intTypePromotion=3

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 nâng cao năm 2017 - THPT Chu Văn An - Mã đề 213

Chia sẻ: Lê 11AA | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
10
download

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 nâng cao năm 2017 - THPT Chu Văn An - Mã đề 213

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 nâng cao năm 2017 - THPT Chu Văn An - Mã đề 213 với các câu hỏi kiến thức nâng cao, giúp chọn lọc và phát triển năng khiếu của các em, thử sức với các bài tập hay trong đề thi để củng cố kiến thức và ôn tập tốt cho các kỳ thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học 11 nâng cao năm 2017 - THPT Chu Văn An - Mã đề 213

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN<br /> Năm học 2016 - 2017<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT<br /> MÔN: HÓA HỌC 11_CT CHUẨN_BÀI 1<br /> Thời gian: 45 phút (30 câu trắc nghiệm)<br /> Mã đề thi 213<br /> Họ, tên thí sinh:..........................................................................................Số báo danh:................................<br /> Câu 1: Phản ứng sau đây: Na2CO3 + H2SO4  có phương trình ion rút gọn là:<br /> A. Na + SO4 Na2SO4.<br /> B. 2H+ + CO32- H2O + CO2.<br /> C. 2H+ + CO3 H2O + CO2.<br /> D. 2Na+ + SO42- Na2SO4.<br /> Câu 2: Cho 1 lít dung dịch H2SO4 0,005M tác dụng với 4 lit dung dịch NaOH 0,005M thu được 5 lit<br /> dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là :<br /> A. 11<br /> B. 10,5<br /> C. 11,3<br /> D. 9,3<br /> Câu 3: Chất nào sau đây là chất điện li yếu:<br /> A. NaCl<br /> B. HCl<br /> C. KOH<br /> D. HF<br /> Câu 4: Nồng độ mol/l của ion<br /> trong dung dịch AlCl3 0,3M là<br /> A. 0,9M<br /> B. 0,6M<br /> C. 0,15M<br /> D. 0,3M<br /> Câu 5: Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, các dung dịch đều tác<br /> dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là:<br /> A. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4.<br /> B. HNO3, Ca(OH)2, Na2SO4 , Mg(NO3)2.<br /> C. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2.<br /> D. HNO3, NaCl, Na2SO4.<br /> Câu 6: Dung dịch Al2(SO4)3 loãng có chứa 0,6 mol SO42- thì dung dịch đó có chứa:<br /> A. 1,8 mol Al2(SO4)3. B. 0,2 mol Al3+.<br /> C. 0,6 mol Al2(SO4)3.<br /> D. 0,2 mol Al2(SO4)3.<br /> 2+<br /> +<br /> Câu 7: Trong dung dịch B có chứa: 0,1mol Ba ; 0,1mol K ; 0,1 mol NO3 ; a mol Cl-. Khối lượng của<br /> muối trong dung dịch B là:<br /> A. 30,9 gam<br /> B. 35,5 gam<br /> C. 3,55 gam<br /> D. 3,09 gam<br /> Câu 8: Một dung dịch có pH = 4, đánh giá nào dưới đây là đúng?<br /> A. [H+] = 4.10-4M<br /> B. [H+] = 4M<br /> C. [H+] = 10-4M<br /> D. [H+] = 104M<br /> Câu 9: Độ điện li (α) của chất điện li là tỉ số giữa tổng số phân tử (hoặc nồng độ )phân li ra ion và tổng<br /> số phân tử (hoặc nồng độ) hòa tan. Dung dịch CH3COOH 0,1M có độ điện li  là 1,32%, vậy nồng độ<br /> CH3COOH đã phân li ra ion là:<br /> A. 0,05M.<br /> B. 1,32.10-3.<br /> C. 0,132.<br /> D. 0,1.<br /> Câu 10: Dãy sắp xếp các dung dịch loãng có nồng độ mol/l như nhau theo thứ tự pH tăng dần là:<br /> A. H2 SO4, KHSO4, HF, Na2CO3.<br /> B. HF, H2SO4, Na2CO3, KHSO4.<br /> C. HF, KHSO4 , H2SO4, Na2CO3.<br /> D. KHSO4, HF, H2SO4, Na2CO3.<br /> Câu 11: Trộn 200ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,01M và KOH 0,01M với 300ml dung dịch hỗn<br /> hợp gồm HCl 0,01M và HNO3 0,01M. Sau phản ứng thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X<br /> là:<br /> A. 2,7<br /> B. 2,5<br /> C. 2,0<br /> D. 2,4<br /> Câu 12: Trong dãy các chất dưới đây, dãy nào gồm tất cả các chất đều là chất điện li mạnh?<br /> A. H2S, NaCl , BaSO4.<br /> B. KCl, Ba(OH)2, Al(NO3)3.<br /> C. CaCO3, MgSO4, CH3COOH.<br /> D. H2O, Ca(OH)2, AlCl3.<br /> Câu 13: Các ion nào sau đây tồn tại đồng thời trong một dung dịch?<br /> A. Na+, Fe3+, Cl-, NO3-. B. Fe3+, Na+, Cl-, OH-.<br /> C. Ag+, Na+, NO3-, Cl-. D. Fe3+, Na+, NO3-, OH-.<br /> Câu 14: Trong các dung dịch sau: K2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, Na2S . Số dung dịch có<br /> pH> 7 là:<br /> A. 2<br /> B. 4<br /> C. 1<br /> D. 3<br /> Câu 15: Chỉ ra phản ứng viết sai trong các phản ứng sau đây?<br /> A. Na2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2NaCl<br /> B. FeS + ZnCl2  ZnS + FeCl2<br /> C. 2HCl + Mg(OH)2  MgCl2 + 2H2O<br /> D. FeS + 2HCl  FeCl2 + H2S<br /> Trang 1/1 - Mã đề thi 213<br /> <br /> Câu 16: Chọn câu đúng:<br /> A. Dung dịch có pH < 7 làm quỳ tím hoá xanh. B. Giá trị pH tăng thì độ axit tăng.<br /> C. Giá trị pH tăng thì độ axit giảm.<br /> D. Dung dịch có pH > 7 làm quỳ tím hoá đỏ.<br /> Câu 17: Cho 4 dung dịch có cùng nồng độ mol là NaCl, CH3COONa, CH3COOH, H2SO4. Dung dịch có<br /> độ dẫn điện lớn nhất là<br /> A. NaCl.<br /> B. CH3COONa.<br /> C. H2SO4.<br /> D. CH3COOH.<br /> Câu 18: Dung dịch Ba(OH)2 0,005M có pH là:<br /> A. 12.<br /> B. 2.<br /> C. 2,3.<br /> D. 11,7.<br /> Câu 19: Khi hòa tan trong nước, chất cho môi trường axit là:<br /> A. K3PO4<br /> B. Na2S<br /> C. NH4Cl<br /> D. KCl<br /> Câu 20: Trộn 20 ml dung dịch HCl 0,05M với 20 ml dung dịch H2SO4 0,075M thu được 40ml dung dịch<br /> X. Dung dịch X có pH bằng:<br /> A. 1,5.<br /> B. 1.<br /> C. 3.<br /> D. 2.<br /> Câu 21: Trộn hai dung dịch X là AlCl3 và dung dịch Y là Na2CO3 vào nhau có hiện tượng gì xảy ra<br /> A. Có kết tủa trắng xuất hiện<br /> B. có hiện tượng sủi bọt khí<br /> C. Có kết tủa xanh và sủi bọt khí<br /> D. Có kết tủa keo trắng và sủi bọt khí<br /> Câu 22: Cho các dung dịch muối sau đây:<br /> X1 : dung dịch KCl.<br /> X2 : dung dịch Na2CO3.<br /> X3 : dung dịch CuSO4.<br /> X4 : CH3COONa.<br /> Các dung dịch có pH > 7 là:<br /> A. X1.<br /> B. X2, X4.<br /> C. X3.<br /> D. X1, X2, X3, X4.<br /> Câu 23: Độ dẫn điện của chất nào sau đây là mạnh nhất: KNO3 1M, NaNO3 1M, NaCl 1M, Na2SO4 1M<br /> A. KNO3<br /> B. NaNO3<br /> C. NaCl<br /> D. Na2SO4<br /> Câu 24: Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 200 ml dung dịch X có chứa các ion: NH4+, SO42-, NO3- thì<br /> có 46,6 gam một kết tủa được tạo thành và đun nóng thì có 13,44 lít (đktc) một chất khí bay ra. Nồng độ<br /> mol/l của (NH4)2SO4 và NH4NO3 trong dung dịch X là<br /> A. 2M và 1,2M.<br /> B. 1M và 2M.<br /> C. 2M và 2M.<br /> D. 1M và 1M.<br /> Câu 25: Trường hợp nào sau đây có xảy ra phản ứng trao đổi ion:<br /> A. MgCl2 + K2SO4.<br /> B. NaCl + AgNO3.<br /> C. HBr + Ba(NO3)2.<br /> D. Ca(NO3)2 + NaCl.<br /> Câu 26: Cho dung dịch NaOH có dư tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2. Tìm phương trình ion rút gọn<br /> của phản ứng này.<br /> A. OH- +<br /> →<br /> + H2 O<br /> 2+<br /> B. Ba + 2<br /> → Ba(OH)2<br /> 2+<br /> C. Ba + 2<br /> +2<br /> → BaCO3 +<br /> + 2H2O<br /> 2+<br /> D. Ba +<br /> +<br /> → BaCO3 + H2O<br /> Câu 27: Trong dung dịch CH3COOH 0,1M phát biểu nào sau đây đúng:<br /> A. [H+] > 0,1M<br /> B. [H+] < 0,1M<br /> C. [H+] = 0,1M<br /> D. [H+] > [CH3COO-]<br /> Câu 28: Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Tổng số chất<br /> trong dãy có tính chất lưỡng tính là:<br /> A. 5.<br /> B. 4.<br /> C. 3.<br /> D. 2.<br /> 2+<br /> 2+<br /> Câu 29: Dung dịch X chứa: 0,04 mol Ca , 0,03 mol Mg , x mol Cl và 0,06 mol NO3-. Giá trị của x là:<br /> A. 0,08.<br /> B. 0,05.<br /> C. 0,01.<br /> D. 0,04.<br /> Câu 30: Dung dịch X có pH < 7, mặt khác khi dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(NO3)2 thì tạo kết<br /> tủa. Vậy dung dịch X là:<br /> A. HCl<br /> B. Na2SO4<br /> C. H2SO4<br /> D. Ca(OH)2<br /> ----------- HẾT ----------<br /> <br /> Trang 2/2 - Mã đề thi 213<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản