intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề khảo sát học sinh giỏi môn Toán lớp 3 năm 2009-2010 - Phòng GD&ĐT Thái Thụy (Đề số 16)

Chia sẻ: Nguyễn Huy Vinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

67
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi học sinh giỏi TaiLieu.VN gửi đến các bạn tài liệu tài liệu tham khảo Đề khảo sát học sinh giỏi môn Toán lớp 3 năm 2009-2010 - Phòng GD&ĐT Thái Thụy. Để nắm vững nội dung cấu trúc đề thi mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề khảo sát học sinh giỏi môn Toán lớp 3 năm 2009-2010 - Phòng GD&ĐT Thái Thụy (Đề số 16)

  1. PHÒNG GD­ĐT THÁI THỤY ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI  TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY VIỆT NĂM HỌC 2009 ­ 2010 – Đề số 16 MÔN  :  TOÁN 3  (Thời gian làm bài 50 phút )Họ và tên học sinh  : ……………………………….Lớp:……… Bµi1(2®): Cho d·y sè sau:1.4.7.10,13,...,......,........ a) ViÕt hai sè tiÕp theo vµo d·y sè trªn: ...................................................................................................... b) Sè thø chÝn trong d·y sè lµ sè nµo? ........................................................................................................ c) Sè 2010 cã thuéc d·y sè trªn kh«ng?V× sao? ......................................................................................... ..................................................................................................................................................... ................ Bµi 2 (2®) a) ViÕt ch÷ sè thÝch hîp vµo « trèng: b) Cho: 3 3 3 3 =0 ; 3 3 3 3 =9 H·y ®iÒn vµo mçi « trèng mét dÊu phÐp tÝnh ®Ó ®îc biÓu thøc: 01 - Cã gi¸ trÞ bÐ nhÊt.TÝnh gi¸ trÞ ®ã: x ...................................................................................... ........... - Cã gi¸ trÞ lín nhÊt.TÝnh gi¸ trÞ ®ã: 20 5 ..................................................................................... .......... Bµi 3(2®): Mét h×nh vu«ng vµ mét h×nh ch÷ nhËt cã cïng chu vi, biÕt h×nh ch÷ nhËt cã 1 chiÒu dµi 18m. ChiÒu réng b»ng chiÒu dµi. TÝnh c¹nh cña h×nh vu«ng? 3 Tãm t¾t: Bµi gi¶i Bµi 4(2®): NÕu ngµy 1 th¸ng 8 cña n¨m nµo ®ã lµ ngµy thø3. VËy ngµy 2 th¸ng 9 n¨m ®ã lµ ngµy thø mÊy? H·y nªu c¸ch gi¶i thÝch cña em.
  2. Bµi5 (2®) a,VÏ mét h×nh tam gi¸c kÎ thªm 3 ®o¹n th¼ng vµo h×nh tam gi¸c ®ã ®Ó ®ù¬c bèn h×nh tam gi¸c? b,§iÒn tªn ®Ønh vµo h×nh vµ ®äc tªn c¸c h×nh ®ã?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2