Đề cương ôn tập môn: Giáo dục học đại cương

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
755
lượt xem
204
download

Đề cương ôn tập môn: Giáo dục học đại cương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương ôn tập Giáo dục học đại cương giúp học viên ôn tập lại kiến thức của 12 chương. Chương 1: Giáo dục học là một khoa học, chương 2: Quá trình giáo dục, chương 3: Giáo dục và sự phát triển nhân cách, chương 4: Nguyên lý giáo dục, chương 5: Mục đích và các nhiệm vụ của giáo dục, chương 6: Hệ thống giáo dục quốc dân, chương 7: Nghề dạy học, chương 8: Quá trình dạy học, chương 9: Nguyên tắc dạy học, chương 10: Nội dung dạy học, chương 11: Phương pháp dạy học, chương 12: Phương tiện dạy học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ôn tập môn: Giáo dục học đại cương

 1. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y C NG ÔN T P y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w Môn: Giáo d c h c i c ng w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Ch ng 1: Giáo d c h c là m t khoa h c 1) Giáo d c là: a. Truy n th kinh nghi m l ch s , xã h i cho th h sau. b. Truy n th kinh nghi m l ch s cho th h sau. c. Truy n th kinh nghi m xã h i cho th h sau. d. d y d c a th y cô, nhà tr ng. 2) Giáo d c h c là: a. Khoa h c nghiên c u v vi c giáo d c con ng i b. Khoa h c nghiên c u v con ng i c. Công trình nghiên c u v vi c giáo d c con ng i d. Môn h c v các ch ng trình giáo d c các b c h c. 3) i t ng nghiên c u c a giáo d c h c: a. Quá trình giáo d c b. Con ng i c. Ho t ng giáo d c d. Quá trình d y h c 4) Hãy ch n câu tr l i phù h p v i câu h i “ Làm sao quá trình giáo d c có hi u qu h n?” a. ánh giá th c t giáo d c=> ra bi n pháp nâng cao hi u qu b. ra m c tiêu phù h p c. sung các ki n th c m i d. ng c ng i m i sách giáo khoa Ch ng 2: Quá trình giáo d c 5) Giáo d c là m t hi n t ng a. Xã h i. b. nhiên. c. nhiên – xã h i. d. n hóa. 6) Giáo d c n y sinh và phát tri n: a. Trong quá trình lao ng s n xu t và trong i s ng con ng i b. Trong quá trình lao ng s n xu t . c. Trong i s ng con ng i. d. Trong quá trình h c t p 7) c tính c a giáo d c là: a. Tính nhân v n, tính l ch s , tính ph bi n. b. Tính nhân v n, tính ý th c. c. Tính truy n t, tính ph bi n, tính l ch s . d. Tính truy n t, tính ti p nh n, tính ph bi n.
 2. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y 8) Giáo d c có các ch c n ng: y bu bu to to k k a. Kinh t -s n xu t, chính tr -xã h i, t t ng-v n hóa. lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k b. Nâng cao dân trí, ào t o nhân l c, b i d ng nhân tài. c. Rèn luy n o c, giúp các t ng l p xã h i xích l i g n nhau. d. i d ng l i s ng lành m nh. 9) Ý nào sau ây th hi n ch c n ng kinh t - s n xu t c a giáo d c? a. Trang b cho th h tr n ng l c tham gia vào quá trình lao ng s n xu t b. Trang b cho th h tr n ng l c thay i v trí xã h i c. Trang b cho th h tr tri th c góp ph n làm gi m các t n n xã h i d. Trang b cho th h tr n ng l c c n thi t nâng cao trình v n hóa c a xã h i 10) Quá trình nào sau ây không thu c c u trúc c a quá trình giáo d c(ngh a r ng) a. Quá trình giao l u b. Quá trình t giáo d c c. Quá trình d y h c d. Quá trình t h c 11) “ Giáo d c giúp b o t n và phát tri n cái hay cái p” th hi n ch c n ng gì c a giáo d c? a. Ch c n ng t t ng_v n hóa b. Ch c n ng t t ng_chính tr c. Ch c n ng kinh t _s n xu t d. Ch c n ng chính tr _xã h i 12) Quá