intTypePromotion=1

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH TCDN

Chia sẻ: Nguyễn đức Quý | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
235
lượt xem
51
download

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH TCDN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Trình bày chi phí sản xuất kinh doanh và nội dung chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Hãy phân biệt giữa chi phí và chi tiêu trong doanh nghiệp?.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH TCDN

  1. 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH BỘ MÔN TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH TCDN I-LÝ THUYẾT 1. Trình bày chi phí sản xuất kinh doanh và nội dung chi phí sản xu ất kinh doanh trong doanh nghiệp. Hãy phân biệt giữa chi phí và chi tiêu trong doanh nghiệp?. 2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố chi phí (nội dung kinh tế c ủa chi phí), và theo khoản mục tính giá thành, nêu ý nghĩa cách phân lo ại này. Phân bi ệt 2 cách phân lo ại trên?. 3. Giá thành sản phẩm là gì? Phân biệt giữa chi phí sản xuất và giá thành s ản xu ất s ản ph ẩm. Nêu các cách phân loại giá thành sản phẩm? Nêu ý nghĩa và ph ương h ướng h ạ giá thành sản phẩm?. 4. Doanh thu là gì ? Nội dung và ý nghĩa của chỉ tiêu doanh thu ? Phân tích các nhân t ố ảnh hưởng đến doanh thu. Hãy phân biệt giữa doanh thu bán hàng và tiền thu về từ bán hàng?. 5. Phương pháp tính doanh thu và doanh thu thuần từ bán hàng và cung c ấp d ịch v ụ? Các tiêu chuẩn xác định doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ? Nội dung của giá cả? 6. Đối tượng chịu thuế, phương pháp tính thuế đối với các loại thu ế: Thu ế xu ất nh ập kh ẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp? 7. Lợi nhuận của doanh nghiệp là gì ? Nội dung, ý nghĩa và ph ương pháp xác đ ịnh l ợi nhu ận của doanh nghiệp. Phân biệt giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán ?. 8. Khái niệm và đặc điểm của tài sản cố định và vốn cố định? Trình bày các cách phân lo ại tài sản cố định thông dụng ở nước ta hiện nay? Nêu ý nghĩa của cách phân loại trên?. 9. Hao mòn và khấu hao tài sản cố định là gì ? Hãy phân biệt gi ữa hao mòn và khấu hao TSCĐ. Phương pháp xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình?. 10. Trình bày hệ thống chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp (Cơ cấu tài chính, khả năng thanh toán và giá trị thị trường của doanh nghiệp)? 11. Trình bày hệ thống chỉ tiêu đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh? 12. Hãy phân tích các chỉ tiêu doanh lợi tổng vốn và doanh l ợi v ốn ch ủ s ở h ữu theo ph ương pháp Dupont? Ý nghĩa của phương pháp này?. 13. Không tính toán, hãy cho biết giá trái phiếu thay đổi thế nào n ếu lãi su ất th ị tr ường (t ỷ su ất lợi nhuận của nhà đầu tư) (a) lớn hơn; (b) nhỏ hơn; (c) bằng v ới lãi su ất danh nghĩa c ủa trái phiếu? 14. Trình bày tóm tắt các phương pháp đo lường rủi ro của một dự án (Ph ương pháp phân tích độ nhạy, phân phối xác suất, độ lệch tiêu chuẩn, hệ số phương sai)? Đ ể gi ảm thi ểu r ủi ro, các nhà đầu tư phải thiết lập danh mục đầu tư như thế nào? Phân bi ệt và cho ví d ụ minh họa thế nào là rủi ro hệ thống và thế nào là rủi ro không hệ thống?. 15. Trình bày cách tính và nêu ý nghĩa kinh tế của các chỉ tiêu NPV, IRR khi phân tích hi ệu quả đầu tư dự án. Tại sao chúng ta nên đầu tư dự án khi su ất sinh l ời n ội b ộ( IRR) l ớn h ơn hoặc bằng chi phí sử dụng vốn trung bình WACC? Có rất nhiều ch ỉ tiêu (NPV, IRR, PP, PI…) để chọn lựa dự án, nên sử dụng chỉ tiêu nào để chọn dự án đầu tư? 16. Điểm hòa vốn là gì? Vì sao phải xác định điểm hòa vốn trong doanh nghi ệp? Xây d ựng các bước xác định sản lượng và doanh thu hòa vốn? Vẽ đồ thị ? 17. Để đánh giá mức độ rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính của m ột doanh nghi ệp ta s ử dụng các chỉ tiêu nào? Cách xây dựng các ch ỉ tiêu đó và cho bi ết ý nghĩa c ủa nó? Hãy cho biết điểm hòa vốn và đòn bẩy hoạt động có liên hệ như thế nào?
  2. 2 18. Phân biệt và cho ví dụ thế nào là rủi ro hệ thống và phi h ệ th ống? Hãy phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến các loại rủi ro này? 19. Tại sao công ty sử dụng đòn bẩy tài chính? Nêu ví dụ minh h ọa vi ệc s ử d ụng đòn b ẩy tài chính để chỉ ra những mặt lợi và bất lợi của đòn bẩy tài chính?. 20. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của công ty? Thế nào là c ơ c ấu v ốn t ối ưu? Cơ cấu vốn mục tiêu? Phân biệt cơ cấu vốn và cơ cấu tài chính? Có c ơ c ấu v ốn tối ưu nào áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp không?. 21. Thế nào là điểm bàng quang (điểm hoà vốn EPS) trong đòn bẩy tài chính? điểm này có ý nghĩa gì? 22. Chi phí sử dụng vốn là gì? Trình bày cách xác định từng loại chi phí sử dụng vốn?Vì sao khi xác định chi phí sử dụng vốn ta phải đưa chi phí sử dụng vốn vay về sau thuế?. 23. Chi phí sử dụng vốn bình quân? Chi phí sử vốn biên tế ? Cách xác đ ịnh chi phí s ử d ụng v ốn bình quân (WACC)?. 24. Xây dựng các mô hình quản trị hàng tồn kho, tiền mặt và các khoản tương đương tiền? 25. Lý thuyết trật tự phân hạng của cấu trúc vốn có nghĩa gì? Theo lý thuyết nào thì ngu ồn v ốn cổ phần được sắp hạng sau cùng? Nếu vậy tại sao trong giai đo ạn tăng trưởng công ty l ại phát hành cổ phần trên thị trường vốn, anh (chị) có thấy mâu thu ẫn không? Chi ến l ược này có làm tăng thêm rủi ro cho công ty tăng trưởng hay không? 26. Trong giai đoạn bão hoà, dòng tiền của công ty rất ổn đ ịnh, do đó tìm cách s ử d ụng có hi ệu quả các nguồn tiền này là một vấn đề không đơn giản. Một giải pháp cho vấn đề này là công ty nên mua lại cổ phần của mình. Anh ( chị) có đồng ý đề xuất trên hay không?. 27. Tại sao thông tin bất cân xứng thúc đẩy các công ty huy động nguồn v ốn bên ngoài b ằng cách vay nợ thay vì phát hành cổ phiếu thường? 28. Hãy phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách c ổ tức của công ty? Chính sách c ổ t ức có tác động như thế nào đến giá trị công ty, xét trên c ả hai ph ương di ện lý thuy ết và th ực tiễn? Cho ví dụ minh hoạ cụ thể?. 29. Công ty nên theo đuổi chính sách cổ tức như thế nào? Tại sao phải như vậy? 30. Lựa chọn chiến lược tài chính cho công ty. II. BÀI TẬP 1. Định giá chứng khoán; 2. Rủi ro và tỷ suất sinh lời; 3. Phân tích tình hình tài chính; 4. Lựa chọn dự án đầu tư dài hạn; 5. Chi phí sử dụng vốn và quyết định đầu tư; 6. Phân tích điểm hòa vốn, đánh giá rủi ro kinh doanh và r ủi ro tài chính và v ận d ụng chúng trong kinh doanh; 7. Quyết định cấu trúc vốn; Nha Trang, ngày 27 tháng 02 năm 2011 TRƯỞNG KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH PHỤ TRÁCH BỘ MÔN
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2