intTypePromotion=3

Đề cương môn cơ học lý thuyết

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
303
lượt xem
59
download

Đề cương môn cơ học lý thuyết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: Cơ học Mã môn học: Số tín chỉ: 2 Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Khóa 2010 (Ôn thi liên thông CĐ - ĐH). Các môn học tiên quyết (những môn phải học trước môn này): Vật lý 1A Các môn học kế tiếp (những môn học ngay sau môn này)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương môn cơ học lý thuyết

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KHOA CƠ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1 . Thông tin chung về môn học Tên môn học: Cơ học - Mã môn học: - Số tín chỉ: 2 - Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Khóa 2010 (Ôn thi liên thông CĐ - ĐH). - Lo ại môn học: - Bắt buộc:  Lựa chọn:  Các môn học tiên quyết (những môn phải học trước môn này): Vật lý 1A - Các môn học kế tiếp (những môn học ngay sau môn này): - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: - Nghe giảng lý thuyết : 20 tiết  Làm bài tập trên lớp : 10 tiết  Thảo luận : 15 tiết  Thực h ành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): 0 tiết  Hoạt động theo nhóm : 30 tiết  Tự học : 60 giờ  Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn kỹ thuật cơ khí, khoa Cơ – Điện – Điện - Tử, Trường Đại Học Kỹ thuật Công nghệ Tp. HCM. 2 . Mục tiêu của môn học
  2. Kiến thức: cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý thuyết căn bản về các quy luật - chung của cơ học… Giúp cho sinh viên vận dụng các quy luật ấy để giải b ài toán về chuyển động, cân bằng và tương tác của các vật thể. Kỹ năng: Có các kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát hiện và - giải quyết vấn đề. Thái độ, chuyên cần: Yêu thích môn học, ngành học mà sinh viên đang theo học. - 3 . Tóm tắt nội dung môn học (khoảng 150 từ) Nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức để nghiên cứu chuyển động cơ học của các - vật thể, là d ạng chuyển động phổ biến nhất. Nghiên cứu các đặc trưng chuyển động của một vật ( phương trình chuyển động, vận tốc, gia tốc) nguyên nhân gây ra những chuyển động đó là lực, môn học cũng nghiên cứu một dạng đặc biệt của chuyển động là vật đứng yên ( vận tốc bằng không ). Khi quan hệ của các lực tác động lên vật thỏa m ãn các điều kiện nhất định thì vật cân bằng là nội dung của phần tĩnh học. Áp dụng đ ể giải quyết các bài toán cân bằng và chuyển động của cơ cấu, máy móc, . . . 4 . Tài liệu học tập Tài liệu liệu bắt buộc: - [1] Cơ học (Tập 1). GS. TSKH. Đỗ Sanh, GS. TS. Nguyễn Văn Đình, GS. TS. Nguyễn Văn Khang. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2005. [2] Cơ học (Tập 2). GS. TSKH. Đỗ Sanh. Nhà xu ất bản giáo dục Việt Nam, 2005. Tài liệu tham khảo: - [3] Bài tập Cơ học (Tập 1). GS. TSKH. Đỗ Sanh, GS. TS. Nguyễn Văn Đình, PGS. TS. Nguyễn Nhật Lệ. Nhà xu ất bản giáo dục Việt Nam, 1999. [4] Bài tập Cơ học (Tập 2 ). GS. TSKH. Đỗ Sanh, GS. TS. Nguyễn Văn Đình, PGS. TS. Nguyễn Nhật Lệ. Nhà xu ất bản giáo dục Việt Nam, 1999. 5 . Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học Phương pháp giảng dạy: lên lớp. - Phương pháp học tập: -  Nghe giảng lý thuyết.
  3.  Làm bài tập trên lớp.  Th ảo luận.  Hoạt động theo nhóm.  Tự học. 6 . Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên Yêu cầu sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp, tham gia các các hoạt động thảo luận và làm bài tập trên lớp, bài tập về nhà… Sinh viên chủ động tự học, tìm kiếm tài liệu trên internet, trao dồi kỹ năng học theo nhóm, tham khảo tài liệu m à giáo viên yêu cầu. 7 . Thang điểm đánh giá Giảng viên đánh giá thang điểm 10 8 . Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 8.1. Đối với môn học lý thuyết hoặc vừa lý thuyết vừa thực hành 8.1.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30%, bao gồm các điểm đánh giá bộ phận như sau (việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ phận, trọng số của từng phần do giảng viên đ ề xuất, Tổ trưởng bộ môn thông qua): Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: - Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận: - Điểm đánh giá phần thực hành: - Điểm chuyên cần: - Điểm tiểu luận: - Điểm thi giữa kỳ: - Điểm đánh giá khối lượng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên (hoàn thành tốt nội - dung, nhiệm vụ m à giảng viên giao cho cá nhân/ tu ần; bài tập nhóm/ tháng; b ài tập cá nhân/ học kì,…). 8.1.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 100% Hình thức thi (tự luận/ trắc nghiệm/ vấn đáp, hoặc bao gồm các h ình thức): tự - lu ận.
  4. Th ời lượng thi: phút. - Sinh viên được tham khảo tài liệu hay không khi thi: không. - 9. Nội dung chi tiết môn học (ghi tên các phần, chương, mục, tiểu mục…vào cột (1)) và phân bổ thời gian (ghi số tiết hoặc giờ trong các cột (2), (3, (4), (5), (6) và (7)) H ình thức tổ chức dạy học môn học Lên lớp Thực hành, Tự Nội dung Tổng thí nghiệm, học, tự Lý Bài Thảo thực tập, rèn nghiên thuyết tập luận nghề,... cứu Phần I: Tĩnh học Chương 1: Các tiên đề tĩnh học 1 . Các khái niệm cơ b ản 2 1 1 6 8 2 . Hệ tiên đề tĩnh học 3 . Liên kết – Ph ản Lực liên kết 4 . Các hệ quả Chương 2 : Hệ lực phẳng 1 . Vec tơ chính và mô ment chính của hệ lực phẳng 2 . Thu gọn hệ lực phẳng 2 2 2 8 14 3 . Điều kiện cân bằng và các phương trình cân bằng hệ lực phằng 4 . Các bài tập ứng dụng Chương 3 : Hệ lực không gian 1 . Vec tơ chính và mô ment chính của hệ lực không gian 2 . Thu gọn hệ lực không gian 2 1 1 6 10 3 . Điều kiện cân bằng và các phương trình cân bằng hệ không gian. 4 . Các bài tập ứng dụng
  5. Phần II: Động học Chương 4 : Chuyển động của chất điểm – Các phương pháp chuy ển động của chất điểm 2 1 2 6 11 1 . Phương pháp Vec tơ 2 . Phương pháp tọa độ Descarte 3 . Phương pháp tọa độ tự nhiên 4 . Một số chuyển động thường gặp 5 . Bài tập ứng dụng Chương 5 : Chuyển động cơ bản của vật rắn 1 . Chuyển động tịnh tiến của vật 2 1 2 6 11 rắn 2 . Chuyển động của vật rắn quay quanh trục cố định. 3 . Bài tập ứng dụng Chương 6 : Tổng hợp chuyển động của điểm 1 . Tổng hợp chuyển động của điểm 2 1 1 6 10 2 . Chuyển động song phẳng của vật rắn. 3 . Bài tập ứng dụng Phần III: Động lực học Chương 7 : Các định luật cơ bản của động lực học 3 1 2 8 14 1 . Định lý chuyển động khối tâm 2 . Định lý biến thiên động lượng 3 . Định lý biến thiên mômen động lượng
  6. 4 . Định lý biến thiên động năng 5 . Bài tập ứng dụng Chương 8 : Các định lý cơ bản của động lực học 3 1 2 8 14 1 . Các định luật cơ bản của động lực học 2 . Bài tập ứng dụng lý Chương 9 : Nguyên D’Alambert 2 1 2 6 11 1 . Nguyên lý D’Alambert 2 . Bài tập ứng dụng 10. Ngày phê duyệt Tổ trưởng Bộ môn Người viết Trưởng khoa (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Đã ký Đã ký Đã ký Phạm Bá Khiển Ph ạm Bá Khiển PGS. TS. Phan Th ị Thanh Bình

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản