qu©n sù
 11. • V¨n phong – Thèng kª • §Þa chÝnh – X©y dùng • Tµi chÝnh – KÕ to¸n • T ph¸p – Hé tÞch • V¨n ho¸ - X· héi C©u 18: Ph©n lo¹i c«ng chøc, viªn chøc A.Ph©n theo tr×nh ®é ®µo t¹o 1.Lo¹i A: lµ ng` ®c bæ nhiÖm vµo ng¹ch yªu cÇu tr×nh ®é ®µo t¹o chuyªn m«n gi¸o dôc ®¹i häc vµ sau ®¹i häc 2.Lo¹i B: lµ ng` ®c bæ nhiÖm vµo ng¹ch yªu cÇu tr×nh ®é ®µo t¹o chuyªn m«n gi¸o gôc nghÒ nghiÖp 3.Lo¹i C: lµ ng` ®c bæ nhiÖm vµo ng¹ch yªu cÇu tr×nh ®é ®µo t¹o chuyªn m«n díi gi¸o dôc nghÒ nghiÖp B.Ph©n lo¹i theo ng¹ch 1.Ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp vµ t¬ng ®¬ng trë lªn 2.Ng¹ch chuyªn viªn chÝnh vµ t¬ng d¬ng 3.Ng¹ch c¸n sù vµ t¬ng ®¬ng 4.Ng¹ch nh©n viªn vµ t¬ng ®¬ng C.Ph©n loai theo vÞ trÝ c«ng t¸c 1.L·nh ®¹o, chØ huy 2.Chuyªn m«n, nghiÖp vô C©u 19: QuyÒn vµ nghÜa vô ph¸p lý cña CB,CC 1. QuyÒn, Nvô vµ ®¶m b¶o ph¸p lý chung - NghÜa vô  Trung thµnh víi NN  ChÊp hµnh nghiªm chØnh ®êng lèi cs, chñ tr¬ng §¶ng, cs, Pl NN  TËn tuþ phôc vô d©n, t«n träng d©n  Liªn hÖ chÆt chÏ víi ND  Sèng lµnh m¹nh. trung thùc, cÇn kiÖm liªm chÝnh, chÝ c«ng v« t; kh«ng quan liªu, h¸ch dÞch, cöa quyÒn tham nhòng ;))  Cã ý thøc tæ chøc kû kuËt vµ tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c; thùc hiÖn nghiªm chØnh néi quy cua CQ; tchøc; gi÷ g×n vµ bvÖ cña c«ng, bvÖ bÝ mËt NN  Thêng xuyªn häc tËp, n©ng cao tr×nh ®é; chñ ®éng s¸ng t¹o phèi hîp trong c«ng t¸c  ChÊp hµnh sù ®iÒu ®éng, pc«ng c«ng t¸c cña CQ, tchøc cã thÈm quyÒn - NghÜa vô:  §îc nghØ hµng n¨m, nghri lÔ vµ nghØ viÖc riªng theo q®Þnh  NghØ k hëng l¬ng trg trg` hîp cã lÝ do chÝnh ®¸ng vµ ®c ngêi cã thÈm quyÒn ®ång ý  Hëng c¸c chÕ ®é trî cÊp b¶o hiÓm xh theo q®Þnh  Hëng chÕ ®é hu trÝ, th«i viÖc  .... theo q®Þnh Bé luËt L§  Cã quyÒn thµm giah®éng chtrÞ xh; ®îc t¹p ®kiÖn häc t©ph n©ng cao tr×nh ®é  Cã quyÒn nghiªn cøu khoa häc, s¸ng t¸c  KhiÕu n¹i, tè c¸o, khëi ®kiÖn theo q®inh PL 2. QuyÒn, Nvô vµ ®¶m b¶o ph¸p lý riªng - cña mçi lo¹i CC-VC cuh thÓ, tuú vµo vÞ trÝ cña hä trong hÖ thèng chøc danh, h®éng  vd quy chÕ plý kÕ to¸n trëng trg XN quèc doanh: k ®îc lËp, kÝ duyÖt c¸c b¸o c¸o, chøng tõ, tµi liÖu k phï hîp víi PL NN vµ chØ thÞ cÊp trªn/ tõ chèi k chÊp hµnh nÕu thÊy c¸c mÖnh lÖnh ®ã tr¸i PL ( tham «)  vd c¸c quyÒn h¹n vs nghÜa vô c¸c chøc danh cao cÊp as Bé trëng, Thñ tíng,.. quy ®Þnh trg HP, L.tchøc CP, c¸c Vb PL kh¸c - QuyÒn vs nghÜa vô CC-VC cã thÈm quyÒn ®c PL quy ®Þnh nh»m ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt nvô ®c giao ( ®Æc ©n so víi c¸c CD kh¸c)
 12. - ViÖc thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô ®Ó thùuc hiÖn cviÖc ®îc giao phã ph¶i tu©n theo nt¾c ph¸p chÕ - PL quy ®Þnh tr¸chnhiÖm plý CC-VC trg c¸c trg hîp l¹m dông quyÒn ®Ó vi ph¹m, hay k sö dông quyÒn ®c giao ®Ó gi¶i quyÕt c¸c v®Ò thuéc ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña m×nh C©u 20:C¸c ®iÒu cÊm ®èi víi c¸n bé c«ng chøc Nhµ níc 1.Ko ®c ch©y lêi trong c«ng t¸c, trèn tr¸nh tr¸ch nhiÖm hoÆc tho¸i th¸c nhiÖm vô, c«ng vô;Ko ®c g©y bÌ ph¸i mÊt ®oµn kÕt côc bé hoÆc tù ý bá viÖc 2.Ko ®c cöa quyÒn, h¸ch dÞch, s¸ch nhiÒu g©y khã kh¨n phiÒn hµ ®èi víi c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n trong khi gi¶i quyÕt c«ng viÖc 3.Ko ®c thµnh lËp, tham gia thµnh lËp hoÆc tham gia qu¶n lý, ®iÒu hµnh c¸c doanh nghiÖp t nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiªmh h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn, hîp t¸c x·, bÖnh viÖn t, trêng häc t vµ c¸c tæ chøc nghiªn cøu khoa häc t. 4.Ko ®c lµm t vÊn cho c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc kinh doanh dÞch vô vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c ë trong vµ ngoµi nc vÒ c¸c c«ng viÖc cã liªn quan ®Õn bÝ mËt nhµ nc, bÝ mËt c«ng t¸c, nh÷ng c«ng viÖc thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña m×nh vµ c¸c c«ng viÖc kh¸c mµ viÖc t vÊn ®ã cã kh¶ n¨ng g©y ph¬ng h¹i ®Õn lîi Ých quèc gia.Cphñ quy ®Þnh cô thÓ viÖc lµm t vÊn cña c¸n bé c«ng chøc. 5.C¸n bé, c«ng chøc lµm viÖc ë nh÷ng ngµnh nghÒ cã liªn quan ®Õn bÝ mËt nhµ níc, trong thêi h¹n Ýt nhÊt lµ 5 n¨m kªt tõ khi cã quyÕt ®Þnh hu trÝ th«i viÖc ko ®c lµm viÖc cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi nc hoÆc tæ chøc liªn doanh víi nc ngoµi trong ph¹m vi c¸c c«ng viÖc cã liªn quan ®Õn ngµnh, nghÒ mµ trc ®©y m×nh ®· ®¶m nhiÖm.ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ danh môc ngµnh nghÒ, c«ng viÖc vµ thêi h¹n mµ c¸n bé, c«ng chøc ko ®c lµm vµ chÝnh s¸ch u ®·i ®èi víi nh÷ng ngêi ph¶i ¸p dông quy ®Þnh cña ®iÒu nµy. 6.Ngêi ®øng ®Çu, cÊp phã cña ngêi ®øng ®Çu c¬ quan; vî hoÆc chång, bè mÑ, con cña nh÷ng ngêi ®ã ko ®c gãp vèn vµo doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong ph¹m vi ngµnh, nghÒ mµ ng` ®ã trùc tiÕp thùc hiÖn viÖc qu¶n lý 7.Ngêi ®øng ®Çu vµ cÊp phã cña ng` ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc ko ®c bè trÝ vî hoÆc chång, bè meh, con,anh chÞ em ruét cña m×nh gi÷ chøc vô l·nh ®¹o vÒ tæ chøc nh©n sù, kÕ to¸n-tµi vô. Lµm thñ quü, thñ kho trong c¬ quan, tæ chøc hoÆc mua b¸n vËt t, hµng hãa, giao ®Þnh. kÝ kÕt hîp ®ång cho c¬ quan, tæ chøc ®ã C©u 21: Ph©n biÖt quyÕt ®Þnh qu¶n lý NN víi LuËt, b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña TA? 1. Víi LuËt, quyÕt ®Þnh mang tÝnh luËt - Chñ thÓ ban hµnh:  NghÞ quyÕt QH  Ph¸p lÖnh, nghÞ quyÕt UBTVQH cã tÝnh quy ph¹m  LÖnh vµ quyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch níci  NghÞ quyÕt H§ND - Ph¹m vi ban hµnh: réng lín, bao trïm mäi lÜnh vùc , ~ quan hÖ xh c¬ b¶n, qträng æn ®Þnh nhÊt - Tr×nh tù ban hµnh: quy ®Þnh trong HP, PL - Hiªu lùc ph¸p lý: cao nhÊt tronh c¸c q®Þnh PL cña NN  NÕu Q§QLNN k phïhîp Lu©t-> ®×nh chñ, söa ®æi hoÆc b·i bá 2. Víi b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña TA, VKS - §Æc ®iÓm chung  ý chÝ NN ( ý chÝ chñ thÓ cã thÈm quyÒn nh©n danh NN, v× lîi Ých NN)  QuyÒn lùc NN (ý chÝ NN, chñ thÓ ph¶i tu©n theo nÕu thuéc ph¹m vi t¸c ®«ng)  ph¸p lÝ - §Æc ®iÓm riªng  TÝnh hÖ thèng quyÕt ®Þnh cña • Qlý HC: h®éng chÊp hµnh - ®iÒu hµnh cña cÊp trªn – cÊp díi • Q§ TA, VKS: mang tÝnh ®éc lËp, gi¶i quyÕt ~ vô cô thÓ (k cã tÝnh hthèng)  (ph¹m vi) • HC: mag tÝnh c¸ biÖt, gi¶i quyÕt 1 v®Ò ph¸t sinh trg QLHCNN • TA: mang tÝnh c¸ thÓ, c¸ biÖt cô thÓ ( vô ¸n dsù h×nh sù...)  (c¨n cø) • HC: c¨n cø cho c«ng t¸c xÐt xö cña tchøc néi bé TA, VKS, lµm chøng cø trg h®éng xÐt xö c¸c tranh chÊp ®Êt ®ai, nhµ cöa, L§,... • TA cã thÓ b·i bá Q§QLNN ( tr.chÊp hchÝnh, L§, Dsù mµ 1 bªn lµ cq qlý NN hoÆc ng` cã cvô – chØ víi TA, not VKS) C©u 22:Kh¸i niÖm quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh vµ hµnh vi hµnh chÝnh
 13. Theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n hµnh chÝnh söa ®æi 25-12-1998 A.QuyÕt ®Þnh hµnh chÝnh lµ quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan hµnh chÝnh NN hoÆc cña ngêi cã thÈm quyÒn trong c¬ quan hµnh chÝnh NN ®c ¸p dông 1 lÇn ®èi víi 1 hoÆc 1 sè ®èi tîng cô thÓ vÒ 1 vÊn ®Ò cô thÓ trong qu¶n lý hµnh chÝnh. B.Hµnh vi hµnh chÝnh lµ hµnh vi cña c¬ quan hµnh chÝnh NN, cña ngêi cã thÈm quyÒn trong c¬ quan hµnh chÝnh NN khi thùc hiÖn nhiÖm vô, c«ng vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C©u 23: Ph©n loai q®Þnh qlý theo cq ban hµnh? C¸c lo¹i Vb cña CP: tªn gäi, tÝnh chÊt plý, tr×nh tù ban hµnh, néi dung? - hthèng Q§QLNN xÕp theo thø bËc hiÖu lùc ph¸p lÝ tõ cao- thÊp -> ph¶n ¸nh vai trß, vtrÝ cq ban hµnh chóng trg hÖ thèng bé m¸y QL NN / mqhÖ gi÷a c¸c cq ®ã A.NghÞ quyÕt, nghÞ ®Þnh cña CP vµ quyÕt ®Þnh, chØ thÞ cña Thñ tuíng CP  Ph¹m vi: bao trïm mäi ngµnh – mäi lÜnh vùc qu¶n lÝ NN  Q§QLNN nÕu tr¸i v¬i HP, PL bÞ UBTVQH ®×nh chØ thi hµnh , QH b·i bá  CP: ra quyÕt ®Þnh, nghÞ ®Þnh • quyÕt ®Þnh tËp thÓ ( cã ~ v®Ò k qträng thuéc thÈm quyÒn -> c¸ nh©n cã thÈm quyÒn nµo ®ã q®Þnh, k cÇn th¶o luËn vµ ban hµnh theo tr×nh tù tËp thÓ) • ®îc ban hµnh ®Ó gi¶i quyÕt ~ v®Ò thuéc thÈm quyÒn CP  Thñ tíng CP : quyÕt ®Þnh, chØ thÞ • quyÕt ®Þnh ®×nh chØ thi hµnh nghÞ quyÕt H§ND tØnh, tp trùc thuéc TW, ®×nh chØ thi hµnh hoÆc b·i bá ~ q®Þnh, chØ thÞ, th«ng t k hîp ph¸p Bé trëng vs c¸c tviªn kh¸c CP, q®Þnh, chØ thÞ cña UBND tØnh, tp thuéc TW • ban hµnh nh©n danh m×nh • ®îc ban hµnh ®Ó gi¶i quyÕt ~ v®Ò thuéc thÈm quyÒn TTCP  Mqh : Q§QLNN cña CP cã hiÖu lùc cao h¬n ( c¨n cø t/c c¸c v®Ò thuéc thÈm quyÒn) 1. NghÞ quyÕt CP:  tËp thÓ CP th«ng qua  ®Ò ra c¸c chñ tr¬ng, cs¸ch lín, c¸c biÖn ph¸p cô thÓ  th«ng qua c¸c dù ¸n kÕ ho¹ch vµ ng©n s¸ch NN tr×nh QH  §¸nh gi¸ kq thùc hiÖn PL, kÕ ho¹ch, ng©n s¸ch NN vµ c¸c chñ tr¬ng, cs¸ch CP  Híng dÉn h®éng H§ND  phª duyÖt c¸c ®iÒu íc qtÕ  §a phÇn mang tÝnhc hñ ®o¹, c«ng cô l·nh ®¹o chiÕn lîc of CP / NhiÒu nghÞ quyÕt mang tÝnh quy ph¹m 2. NghÞ ®Þnh CP:  tËp thÓ CP th«gn qua  quy ®Þnh híng dÉn thi hµnh c¸c lu¹t, ph¸p lÖnh  quy ®Þnh tchøc bé m¸y NN, c¸c quy chÕ, chÕ ®é, cs’ cô thÓ, quy chÕ qlÝ c¸c ngµnh, lvùc  ChØ mang tÝnh quy ph¹m  T¹o c¬ së quy ph¹mq träng cho qlÝ NN 3. QuyÕt ®Þnh TTCP:  mang tÝnh quy ph¹m  phÇn nhiÒu mang tÝnh c¸ biÖt 4. ChØ thÞ TTCP:  mang tÝnh c¸ biÖt B. QuyÕt ®Þnh, chØ thÞ, th«ng t cña bé trëng, thñ trëng c¬ quan ngang bé vµ c¸c cq kh¸c thuéc CP - Bé trëng, thñ trëng cq ngang bé ban hµnh quyÕt ®Þnh, chØ thÞ, th«g t  QuyÕt ®Þnh – chØ thÞ : Bé trëng trùc tiÕp ban hµnh ( ®® nh ë trªn)  Th«ng t: híng dÉn thi hµnh quyÕt ®Þnh cña c¸c cq NN cÊp trªn )( tr×nh tù, dkiÖn, bph¸p, c¸ch thøc) -> cã tÝnh quy ph¹m, quy ph¹m híng dÉn - Thñ trëng ~ cq kh¸c trùc thuéc CP còng bhµnh q®Þnh, chØ thÞ, th«gn t nhng ph¹m vi hiÖu lùc hÑp h¬n q® cña c¸c bé trëng ( CN chÝnh qlÝ néi bé as c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp: k ban hµnh th«ng t) C. Quyªt ®Þnh, chØ thÞ cña UBND vµ chñ tÞch UB - c¸ch thøc tchøc as CP -> Vb do tËp thÓ ban hµnh ( cã laäi do c¸ nh©n cã thÈm quyÒn ban hµnh) - k cã quy ®Þnh râ vÒ h×nh thc Q§QLNN nµo cña UB, c¸ nh©n cã thÈm quyÒn cña UB, chñ tÞch UB ban hµnh
 14. - chØ cã hiÑu lùc ph¹m vi ®Þa ph¬ng, ®èi víi cq, tchøc do ®Þa ph¬ng qlý ®ãng ë ®Þa ph¬ng - Q§QLNN “sai tr¸i” UBND cÊp díi vs chñ tich UB bÞ chØ tÞch UBND cÊp trªn ®×nh chØ thi hµnh or b·i bá D. Q§QLNN cña c¸c cq chuyªn m«n thuéc UBND ( së, phßng, ban) - k x¸c ®Þnh râ quÒn ban hµnh, ph¹m vi ND, hthøc, tr×nh tù, hiÖu lùc plÝ cña c¸c Q§QLNN -> h®éng nµy k cã trËt tù, nhiÒu vi ph¹m ph¸p chÕ - cÊp së – phßng : quyÕt ®Þnh, chØ thÞ : thùc hiÖn qlÝ trg ph¹m vi c¸c ngµnh, lvùc ®c giao ë ®ph¬ng E. Q§QLNN cña c¸c cq thÈm quyÒn néi bé ( ban l·nh ®¹o DN< cty, ®vÞ sù nghiÖp, c¸c tchøc kh¸c cña NN) - Ban hµnh quyÕt ®Þnh, chØ thÞ : hiÖu lùc ph¹m vi néi bé d¬n vÞ m×nh - cã thÓ mang tÝnh quy ph¹m ( quy chÕ qu¶n lÝ, ph©n cÊp qu¶n lÝ, néi quy lao ®«ng) / ®a phÇn mang tÝnh cô thª - c¸ biÖt (chØ thÞ: chØ mang tÝnh c¸ biªtk) - quyÕt ®Þnh ~ vÊn ®Ò trg ®¬n vÞ:  Trg näi bé ®vÞ cã tchøc tËp thÓ (vs héi ®ång qu¶n trÞ) -> Q§QLNN cña tËp tehÎ L§  Trg thùc tÕ ` trg` h¬pk thñ trëng ph¶i tu©n theo Q§ cña tËp thÓ L§  Trg trg` ®vÞ cã héi ®ång qu¶n tri -> Q§ cña tæng gi¸m ®èc lµ ®ª thi hµnh q®Þnh H§QTrÞ G. Q§QL NN liªn tÞch - lµ quyÕt ®Þnh cña “héi nghÞ liªn tÞch” n` cq  Cq qu¶n lÝ víi nhau hoÆc víi TA, VKS  Cq qlÝ ®ång thêi víi cq quyÒn lùc NN, §¶ng, cq tchøc CH - n¬c ta thëng chØ cã Q§QLNN liªn tÞch gi÷a  Cq qlý ngµnh vµ lÜnh vùc ( bé tchÝnh – ng©n hµng ; t ph¸p – néi vô,...)  néi vô – t ph¸p – kiÓm s¸t – toµ ¸n  Tæng liªn ®oµn L§ VN vµ cq qu¶n lý L§ (hiÕm cã, vd bé lao ®éng, thg binh, CP) - ®c ban hµnh khi c¸c cq, tchøc cïng tgia gquyÕt ~ v®Ò lquan ®Õn nvô – chøc n¨ng c¬ quan-tchøc cña m×nh or cÇn sù nç lùc chung of c¸c cq-tchøc gq’ ~ v®Ò qträng C©u 24:C¸c lo¹i quyÕt ®Þnh qu¶n lý cña Bé trëng Bộ trưởng có quyền ban hành Quyết định, Chỉ thị và Thông tư A.Nội dung 1- Quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; quy định các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm và các định mức kinh tế - kỹ thuật của ngành, lĩnh vực do mình phụ trách; quy định các biện pháp để thực hiện chức năng quản lý ngành, lĩnh vực do mình phụ trách và những vấn đề được Chính phủ giao. 2- Chỉ thị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quy định các biện pháp để chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp và kiểm tra hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực do mình phụ trách trong việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và của mình. 3- Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ được ban hành để hướng dẫn thực hiện những quy định được luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ giao thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực do mình phụ trách. B.Trình tự ban hành Soạn thảo, ban hành quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ 1- Dự thảo quyết định, chỉ thị, thông tư do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ giao và chỉ đạo đơn vị trực thuộc soạn thảo. 2- Đơn vị được giao soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu và xây dựng dự thảo. 3- Tuỳ theo tính chất và nội dung của dự thảo quyết định, chỉ thị, thông tư, dự thảo được gửi để lấy ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan. 4- Đơn vị được giao soạn thảo chỉnh lý dự thảo, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ dự thảo quyết định, chỉ thị, thông tư và ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan. 5- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ xem xét, ký quyết định, chỉ thị, thông tư. C©u 25: Tr×nh bµy c¸c chñ thÓ cã quyÒn gi¸m s¸t Vb cña CP, Bé, UBND c¸c cÊp, c¸c cq chuyªn m«n trùc thuéc UBND c¸c cÊp? CP: QH, UBTVQH Bé: CP, ..(chÞu) UBND c¸c cÊp: QH( UBND cÊp t×nh) , cq qlùc NN cÊp trªb, ®oµn ®biÓu QH
 15. Cq chuyªn m«n trùc thuéc UBND c¸c cÊp: ...... C©u 26: Thñ tôc x©y dùng vµ ban hµnh quyÕt ®Þnh qu¶n lý nhµ níc A.S¸ng kiÕn ban hµnh §©y lµ giai ®o¹n ®Çu tiªn vµ lµ giai ®o¹n ko b¾t buéc bëi v× chØ khi tån t¹i c¸c hµnh ®éng mang tÝnh ph¸p lÝ nhÊt ®Þnh míi ®c coi lµ cã giai ®o¹n s¸ng kiÕn ban hµnh.Hµnh ®éng ®ã lµ c¬ quan cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh chÝnh thøc vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i ban hµnh 1 quyÕt ®Þnh nµo ®ã, trong ®ã chØ ra 1 sè yÕu tè c¬ b¶n vÒ h×nh thøc ph¸p lý, ph¹m vi, néi dung, ®èi tîng ¸p dông cña quyÕt ®Þnh sÏ ban hµnh, thêi gian ban hµnh vµ ph©n c«ng cho ng`, c¬ quan cô thÓ chuÈn bÞ. B.ChuÈn bÞ dù th¶o §©y lµ 1 giai ®o¹n lín bao gåm 3 giai ®o¹n nhá: 1.Thu thËp , ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ th«ng tin: cÇn lu ý tÝnh toµn diÖn khi thu thËp c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh lµm c¨n cø ph¸p lý cho Q§QLNN sÏ ban hµnh.C¸c th«ng tin cã thÓ thu nhËp th«ng qua b¸o c¸o tæng kÕt ®¸nh gi¸ thùc tiÔn hoÆc qua kh¶o s¸t ®iÒu tra trùc tiÕp. 2.ViÕt dù th¶o: c¨n cø vµo môc ®Ých, yªu cÇu cña vÊn ®Ò mµ quyÕt ®Þnh cÇn gi¶i quyÕt.Lu«n ph¶i lµm râ quan ®iÓm chØ ®¹o vµ ph¹m vi ®iÒu chØnh cña v¨n b¶n sÏ ban hµnh.Ng` dù th¶o ph¶i cã kiÕn thøc khoa häc ph¸p lÝ v÷ng vµng, am hiÓu ph¸p luËt vµ chuyªn m«n nghiÖp vô. 3.Th¶o luËn, hái ý kiÕn vµ hoµn chØnh l¹i dù th¶o: cã thÓ tæ chøc héi th¶o tham kh¶o ý kiÕn hoÆc hái ý kiÕn b»ng v¨n b¶n NÕu lµm tèt c¸c giai ®o¹n nµy sÏ ®¶m b¶o cho Q§QLNN ra kÞp thêi, ko ph¶i th«ng qua nhiÒu lÇn. C.Tr×nh dù th¶o lªn c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh Ng` tr×nh lµ thñ trëng c¬ quan, tæ chøc chuÈn bÞ dù th¶o hoÆc ng` cã thÈm quyÒn thay mÆt thñ trëng. Hå s¬ tr×nh gåm cã:Dù th¶o Q§QLNN; b¶n thuyÕt minh kÌm theo dù th¶o; c¸c v¨n b¶n lµm c¨n cø ph¸p lý cho viÖc ban hµnh Q§QLNN vµ nh÷ng v¨n b¶n hiÖn hµnh cã liªn quan. D.Th¶o luËn vµ th«ng qua dù th¶o ë c¬ quan cã thÈm quyÒn §©y lµ giai ®o¹n trung t©m nÕu xÐt vÒ ý nghÜa ph¸p lý v× qua giai ®o¹n nµy míi cã thÓ quyÕt ®Þnh cã ban hµnh v¨n b¶n hay ko. Hå s¬ tr×nh ®c ng` co thÈm quyÒn ban hµnh xem xÐt råi ®a ra xem xÐt t¹i phiªn häp cña c¬ quan cã thÈm quyÒn hoÆc thñ trëng. Cã thÓ th«gn qua b»ng c¸ch biÓu quyÕt theo ®a sè vµ thñ trëng c¬ quan ban hµnh kÝ.Thêi ®iÓm biÓu quyÕt vµ kÝ ®c coi lµ thêi ®iÓm Q§QLNN ®c ban hµnh vµ b¾t ®Çu cã gi¸ trÞ ph¸p lý. E.TruyÒn ®¹t ®Õn c¬ quan vµ ng` thi hµnh §©y lµ giai ®o¹n bæ sung nhng còng rÊt quan träng. Cã nhiÒu h×nh thøc truyÒn ®¹t: b»ng miÖng, ®iÖn b¸o, ®iÖn tho¹i, gñi v¨n b¶n, in trong c«ng bè trªn ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng… C©u 27: C¸c yªu cÇu hîp lý ®Æt ra ®èi víi Q§QLNN? Tr×nh bµy c¸c yªu cÇu hîp ph¸p vÒ mÆt néi dung vµ h×nh thøc cña Q§QLNN 1. C¸c y/c hîp lÝ ®Æt ra ®èi víi Q§QLNN a. Ph¶i cã tÝnh cô thÓ, tÝnh phan ho¸ theo tõng vÊn ®Ò , theo chñ thÓ ban hµnh vµ ®èi tîng thùc hiÖn - NhiÖm vô, thêi gian, ai thi hµnh, phwong tiÖn thùuc hiÖnh - Ph©n ho¸: tõng ®Æc ®iÓm kh¸c nhau víi tõng níi kh¸c nhau - NÕu qu¸ chung chung k hiÖu qua nhng qu¸ cô thÓ th× khã thùc hiÖn -> ph©n ho¸ ®i kÌm víi cô thÓ b. TÝnh tæng thÓ cña Q§QLNN - h®éng qlý ngµy cµng ®a d¹ng, phc t¹p -> Q§QLNN ph¶i tÝnh ®Õn hqu¶ vÒ c¶ ktÕ, ctrÞ-xh, môc tiªu tríc m¾t vµ l©u dµi - K nh÷ngc¸c bp trg cïng 1 Q§QLNN mais c¸c Q§QLNN cña c¸c cq kh¸c còng ph¶i phï hîp, ®ång bé - Y/c vÒ tÝnh tång thÓ bao gåm tÝnh hÖ thèng, ®ång bé. toµn diÖn c. Ng«n ng÷, c¸ch tr×nh bµy râ rµng, dÔ hiÓu, ng¾n gän - chÝnh x¸c, k ®a nghÜa, phæ th«ng, cã thÓ ®îc dÞch ra tiªng dtéc thiÓu sè - k dïng hoÆc dïng rÊt h¹n chÕ “v©n v©n”, dÊu “...” - thÓ hiÖn b»ng t.ViÖt 2. C¸c y/c hîp ph¸p ®Æt ra ®èi víi Q§QLNN
 16. - ph¶n ¸nh tÝnh díi luËt cña ND vµ hthøc Q§QLNN ( tÝnh chung – tÝnh riªng) a. TÝnh chung - C¸c Q§QLNN ph¶i ®c ban hµnh trg ph¹m vi thÈm quyÒn cña cq – ng` cã chøc vô ( mçi cq cã tr¸ch nhiÖm vµ chñ ®éng víi cviÖc ®c giao/ tr¸nh can thiÖp vµo néi bé cviÖc cña nhau, l¹m quyÒn, c« tr¸ch nhiÑm - C¸c Q§QLNN ph¶i phï hîp víi ND, môc ®Ých cña LuËt ( c¸c Q§QLNN ban hµnh ®Ó thi hµnh lu¹t vµ Q§QLNN cÊp trªn ph¶i phï hîp víi ND vµ môc ®Ých cô cña chóng - C¸c Q§QLNN ph¶i phï hîp víi lîi Ých cña NN vµ CD - C¸c Q§QLNN ban hµnh theo h×nh thøc do LuËt ®Þnh - NhiÖm vô, thêi gian, ai thi hµnh, phwong tiÖn thùuc hiÖn (tªn q®Þnh, thÓ thøc: tiªu ®Ò, sè,.../h×nh thøc thÎ hiÖn : Vb or miÖng) b. TÝnh riªng - NhiÒu, tuú thuéc ®ã lµ Q§QLNN nµo ( Q§ xö ph¹t hµnh chÝnh ph¶i cã biªn lai, lËp biªn b¶n cã ND x¸c ®Þnh,... C©u 28:HËu qu¶ cña viÖc ko tu©n thñ c¸c yªu cÇu hîp ph¸p vÒ néi dung vµ h×nh thøc, yªu cÇu hîp lý ®èi víi 1 Q§QLNN? A.HËu qu¶ viÖc ko tu©n thñ c¸c yªu cÇu hîp ph¸p vÒ néi dung vµ h×nh thøc Tïy theo tÝnh chÊt vµ møc ®é vi ph¹m cã thÓ coi Q§QLNN ®ã lµ v« hiÖu toµn bé hoÆc tõng phÇn.C¸c c¬ quan thÈm quyÒn cã thÓ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sau ®©y: 1,§×nh chØ, söa ®æi hoÆc b·i bá Q§QLNN ®· ban hµnh -§×nh chØ : ¸p dung trong 2 trêng hîp +Cã dÊu hiÖn nghi ngê vÒ tÝnh h¬p ph¸p cña Q§QLNN nhng cha kh¼ng ®Þnh râ nªn cÇn ®×nh chØ ®Ó xem xÐt sau ®ã ra lÖnh b·i bá nÕu cã c¨n cø ch¾c ch¾n. +Khi c¬ quan cÊp trªn cã quyÒn ®×nh chØ cßn quyÒn b·i bá thuéc vÒ cq kh¸c. Q§ cã thÓ bÞ ®×nh chØ v« thêi h¹n hoÆc tamh ®×nh chØ trong 1 thêi gian xac ®Þnh -Söa ®æi: ¸p dông trong trêng hîp cq cÊp trªn tù m×nh ¸p ®Æt ph¬ng ¸n hµnh vi, c¸ch thøc hµnh ®éng cho c¬ quan cÊp díi.Thêng söa ®æi phÇn gi¶ ®Þnh, quy ®Þnh, chÕ tµi cña Q§QLNN cña cÊp díi. -B·i bá: lµ quyÕt ®Þnh nghiªm kh¾c nhÊt.Khi bÞ b·i bá ko nh÷ng Q§QLNN ko cßn hiÖu lùc mµ c¶ nh÷ng quyÕt ®Þnh ph¸t sinh trªn c¬ së quyÕt ®Þnh ®ã còng bÞ b·i bá. 2,Kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng cò do viÖc thùc hiÖn Q§QLNN tr¸i ph¸p luËt g©y ra Cã thÓ lµ biÖn ph¸p cô thÓ nh båi thêng thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n hoÆc tinh thÇn, dì bá nhµ x©y dùng tr¸i phÐp… 3,Truy cøu tr¸ch nhiÖm ngêi cã lçi Cã 2 lo¹i ngêi cã lçi lµ ng` cã tr¸ch nhiÖm ban hµnh vµ ng` co tr¸ch nhiÖm thi hµnh Q§QLNN ko hîp ph¸p. Tïy theo møc ®é vµ tÝnh chÊt cña Q§QLNN mµ nh÷ng ng` nµy cã thÓ bÞ xö ló tr¸ch nhiÖm kØ luËt, tr¸ch nhiÖm hµnh chÝnh, båi thêng thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. B.HËu qu¶ ko tu©n thñ c¸c yªu cÇu hîp lý 1,HËu qu¶ ko tu©n thñ c¸c yªu cÇu hîp lý ®èi víi néi dung vµ h×nh thøc Q§QLNN ViÖc ko tu©n thñ c¸c yªu cÇu hîp lý ®èi víi néi dung vµ h×nh thøc sÏ lµm cho quyÕt ®Þnh khã thùc hiÖn, ko thùc hiÖn ®c hoÆc thùc hiÖn kÐm hiÖu qu¶.Tïy theo møc ®é vi ph¹m mµ Q§QLNN ®ã cã thÓ bÞ ®×nh chØ, söa ®æi hoÆc b·i bá bëi cq cÊp trªn, ng` vi ph¹m cã thÓ bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm kØ luËt hoÆc cã thÓ ko ¸p dông bp nµo trong c¸c bp trªn.Nhng ko thÓ ¸p dông bp trnhiÖm hchÝnh, h×nh sù, båi thêng thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n v× viÖc ban hµnh Q§QLNN ko hîp lÝ ko ph¶i lµ vi ph¹m ph¸p luËt. §èi víi lo¹i Q§ kÐm hiÖu qu¶ ko cÇn ph¶i ¸p dông bp kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng cò do viÖc thùc hiÑn g©y ra mµ chØ cÇn söa ®åi Q§ hoÆc hñy bá vµ ban hµnh Q§ míi phï hîp h¬n. 2,HËu qu¶ ko tu©n thñ c¸c yªu cÇu hîp ló ®èi víi thñ tôc x©y dùng vµ ban hµnh Q§QLNN Ko ¸p dông chÕ tµi quan trong nµo trõ kh¶ n¨ng ¸p dông biÖn ph¸p tr¸ch nhiÖm kØ luËt nÕu t¸i ph¹m nhiÒu lÇn,Tuy nhiªn ph¶i cã bp söa ch÷a kÞp thêi. C©u 29: C¸c cq nµo cã th¶m quyÒn quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm HC? KÓ tªn 1 sè Vb PL vÒ tr¸ch nhiÖm HC hiÖn hµnh
 17. - Tríc Ph¸p lÖnh 1989, n` cq NN TW vµ §Pban hµnh quy ®Þnh vÒ hµnh vi HC, hthøc xö ph¹t VPHC-> n` quy ®Þnh mÊu thuÉn, chång chÕ -> mÊt trËt tù, k chÆt chÐ - Ph¸p lÖnh 1989: quy ®Þnh chÆt chÏ theo híng h¹n chÕ ®Õn møc hîp lÝ sè lîng c¸c cq NN cã thÈm quyÒn vÒ TNHC  CP: q®Þnh c¸c hvi HC cô thÓ trg c¸c lvùc qlý NN – hthøc – bph¸p xø lÝ  H§ND tØnh vµ cÊp t¬ng ®¬ng trg thÈm quyÒn quy ®Þnh hvi VPHC , 3 ®kiÖn • Hvi ®ã cha ®c q®Þnh trg Vb cq NN thÈm quyÒn TW • Dùa trªn ®® riªng vµ y/c qlý ë ®Þa phong • c¸c hthøc. møc xö ph¹t vµ ®k ¸p dông k tr¸i quy ®Þnh t. cña PL hiÖn hµnh  C¸c Bé, Ub NN vµ c¸c cq qlý kh¸c TW chØ cã quyÒn huíng dÉn thi hµnh q®Þnh cq NN cÊp trªn, k cã quyÒn q®Þnh TNHC - Ph¸p lÖnh 1995,2002:  CP: q®Þnh TNHC (chØ CP)  ChØ CP cã quyÒn q®Þnh vÒ TNHC but CP thùc hiÖn quyÒn nµy theo sù uû nhiÖm UBTVQH, UBTVQH l¹i ban hµnh Ph¸p lÖnh theo sù uû quyÒn cña QH C©u 30:Chñ thÓ cña vi ph¹m hµnh chÝnh A.C¸ nh©n: theo ph¸p luËt hiÖn hµnh lµ mäi c«ng d©n.PluËt chó träng quy ®Þnh c¸c c¸ nh©n ®Æc biÖt cô thÓ lµ: 1, Ng` cha thµnh niªn, ng` ®c coi lµ cã n¨ng lùc hµnh vi cha ®Çy ®ñ Theo ®iÒu 6, 7 Ph¸p lÖnh 2002, nÕu thùc hiÖn VPHC th× ng` tõ ®ñ 14 tuæi ®Õn díi 16 tuæi bÞ xö ph¹t HC vÒ vi ph¹m HC do cè ý vµ chØ bÞ ph¹t c¶nh c¸o.Cßn ng` tõ ®ñ 16 tuæi trë lªn bÞ xö ph¹t HC vÒ mäi vi ph¹m HC do m×nh g©y ra nhng khi ph¹t tiÒn ®èi víi hä th× møc ph¹t ko qu¸ 1 nöa møc ph¹t ®èi víi ng` thµnh niªn..Ng` cha thµnh niªn vi ph¹m HC g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nhng ®èi víi ng` díi 14 tuæi th× ko xö ph¹t mµ ¸p dông biÖn ph¸p gi¸o dôc.Trêng hîp ko cã tiÒn nép ph¹t th× bè mÑ hoÆc ng` gi¸m hé nép thay. 2,C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc nãi chugn vµ ng` cã thÈm quyÒn nãi riªng chÞu TNHC ®èi víi nh÷ng VPHC liªn quan ®Õn viÖc thi hµnh c«ng vô tøc lµ liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn quyÒn h¹n, nhiÖm vô ®c giao.Møc xö ph¹t ®èi víi ®èi tîng nµy cã thÓ nÆng h¬n víi c«ng d©n b×nh thêng tïy trêng hîp vi ph¹m. 3,Qu©n nh©n t¹i ngò, qu©n nh©n dù bi trog thêi gian tËp trung huÊn luyÖn vµ nh÷ng ng` thuéc lùc l- îng c«ng an nh©n d©n nÕu VPHC bÞ xö lÝ nh mäi c«ng d©n kh¸c B.Tæ chøc: tæ chøc bÞ xö ph¹t HC vÒ mäi vi ph¹m hµnh chÝnh do m×nh g©y ra.Sau khi chÊp hµnh quyÕt ®Þng xö ph¹t, tæ chøc bÞ xö ph¹t x¸c ®Þnh c¸ nh©n cã lçi g©y ra VPHC ®Ó x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña ng` ®ã theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C.C¸ nh©n, tæ chøc níc ngoµi thùc hiÖn VPHC trong ph¹m vi l·nh thæ, vïng ®Æc quyÒn kinh tÕ vµ thÒm luch ®Þa cña VN th× bÞ xö ph¹t HC theo quy ®Þng cña pluËt VN, trõ trêng hîp VN kÝ kÕt hoÆc ra nhËp ®iÒu íc quèc tÕ cã quy ®Þnh kh¸c. C©u 31: VPHC – ph©n tÝch c¸c ytè cÊu thµnh - CÊu thµnh VPHC lµ tæng hîp c¸c dÊu hiÖu ®trng thÓ hiÖn ®Çy ®ñ tÝnh x©m h¹i trËt tù qlý HCNN cña 1 lo¹ii VPHC - C¬ së cÇn thiÕt cho viÖc x®Þnh ranh giíi cña VPHC - Muèn biÕt VP cã ph¶i VPHC hay k:  Cã hµnh vi tr¸i PL? BiÓu hiÖn ntn? -> kh¸ch quan cña QPHC  VP ®ã x©m h¹i ®Õn trËt tù qlý NN nµo? -> kh¸ch thÓ cña QPHC  VP ®ã cã lçi hay k? -> mÆt chñ quan  Ai lµ ngêi thùc hiÖn -> mÆt chñ thÓ - MÆt kh¸ch quan cña VPHC:  Lµ biÓu hiÖn bªn ngoµi cña VPHC  Hµnh vi ( hµnh ®éng hoÆc k hµnh ®éng)  HËu qu¶ k ph¶i ytè q®Þnh ( trg 1 sè trg` hîp cÇn t×m hiÓu mqh gi÷a hvi vµ hËu qu¶) - MÆt kh¸ch thÓ cña VPHC  Lµ c¸c quy ®Þnh PL vÒ qlý HCNN -> kh¸ch thÓ = qhÖ XH v×:
 18. • chñ thÓ cña QHXH • Kh¸ch thÓ cña QHXH • QuyÒn vµ nghÜa vô c¸c bªn tham gia  Kh¸ch thÓ lµ Q§PL vÒ qu¶n lý NN / lµ ®èi tîng t¸c ®éng • k ®ång nhÊt ®èi tîng t¸c ®éng vµ kh¸ch thÓ  Trong trg` hîp kh¸ch thÎ ®c b¶o vÖ nhng ®täng ®c b¶o vÖ  Kh¸ch thÓ cô thÓ cña c¸ VPHC rÊt ®a d¹ng • së h÷u NN • së h÷u CD • QuyÒn tù do – lîi Ých híp ph¸p CD • trËt tù an toµn gth«g ... - Chñ quan cña VPHC  Lµ quan hÖ t©m lý bªn trg cña ng` VP, thÓ hiÖn ë yÕu tè Lçi  KN Lçi: • Lµ tr¹ng th¸i t©m lý bªn trg cña ng` VP • Lµ biÓu hiÖn c¶ ng` ®ã víi hvi VP vµ hËu qu¶ VP g©y ra  2 lo¹i Lçi • Lçi cè ý: ng` VP nhËn thøc ®c hµnh vi g©y h¹i cho XH nhng vÉn thùc hiÖn hoÆc ®Ó mÆc cho hËu qu¶ x¶y ra • Lçi v« ý: ng` VP k biÕt hoÆc k nhËn thøc ®c t/c nguy h¹i cña hvi lµ tr¸i PL mÆc dï cÇn ph¶i biÕt vµ nhËn thøc ®wocj nhng cho r»ng cã thÓ ng¨n ngõa ®îc hËu qu¶ ®· x¶y ra  Trong nhiÒu trêng hîp k thÓ x¸c ®Þnh ®îc lçi ( vd ng muèn xuÊt c¶nh=congten¬)  C¨n cø vµo hµnh vi (kh¸ch quan) ®Ó x¸c ®Þnh lµ lçi cè ý - Chñ thÓ cña VPHC  C¸ nh©n: • ph¶i cã n¨ng lùc , hµnh vi PLHC o KN nh¹n thøc: Trg n` trg` hîp k lµm chñ ®îc hµnh vi:  cha ®Õn tuæi( 14-16: chÞu TNHC do lçi cè lý, k ph¹t tiÒn but c¶nh c¸o./ 16 t trë lªn: ChÞu TNHC vÒ VPHC do m×nh g©y ra-ph¹t tiÒn nhng k qu¸ 1/2 v× lµ ®tîng ch ®Õn tuæi vÞ thµnh niªn ./ 25 t: chÞu TNHC vÒ HV vµ hthøc XP k u tiªn , chØ c©n nh¾c trong 1 sè trg` hîp ®biÖt),  ®iªn, t©m thÇn,  bÊt kh¶ kh¸ng (vd lµm vì b×nh khi bÞ trém x«) o KN ®iÒu khiÓn • ®¹t ®Õn ®é tuæi nhÊt ®Þnh  Tchøc: (cq NN, tc ktÕ, tc XH) • hthøc xö lý: as c¸c CD kh¸c • kh¸c: khi tchøc nép ph¹t xong -> l¹i tt truy cøu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n ( tt XPHC) C©u 32:Ph©n biÖt gi÷a vi ph¹m hµnh chÝnh vµ téi ph¹m A,Trêng hîp c¬ b¶n:Cã thÓ c¨n cø vµo d©u hiÖu ph¸p lý c¬ b¶n cña VPHC lµ nh÷ng hµnh vi cã tÝnh chÊt tr¸i ph¸p luËt mµ theo quy ®Þng cña ph¸p luËt ®c b¶o vÖ = c¸c biÖn ph¸p TNHC ®Ó ph©n biÖt.MÆt kh¸c, ko ph¶i mäi hµnh vi tr¸i víi ph¸p luËt hµnh chÝnh ®Òu cã thÓ coi lµ VPHC vÝ dô nh c¸c téi chèng ®èi ng` thi hµnh c«ng vu, c«ng chøc vi ph¹m kØ luËt g©y hËu qu¶ nghiªm träng… B.Trêng hîp 2 lo¹i vi ph¹m cã chung kh¸ch thÓ: ng` ta thêng lÊy tiªu chÝ lµ møc ®é nguy hiÓm cho x· h«i cña hµnh vi.VPHC Ýt nguy hiÓm cho x· héi h¬n so víi téi ph¹m h×nh sù.Tuy vËy VPHC x¶y ra rÊt phæ biÕn nªn nhiÒu VP nh thÕ céng l¹i sÏ g©u hËu qu¶ nghiªm träng.C¨n cø vµo lý luËn trªn cã thÓ ®a ra c¸c tiªu chÝ x¸c ®inh møc ®é nguy hiÒm cho x· h«i cña VPHC vµ téi ph¹m nh sau: 1,TÝnh chÊt cña kh¸ch thÓ bÞ x©m h¹i: hµnh vi x©m ph¹m tÝnh m¹ng con ng` lu«n lµ téi ph¹m cßn hµnh vi trèn vÐ tµu xe dï nhiÒu lÇn còng vÇn lµ VPHC. Trong trêng hîp nh÷ng hµnh vi kh¸c nhau cïng x©m h¹i ®Õn 1 kh¸ch thÓ th× tiªu chÝ ph©n biÖt téi ph¹m vµ VPHC lµ: +Hµnh vi ®ã ®· bÞ xö ph¹t HC hay cha?
 19. +TÝnh chÊt, møc ®é hËu qu¶ trùc tiÕp cña hµnh vi.Sè lîng tang vËt, hµng hãa, møc ®é thiÖt h¹i vÒ søc kháe con ng` … lµ 1 tiªu chÝ cô thÓ ®Ó ph©n biÖt møc ®é nguy hiÓm. 2,VPHC ko b¾t buéc ph¶i cã dÊu hiÖu hËu qu¶ thiÖt h¹i cña hµnh vi nh téi ph¹m mµ chØ cÇn c¨n cø vµo dÊu hiÖu h×nh thøc còng ¸p dông ®c bp xö ph¹t HC. C©u 33: C¸c CQ vµ ng cã thÈm quyÒn xö ph¹t VPHC? ~ ®iÓm míi trong PlÖnh xö lÝ VPHC 2002? 1. C¸c CQ vµ ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t VPHC - UBND cÊo x·, huyÖn tØnh - CQ CAND, bé ®éi biªn phßng, c¶nh s¸t biÓn, h¶i quan, kiÓm l©m, thuÕ, qu¶n lÝ thÞ trêng, thanh tra NN chuyªn ngµnh, gi¸m ®èc c¶ng vô hµng h¶i, gi¸m ®èc c¶ng vô thuû néi ®Þa, gi¸m ®èc c¶ng vô hµng kh«ng - TAND c¸c cÊp vµ cq thi hµnh ¸n d©n sù 2. Nh÷ng ®iÓm ®æi míi trg PL xø lÝ VPHC 2002 (c¸c cq vµ chñ thÓ cã thÈm quÒn xö ph¹t VPHC) - T¨ng thªm 2 lo¹i CQ do míi thµnh lËp (CS biÓn vµ G§ c¶ng vô hµng kh«ng, hµng h¶i, thñy néi bé) - Bá “ cq qu¶n lý xuÊt – nhËp c¶nh “ - T¨ng thªm 1 sè chñ thÓ cã thÈm quyÒn xö ph¹t VPHC: thñ trëng 1 sè cq chuyªn m«n cÊp tØnh, TW quyÒn xö ph¹t khi cÇn thiÕt ./ Bé trëng Bé CA cã thÈm quyÒn trùc tiÕp ¸p dông “trôc xuÊt” - PL2002 tiÕp tôc pt tõ PL95,89  Ngt¾c ph©n ®Þnh thÈm quyÒn, uû quyÒn xø lý VPHC gi÷a c¸c cq, ng` cã thÈm quyÒn  ThÈm quyÒn ¸p dông c¸c bp xö lý HC kh¸c ( c¸c bp cìng chÕ HC ®Æc biÖt) cña UBNS c¸c cÊp C©u 34:Nguyªn t¾c ph¸p chÕ trong xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh Nt¾c nµy ®ßi hái trc hÕt ph¶i cã 1 hÖ thèng ph¸p luËt hoµn thiÖn vÒ VPHC.ChØ c¸c cq ®c trao quyÒn quy ®Þnh vÒ xö lý VPHC míi cã quyÒn quy ®Þnh vÒ ®iÒu ®ã. MÆt kh¸c, nt¾c nµy ®ßi hái viÖc xö lý VPHC ph¶i tu©n theo ®óng ph¸p luËt: ®óng c¸c h×nh thøc, møc ®é xö lý, thñ tôc ¸p dông còng nh c¸c hµnh ®«ng kh¸c liªn quan ®Õn viÖc xö lÝ VPHC.ChØ c¬ quan, ng` ®c ph¸p luËt quy ®Þnh míi cã quyÒn xö lý ®«i víi nh÷ng lo¹i VPHC nhÊt ®Þnh. Muèn cã ph¸p chÕ th× ko ®c bá sãt nh÷ng vi ph¹m. C©u 35: Nguyªn t¾c ph©n ®Þnh thÈm quyÒn xö ph¹t ®îc q®Þnh trong L. ntn? Source: PLÖnh xö ph¹t VPHC 2002 - ®iÒu 42 ch¬ng 4 1. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp cã thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong c¸c lÜnh vùc qu¶n lý nhµ níc ë ®Þa ph¬ng. Ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu tõ §iÒu 31 ®Õn §iÒu 40 cña Ph¸p lÖnh nµy cã thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh thuéc lÜnh vùc, ngµnh m×nh qu¶n lý. Trong trêng hîp vi ph¹m hµnh chÝnh thuéc thÈm quyÒn xö ph¹t cña nhiÒu ngêi, th× viÖc xö ph¹t do ngêi thô lý ®Çu tiªn thùc hiÖn. 2. ThÈm quyÒn xö ph¹t cña nh÷ng ngêi ®îc quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu tõ §iÒu 28 ®Õn §iÒu 40 cña Ph¸p lÖnh nµy lµ thÈm quyÒn ¸p dông ®èi víi mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh. Trong trêng hîp ph¹t tiÒn, thÈm quyÒn xö ph¹t ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo møc tèi ®a cña khung tiÒn ph¹t quy ®Þnh ®èi víi tõng hµnh vi vi ph¹m cô thÓ. 3. Trong trêng hîp xö ph¹t mét ngêi thùc hiÖn nhiÒu hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh th× thÈm quyÒn xö ph¹t ®îc x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c sau ®©y: a) NÕu h×nh thøc, møc xö ph¹t ®îc quy ®Þnh ®èi víi tõng hµnh vi ®Òu thuéc thÈm quyÒn cña ngêi xö ph¹t, th× thÈm quyÒn xö ph¹t vÉn thuéc ngêi ®ã; b) NÕu h×nh thøc, møc xö ph¹t ®îc quy ®Þnh ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi vît qu¸ thÈm quyÒn cña ngêi xö ph¹t, th× ngêi ®ã ph¶i chuyÓn vô vi ph¹m ®Õn cÊp cã thÈm quyÒn xö ph¹t; c) NÕu c¸c hµnh vi thuéc thÈm quyÒn xö ph¹t cña nhiÒu ngêi thuéc c¸c ngµnh kh¸c nhau, th× quyÒn xö ph¹t thuéc Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn xö ph¹t n¬i x¶y ra vi ph¹m. C©u 36:Nt¾c nhanh chãng, kÞp thêi trong xö lý VPHC §©y lµ nt¾c quan trong cña viÖc xö ph¹t hµnh chÝnh, cã ý nghÜa quan träng trong viÖc ®¶m b¶o ph¸p chÕ, n©ng cao hiÖu qu¶ cña xö ph¹t VPHC. C¸c quy ®Þnh vÒ thêi hiÖu xö ph¹t vµ thùc hiÖn quyÕt ®Þnh xö ph¹t, vÒ thêi h¹n thùc hiÖn tõng giai ®o¹n, tõng hµnh ®éng, biªnh ph¸p trong viÖc xö ph¹t lµ ®¶m b¶o cho nguyªn t¾c nµy.
 20. C©u 37: Nguyªn t¾c b×nh ®¼ng, nh©n ®¹o, t«n träng danh dù nh©n phÈm cña CD thÓ hiÖn xö ph¹t HC ntn? C©u 38: C¸c biÖn ph¸p xö ph¹t hµnh chÝnh.§iÓm ®æi míi trong PL 2002 vÒ c¸c bp nµy A.C¸c biÖn ph¸p xö ph¹t hµnh chÝnh 1,C¸c biÖn ph¸p ph¹t chÝnh bao gåm c¶nh c¸o vµ ph¹t tiÒn -C¶nh c¸o: ¸p dông ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc VPHC nhá, lÇn ®Çu, cã t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, ®èi víi mäi hµnh vi VPHC do ng` cha thµnh niªn tõ ®ñ 14 tuåi ®Õn díi 16 tuæi thùc hiÖn. C¶nh c¸o ®c quyÕt ®inh b»ng v¨n b¶n, chñ yÕu do c¬ quan qu¶n lÝ NN cã thÈm quyÒn thùc hiÖn.Ng` bÞ c¶nh c¸o nÕu sau 1 n¨m ko VPHC sÏ ®c coi nh cha bÞ xö ph¹t VPHC. -Ph¹t tiÒn: ng` vi ph¹m ph¸p luËt ph¶i nép ph¹t b»ng tiÒn mÆt vµ møc tiÒn ph¹t ko bÞ lÖ thuéc vµo thiÖt h¹i cã x¶y ra hay ko.TiÒn ph¹t ®c ®a vµo ng©n s¸ch NN Cßn 1 bp n÷a lµ trôc xuÊt ®c ¸p dông víi ng` nc ngoµi VPHC, buéc ph¶i rêi khái l·nh thæ nc CHXHCNVN.Quy chÕ vµ thñ tôc trôc xuÊt do chÝnh phñ quy ®Þnh.Bp nµy cã thÓ coi lµ bp xö ph¹t chÝnh hoÆc bæ sung tïy theo trêng hîp cô thÓ. 1 2,C¸c biÖn ph¸p ph¹t bæ sung -Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ: ¸p dông ®èi víi cµ nh©n, tæ chøc vi ph¹m nghiªm träng trong quy ®Þnh sö dông giÊy phÐp chøng chØ hµnh nghÒ -TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn ®c sö dông ®Ó VPHC sung vµo c«ng quü nhµ níc.Riªng ®èi víi vËt, tiÒn thuéc së h÷u hîp ph¸p kh¸c bÞ ng` vi ph¹m chiÕm ®o¹t, sö dôgn tr¸i phÐp sÏ ko bÞ tÞch thu mµ chuyÒn vÒ cho chñ nh©n hîp ph¸p cña chóng. B.C¸c ®iÓm ®èi míi trong PL 2002 -C¶nh c¸o: bp nµy chØ ®c quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n thay v× trc ®©y cã c¶ h×nh thøc c¶nh c¸o lµ c¾t « phiÕu cña ng` l¸i xe vi ph¹m luËt lÖ giao th«ng -Ph¹t tiÒn:møc ph¹t lµ tõ 5000 ®Õn 500000000 thay v× trc ®©y lµ 5000 ®Õn 100000000 -Trôc xuÊt lµ bp xö ph¹t míi quy ®Þnh trong PL 2002 C©u 39: C¸c biÖn ph¸p phßng ngõa, ng¨n chÆn vµ xö lý HC? Nªu vdô vµ ph©n biÖt chóng víi nhau? - C¸c biÖn ph¸p phßng ngõa, ng¨n chÆn vµ xö lý HC: Pl xlý VPHC 2002, ®iÒu 43 §iÒu 43. C¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn vi ph¹m hµnh chÝnh vµ b¶o ®¶m viÖc xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh 1. Trong trêng hîp cÇn ng¨n chÆn kÞp thêi vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc ®Ó b¶o ®¶m viÖc xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh, ngêi cã thÈm quyÒn cã thÓ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sau ®©y theo thñ tôc hµnh chÝnh: a) T¹m gi÷ ngêi; b) T¹m gi÷ tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh; c) Kh¸m ngêi; d) Kh¸m ph¬ng tiÖn vËn t¶i, ®å vËt; ®) Kh¸m n¬i cÊt giÊu tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh; e) B¶o l·nh hµnh chÝnh; g) Qu¶n lý ngêi níc ngoµi vi ph¹m ph¸p luËt ViÖt Nam trong thêi gian lµm thñ tôc trôc xuÊt; h) Truy t×m ®èi tîng ph¶i chÊp hµnh quyÕt ®Þnh ®a vµo trêng gi¸o dìng, c¬ së gi¸o dôc, c¬ së ch÷a bÖnh trong trêng hîp bá trèn. 2. Khi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, ngêi cã thÈm quyÒn ph¶i tu©n thñ nghiªm ngÆt quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu tõ §iÒu 44 ®Õn §iÒu 52 cña Ph¸p lÖnh nµy; nÕu vi ph¹m th× bÞ xö lý theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 121 cña Ph¸p lÖnh nµy. - Nªu vdô vµ ph©n biÖt  T¹m gi÷ ngêi: • ¸p dông trong trêng hîp cÇn ng¨n chÆn, ®×nh chØ ngay nh÷ng hµnh vi g©y rèi trËt tù c«ng céng, g©y th¬ng tÝch cho ngêi kh¸c hoÆc cÇn thu thËp, x¸c minh nh÷ng t×nh tiÕt quan träng lµm c¨n cø ®Ó quyÕt ®Þnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. • ph¶i cã Vb vµ ng` bÞ t¹m gi÷ giò 1 b¶n • thêi h¹n k qu¸ 12h ( cÇn thiÕt: k qu¸ 24h...)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=2186

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2