trình giáo d c( ngh a h p) có m c ích: a. Hình thành ni m tin, thái , hành vi, cách ng x . b. Phát tri n tri th c, k n ng, k x o. c. Phát tri n k n ng giao ti p. d. Phát tri n tình c m xã h i 13) Hãy n i các khái ni m cho phù h p a. Giáo d c 1. Quá trình hình thành nhân cách con ng i ( ngh a r ng) b. Giáo d c 2. Quá trình cá nhân ch ng ti n hành ho t ng nh n th c, ( ngh a h p) chi m l nh ki n th c khoa h c. c. yh c 3. Quá trình t ch c các ho t ng nh n th c, giúp ng ih c l nh h i ki n th c, k n ng, k x o. d. h c 4. e. Quá trình t ch c các ho t ng hình thành thái h c , ni m tin, hành vi, cách ng x cho ng i h c. e. giáo d c 5. Quá trình cá nhân t trau d i, ti p thu cái t t, lo i tr nh ng x u a. a-1 / b-4 / c-3 / d-2 / e-5 b. a-2 / b-4 / c-1 / d-2 / e-5 c. a-4 / b-1 / c-3 / d-2 / e-5 d. a-1 / b-4 / c-3 / d-5 / e-2
 3. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y 14) Thành t quan tr ng nh t c a quá trình giáo d c là: y bu bu to to k k a. c ích-m c tiêu lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k b. i dung c. t qu d. Hình th c 15) c ích-m c tiêu, n i dung, cách th c, k t qu , u ch nh, ng c là: a. Các thành t c b n c a quá trình giáo d c b. Các b ph n c a quá trình giáo d c c. Các y u t c a quá trình d y h c d. Là các b c c a quá trình giáo d c 16) c ích- m c tiêu ào t o b t ngu n t : a. Nhu c u c a s phát tri n xã h i, yêu c u c a xã h i i v i cá nhân ng i h c b. Nhu c u c a s phát tri n xã h i. c. Yêu c u c a xã h i i v i cá nhân ng i h c. d. Vi c ánh giá k t qu giáo d c. Ch ng 3: Giáo d c và s phát tri n nhân cách. 17) Nhân cách là: a. Ph m ch t, n ng l c c a con ng i. b. Trí tu , o c c a con ng i. c. Th ch t, o c c a con ng i. d. Trí tu , th m m c a con ng i. 18) Nhân cách c a con ng i hình thành khi nào? a. Trong quá trình s ng, h c t p, giao l u b. Khi m i sinh ra nh y u t di truy n b m sinh c. Trong quá trình h c t p tr ng d. Trong quá trình lao ng s n xu t 19) phát tri n c a ph m ch t và n ng l c c a con ng i ch u nh h ng b i các nhân t : a. m sinh di truy n; môi tr ng, s giáo d c; s tích c c c a b n thân b. m sinh di truy n. c. Môi tr ng, s giáo d c. d. tích c c c a b n thân. 20) Môi tr ng xã h i nh h ng n nhân cách g m: a. Môi tr ng l n, môi tr ng nh b. Môi tr ng gia ình, nhà tr ng c. Các t ch c xã h i, gia ình, nhà tr ng d. Các t ch c xã h i, gia ình, nhà tr ng, b n bè 21) u t b m sinh di truy n có vai trò gì i v i s phát tri n nhân cách? a. Là y u t ti n t o u ki n nhân cách phát tri n toàn di n b. Là y u t quan tr ng quy t nh s phát tri n nhân cách c. u t quan tr ng nh t nh h ng tr c ti p n s phát tri n nhân cách tr d. Là y u t quy t nh s hình thành nhân cách tr
 4. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y 22) Giáo d c……cho s phát tri n c a nhân cách y bu bu to to k k a. nh h ng, d n d t lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k b. Là ti n c. tr d. Là ti n và b tr các y u t khác 23) Giáo d c can thi p, u ch nh y u t b m sinh di truy n th hi n: a. Giáo d c giúp rèn luy n các giác quan, kh c ph c nh c m sinh h c b. Giáo d c giúp các bà m mang thai áp d ng ki n th c khoa h c tiên ti n c. Giáo d c giúp c th tr kh e m nh d. Giáo d c giúp tr t p th d c úng cách 24) i quan h gi a giáo d c và các y u t nh h ng n nhân cách: a. Giáo d c can thi p, u ch nh các y u t còn l i b. Giáo d c c l p v i các y u t còn l i c. Giáo d c ch tác ng n y u t môi tr ng d. Giáo d c không tác ng n y u t b m sinh di truy n Ch ng 4: Nguyên lý giáo d c 25) Trong quá trình giáo d c, ng i h c có vai trò: a. Ch ng, tích c c, sáng t o b. Ch o c. Th ng, ti p nh n d. Sáng t o tri th c 26) Nguyên lý giáo d c có vai trò: a. Ch d n toàn b h th ng giáo d c, quá trình giáo d c b. Giúp giáo viên d dàng t ch c các ho t ng c. Giúp xây d ng n i dung, ch ng trình giáo d c d. th ng giáo d c n nh 27) Ý nào sau ây không ph i là n i dung c a nguyên lý giáo d c: a. Ph ng th c th c hi n m c ích giáo d c b. c i ôi v i hành c. Giáo d c k t h p ho t ng s n xu t d. Giáo d c nhà tr ng g n li n v i giáo d c gia ình và ngoài xã h i Ch ng 5: M c ích và các nhi m v giáo d c 28) M c ích giáo d c là: a. t qu mong mu n c a quá trình giáo d c; s n ph m d ki n c a ho t ng giáo c- nhân cách c a h c sinh b. t qu mong mu n c a quá trình giáo d c c. Là s n ph m d ki n c a ho t ng giáo d c d. Là nhân cách c hình thành h c sinh 29) c tiêu … m c ích giáo d c a. là s c th hóa b. chính là c. bao hàm d. là n i dung
 5. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y 30) c ích giáo d c n c ta hi n nay: y bu bu to to k k a. Phát tri n toàn di n nhân cách, áp ng yêu c u c a s nghi p xây d ng và b o v lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k qu c b. Nâng cao dân trí, b i d ng nhân tài c. ào t o nhân l c, phát tri n toàn di n nhân cách d. Nâng cao dân trí, b i d ng nhân tài, ào t o nhân l c 31) c tiêu c a giáo d c n c ta hi n nay: a. Nâng cao dân trí, ào t o nhân l c, b i d ng nhân tài. b. Nâng cao dân trí, b i d ng nhân tài c. ào t o nhân l c, phát tri n toàn di n nhân cách d. Phát tri n nhân cách h c sinh m t cách toàn di n 32) Trong m c ích- m c tiêu “ b i d ng nhân tài”- nhân tài ây là: a. Nh ng ng i có n ng l c c bi t b. Nh ng nhà ngo i c m c. Các v n ng viên th thao gi i d. Các doanh nhân tr 33) Nhi m v c a giáo d c:giáo d c trí tu , giáo d c o c, giáo d c th ch t,và … a. Giáo d c th m m , giáo d c lao ng và k thu t b. Giáo d c qu c phòng c. Giáo d c th m m d. Giáo d c lao ng và k thu t 34) Giáo d c trí tu có nhi m v : a. Giúp h c sinh chi m l nh n i dung h c v n ph thông b. Hình thành và phát tri n n ng l c nh n th c, c m th cái p c. Hình thành và phát tri n tri th c, k n ng, k x o, thái úng v i lao ng d. Giúp h c sinh hi u và có thái úng n v i xã h i Ch ng 6: H th ng giáo d c qu c dân 35) th ng giáo d c qu c dân n c ta g m…lo i hình giáo d c a. 5 b. 4 c. 6 d. 7 36) Các lo i hình tr ng l p n c ta: a. Tr ng công l p, tr ng dân l p, tr ng t th c b. Tr ng công l p, tr ng t th c c. Tr ng công l p, tr ng bán công d. Tr ng công l p, tr ng bán công, tr ng dân l p, tr ng t th c 37) Tr ng dân t c n i trú là lo i tr ng: a. Tr ng chuyên bi t b. Tr ng công l p c. Tr ng n ng khi u d. Tr ng t th c
 6. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y 38) th ng giáo d c qu c dân là t p h p: y bu bu to to k k a. Các lo i hình nhà tr ng, các lo i hình giáo d c lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k b. t c các tr ng công. c. t c các tr ng công và tr ng qu c t d. t c các tr ng công, dân l p, t th c 39) y ngh thu c lo i hình giáo d c: a. Giáo d c ngh nghi p b. Giáo d c th ng xuyên c. Trung c p chuyên nghi p d. Giáo d c ph thông 40) y ngh h cao ng 3 n m thu c lo i hình giáo d c: a. Giáo d c ngh nghi p b. Giáo d c i h c c. Giáo d c th ng xuyên d. Trung c p chuyên nghi p 41) “ m b o tính m m d o, liên t c, liên thông” là m t trong nh ng: a. Nguyên t c xây d ng h th ng giáo d c qu c dân b. Yêu c u c a quá trình giáo d c c. Tính ch t c a các b c h c d. c m c a giáo d c i h c Ch ng 7: Ngh d y h c 42) i t ng c a ngh d y h c: a. Con ng i b. Quá trình d y h c c. Các ph ng ti n d y h c d. s v t ch t c a tr ng 43) c ích c a ngh d y h c: a. Hình thành n ng l c, ph m ch t c n thi t cho th h tr b. Tái s n xu t s c lao ng c. Giúp h c sinh l nh h i ki n th c khoa h c d. Giúp h c sinh có ph ng pháp h c t p hi u qu 44) t s công c lao ng c a ngh d y h c là: a. Nhân cách c a giáo viên, h th ng tri th c, ph ng ti n thi t b ph c v giáo d c b. th ng tri th c c. Nhân cách c a giáo viên d. Ph ng ti n, thi t b v t ch t k thu t ph c v giáo d c 45) S n ph m c a ngh d y h c: a. Nhân cách con ng i c phát tri n toàn di n b. ng l c con ng i c. c sinh có ph m ch t o c d. c sinh có trí tu và o c
 7. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y 46) Vi c trao i v i ph huynh y bu bu to to k k a. Là ho t ng c tính vào th i gian lao ng s ph m lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k b. Không c tính vào th i gian lao ng s ph m vì không ph i là gi lên l p c. Là ho t ng ngoài s ph m d. Là ho t ng ngo i khóa 47) H th ng k n ng chuyên bi t a. Nhóm k n ng gi ng d y, nhóm k n ng giáo d c, nhóm k n ng ho t ng xã h i, nhóm k n ng nghiên c u khoa h c. b. Nhóm k n ng thi t k , nhóm k n ng t ch c, nhóm k n ng giao ti p, nhóm k ng nh n th c c. Nhóm k n ng giao ti p, nhóm k n ng gi ng d y, nhóm k n ng t ch c, nhóm n ng nh n th c. d. Nhóm k n ng gi ng d y, nhóm k n ng ho t ng xã h i, nhóm k n ng nghiên u khoa h c, nhóm k n ng nh n th c. 48) Nhóm k n ng nh n th c giúp cho giáo viên: a. ánh giá k t qu ho t ng giáo d c b. oán tình hu ng s x y ra trong quá trình giáo d c c. Trao i v i các t ch c xã h i có liên quan d. Th c hi n n i dung c a k ho ch ra 49) n ng ki m tra, ánh giá k t qu h c t p c a h c sinh thu c nhóm k n ng: a. Gi ng d y b. Giáo d c c. Ho t ng xã h i d. Nghiên c u khoa h c 50) Ho t ng ch o c a tr l a tu i m u giáo là a. Ho t ng vui ch i b. Ho t ng v i v t c. Ho t ng góc d. Ho t ng h c Ch ng 8: Quá trình d y h c 51) Vai trò c a ng i th y trong quá trình d y h c: a. Ch o b. Ch ng c. Tích c c d. giác 52) i t ng c a ho t ng d y: a. Ho t ng c a h c sinh b. c sinh c. Ng i th y d. Ho t ng c a con ng i trong nh n th c, c i t o th gi i khách quan 53) c ích c a ho t ng h c: a. Chi m l nh kinh nghi m, hình thành n ng l c sáng t o b. Phát tri n nhân cách c. Hình thành nhân cách d. Hoàn thi n ho t ng nh n th c
 8. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y 54) Nhi m v d y h c là: y bu bu to to k k a. Làm cho h c sinh n m v ng h th ng tri th c, phát tri n n ng l c nh n th c và lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k hành ng, hình thành th gi i quan, lý t ng o c cách m ng b. Làm cho h c sinh n m v ng h th ng tri th c ph thông c. Làm cho h c sinh phát tri n n ng l c nh n th c và n ng l c hành ng d. Hình thành th gi i quan khoa h c, lý t ng và o c cách m ng cho h c sinh 55) Trong nhi m v “ Làm cho h c sinh phát tri n n ng l c nh n th c và n ng l c hành ng”- n ng l c hành ng có ngh a là: a. Kh n ng t h c, t tìm tòi, t tu d ng b. c m tâm lý giúp cho quá trình nh n th c có hi u qu c. Kh n ng nhìn nh n v th gi i khách quan d. Hành vi ng x phù h p v i chu n m c o c 56) ng l c c a quá trình d y h c th hi n: a. Mâu thu n gi a nhi m v d y h c và trình phát tri n trí tu c a h c sinh b. Mâu thu n gi a nhi m v d y h c và trình t duy c a th y c. Mâu thu n gi a trình t duy c a th y và trò d. Mâu thu n gi a m c ích và nhi m v d y h c 57) Khâu “ t ch c, u khi n h c sinh rèn luy n k n ng, k x o” c t ch c sau khâu: a. ch c, u khi n h c sinh c ng c tri th c b. Ki m tra, ánh giá c. Phân tích k t qu d. ch c, u khi n cho h c sinh n m tri th c m i 58) Quy lu t c b n c a quá trình d y h c: a. Quy lu t v s th ng nh t bi n ch ng gi a d y và h c b. Quy lu t v s th ng nh t bi n ch ng gi a d y h c và phát tri n trí tu c. Quy lu t v s th ng nh t bi n ch ng gi a n i dung v i ph ng pháp và ph ng ti n d y h c. d. Quy lu t v s th ng nh t bi n ch ng gi a n i dung, ph ng pháp, ph ng ti n, hình th c t ch c v i m c ích d y h c. 59) Trong khâu “ phân tích k t qu ”, giáo viên c n: a. i chi u k t qu v i m c tiêu, nhi m v ; phát hi n nguyên nhân y u kém, u ch nh b. i chi u k t qu v i m c tiêu, nhi m v c. Phát hi n nguyên nhân y u kém d. u ch nh phù h p 60) c ích c a ho t ng d y: a. Hình thành, phát tri n nhân cách cho h c sinh, hoàn thi n ho t ng nh n th c c a c sinh b. Hình thành , phát tri n nhân cách cho h c sinh c. Hình thành n ng l c sáng t o d. Chi m l nh tri th c khoa h c
 9. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y Ch ng 9: Nguyên t c d y h c y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k 61) Nguyên t c d y h c là: a. Quy lu t chung ch o vi c t ch c, u ch nh quá trình d y h c nh m t c nhi m v d y h c b. Yêu c u c b n c a giáo viên khi gi ng d y c. i quy giáo viên c n th c hi n trong tr ng d. Quy lu t h ng d n vi c t ch c quá trình d y h c 62) c m c a nguyên t c d y h c a. Có giá tr chung cho các c p h c, các môn h c b. Ch có giá tr cho c p h c ph thông c. nh h ng n vi c xác nh m c ích d y h c d. Ch có giá tr cho m t s môn h c t nhiên xã h i 63) Nguyên t c b o m s th ng nh t gi a tính khoa h c và tính giáo d c a. Thông qua d y ch d y ng i b. Cung c p tri th c khoa h c chính xác cho h c sinh c. Giúp h c sinh hình thành thói quen t t trong h c t p d. i d ng n ng l c phân tích, phê phán 64) “ Giúp cho h c sinh n m v ng c tri th c và v n d ng vào th c t ” là n i dung c a nguyên t c: a. Nguyên t c b o m s th ng nh t gi a lý lu n và th c ti n b. Nguyên t c b o m s th ng nh t gi a tri th c và thí nghi m, luy n t p c. Nguyên t c b o m s th ng nh t gi a ph ng pháp dùng l i và ph ng pháp luy n t p d. Nguyên t c b o m s th ng nh t gi a cái c th và cái tr u t ng 65) “K t h p ph ng ti n tr c quan phong phú và l i nói giàu hình nh” là bi n pháp th c hi n nguyên t c: a. o m s th ng nh t gi a cái c th và cái tr u t ng b. o m s th ng nh t gi a lý lu n và th c ti n c. o m s th ng nh t gi a tính khoa h c và tính giáo d c d. o m s th ng nh t gi a tính h th ng và tính tu n t 66) i dung th c hi n nguyên t c b o m s th ng nh t gi a vai trò t giác, tính c, c l p c a h c sinh và vai trò ch o c a giáo viên: a. Giúp h c sinh nh n ra m c ích h c t p; giáo viên tôn tr ng, phát huy, thúc y i a n ng l c c a h c sinh b. Giúp h c sinh nh n ra m c ích h c t p c. Giúp h c sinh tích c c h c t p d. Giáo viên tôn tr ng c m riêng c a t ng h c sinh 67) “N m v ng c m chung và riêng c a h c sinh ra ph ng pháp, hình th c phù h p” là n i dung th c hi n nguyên t c: a. o m s th ng nh t gi a tính v a s c chung và tính v a s c riêng b. o m s th ng nh t gi a tính khoa h c và tính giáo d c c. o m s th ng nh t gi a tính h th ng và tính tu n t d. o m s th ng nh t gi a tính v ng ch c c a tri th c, k n ng, k x o và tính m d o c a t duy
 10. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y 68) “Môn h c ph i s p x p theo ch ng, m c m t cách logic” là m t trong nh ng y bu bu to to k k bi n pháp th c hi n nguyên t c lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k a. o m s th ng nh t gi a tính h th ng và tính tu n t b. o m s th ng nh t gi a tính v a s c chung và tính v a s c riêng c. o m s th ng nh t gi a tính khoa h c và tính giáo d c d. o m s th ng nh t gi a cái c th và cái tr u t ng 69) Bi n pháp th c hi n nguyên t c b o m s th ng nh t gi a lý lu n và th c ti n a. Ph n ánh th c ti n vào n i dung, khai thác kinh nghi m c a h c sinh b. i d ng n ng l c phân tích, phê phán nh m ch ng l i lu n m xuyên t c c. d ng l i nói giàu hình nh d. ng viên h c sinh giúp l n nhau 70) th c hi n nguyên t c b o m s th ng nh t gi a tính v ng ch c c a tri th c, k n ng, k x o và tính m m d o c a t duy, giáo viên c n a. Làm n i b t n i dung c b n, h ng d n h c sinh cách s d ng tài li u và ôn p theo h th ng b. Làm n i b t n i dung c b n h c sinh t p trung chú ý, không b phân tán c. ng d n cho h c sinh ôn t p theo h th ng d. Giáo d c ý th c cho h c sinh v m c ích, nhi m v h c t p Ch ng 10: N i dung d y h c 71) N i dung d y h c là: a. th ng tri th c, k n ng, k x o mà h c sinh c n l nh h i b. th ng các ph ng pháp d y h c c. th ng tri th c khoa h c phù h p v i c m c a h c sinh d. th ng k n ng, k x o mà h c sinh c n th c hi n 72) Theo em, ý nào sau ây không úng a. i dung d y h c là toàn b h th ng v n hóa v t ch t và tinh th n c a con ng i b. i dung d y h c là m t thành t c a quá trình d y h c c. i dung d y h c có nh h ng v ng l i chính tr d. i dung d y h c là h th ng tri th c, k n ng k x o mà h c sinh c n l nh h i 73) Các thành t c a n i dung d y h c: a. Tri th c khoa h c; h th ng k n ng, k x o; h th ng kinh nghi m ho t ng sáng o; h th ng kinh nghi m v thái b. Tri th c khoa h c; h th ng kinh nghi m ho t ng sáng t o; h th ng kinh nghi m v thái c. Tri th c khoa h c; h th ng k n ng, k x o; h th ng kinh nghi m v thái d. th ng k n ng, k x o; h th ng kinh nghi m ho t ng sáng t o; h th ng kinh nghi m v thái 74) Tri th c v các chu n m c, thái i v i các hi n t ng trong cu c s ng là t n i dung c a : a. Tri th c khoa h c b. th ng k n ng, k x o c. th ng kinh nghi m v thái d. th ng kinh nghi m ho t ng sáng t o
 11. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y 75) Ý ngh a c a tri th c khoa h c: y bu bu to to k k a. Giúp cho h c sinh có cái nhìn chân th c v th gi i lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k b. Giúp h c sinh tái t o và b o t n di s n v n hóa, thích ng v i ho t ng th c ti n c. Giúp h c sinh hình thành n ng l c tích c c, c l p d. Giúp h c sinh có thái úng n v i th gi i khách quan 76) Tri th c ….. k n ng, k x o, ph m ch t o c, th gi i quan, ho t ng sáng o a. Là c s hình thành b. Làm phong phú c. Là k t qu c a d. Là n i dung hình thành 77) “Giúp h c sinh có n ng l c phát tri n n n v n hóa xã h i, hình thành n ng l c tích c c, c l p, ph m ch t c n thi t c a ng i lao ng sáng t o” là ý ngh a c a a. th ng kinh nghi m ho t ng sáng t o b. th ng kinh nghi m v thái c. th ng k n ng, k x o d. th ng tri th c khoa h c 78) m b o tính toàn di n ( c d c, trí d c, th d c, m d c, lao ng-k thu t) là: a. Nguyên t c ch o vi c xây d ng n i dung b. i dung c a h th ng k n ng k x o c. Yêu c u c a h th ng kinh nghi m ho t ng sáng t o d. c ích c a h th ng kinh nghi m v thái 79) ho ch n m h c là a. Vi c t ch c n m h c ( s tu n h c, ngh h c, ch h c t p hàng ngày/ hàng tu n) b. Ph m vi và h th ng n i dung môn h c ( s ti t dành cho m i môn, m i ch ng, i bài) c. nc tri n khai ho t ng gi ng d y và h c t p d. Ph m vi và h th ng n i dung môn h c ( s ti t dành cho m i môn, m i ch ng, i bài 80) th ng kinh nghi m v thái : a. Giúp h c sinh có thái úng n v i th gi i khách quan; v i con ng i b. Giúp h c sinh có cái nhìn chân th c v th gi i c. Giúp h c sinh bi t yêu quý và b o v thiên nhiên d. Giúp h c sinh yêu quý lao ng Ch ng 11: Ph ng pháp d y h c 81) Ph ng pháp d y h c là: a. Con ng, ph ng ti n giúp h c sinh l nh h i n i dung d y c b. Là i t ng v t ch t h tr , giúp giáo viên và h c sinh t ch c quá trình d y h c b. Quy lu t chung ch o vi c t ch c, u ch nh quá trình d y h c nh m t c nhi m v d y h c c. th ng v n hóa v t ch t và tinh th n c a con ng i 82) Ph ng pháp d y h c có c m:
 12. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y a. Tính m c ích, tính n i dung, tính hi u qu , tính h th ng y bu bu to to k k b. Tính m c ích, tính n i dung, tính linh ho t, tính h th ng lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k c. Tính m c ích, tính truy n t, tính hi u qu , tính h th ng d. Tính m c ích, tính hi n i, tính h th ng, tính n i dung 83) Ph ng pháp d y h c có tính m c ích vì: a. Ph ng pháp d y h c là con ng nh m th c hi n m c ích/nhi m v d y h c và chi ph i b i m c ích/ nhi m v d y h c b. Ph ng phá d y h c là cách th c truy n t i n i dung d y h c c. Các ph ng pháp h p thành h th ng hoàn ch nh, có quan h m t thi t, b sung, tr nhau d. Ph ng phá d y h c ph i mang l i hi u qu , ch t l ng d y h c t i u 84) Yêu c u i v i ph ng pháp d y h c: a. Ph i phù h p v i m c ích, n i dung d y h c, phù h p v i trình h c sinh, phù p u ki n th c t b. Phù h p v i u ki n th c t c. Phù h p v i n i dung d y h c d. Phù h p v i trình h c sinh 85) Ph ng pháp v n áp thu c nhóm ph ng pháp a. Dùng l i b. Tr c quan c. Ki m tra ánh giá d. Thuy t trình 86) Th y t ra m t h th ng câu h i, h c sinh t h p các câu tr l i nh m t ng k t ki n th c là cách th c s d ng ph ng pháp a. n áp b. Thuy t trình c. uv n d. Trình bày tr c quan 87) c sinh tri giác trên i t ng rút ra k t lu n là n i dung ph ng pháp a. Quan sát b. Nêu v n c. Ki m tra ánh giá d. Thí nghi m 88) Yêu c u khi s d ng ph ng pháp trình bày tr c quan: a. Phù h p m c ích, nhi m v d y h c; an toàn; chú ý các quy lu t c m giác, tri giác; phát tri n k n ng quan sát cho h c sinh; k t h p l i nói và ph ng ti n tr c quan b. Phù h p v i m c ích, nhi m v d y h c; an toàn; chú ý các quy lu t c m giác, tri giác c. Phù h p v i m c ích, nhi m v d y h c; chú ý n các quy lu t c m giác, tri giác; phát tri n k n ng quan sát cho h c sinh d. Phù h p v i m c ích, nhi m v d y h c; phát tri n k n ng quan sát cho h c sinh; t h p l i nói và ph ng ti n tr c quan; b o m an toàn
 13. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y 89) c ích c a ph ng pháp luy n t p y bu bu to to k k a. ng c ki n th c; phát tri n n ng l c s d ng ki n th c m t cách c l p; hình lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k thành k n ng, k x o gi i quy t v n ; giáo d c tinh th n k lu t, t giác, tinh th n trách nhi m b. ng c ki n th c; phát tri n n ng l c s d ng ki n th c m t cách c l p c. ng c ki n th c; hình thành k n ng k x o gi i quy t v n d. Giáo d c tinh th n k lu t, t giác, tinh th n trách nhi m; phát tri n n ng l c s ng ki n th c m t cách c l p 90) c ích c a ph ng pháp ôn luy n a. Giúp h c sinh tái hi n, m r ng, h th ng hóa, khái quát hóa; n m v ng k n ng, x o c hình thành; phát tri n trí nh , t duy; giúp giáo viên s a ch a sai l m, thi u sót c a h c sinh (n u có) b. Giúp h c sinh tái hi n l i tri th c ã h c; phát tri n trí nh , t duy c a h c sinh c. Giúp giáo viên s a ch a sai l m, thi u sót c a h c sinh d. Giúp cho h c sinh n m v ng k n ng, k x o ã hình thành 91) ho ch ôn t p có h th ng, phù h p k ho ch n m h c, nhi m v h c t p; xen gi a các giai n h c t p là a. Yêu c u c a ph ng pháp ôn t p b. Yêu c u c a ph ng pháp luy n t p c. c ích c a ph ng pháp ôn t p d. c ích c a ph ng pháp luy n t p 92) Ph ng pháp ki m tra ánh giá nh m m c ích: a. ánh giá trình nh n th c c a h c sinh; b sung, u ch nh n i dung, ph ng pháp, hình th c t ch c phù h p; giúp nhà tr ng có k ho ch b i d ng giáo viên, u t c s v t ch t b. Giúp nhà tr ng ánh giá quá trình gi ng d y c a giáo viên, xây d ng k ho ch i d ng giáo viên c. Giúp giáo viên b sung, u ch nh n i dung, ph ng pháp, hình th c t ch c cho phù h p d. Giúp giáo viên ánh giá trình nh n th c c a h c sinh 93) Yêu c u c a ph ng pháp ki m tra/ ánh giá tri th c, k n ng, k x o a. m b o tính khách quan; tính toàn di n; tính th ng xuyên, liên t c; tính phát tri n b. m b o tính khách quan; tính liên t c; tính toàn di n c. m b o tính khách quan; tính n i dung; tính m c ích d. m b o tính khách quan; tính n i dung; tính liên t c; tính hi u qu Ch ng 12: Ph ng ti n d y h c 94) Ph ng ti n d y h c là a. i t ng v t ch t h tr , giúp giáo viên và h c sinh t ch c quá trình d y h c b. Các trang thi t b trong tr ng h c c. Cách th c giáo viên truy n t d. Hình th c t ch c d y h c
 14. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y 95) Ý ngh a c a ph ng ti n d y h c: y bu bu to to k k a. Giúp cho quá trình d y h c t hi u qu nh m t c m c ích d y h c lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k b. áp ng nhu c u h c sinh c. Giúp h c sinh l nh h i tri th c hi u qu d. Giúp giáo viên nh nhàng trong vi c d y h c 96) i v i tr nh , ph ng ti n d y h c ph i g n li n v i ph ng pháp d y h c tr nh nhanh, nh lâu vì a. duy c a tr là t duy tr c quan b. duy c a tr là t duy tr c quan hành ng c. duy c a tr là t duy tr c quan hình nh d. duy c a tr là t duy tr u t ng 97) Ph ng ti n d y h c óng vai trò…..trong quá trình d y h c a. tr b. Ch o c. Ch ng d. Tích c c 98) Hi u qu c a ph ng ti n d y h c ph thu c: a. u ki n c s v t ch t; n ng l c c a giáo viên; trình h c sinh; ch t l ng và lo i hình ph ng ti n b. ng l c c a giáo viên; trình c a h c sinh c. Ph ng th c s d ng c a giáo viên, ch t l ng c a ph ng ti n d. Trình h c sinh, u ki n c s v t ch t 99) Mô hình khác v i hình m u ch : a. Mô hình có th mô t s l c v t th t, nh ng v t m u ph i mô t úng v t th t v u trúc, hình d ng, kích th c màu s c t nhiên b. Mô hình l n h n v t m u c. Mô hình có t nh có ng d. Mô hình ch áp d ng cho c p h c ph thông 100) Yêu c u khi s d ng ph ng ti n d y h c a. úng lúc, úng ch , c ng b. úng lúc, úng i t ng c. úng lúc, c ng d. úng th i m, úng i t ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản